Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: N-T-THU HẰNG- ĐẠ TÔNG
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:01' 23-10-2009
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 299
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 38
ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM
1
4
2
3
Tôi đi học
Trong lòng mẹ
Lão hạc
Tức nước vỡ bờ
I. Bảng thống kê những văn bản truyện kí đã học
II. §iÓm gièng vµ kh¸C NHAU GI÷A BA V¡N B¶N:
Trong lßng mÑ, tøc n­íc vì bê, l·o h¹c.
1.Gièng nhau
ThÓ lo¹i: §Òu lµ tù sù, ®­îc s¸ng t¸c thêi 30-45.
§Ò tµi: §Òu lÊy ®Ò tµi vÒ con ng­êi vµ cuéc sèng x· héi ®­¬ng thêi( ®i s©u miªu t¶ sè phËn cùc khæ cña nh÷ng con ng­êi bÞ bÇn cïng ho¸).
Néi dung t­ t­ëng : §Òu chøa chan tinh thÇn nh©n ®¹o, yªu th­¬ng tr©n träng nh÷ng phÈm chÊt ®Ñp ®Ï cña con ng­êi, tè c¸o nh÷ng g× tµn ¸c xÊu xa.
NghÖ thuËt: §Òu cã lèi viÕt ch©n thùc,gÇn víi ®êi sèng.2. Khác nhau:
Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về một nhân vật em thích.
Trong ba văn bản vừa học , em thích nhất nhân vật , đoạn văn nào ? Vì sao?
III. Luyện tập : Làm theo nhóm
- Nhóm 1: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Bé Hồng trong đoạn trích " Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng.
- Nhóm 2: Nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu ( hoặc nhân vật Cai lệ ) trong đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố.
- Nhóm 3: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong truyện cùng tên của Nam Cao.
Hướng dẫn làm bài:
- Giới thiệu em đã được học văn bản .... Của tác giả .....?
- Nhân vật đó đã để lại cho em ấn tượng tốt đẹp ( sự xúc động, cảm phục...) sâu sắc.
- Nêu rõ việc làm, hành động, lời nói, cử chỉ của nhân vật khiến em cảm phục, để lại tình cảm tốt đẹp cho em.
- Cảm nghĩ chung của em về nhân vật đó: Yêu quý, cảm phục, kính trọng...
Hướng dẫn về nhà
- Hoàn thành bài tập viết đoạn .
- Ôn tập để kiểm tra 1 tiết .
- Soạn bài "Thông tin về ngày Trái ủất naờm 2000".
Avatar

Dán miệngha ha

Thè lưỡihe he

 
Gửi ý kiến