Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:45' 19-10-2009
Dung lượng: 11.0 MB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng
các thầy cô giáo
về dự thao giảng!
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ
Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
(Tiết 1)
BÀI 13:
BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
a- Hoàn cảnh ra đời:
6/1925 tại Quảng Châu – Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ CNĐQ và tay sai.
Cơ quan cao nhất của Hội là Tổng bộ.
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
a- Hoàn cảnh ra đời:
b- Hoạt động:

BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
- Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng để đưa về nước hoạt động.
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
a- Hoàn cảnh ra đời:
b- Hoạt động:

BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
6/1925, báo Thanh niên được xuất bản làm cơ quan ngôn luận của Hội.
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
a- Hoàn cảnh ra đời:
b- Hoạt động:

BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
- 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp thành tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

Mục đích chung của báo Thanh niên và cuốn sách Đường Kách mệnh là gì?
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
a- Hoàn cảnh ra đời:
b- Hoạt động:
 Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh chỉ rõ đường lối, phương hướng cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
a- Hoàn cảnh ra đời:
b- Hoạt động:
c- Vai trò:
Truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam.
Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh sang giai đoạn đấu tranh tự giác.
 Là tổ chức tiền thân, chuẩn bị về lí luận chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
2- Tân Việt cách mạng đảng:
a- Hoàn cảnh thành lập:
Qua nhiều lần đổi tên, ngày 14/7/1928, Tân Việt cách mạng đảng thành lập.
Thành phần: Trí thức, thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
2- Tân Việt cách mạng đảng:
a- Hoàn cảnh thành lập:
b- Hoạt động:
Địa bàn: Trung Kì.
Mục tiêu: Đánh đổ ĐQCN, thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
BÀI 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG:
1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên:
2- Tân Việt cách mạng đảng:
a- Hoàn cảnh thành lập:
b- Hoạt động:

 Khuynh hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh ở nước ta.
Gia nhập
Hội VN CMTN
Chuẩn bị thành lập
chính đảng vô sản
Đảng Tân Việt
phân hoá
BÀI TẬP
So sánh sự khác nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với Tân Việt cách mạng đảng về:
Quá trình ra đời?
Địa bàn hoạt động?
Vai trò đối với phong trào quần chúng và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
BÀI TẬP
 Là tổ chức tiền thân, chuẩn bị về lí luận chính trị,
tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội VN CMTN
An Nam
Cộng sản đảng
Tân Việt CMĐ
Đông Dương
cộng sản đảng
Đông Dương
cộng sản
Liên đoàn
ĐẢNG
CỘNG SẢN
VIỆT NAM
CÂU 1: Nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn viÕt:
“Phót khãc ®Çu tiªn lµ phót B¸c Hå c­êi”.
C©u th¬ ®ã nãi lªn ®iÒu g×?
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CÂU 2: Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển
của phong trào công nhân Việt Nam
từ đấu tranh tự phát sang tự giác?
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CÂU 3: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
từ năm 1919 đến năm 1927 có tác dụng gì?
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sự thay đổi tên liên tục của tổ chức này nói lên điều gì?
Nhà số 13 đường Văn Minh – QChâu – TQ. Một trong những nơi Tổng bộ Hội VN CMTN mở lớp huấn luyện chính trị 1925 - 1927
 
Gửi ý kiến