Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Bá (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:07' 02-01-2010
Dung lượng: 11.3 MB
Số lượt tải: 1389
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và đào tạo huyện phúc thọ
Trường thcs thanh đa
Đường tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn
Kiểm tra bài cũ
Dựa vào lược đồ hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi?
Đạo 1: Tiến quân ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh địch từ Vân Nam sang.
Đạo 2: Giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị, chặn đường rút quân của giặc từ Nghệ An về Đông Quan, ngăn chặn viên binh từ Quảng Tây sang.
Đạo 3: Tiến thẳng ra Đông Quan.
Tiết 39-Bài 19:
CU?C KH?I NGHIA LAM SON (1418-1427)
III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG
(CUỐI NĂM1426 - CUỐI NĂM 1427)
1.Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm1426)
a) Hoàn cảnh:
- Địch: Tháng 10 năm 1426, Vương Thông cùng 5 vạn quân đến Đông Quan chuẩn b? m? cu?c tấn cụng vo Cao B?.
Ta: Quõn ta mai ph?c t?i Tốt Động - Chúc Động
Tèt §éng, Chóc §éng lµ nh÷ng
c¸nh ®ång chiªm tròng lÇy léi, nhiÒu
lau sËy um tïm thuéc huyÖn
Ch­¬ng Mü – Hµ Néi.
- Tháng11/1426, Vương Thông chia quân làm 2 đường tiến đánh Cao Bộ.
Quân ta từ các vị trí mai phục đổ ra đánh quyết liệt.
b) Diễn biến:
Tiết 39-Bài 19:
CU?C KH?I NGHIA LAM SON (1418-1427)
III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG
(CUỐI NĂM1426 - CUỐI NĂM 1427)
1.Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm1426)
a) Hoàn cảnh:
c) KÕt qu¶:
- 5 v¹n qu©n giÆc tö th­¬ng.
- 1 v¹n tªn bÞ b¾t sèng.
d) í nghĩa:
- Đập tan ý đồ tấn công giành thế chủ động của giặc.
- Tạo ra sự tương quan lực lượng lớn giữa ta v địch: quân ta hoàn toàn làm chủ chiến trường.
b) Diễn biến:
Tiết 39-Bài 19:
CU?C KH?I NGHIA LAM SON (1418-1427)
III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG
(CUỐI NĂM1426-CUỐI NĂM 1427)
1.Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm1426)
a) Hoàn cảnh:
c) Kết quả:
2. Trận Chi Lăng-Xương Giang (10/1427)
Tiết 39-Bài 19:
CU?C KH?I NGHIA LAM SON (1418-1427)
III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG
(CUỐI NĂM1426-CUỐI NĂM 1427)
1. Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm1426)
a) Hon cảnh:
Địch: Tháng 10/1427 ,15 vạn viện binh địch chia 2 hướng tiến vào nước ta.
Ta: Tập trung lực lượng tiêu diệt viện binh của Liễu Thăng trước.
b) Diễn biến và kết quả.
2. Trận Chi Lăng-Xương Giang (10/1427)
III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (CUỐI NĂM1426-CUỐI NĂM 1427)
1. Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm1426)
a) Hon cảnh:
Tiết 39-Bài 19:
CU?C KH?I NGHIA LAM SON (1418-1427)
b) Diễn biến và kết quả:
2. Trận Chi Lăng-Xương Giang (10/1427)
III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (CUỐI NĂM1426-CUỐI NĂM 1427)
1. Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm1426)
a) Hon cảnh:
Tiết 39-Bài 19:
CU?C KH?I NGHIA LAM SON (1418-1427)
S. Kì Cùng
S. Lục Nam
S. Cầu
PHA LUỸ
KHÂU ÔN
ẢI LƯU
CHI LĂNG
PHỐ CÁT
CHÍ LINH
THỊ CẦU
CẦN TRẠM
XƯƠNG GIANG
S. Thương
Lược đồ trận Chi Lăng - Xương Giang
Sau khi Liễu Thăng bị tiêu diệt. Mộc Thạnh sợ hãi rút chạy,Vương Thông xin giảng hoà,chấp nhận mở hội thề Đông quan(10/12/1427) và rút quân về nước.
c) í nghĩa:
Đây là chiến thắng có ý nghĩa quyết định nhất đối với toàn bộ chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam sơn.
* "Từ sau khi lập lời thề này, quan Tổng binh thành Sơn Hầu là Vương Thông quả tự lòng thành, đúng theo lời bàn, đem quân về nước, không thể kéo dài năm tháng để đợi viện binh đến nơi.
* "Về phía bọn tổng binh Vương Thông, nếu không có lòng thực lại tự trái lời thề.còn kéo dài năm tháng để đợi viện binh hoặc do quan quân đi qua đâu cướp bóc nhân dân thì Trời, Đất cung danh sơn, thần kì các xứ tất đem bon quan quân Tông binh Vương Thông cho đến cả nhà, thân thích, làm cho chết hết và cả quan quân cũng không một người nào về đến nhà"

( Dẫn theo Nguyễn Trãi, Toàn tập, tr.173)
3. Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa lÞch sö.
a) Nguyªn nh©n th¾ng lîi:
- Tinh thÇn yªu n­íc nång nµn, ®oµn kÕt chiÕn ®Êu cña c¶ d©n téc.
- Huy ®éng ®­îc søc m¹nh cña c¸c tÇng líp nh©n d©n tham gia vµo cuéc khëi nghÜa.
- Cã ®­êng lèi chiÕn l­îc, chiÕn thuËt ®óng ®¾n, s¸ng t¹o.
- Sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña bé chØ huy cuéc khëi nghÜa Lam S¬n ®øng ®Çu lµ Lª Lîi, NguyÔn Tr·i…
b) ý nghÜa lÞch sö:
- KÕt thóc 20 n¨m ®« hé tµn b¹o cña nhµ Minh.
- Më ra mét thêi k× ph¸t triÓn míi cho lÞch sö d©n téc: Thêi Lª S¬.
2. Trận Chi Lăng-Xương Giang (10/1427)
III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG (CUỐI NĂM1426-CUỐI NĂM 1427)
1. Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm1426)
Tiết 39-Bài 19:
CU?C KH?I NGHIA LAM SON (1418-1427)
1
2
3
4
5
6
7
1. Quốc hiệu của nước ta thời Lê sơ?
2. Người đã cải trang làm Lê Lợi để giải vây
cho nghĩa quân ở núi Chí Linh?
7. Vuong Thụng dó d?n quõn ti?n dỏnh vớ trớ no c?a quõn ta trong tr?n T?t D?ng - Chỳc D?ng?
3. Nơi tướng giặc Liễu Thăng chết trận?
4. Quờ huong c?a cu?c kh?i nghia Lam Son?
6. Cỏch dỏnh ch? y?u c?a quõn ta trong hai tr?n T?t D?ng - Chỳc D?ng,Chi Lang- Xuong Giang ?
5.Tên tướng giặc” trói tay để tự xin hàng” trong trận Chi Lăng – Xương Giang ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hết giờ
* LUYỆN TẬP
Bài 1: Trò chơi ô chữ
Lược đồ trận Chi Lăng - Xương Giang
Bài tập 2
Tường thuật chi tiết hai trận đánh:
Tốt Động-Chúc Động và Chi Lăng-Xương Giang.
- Học nội dung bài
- Hoàn thành các bài tập
Chuẩn bị bài sau:
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ
+ Tổ chức bộ máy chính quyền
+ Quân đội
+ Luật pháp
Hướng dẫn về nhà
So sánh với thời Trần
Chúc các thầy cô mạnh khoẻ
Chĩc cc em hc tt
No_avatar
bài này tôi không thể tải đượcKhóc. Mong các bạn giúp đỡ và chỉ dẫnMỉm cười
No_avatar

chao ha bai nnao the tui co jup dc j hong

No_avatar
chu de toan u sao khong thay bai dau vayThè lưỡi
No_avatar

huong dan tai bai tho hoa cuc vang

 

No_avatar

bai nay chan qua

 

No_avatar
phần 2 la mã và 1 la mã đâu
No_avatar

Khóc

 

 

No_avatarf
lam chi ma ghe vay may ban tui thay bai nay cung duoc maCười
No_avatar
Chữ gì đọc ko ra, bộ viết tiếng Miên zo hay sao ý ?
No_avatar

@Tuyết Anh : có thể bạn đã gặp phải chuyện lỗi font rồi, cái này thì đánh phải tự gõ lại cho đúng thôi :))

 
Gửi ý kiến