Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dũng Tiến
Ngày gửi: 09h:38' 16-06-2008
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy, cô đến tham dự
Ngày dạy: 22/10/2007
Tuần: 10
Tiết : 19
ÔÛ lôùp 7 ta ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi khaùi nieäm haøm soá, moät soá ví duï veà haøm soá, khaùi nieäm maët phaúng toïa ñoä, ñoà thò haøm soá y = ax. ÔÛ lôùp 9 ngoaøi vieäc oân taäp laïi caùc kieán thöùc treân ta coøn ñöôïc boå sung theâm moät soá khaùi nieäm: Haøm soá ñoàng bieán, haøm soá nghòch bieán, ñöôøng thaúng song song vaø xeùt kæ moät haøm soá cuï theå y = ax+b vôùi a khaùc 0. Trong tieát hoïc naøy ta seõ nhaéc laïi vaø boå sung caùc khaùi nieäm veà haøm soá
1/. Khái niệm hàm số

?. Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số

?. Hàm số có thể được cho bằng những cách nào ?

- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,.

Trong bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng này có xác định y là hàm số của x không? Vì sao?

Ví dụ :
a/ y là hàm số của x được cho bằng bảng sau:

b/ y là hàm số của x được cho bởi công thức:
y = 2x ; y = 2x + 3 ; y =

1/. Khái niệm hàm số

Ví dụ :
Khi hàm số được cho bằng công thức y = f(x), ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác định
Khi y là hàm số của x, ta có thể viết y=f(x), y = g(x),.

VD: Đối với hàm số y = 2x+3, ta còn có thể viết:

Khi x =3 thì giá trị tương ứng của y là 9. Ta tính như sau:
f(3) = 2.3 + 3 = 9
y = f(x) =2x+3
Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng

1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số

- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,.

Công thức y = 0x + 3 có gì đặc biệt?
1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
1/. Khái niệm hàm số

?1. Cho haøm soá y = f(x) =

Tính: f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10)

f(0) là giá trị của hàm số f tại giá trị x = 0. Ta tính như
sau:
Tương tự:
?
0
+
5
=
5
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số

- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,.

Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng
2/. Đồ thị hàm số
a/ Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy A( ; 6) , B( ; 4) , C(1;2) ,D(2;1),
E(3; ) , F(4; )
1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
1/. Khái niệm hàm số
?2
b/ Vẽ dồ thị của hàm số y = 2x
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số

- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,.

Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng
A
B
C
E
D
F
a/
O
x

y
1
2
3
4
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
b/ Vẽ dồ thị của hàm số y = 2x

O
x
y
Cho x = 1, thì y = 2. Gọi A(1;2)
A
.
.

?3. Tính giaù trò töông öùng cuûa caùc haøm soá y = 2x+1 vaø
y = -2x+1 theo giaù trò ñaõ cho cuûa bieán x roài ñieàn vaøo baûng sau:

-4
-3
-1
-2
0
1
2
3
4
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
1/.Khái niệm hàm số
2/.Đồ thị hàm số
3/.Hàm số đồng biến , hàm số nghịch biến
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x được gọi là biến số

- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,.

Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng

Một cách tổng quát
Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc R

Hàm số đồng biến trên R khi nào?
a/ Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến trên R( gọi tắt là hàm số đồng biến)

b/ Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số nghịch biến trên R( gọi tắt là hàm số nghịch biến)
Hàm số nghịch biến trên R khi nào?
Nếu x1< x2 mà f(x1) < f(x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R

Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R

Nói cách khác, với x1 x2 bất kì thuộc R

?2. Hàm số đồng biến trên R khi nào
4.Củng cố
?1. Hàm số có thể được cho bằng những cách nào
Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,.
Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến trên R( gọi tắt là hàm số đồng biến)
?3. Hàm số nghịch biến trên R khi nào
Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số nghịch biến trên R( gọi tắt là hàm số nghịch biến)
BT: Cho hàm số y = 2x + 3
a/ Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau

4.Củng cố
BT2:Cho hàm số y = -2x
Hãy vẽ đồ thị của hàm số trên
4.Củng cố
A
O
-1
x
y
Cho x = -1 thì y = 2. Gọi A(-1;2)
5. Dặn dò:
- Học bài theo SGK và vở ghi
- BT1, 2, 3, 4 tr 145 SGK
- Chuẩn bị tiết sau ta sửa BT
No_avatar

hay

Nháy&nbsp;mắt

 
Gửi ý kiến