Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hung To
Ngày gửi: 16h:25' 21-07-2008
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Lê Quý Đôn
GIÁO DỤC CÔNG DÂN
KHỐI 12
GV : TÔ VĂN HÙNG
Chương 4 : Pháp luật với sự phát triển của
công dân đất nước và nhân loại
BÀI 9 : Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
(3 tiết)
Mục tiêu bài học
1.- Về kiến thức : Nhận biết được vai trò tích cực của Pháp luật
đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Hiểu được một
số nội dung cơ bản của pháp luật trong quá trình phát triển
KT,VH, XH, môi trường, bảo vệ quốc phòng
2.- Về kỷ năng : Phân biệt được pháp luật trong các lĩnh vực
khác nhau : KT, VH, XH, môi truờng quốc phòng an ninh
3.- Về thái độ : Có ý tôn trọng pháp luậtvề KT, VH, XH,
môi trường, bảo vệ an ninh quốc phòng. Có ý thức đấu tranh với
các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước
I.- Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước
1.- Trong lĩnh vực kinh tế 2.- Trong lĩnh vực văn hóa
3.- Trong lĩnh vực xã hội
4.- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
6.- Trong lĩnh vực ANQP
II.- Nội dung cơ bản của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước
1.- Nội dung cơ bản về phát triển KT
1.- Nội dung cơ bản về phát triển VH
1.- Nội dung cơ bản về phát triển XH
1.- Nội dung cơ bản về phát triển Môi trường
1.- Nội dung cơ bản về phát triển ANQP
NỘI DUNG BÀI HỌC
I.- Vai trò của PL đối với sự phát triển bền vững của đất nước
1.- Tạo khung pháp lí
cho hoạt động sản xuất
kinh doanh
2.- Pháp luật thừa nhận
và đảm bảo quyền tự do
kinh doanh của CD
3.- Các quy định của
pháp luật về thuế, tác động
mạnh mẽ đến hoạt động
sản xuất kinh doanh,
là động lực thúc đẩy
sản xuất
kinh doanh phát triển
Tóm lại, trong quá trình tăng trưởng KT đất nước, PL giữ vai trò quan trọng, tác động đến toàn bộ nền KT để mọi CD, mọi thành phần KT và doanh nghiệp được tự do kinh doanh theo quy định của PL, nhằm khơi dậy mọi tiềm năng của các nhà sản xuất, kinh doanh vào công cuộc phát triển nền KT đất nước.
1.- Trong lĩnh vực kinh tế
Sách, logo về thuế
Họp bàn VN gia nhập WTO
Người dân nôp thuế
Vi phạm thuế
Điều 30 Hiến pháp năm 1992 quy định : NN và XH bảo tồn, phát
triển nền văn hóa VN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa
và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc VN, tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa nhân
loại; phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân
I.- Vai trò của PL đối với sự phát triển bền vững của đất nước
2.- Trong lĩnh vực văn hóa
I.- Vai trò của PL đối với sự phát triển bền vững của đất nước
3.- Trong lĩnh vực xã hội
Pháp luật giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội, góp phần tích cực vào việc bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trên đất nước ta
Chăm lo sức khỏe
Bài trừ tệ nạn xã hội
I.- Vai trò của PL đối với sự phát triển bền vững của đất nước
4.- Trong lĩnh vực
môi trường
V?nh H? Long
Phong Nha
Điều 29 Hiến pháp 1992 quy định “Cơ quan NN, đơn vị vũ trang, tỏ chức KT, tổ chứ XH, mọi cá nhân phải thực hiên các quy định của NN về sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường
I.- Vai trò của PL đối với sự phát triển bền vững của đất nước
5.- Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh xã hội
Điều 13 Hiến pháp năm 1992 quy định : “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đều bị nghiêm trị theo pháp luật”
Khoản 2, điều 6 luật quốc phòng quy định : “CD phải trung thành với Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự, được giáo dục về quốc phòng và huấn luyện quân sự, chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp của NN và người có thẩm quyền khi đất nước có tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng…”
Lực lượng công an ND
Lực lượng cảnh sát GT
Quân đội NDVN
Đội tự vệ
II.- Nội dung cơ bản của pháp Luật Với Sự Phát Triển KT đất nước
1.- Nội dung cơ bản về sự phát triển kinh tế
Quyền tự do kinh doanh của CD
Có nghĩa là mọi CD khi có đủ điều kiện do PL
quy định đều có quyền tiến hành họat động
kinh doanh sau khi được cơ quan NN có
thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh
Nghĩa vụ của CD khi thực hiện các họat động kinh doanh :
Kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giất phép kinh doanh,
nộp thuế đầy đủ theo quy định của PL, bảo vệ môi trường,
bảo vệ quền lợi người tiêu dùng, tuân thủ các quy định
về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…
trong đó nghĩa vụ nộp thuế là rất quan trọng
II.- Nội dung cơ bản của pháp Luật Với Sự Phát Triển KT đất nước
2.- Nội dung cơ bản về sự phát triển văn hóa
PL về sự phát triển văn hóa được quy định trong Hiến pháp, bộ luật dân sự, luật di sản văn hóa,
luật xuất bản, luật báo chí…
PL về sự phát triển văn hóa nghiêm cấm những hành vi truyền bá tư tưởng và văn hóa phản động, lối sống đồi trụy, tệ nạn H, mê tín dị đoan, các hành vi xâm phạm đến di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…
Nhà nước ban hành nhiều bộ luật để thực hiện sự tiến bộ và công bằng xã hội
Pháp luật
với việc
giải quyết
dân số và
việc làm.
Pháp luật
với việc
xóa đói
giảm nghèo.
Pháp luật
với việc bảo vệ
và chăm sóc
sức khỏe cho
nhân dân.
Pháp luật
với việc
phòng và
chống
tệ nạn
xã hội.
II.- Nội dung cơ bản của pháp Luật Với Sự Phát Triển KT đất nước
3.- Nội dung cơ bản về sự phát triển các lĩnh vực xã hội
2. Phải bảo vệ, khai thác, sử dụng
hợp lí, tiết kiệm và có hiệu quả
để đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế của đất nước
3. Việc khai thác rừng phải đúng
PL về bảo vệ và phát triển rừng, chống
cháy rừng. Nhân dân phải có trách nhiệm
trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống,
đồi trọc để mở rộng diện tích rừng
4. Nghiêm cấm các
hành vi làm suy thoái
môi trường, gây ô nhiểm
MT, gây sự cố MT
5. Các tổ chức,
cá nhân có trách
nhiệm bảo vệ các
loài thực vật,
động vật, bảo vệ
rừng biển sông hồ
và các hệ sinh thái
Bảo vệ môi trường là
trách nhiệm của Nhà nước
và của mỗi công dân
4.- Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường
Bảo vệ
môi trường
Hủy hoại
môi trường
a.- NN ban hành hệ thống PL để tạo nên hành lang pháp lí như luật quốc phòng, an ninh quốc gia, CA nhân dân, luật NVQS…
5.- Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng an ninh
c.- PL quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là QĐND và CAND. Mọi tổ chức, cơ quan, công dân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia củng cố quốc phòng và bảo vệ ANQG Mọi hành vi xâm phạm ANQG đều bị xữ lí.
b.- NN ban hành chế độ NVQS, thực hiện giáo dục quốc phòng trong các cơ quan, tổ chức và đối với mọi CD; tuyên truyền, GD bảo vệ ANQG
Lên đường thực hiện NVQS
Rạng rỡ niềm vui thực hiện NVQS
Tiễn con lên đường
Huấn luyện quân sự
Tham gia học tập quốc phòng
Bộ đội giúp dân làm đường


Bài tập
1
Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực phù hợp
Bài tập
2
Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003,
cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản
xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải
thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập thêm do đầu tư mang lại tối đa là 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là 7 năm tiếp theo.
Theo em, tại sao PL lại quy định ưu đãi miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh này? Các quy định ưu đãi về thuế có mối liên hệ gì với sự tăng trưởng KT đất nước?
PL quy định ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào KHKT cải tiến SX nhằm nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm làm ra. Quy định này sẽkích thích nền KT đất nước ngày càng phát triển nhiều hơn.
Dặn dò
Làm các
bài tập
trong
SGK
trang 107
Xem trước
bài 10 :
Pháp luật
với
hòa bình
và sự
phát triển
…..
Chuẩn bị
một số
hình ảnh
về mối
quan hệ
hữu nghị
CHÚC CÁC
EM HỌC TỐT
Gửi ý kiến