Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Thánh Gióng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Bằng
Ngày gửi: 16h:07' 20-10-2008
Dung lượng: 22.9 KB
Số lượt tải: 322
Số lượt thích: 0 người
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ & PHẦN MỀM GIÁO DỤC - 62 Nguyễn Phong Sắc,Hà Nội
Bài 2 Tiết 5: văn bản Thánh Gióng
I, Đọc - Hiểu chung vân bản:
Bài 2, tiết 5: văn bản " Thánh Gióng " (Truyền thuyết) I, Đọc - Hiểu chung văn bản 1. §äc - Giäng ®äc, lêi kÓ håi hép : Giãng ra ®êi - §äc dâng d¹c, ®Ünh ®¹c, trang nghiªm ë ®o¹n Giãng tr¶ lêi sø gi¶ - C¶ lµng nu«i Giãng : ®äc giäng hµo høc phÊn khëi - Giãng ®¸nh giÆc ®äc víi giäng khÈn tr­¬ng, m¹nh mÏ, nhanh, gÊp §o¹n cuèi : giäng nhÑ nhµng, thanh th¶n, xa vêi, huyÒn tho¹i 2) Chó thÝch : cÇn chó ý thªm - Tôc truyÒn : phæ biÕn truyÒn miÖng trong d©n gian. §©y lµ 1 trong nh÷ng tõ ng÷ th­êng më ®Çu c¸c truyÖn d©n gian. - T©u : B¸o c¸o, nãi víi vua - Tôc gäi lµ : th­êng gäi lµ Mục 2:
3) Bè côc : 4 ®o¹n a. Sù ra ®êi kú l¹ cña Giãng b. Giãng gÆp xø gi¶, c¶ lµng nu«i Giãng. c. Giãng cïng nh©n d©n chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng giÆc ¢n d.DÊu tÝch lÞch sö vÒ Th¸nh Giãng * Nh©n vËt trung t©m lµ Giãng tõ cËu bÐ lµng Giãng kú l¹ trë thµnh Th¸nh Giãng. §©y lµ hiÖn t­îng nh©n vËt ®­îc x©y dùng b»ng nhiÒu chi tiÕt t­ëng t­îng, kú ¶o, t¹o nªn vÎ ®Ñp hÊp dÉn ®èi víi trÎ th¬. II, Đọc - Hiểu văn bản:
II, Đọc - Hiểu văn bản * H×nh t­îng nh©n vËt Th¸nh Giãng 1. Nguån gèc ra ®êi - Bµ mÑ dÉm lªn vÒt ch©n to, l¹ ngoµi ®ång vµ thô thai 12 th¸ng. - Ba n¨m Giãng kh«ng biÕt nãi, c­êi, ®Æt ®©u n»m ®ã kú l¹. 2, Tuæi th¬ kú l¹ ? Nh÷ng chi tiÕt nµo tiÕp tôc nãi vÒ sù kú ¶o cña Th¸nh Giãng? - Khi nghe sø gi¶ bçng cÊt tiÕng nãi ®ßi ®i ®¸nh giÆc, lín nh­ thæi. Th¶o luËn: TiÕng nãi ®Çu tiªn lµ tiÕng nãi ®ßi ®i ®¸nh gÆc cña Th¸nh Giãng cã ý nghÜa g×? Mục 1:
- ý nghÜa tiÕng nãi ®Çu tiªn cña Giãng: + Ca ngîi ý thøc ®¸nh giÆc, cøu n­íc trong h×nh t­îng Giãng. + ý thøc ®¸nh gÆc, cøu n­íc t¹o cho ng­êi anh hïng kh¶ n¨ng thÇn kú. + Giãng lµ h×nh ¶nh cña nh©n d©n, lóc b×nh th­êng th× ©m thÇm, lÆng lÏ. Nh­ng khi n­íc nhµ gÆp c¬n nguy biÕn, hä s½n sµng tham gia cøu n­íc ®Çu tiªn... ? V× sao Giãng lín nh­ thæi ? Chi tiÕt:" Bµ con ®Òu gãp g¹o nu«i cËu bÐ" cã ý nghÜa g× ? - C¸i v­¬n vai kú diÖu cña Giãng thÓ hiÖn søc sèng m·nh liÖt vµ kú diÖu cña d©n téc ta mçi khi gÆp khã kh¨n. - Søc m¹nh dòng sü cña Giãng ®­îc nu«i d­ìng tõ nh÷ng c¸i b×nh th­êng. Giãng lín lªn tõ nh©n d©n. + Søc m¹nh ®oµn kÕt, t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i cña c¸c tÇng líp nh©n d©n mçi khi tæ quèc bÞ ®e däa. Mục 2:
? Chi tiÕt Giãng v­¬n vai thµnh tr¸ng sÜ cã ý nghÜa g×? - Ng­êi anh hïng khæng lå vÒ thÓ x¸c, søc m¹nh, chiÕn c«ng. - Lín nhanh ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô. 3, Th¸nh Giãng ra trËn ®¸nh giÆc ? Chi tiÕt roi s¾t gÉy, Giãng lËp tøc nhæ tõng bôi tre, vung lªn thay gËy quËt tói bôi vµo giÆc cã ý nghÜa g× ? - ý nghÜa : Giãng kh«ng chØ ®¸nh giÆc b»ng vò khÝ vua ban mµ cßn b»ng c¶ vò khÝ tù t¹o bªn ®­êng. Trªn ®Êt n­íc nµy, c©y tre ®»ng ngµ, ngän tÇm v«ng còng cã thÓ thµnh vò khÝ ®¸nh giÆc. 4, Th¸nh Giãng sèng m·i ? V× sao TG ®¸nh tan giÆc l¹i bay lªn trêi? Chi tiÕt nµy cã ý nghÜa g× vÒ ng­êi anh hïng? - Ra ®êi phi th­êng, ra ®i còng phi th­êng. - Chøng tá Giãng ®¸nh giÆc lµ tù nguyÖn kh«ng gîn chót c«ng danh. Mục 3:
Th¶o luËn: H·y nªu ý nghÜa cña h×nh t­îng Th¸nh Giãng? * ý nghÜa cña h×nh t­îng Th¸nh Giãng: - Giãng lµ h×nh t­îng tiªu biÓu, rùc rì cña ng­êi anh hïng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc - Lµ ng­êi anh hïng mang trong m×nh søc m¹nh cña c¶ céng ®ång ë buæi ®Çu dùng n­íc. Søc m¹nh cña tæ tiªn thÇn th¸nh, cña tËp thÓ céng ®ång, cña thiªn nhiªn v¨n hãa, kü thuËt. - Cã h×nh t­îng Th¸nh Gãng míi nãi ®­îc lßng yªu n­íc, kh¶ n¨ng vµ søc m¹nh quËt khëi cña d©n téc ta trong cuéc ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m III, Tổng kết:
III. Tæng kÕt ? Truyền thuyết này có liên quan đến sự thật lịch sử nào? -Vào thời đại Hùng vương, chiến tranh tự vệ càng ác liệt, nên phải huy động sức mạnh cộng đồng. - Hình ảnh ngựa sắt, roi sắt nói đến thời đại đồ sắt( từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn). - Thời Hùng vương cư dân Việt cổ kiên quyết chóng giặc ngoại xâm. ? Bài học rút ra từ truyện Thánh Gióng Ghi nhớ: SGK IV, luyện tập:
IV, LuyÖn tËp Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyền thuyết Thánh Gióng?
A, Đứa bé lên ba không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng sĩ diệt gặc Ân.
B, Tráng sĩ Thánh Gióng hi sinh sau khi dẹp tan giặc Ân.
C, Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre đấnh giặc.
D, Ngay từ buổi đầu dựng nước, cha ông ta phải liên tiếp chống ngoại xâm để bảo vệ non sông đất nước.
Mục 2:
Truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh rõ nhất quan niệm và ước mơ gì của nhân dân ta?
A, Vũ khí hiện đại để đánh gặc.
B, Người anh hùng đánh giặc cứu nước.
C, Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng.
D, Tình làng, nghĩa xóm.
Mục 3:
Thánh Gíng được coi là biểu tượng gì của tinh thần dân tộc?
A, Đoàn kết một lòng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
B, Sức mạnh thần kỳ của tinh thần và hành động yêu nước.
C, Lòng yêu nước, sức mạnh phi thường và tinh thần sẵn sàng chống ngoại xâm.
Mục 4:
Tại sao tác giả dân gian lại để cho Thánh Gióng bay về trời sau khi chiến thắng?
A. Thể hiện sự vô tư, đức hi sinh và tính vị tha,làm việc nghĩa không hề tính đến sự trả ơn của người nhận.
B. Gióng sinh ra để đánh giặc; giặc tan không còn việc gì để làm, không còn lí do để ở lại.
C. Một hình thức thần thánh hoá nhân vật, con người mà nhân dân lao động yêu quý, kính trọng.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓