Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Vũ Ngọc Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:15' 18-04-2008
Dung lượng: 955.0 KB
Số lượt tải: 1335
Số lượt thích: 1 người (Phan Thi Điệp Quyên)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BC NGUYỄN HUỆ
----------------oOo ----------------
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP


GV: Đỗ Vũ Ngọc Nam
KIỂM TRA BÀI CŨ

Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ?
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Tiết 38, 39. Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
I. Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế, xã hội
a. Kinh tế

Tại sao nói nước Pháp cuối thế kỉ XVIII vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu?
Nhìn chung, kinh tế Pháp trước 1789 là một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển
Nông nghiệp

Công cụ, kĩ thuật lạc hậu.
Nông dân bị bóc lột nặng nề.
 Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
Công – thương nghiệp

- Máy móc được sử dụng nhiều.
- Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
 Chế độ phong kiến kìm hãm
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIIITăng lữ lớp trên
Nông dân
Quý tộc phong kiến
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
I. Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế, xã hội
b. Chính trị
Nêu vai trò, quyền lợi về kinh tế, địa vị chính trị của các đẳng cấp trong xã hội nước Pháp?

- Xã hội chia thành 3 đẳng cấp:
+ Tăng lữ: Nắm đặc quyền
+ Quý tộc: Kinh tế, chính trị, giáo hội
+ Đẳng cấp thứ 3: Gồm tư sản, nông dân, bình dân. Không có đặc quyền, đặc lợi
 Mâu thuẫn xã hội gay gắt
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII


Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế
Đẳng cấp 3 mâu thuẩn với chế độ PK chuyên chế thống trị,
Yêu cầu xã hội của nước Pháp là phá bỏ chế độ PK.
Đẳng cấp
Quý Tộc PK
Đẳng cấp
tăng lữ lớp trên
2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
Khoâng ñoùng thueá
Đẳng cấp
Thứ ba
Tư sản
Dân nghèo TH
Nông dân
Đại TS

TSản vừa.

T.Sản nhỏ

Đại biểu
- Mông texkiơ
- Vôn te
- Rutxô
Nội dung
_ Kịch liệt phê phán các quan điểm lỗi thời lạc hậu.
_ Đưa ra những lí thuyết về việc xây dựng nhà nước mới
Trào lưu triết học ánh sáng Pháp
Ý nghĩa của những tư tưởng đó là gì ?
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
2/ Cu?c d?u tranh trn linh v?c tu tu?ng
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Ý nghĩa
- Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ.
- Định hướng cho 1 xã hội mới trong tương lai.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
II. Tiến trình cách mạng
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Cách mạng bùng nổ

Nhà vua triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp mục đích để làm gì ?
- Ngày 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp do nhà Vua triệu tập ? đẳng cấp thứ 3 phản đối
- Ngày 14/7/1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
HỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP NGÀY 5/5/1789
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Ngaøy 14/7/1789, quaàn chuùng Pari noåi daäy phaù nguïc Ba-xti
Về sau, ngày 14 - 7 trở thành ngày Quốc khánh nước Pháp
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Bên trong ngục Ba-xti
Ý nghĩa söï kieän 14/7
- Giáng đòn đầu tiên vaøo cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá
- Thể hiện vai trò cuûa quaàn chuùng nhaân daân
- Đưa Đại tư sản lên nắm quyền
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
II. Tiến trình cách mạng
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
b. Nền quân chủ lập hiến

Em hãy nêu những việc làm của phái lập hiến ?
Việc làm của phái Lập hiến
Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền
Ban hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển.
Tháng 9/1791 thông qua Hiến pháp xác lập nền quân chủ lập hiến
Trước những việc làm của Phái lập hiến Vua Pháp có phản ứng như thế nào ?

- Vua Pháp tìm cách chống phá cách mạng, khôi phục lại chế độ phong kiến.
- Tháng 4/ 1792 chiến tranh giữa Pháp và liên minh Áo - Phổ bùng nổ.
- Ngày 11/7/1792 Quốc hội tuyên bố tổ quốc lâm nguy.
 Cách mạng Pháp chuyển sang giai đoạn mới.
II. Tiến trình cách mạng
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
b. Nền quân chủ lập hiến
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Vua Lu-i XVI
Hoàng hậu Antoinette
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Bài tập củng cố
Câu 1: Nước Pháp trước cách mạng là nước có nền kinh tế:
a. Nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển
b. Công thương nghiệp phát triển
c. Nông nghiệp và công thương nghiệp phát triển
d. Cả a và b

d.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Câu 2: Xã hội nước Pháp chia làm mấy đẳng cấp?
a. 2 đẳng cấp (quý tộc, tăng lữ)
b. 3 đẳng cấp (quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 3)
c. 4 đẳng cấp (quý tộc, tăng lữ, nông dân và tư sản
d. 5 đẳng cấp (quý tộc, tăng lữ, nông dân, dân tự do và tư sản)
b
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Câu 3: Nêu ý nghĩa của sự kiện 14/7/1789 ?
Ý nghĩa söï kieän 14/7
- Giáng đòn đầu tiên vaøo cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá
- Thể hiện vai trò cuûa quaàn chuùng nhaân daân
- Đưa Đại tư sản lên nắm quyền
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
CUNG ĐIỆN VERSAILLES
CUNG ĐIỆN VERSAILLES
CUNG ĐIỆN VERSAILLES
CUNG ĐIỆN VERSAILLES
CUNG ĐIỆN VERSAILLES
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
II. Tiến trình cách mạng
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập

- Ngày 10/8/1792 quần chúng Pari nổi dậy bắt Vua và hoàng hậu, lập chính quyền công xã cách mạng của phái Girôngđanh (Ngày cách mạng thứ 2)

Nền cộng hòa được thành lập trong hoàn cảnh nào?
Những việc làm của tư sản công thương?
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
II. Tiến trình cách mạng
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập
+ Bầu quốc hội mới dưới hình thức phổ thông đầu phiếu (Quốc ước)
+ Ngày 21.9.1792: Pheỏ truất nhà vua, thành lập nền cộng hòa.
+ Ngày 21.01.1793: Xử chém vua LU-I thứ XVI
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Hoàng hậu Antoniette bị đưa ra pháp trường xử tử
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Vua Lu-i XVI bị xử chém (21/01/1793)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Tình hình nước Pháp đầu năm 1793 như thế nào?
II. Tiến trình cách mạng
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước khó khăn mới
+ Trong nước: Bọn phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn
+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Au đe dọa cách mạng
- Ngày 31/5/1793 quần chúng Pari nổi dậy, lật đổ phái Ghi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (ngày 2/6/1793)
No_avatar

Em xin hoi the nao la cach mang tu san

No_avatar
chay` ay
No_avatar
lam` sao ma Luis -16 bj xu chem'?
Avatar
CÁCH MẠNG TƯ SẢN :

Cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm xoá bỏ nền chuyên chế phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Bắt đầu từ thế kỉ 16, CMTS kéo dài tới thế kỉ 20. CMTS diễn ra vào những thời gian khác nhau, ở các nước khác nhau, trong những điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau và nhất là do lực lượng so sánh khác nhau cho nên tính chất dân chủ chống phong kiến, chiều sâu của những cải cách xã hội và chính trị là khác nhau. CMTS Hà Lan (thế kỉ 16), CMTS Anh (thế kỉ 17) và nhất là CMTS Pháp (thế kỉ 18) được coi là những điển hình của CMTS. Nhìn chung, CMTS đã thiết lập nền dân chủ tư sản và tạo ra sự phát triển mạnh mẽ chưa từng có của lực lượng sản xuất, là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử của xã hội loài người. Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định ý nghĩa lịch sử vĩ đại của các cuộc CMTS thế kỉ 17 - 18. Tuy nhiên, CMTS vẫn chỉ là sự thay thế chế độ bóc lột phong kiến bằng chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của xã hội loài người là xoá bỏ chế độ người bóc lột người.

Theo "Bách khoa toàn thư Việt Nam" http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn

Avatar
Thông thường một cuộc cách mạng nổ ra, giành thắng lợi thì người đứng đầu chính quyền sụp đổ thường bị tiêu diệt, như cách mạng tư sản Pháp thắng lợi vua Luis XVI lên đọan đầu đài; cách mạng vô sản Nga thành công Nga hoàng bị chặt đầu, nhưng Cách mạng Tháng Tám 1945 của chúng ta lại khác?
Theo http://www.haufo.org.vn
No_avatar

Không phải cuộc CMTS nào cũng do giai cấp tư sản lãnh đạo. Giai cấp nào lãnh đạo là tùy thuộc vào tình hình kinh tế, xã hội cụ thể của một nước, đặc biệt là uy tín, ảnh hưởng của giai cấp đó đối với đa số người dân vào thời điểm đó. Vì vậy, lãnh đạo CMTS Anh là tầg lớp quý tộc mới, lãnh đạo CMTS Pháp là giai cấp tư sản;lãnh đạo CMTS Đức 1870 là quý tộc quân phiệt Phổ;lãnh đạo CMTS Nga 1905 là giai cấp vô sản...

No_avatar
so sánh cuộc cách mạng Hà Lan và Anh???
No_avatar

điểm nổi bật nhất của cách mạng tư sản pháp khác với các cuộc cách mạng khác là gì?

 

No_avatar

Cho em hoi bieu do ve qua trinh phat trien cua CMTS Phap TK XVIII la sao ?

 

No_avatar
Cho em hỏi biểu đồ về sự phát triển của CMTS Pháp thế kỉ XVIII là như thế nào ?
 
Gửi ý kiến