Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 16. Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 20h:39' 02-12-2009
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 487
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệtchào mừng các thầy giáo cô giáo về dự giờ lớp 2!

Giáo viên: Phan Thị PhươngThảo
Trường Tiểu học Thị Trấn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy tìm một từ chỉ đặc điểm vÒ tÝnh t×nh của một người và đặt câu với từ ấy.
Thứ ngày tháng12 năm 2009
Luyện từ và câu
Em hãy tìm một từ chỉ đặc điểm vÒ mµu s¾c của một vËt và đặt câu với từ ®ã.
TiÕt luyÖn tõ c©u h«m nay c¸c em ®­îc lµm quen víi mét sè cÆp tõ tr¸i nghÜa, ®Æt c¸c c©u ®¬n gi¶n theo mÉu Ai - nh­ thÕ nµo? Më réng vèn tõ vÒ vËt nu«i.


Luyện từ và câu
Từ chỉ tính chất - Câu kiểu Ai thế nào?
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về vật nuôi
Thứ ngày tháng12 năm 2009
1.Tìm các từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
tốt
ngoan
nhanh
trắng
cao
khoẻ
-
-
-
-
-
-
xấu

chậm
đen
thấp
yếu
.
2.Chọn một cặp từ trái nghĩa trong bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó
a/ ngoan - hư
b/ tốt - xấu
c/ nhanh - chậm
Bé Lan rất ngoan.
Chú mèo này hư quá.
Chiếc máy tính này tốt thËt !
Chữ viết này xấu quá.
Con thá chạy rất nhanh.
Ốc sên bò rất chậm.
2.Chọn một cặp từ trái nghĩa trong bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó
d/ cao - thấp
e/ khỏe - yếu
g/ trắng - đen
Cây b¹ch ®µn này cao quá!
Túp lều tranh này thấp qu¸!
Con voi to và rất khỏe.
Chú chuột nhỏ và yờ?u.
Da em bé trắng hồng.
Mắt em bé trßn vµ̀ đen lay láy.
Hãy quan sát các con vËt trong tranh, Th¶o luËn theo cÆp vµ viết tên các con vật theo số thứ tự vào vở bài tập.
1
5
4
3
2

Ngỗng
Vịt
Vịt xiêm
Bồ câu
6
10
9
8
7
Trâu

Thỏ

Cừu
Chân thành cảm ơn
quí thầy cô giáo
đã về dự tiết học
h«m nay cña lớp
 
Gửi ý kiến