Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. Freetime fun

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Mạnh Hà
Ngày gửi: 21h:16' 01-07-2008
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 445
Số lượt thích: 0 người
Unit 14 : Freetime fun
B. What`s on ? ( B 1,2 )
Unit 14: Freetime Fun
B. What`s on ? ( B1,2 )
a
b
c
d
cartoons
contests
music
series / movies
Finding the correct word for the suitable picture
Unit 14: Freetime Fun
B. What`s on ? ( B1,2 )

Listen then answer T or F questions
1. There aren`t many good programs for teenagers.
2. Nga likes to watch programs about teenagers in Viet Nam?
3. Ba likes sport shows, cartoons and movies.
4. Nga likes music programs on TV very much.
5. Nga doesn`t like to read books.
T
F
T
T
F
Unit 14: Freetime Fun
B. What`s on ? ( B1,2 )

Structures
1, like to do (thÝch lµm g× ®ã)
doing smt
2, prefer doing smt (thÝch lµm g× ®ã h¬n)

Unit 14: Freetime Fun
B. What`s on ? ( B1,2 )


Answer the questions
a) Does Nga watch a lot of TV ? Why/ Why not ?
b) What does Ba like to watch on TV ?
c) What does Nga like to watch on TV ?
d) Why doesn`t Nga like music programs on TV ?
e) What is Nga going to do this evening ?
No, because there aren`t any good programs for teenagers.
Ba watches sport shows, cartoons and movies.
Nga likes to watch programs about teenagers in other countries.
Nga doesn`t like the music programs because they don`t play the kind of music she likes.
In the evening, Nga is going to listen to the radio and maybe read books.
Listen and write the time of the programs
a) Children`s programs:
b) Early News :
c) Weather forecast :
d) The world Today :
e) Movie "A fistful of Dollars"
Unit 14: Freetime Fun
B. What`s on ? ( B1,2 )
5.00
6.00
6.10
6.15
7.00
Unit 14: Freetime Fun
B. What`s on ? ( B1,2 )
1
2
3
4
5
6
What time is the news on VTV ?
Which program is for students on Sundays at 10.00 ?
Lucky number
Which program tells you it is going to rain or sunny ?
Is " Tom and Jerry" a cartoon ?
Lucky number
Lucky number
Remember:
* Like to do smt
doing smt
* Prefer doing smt
Homework
1. Học thuộc từ - Dịch bài sang tiếng việt
2. Chuẩn bị Unit 14 : B(3,4)
Good bye !
See you soon.
 
Gửi ý kiến