Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 11. Keep fit, stay healthy

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Van Dat
Ngày gửi: 22h:37' 21-12-2009
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 967
Số lượt thích: 0 người
Teacher : Hµ ThÞ TuyÕt Mai
L·ng S¬n Secondary School
7
Checking up :Give the correct form of
the verbs in brackets:
1.Lan (be)..... sick yesterday.
2.She (have) ..... a virus .
was
had
a common cold
bệnh cảm thường /bệnh cảm cúm thông thường


Period 71-
Unit 11:
keep fit , stay healthy
Lesson 5: B4 :Read
A common cold
Unit 11:Keep fit,stay heathy
Leson5:B4:Read:A common cold
1.disease (n) :
bệnh/căn bệnh
2.symptom (n):
triệu chứng
3.cough (v):
ho
4.sneeze (v):
hắt hơi
5.runny nose (n) :
sổ mũi
6.slight fever (n) :
sốt nhẹ
7.cure (v) :
chữa trị,trị bệnh
-cure (n): c¸ch ch÷a,ph­¬ng thuèc
I.Vocabulary:
?
?
?
?
II.READING:B4 (P.112)
1.Open –Prediction :
Symptoms of
the common cold
coughing
sneezing
a runny nose
a slight fever
2.Matching :
Unpleasant
Relieve
Disappear
Prevent
Biến mất /khỏi bệnh
Khó chịu
Ngăn ngừa,ngăn chặn
Làm giảm
3. Comprehension Questions:
1.Why do we call the cold “common” ?
2.What are the symptoms of the
common cold?
3.Is there a cure for the common cold ?
4.Do cold cures work ?
What do they do ?
5.How can you help prevent a cold ?
End
A
2
4
6
8
10
12
14
B
2
4
6
8
10
12
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 / QUESTIONS :
YOU ARE THE WINNER !

How can we help prevent a cold ?

Eat well
Eat
a lot of cereals, fruit and
vegetables
Eat a moderate amount of fatty food
and sugar.
Eat some body-building foods like meat and dairy products
Eat well
Do exercise
4/ WRITE - IT - UP
Write a short passage a bout 40 words (using the answers of questions b) and e) to talk about the symptoms and the ways to prevent the cold,beginning with :“The common cold is a disease caused by a kind of virus.It has four main symptoms : ...”
-Eg: The common cold is a disease caused by a kind of virus.It has four main symptoms : a runny nose,a slight fever,coughing and sneezing.We can prevent the cold by eating well and doing exercise.
III/ HOMEWORK :
Complete your writing in your note book.
Learn by heart the new words.
Prepare well for the coming 45’ test.
Thanks for your listening !
Goodbye. See you again
Question a) :

-Why do we call the cold “common”?
-Because every year millions of
people catch it.
Question b) :

-What are the symptoms of the common cold ?
-They are : a runny nose,
a slight fever,coughing
and sneezing.
Question c) :

-Is there a cure for the
common cold ?
-No, there is no cure for the common cold.
Question d) :
-Do cold cures work ?
-What do they do ?

-No, they don’t .
-They relieve the symptoms.
Question e) :

-How can you help prevent a cold ?

-We can prevent a cold by eating well and doing exercise.
LUCKY NUMBER !
No_avatar

sao câu trả lời của phần b4 đéo có.dm dỏm vl Lưỡng lự

 

Avatar

mắt bị mù à , có đó còn j nữaCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến