Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu soan
Người gửi: Thuý Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:23' 06-09-2008
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 286
Số lượt thích: 0 người
I.Tìm hiểu chung:
1. XuÊt xø vµ thÓ lo¹i:
a. XuÊt xø:
b.ThÓ lo¹i: NhËt dông.
2. Bè côc: bèn phÇn
bè côc chÆt chÏ hîp lÝ thÓ hiÖn ngay ë tiªu ®Ò cña c¸c môc.
II. Phân tích văn bản:
Phần mở đầu:
a. mục 1: nêu vấn đề, giới thiệu mục đích và nhiệm vụ:
- cam kết và ra lời kêu gọi.
- Đảm bảo cho tất cả trẻ em tương lai tốt đẹp
? Thể hiên sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế.

b. Mục 2: - khái quát đặc điểm, yêu cầu của trẻ em.
- quyền của trẻ em:

? Nêu vấn đề gọn, rõ có tính chất khẳng định

2.Phần hai: Sự thách thức
Thực tế cuộc sống:
+Nạn nhân của chiến tranh.
+Nạn nhân của bạo lực và phân biệt chủng tộc
?Hiểm họa hằng ngày của trẻ em trên thế giới.
+ Chịu thảm họa đói nghèo
+ Nhiều trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật
Nghệ thuật lập luận:
+ từ " Hằng ngày, mỗi ngày" lặp lại
+ Từ chỉ số lượng: vô số, hàng triệu trẻ em, 40.000.
?Vấn đề bức xúc cần giải quyết ngay.
3. Phần cơ hội:

a. Mục 8:Nêu cơ hội thứ nhất.
+Công ước quyền trẻ em ra đời.
+ Liên kếtcác nước lại.
?có đủ phương tiện kiến thức bảo vệ trẻ em
b. Môc 9: nªu c¬ héi thø 2:
+ BÇu kh«ng khÝ chÝnh trÞ quèc tÕ thay ®æi.
+ sù hîp t¸c quèc tÕ n©ng cao
kinh tÕ t¨ng tr­ëng, m«i tr­êng ®­îc b¶o vÖ, t¨ng c­êng phóc lîi trÎ em
c. Cơ hội ở nước ta: Đảng nhà nước , các tổ chức xã hội
quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em

4. Nhiệm vụ:


a. Nhiệm vụ thứ nhất: tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ
b. NhiÖm vô thø hai: Quan t©m ch¨m sãc trÎ em bÞ tµn tËt cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt
c. Nhiệm vụ thứ ba: Đảm bảo quyền bình đẳng nam nữ,
tăng cường vai trò của phụ nữ
d.Nhiệm vụ thứ tư: Phổ cập giáo dục bậc cơ sở

e. Nhiệm vụ thứ năm: Đảm bảo sức khỏe sinh sản
h. Nhiệm vụ thứ sáu: Giáo dục tính tự lập, ý thức bản thân.
Điều kiện để thực hiện:
g. Nhiệm vụ thứ bảy: Phát triển kinh tế
?Nghệ thuật: Diễn đạt rõ ràng, đề ra cụ thể từng nhiệm vụ
phù hợp với tình hình hiện tại
III. Tæng kÕt
Nội dung:
Nghệ thuật: chặt chẽ hợp lí trong bố cục
- Lời văn dứt khoát mạch lạc
- Nêu và giải quyết vấn đề ngắn gọn, rõ ràng
 
Gửi ý kiến