Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sung ckc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Gia Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:22' 06-07-2008
Dung lượng: 52.4 KB
Số lượt tải: 481
Số lượt thích: 0 người
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Phát triển Giáo dục THPT
Trang bìa
Trang bìa:
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI TRƯƠNG THPT SƠN HÀ TỔ: TD - GDQP GIÁO ÁN QUỐC PHÒNG GIỚI THIỆU SÚNG BỘ BINH CKC GV: NGUYỄN VÕ TRƯỜNG LINH KIỂM TRA BÀI CŨ
CÂU 1:: KIỂM TRA BÀI CŨ
SÚNG TIỂU LIÊN AK-47 GỒM BAO NHIÊU BỘ PHẬN:
10
11
12
13
14
CÂU 2:: KIỂM TRA BÀI CŨ
TRỌNG LƯỢNG CỦA SÚNG AK-47 KHI LẮP ĐỦ 30 VIÊN ĐẠN LÀ?
4.3kg
4.5kg
4.8kg
4.9kg
5.0kg
CÂU 3: KIỂM TRA BÀI CŨ
CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:
A) Mục tiêu người nằm bắn:..............
B) Mục tiêu người chạy bắn:..............
C) Hoả lực tập trung mục tiêu trên mặt đất ở cự li:.........
D) Bắn máy bay và quân nhảy dù trong vòng:...........
E) Đầu đạn có sức sát thương:...........
F) Khi bắn liên thanh khoảng:.........
G) Khi bắn phát một:.......


NỘI DUNG CHÍNH
Giới thiệu Súng trường CKC:: I/ SÚNG TRƯỜNG CKC:
I/ GIỚI THIỆUSÚNG TRƯỜNG CKC: CKC là khẩu súng trường quen thuộc trong các lực lượng vũ trang Việt Nam vào thời kì chống Mỹ, được gọi dưới cái tên súng trường tự động CKC, và hiện nay nó vẫn là biên chế chủ yếu của lực lượng dân quân tự vệ. Súng trường bắn tỉa CKC được chế tạo năm 1944 bởi công trình sư Simonov, để thay thế khẩu Mosin kém tin cậy hơn hay khẩu súng trường SVT của Tokarev. Nó được sản xuất kéo dài tới năm 1949. Sử dụng CKC khá dễ dàng, với độ cân bằng cao nó dễ dàng để nhắm bắn vào mục tiêu. Sử dụng cùng cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62 với khẩu súng trường tấn công AK-47 nhưng dài hơn dẫn tới độ chuẩn xác hơn trong các phát bắn. CKC là loại súng lên đạn tự động sử dụng nguyên tắc trích khí từ phát bắn trước nên được gọi là súng trường tự động. Tính năng:: SÚNG TRƯỜNG CKC
1. Taùc duïng : Suùng trang bò cho töøng ngöôøi duøng ñeå tieâu dieät sinh löïc ñòch. Ngoaøi ra, baùng suùng vaø löôõi leâ duøng ñeå ñaùnh gaàn. 2. Tính naêng : -Chæ baén phaùt moät -Taàm ngaém töø 1 - 10 (100 - 1000m). -Toác ñoä baén 35 -40 phaùt/phút. -Hoäp tieáp ñaïn chæ chöùa 10 vieân. -Troïng löôïng 3,35 kg khi chöa coù ñaïn. II/ TÍNH NĂNG: - Khi lắp đủ 10 viên đạn là 3,9kg - Chiều dài của súng khi dương lê 1260mm, khi gập lê 1020mm. - Tốc độ ban đầu của đầu đạn là 735m/s. : SÚNG TRƯỜNG CKC
* Taàm baén thaúng: - Muïc tieâu naèm 0,5 m laø 350 m. - Muïc tieâu ngöôøi chaïy 1,5 m laø 525 m. - Laø taàm baén trong suoát cöï ly ñoù, chieàu cao cuûa ñöôøng ñaïn khoâng vöôït quaù chieàu cao cuûa muïc tieâu. * Taàm baén hieäu quaû: - Baén phaùt moät laø 400 m. - Ngöôøi baén gioûi coù theå baén ôû cöï ly 600 m. - Baén maùy bay vaø quaân nhaûy duø trong voøng 500 m. - Hoûa löïc taäp trung cuûa suùng baén ñöôïc muïc tieâu maët ñaát, maët nöôùc laø 800 m - Taàm saùt thöông cuûa ñaàu ñaïn : 1500 m. CẤU TẠO (1nòng súng): SÚNG TRƯỜNG CKC
1/ Noøng suùng : a. Taùc duïng : - Laøm buoàng ñoát vaø chòu aùp löïc cuûa khí thuoác. - Taïo ñaàu ñaïn coù sô toác ban ñaàu. -Laøm oån ñònh ñöôøng bay ñaàu ñaïn (vieân ñaïn vöøa vaän ñoäng vöøa xoay vôùi 3000 voøng/giaây). - Ñònh höôùng bay cuûa ñaàu ñaïn. III/ CẤU TẠO: b. Caáu taïo : -Ñeå ñònh höôùng bay cho ñaàu ñaïn, phía trong coù 4 raõnh xoaén vaø 4 ñöôøng xoaén. Ñoaïn cuoái noøng suùng khoâng coù raõnh xoaén laø buoàng ñaïn. - Ñaàu noøng suùng coù ren ñeå laép ñaàu baûo veä vaø laép ñaàu baén ñaïn hôi. - Beân ngoaøi noøng suùng coù khaâu truyeàn khí thuoác, loå truyeàn khí thuoác. - Khaâu laép oáp loùt tay vaø beä thöôùc ngaém. 2/Bộ phận ngắm::
2/ Bộ phận ngắm: a/ Taùc duïng : Ñeå ngaém baén caùc muïc tieâu ôû nhöõng cöï ly khaùc nhau. b/ Cấu tạo: Đầu ngắm + Maáu ñeå caøi thoâng noøng. + Beä di ñoäng. + Tai baûo veä ñaàu ngaém. + Choát ñònh vò. + Vaønh baûo veä ren ñaàu noøng. + Boä phaän giaûm naûy. 3/ HKN&NHKH:: SÚNG TRƯỜNG CKC
3/Hoäp khoùa noøng vaø naép hoäp khoùa noøng coù choát. a. Taùc duïng : - Ñeå lieân keát caùc boä phaän cuûa suùng vaø höôùng beä khoùa noøng vaø khoùa noøng chuyeån ñoäng. b. Caáu taïo : * Hoäp khoùa noøng coù : - OÅ chöùa tai khoùa noøng. - Hai gôø tröôït ñeå khôùp vaøo hai raõnh tröôït ôû beä khoùa noøng. -Maáu haát voû ñaïn. - Khuyeát chöùa maáu tröôùc hoäp tieáp ñaïn. - Laãy giöõ hoäp tieáp ñaïn. - Raõnh chöùa chaân ñuoâi coát loø xo ñaåy veà. - Khuyeát giöõ naép hoäp khoùa noøng. * Naép hoäp khoùa noøng - Loã chöùa maáu giöõ naép ôû ñuoâi coát loø xo ñaåy veà. - Tay keùo khoùa noøng. - Raõnh tröôït. - Gôø moùc khoùa noøng. 4/Bệ Kn&thoi đẩy: SÚNG TRƯỜNG CKC
a. Taùc duïng : Ñeå laøm cho khoùa noøng vaø boä phaän coø chuyeån ñoäng. b. Caáu taïo : 4/ Bệ khoá nòng và thoi đẩy: Raõnh löôïng ñeå ñoùng môû khoùa noøng. Loã chöùa ñuoâi khoùa noøng. Hai raõnh tröôït ñeå khôùp vaøo hai gôø tröôït ôû hoäp khoùa noøng. Khe tröôït ñeå khôùp vaøo hai gôø tröôït ôû hoäp khoùa noøng. Khe tröôït qua maáu haát voû ñaïn. Loã chöùa loø xo ñaåy veà. Maët vaùt giöông buùa. Thoi ñaåy. 5/Khoá nòng: SÚNG TRƯỜNG CKC
a. Taùc duïng : Ñeå ñaåy ñaïn vaøo buoàng ñaïn, khoùa noøng suùng, laøm ñaïn noå, môû khoùa noøng, keùo voû ñaïn ra ngoaøi. b. Caáu taïo : - OÅ chöùa ñít ñaïn. - Kim hoûa. - Maáu ñaåy ñaïn. - Moùc ñaïn. - Tai khoùa. - Maáu ñoùng môû.. 5/ Khoá nòng: 6&7/CÒ&bộ phận đẩy về:: SÚNG TRƯỜNG CKC
6/ Bộ phận đẩy về: * Ñeå ñaåy beä khoùa noøng veà phía tröôùc vaø giöõ naép hoäp khoùa noøng. * Beä khoùa noøng coù chaáu…, moùng ngöïa ñeå giöõ loø xo (chuù yù coi chöøng laép ngöôïc, vaønh moùng ngöïa ôû cuoái beä khoùa). 7/ Bộ phận cò: Ñeå giöõ buùa vaø laøm cho buùa ñaäp vaøo kim hoûa, ñònh caùch baén lieân thanh hay phaùt moät, khoùa an toaøn ngay coø. 8&9/ ống dẫn thoi & ôp lot tay:
- Caàn ñaåy. - Loø xo caàn ñaåy. 9/Ống dẫn thoi và ốp lót tay: a. Taùc duïng : Ñeå daãn thoi chuyeån ñoäng. b. Caáu taïo : Oáp loùt tay treân vaø oáng daãn thoi coù loã thoaùt khí thuoác. Oáp loùt tay döôùi 8/ôáng daãn thoi : 10/Bán Súng::
a. Taùc duïng : Ñeå tyø suùng vaøo vai vaø caàm khi baén. b. Caáu taïo : OÅ chöùa oáng phuï. - Khoâng coù tay caàm phuï. 10/ Baùng suùng : 11/HTĐ:
11/Hoäp tieáp ñaïn : * Goàm coù : thaân, naép, ñaùy, ñeá loø xo, loø xo, baøn naâng ñaïn, maáu sau, maáu tröôùc. * Hoäp tieáp ñaïn : lieàn vôùi thaân suùng. - Coù hoäp nhíp. - Laãy baùo heát ñaïn. 12/LÊ:
Đeå ñaùnh giaùp laù caø, caét daây theùp gai vaø laøm cöa. 12/Lê: THÁO LẮP SÚNG:
Gồm 5 quy tắc:: THÁO LẮP SÚNG CKC
Goàm 5 qui taéc. 1. Ngöôøi thaùo laép phaûi naém vöõng caáu taïo cuûa suùng. 2. Tröôùc khi thaùo phaûi kieåm tra laïi suùng neáu coù ñaïn phaûi laáy ra heát môùi ñöôïc thaùo laép. 3. Choïn nôi khoâ raùo, chuaån bò ñoà duøng caàn thieát nhö taám traûi vaø caùc phuï tuøng khaùc. 4. Chi thaùo laép thoâng thöôøng. Tröôøng hôïp bò hen ræ môùi ñöôïc thaùo laép tæ mæ. 5. Thaùo laép phaûi ñuùng thöù töï vaø ñuùng, ñaët caùc boä phaän ñuùng thöù töï, goïn gaøng. Khi gaëp vöôùng maéc phaûi nghieân cöùu khoâng duøng buùa ñeå ñaäp T H Á O L Ắ P THÁO SÚNG: THÁO LẮP SÚNG CKC
*THÁO SÚNG: Thaùo baêng ñaïn, khaùm suùng. Thaùo hoäp phuï tuøng. Thaùo thoâng noøng. Thaùo naép hoäp khoùa noøng. Thaùo boä phaän ñaåy veà. Thaùo boä phaän beä khoaù noøng vaø khoùa noøng. Oáp loùt tay vaø oáng daãn thoi. T H Á O L Ắ P LẮP SÚNG: THÁO LẮP SÚNG CKC
LẮP SÚNG T H Á O L Ắ P Laép oáp loùt tay. Khoùa noøng vaøo beä khoùa noøng. Boä phaän ñaåy veà. Naép hoäp khoùa noøng. Kieåm tra chuyeån ñoäng cuûa suùng. Thoâng noøng. Oáng phuï tuøng. SÚNG, LÊ, ĐẠN: MỘT SỐ KIỂU SÚNG CKC
:
CŨNG CỐ
CÂU HỎI 1: PHẦN CŨNG CỐ
SÚNG CKC CÓ BAO NHIÊU BỘ PHẬN?
10
11
12
13
14
CÂU HỎI 2: PHẦN CŨNG CỐ
HỌP TIẾP ĐẠN CHỨA ĐƯỢC BAO NHIÊU VIÊN?
10
15
20
25
30
CÂU HỎI 3: PHÀN CŨNG CỐ
Điền vào chỗ trống cho thích hợp?
Súng CKC dùng kiểu đạn ||1943||(K56), súng dùng chung đạn với ||AK,RPD, RPK||, họp tiếp dạn chỉ có ||10|| viên, tấm bắn ghi trên thước ngắm ||1000m||, tốc độ bắn chieens đấu 35-40phát/phút, cỡ nòng ||7,62||mm. HÃY GHÉP CÁC CÂU CHO HOÀN CHỈNH?
1/ Súng dùng đạn kiểu..............................
2/ Súng trường CKC bắn được..................
3/ Họp tiếp đạn chứa.......................
4/ Tầm bắn ghi trên thước ngắm..............
5/ Tốc độ bắn chiến đấu............................
6/ Cỡ nòng................................................
7/ Tầm bắn xa nhất ở cự ly.......................
CÂU HỎI 4: PHẦN CŨNG CỐ
ĐIỀU NÀO DƯỚI ĐÂY LÀ KHÔNG ĐÚNG?
CKC là súng lên đạn tự động.
CKC dùng chung đạn với AK-47
CKC được chế tạo năm 1943
CKC có cỡ nòng 7,63m
CKC bắn liên thanh 150phát/phút
Họp tiếp đạn CKC chứa tối đa 10 viên
CÂU HỎI 5: PHẦN CŨNG CỐ
Vật dụng của Bộ đội khi hành quân gọi là gì?
................là ước muốn tột đỉnh của các dân tộc bị nô lệ.
...........là sức mạnh tổng hợp của Quân và dân tộc tã
Đây là lực lượng có nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự xã hội?
Đây là một trong những yêu cầu không thể thiếu được đối với một người tham gia vào lĩnh vực an ninh, quốc phòng?
Tên của một nữ liệt sĩ,bác sĩ có cuốn nhật kí nỗi tiếng thế giới hy sinh tại Quảng Ngãi?
Đường mòn HỒ CHÍ MINH còn được gọi là đường..............
NỀN QUỐC PHÒNG CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC LÀ NỀN QUỐC PHÒNG CỦA TẦNG LỚP CHÍNH TRỊ NÀO?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓