Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh
Ngày gửi: 00h:11' 21-01-2010
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 656
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Minh
Tr­êng THCS Cốc Pài-XÝn Mần
chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh!
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939

I. TèNH HèNH TH? GI?I V TRONG NU?C .
1. Tỡnh hỡnh th? gi?i.
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
1. Tình hình thế giới.
? Em hãy cho biết sau khi kết thúc khủng hoảng kinh tế thế giới, các nước tư bản đã thoát khỏi khủng hoảng bằng cách nào?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
1. Tình hình thế giới

- Nhiều nước đã phát xít hóa bộ máy thống trị đe dọa an ninh và hòa bình thế giới.
- Mâu thuẫn trong lòng các nước tư bản sâu sắc.

TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
1. Tình hình thế giới

- Tháng 7-1935 Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít

TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
1. Tình hình thế giới.
? Em hãy cho biết tình hình nước Pháp trước sự ra đời của chủ nghĩa phát xít?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
1. Tình hình thế giới.

- Tại Pháp: Năm 1936 Mặt trận nhân dân lên nắm chính quyền, mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
1. Tình hình thế giới.
2. Tình hình trong nước.
? Em hãy cho biết tình hình Việt Nam trước hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và sự thay đổi của tình hình thế giới?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
1. Tình hình thế giới.
2. Tình hình trong nước.
- Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 tác động sâu sắc tới đời sống của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam.

- Pháp tiếp tục khai thác thuộc địa và đàn áp cách mạng.
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
1. Tình hình thế giới.
- Nhiều nước đã phát xít hóa bộ máy thống trị đe dọa an ninh và hòa bình thế giới.
- Mâu thuẫn trong lòng các nước tư bản sâu sắc.
- Tháng 7-1935 Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít
- Tại Pháp: Năm 1936 Mặt trận nhân dân lên nắm chính quyền, mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
2. Tình hình trong nước.
- Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 tác động sâu sắc tới đời sống của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam.
- Pháp tiếp tục khai thác thuộc địa và đàn áp cách mạng.
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
? Em hãy cho biết chủ trương, nhiệm vụ của Đảng trước sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước ?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
- Đảng cộng sản Đông Đương nhận định kẻ thù trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai.

- Nhiệm vụ trước mắt: Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, hòa bình.

- 1936 thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( 3-1936 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
T24 BÀI 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
Thảo luận nhóm ( 1’):
? Em hãy nêu mục đích và hình thức đấu tranh của Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương?

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:

+ Mục đích: Tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ, yêu nước chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.
+ Hình thức và phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, kết hợp khả năng hợp pháp, và nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai…

TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
+ Mục đích: Tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ, yêu nước chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.
+ Hình thức và phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, kết hợp khả năng hợp pháp, và nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai…
- Đảng cộng sản Đông Đương nhận định kẻ thù trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai.
- Nhiệm vụ trước mắt: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa và tay sai.
-1936 thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( 3-1936 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
? Em hãy cho biết phong trào đấu tranh công khai đầu tiên là phong trào nào?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
Từ giữa năm 1936 Đảng phát động phong trào đấu tranh công khai: Mở đầu là cuộc vận động lập Ủy ban trù bị Đông Dương đại hội, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội.

- Đến đầu năm 1937 các cuộc mít tinh, biểu tình của công nhân, nông dân diễn ra mạnh mẽ ..
Đầu năm 1937, phái viên Chính phủ Pháp G. Gô-đa sang điều tra tình hình Đông Dương và Brê-vi-ê nhận chức Toàn quyền Đông Dương.
Đoàn biểu tình đưa yêu sách
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
? Theo em, Ta phát động phong trào đấu tranh công khai nhằm mục đích gì?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

- Mục đích: Đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
? Em hãy nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
- Tiêu biểu:
+ 11-1936 Công nhân công ty than Hòn Gai bãi công
+ 7-1937 Công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh) và công nhân xe lửa miền Nam Đông Dương phối hợp bãi công.
+ 1-5-1938 Tại Khu Đấu Xảo ( Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh không lồ của 2,5 vạn người.
CUỘC MÍT TINH Ở ĐẤU XẢO – HÀ NỘI
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
? Thời kì này các tờ báo nào đã ra đời ?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

- Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và đoàn thể quần chúng ra đời: Tiền phong, Dân chúng, Lao động…..

TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

- Sách chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, chính sách của Đảng lưu hành rộng rãi: Vấn đề dân cày ( Qua Ninh và Vân Đình)

TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
- 9-1939 Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
? Tại sao phong trào đấu tranh công khai chấm dứt?
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
1. Chủ trương của Đảng:
- Từ giữa năm 1936 Đảng phát động phong trào đấu tranh công khai: Mở đầu là cuộc vận động lập Ủy ban trù bị Đông Dương đại hội, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội.
- Đến đầu năm 1937 các cuộc mít tinh, biểu tình của công nhân, nông dân diễn ra mạnh mẽ ..
- Mục đích: Đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
- Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và đoàn thể quần chúng ra đời: Tiền phong, Dân chúng, Lao động…..
2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
- Sách chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, chính sách của Đảng lưu hành rộng rãi: Vấn đề dân cày ( Qua Ninh và Vân Đình)
- 9-1939 Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.
- Tiêu biểu: + 11-1936 Công nhân công ty than Hòn Gai bãi công
+ 1-5-1938 Tại Khu Đấu Xảo ( Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh không lồ của 2,5 vạn người.
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ
? Em hãy trình bày ý nghĩa của phong trào cách mạng 1936-1939?
III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ

III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.

- Qua phong trào quần chúng được tập dượt đấu tranh, Chủ nghĩa Mác-Lê nin, chủ trương chính sách của Đảng và Quốc tế Cộng sản được tuyên truyền sâu rộng.

- Trình độ chính trị và công tác của cán bộ đảng viên được nâng cao. Uy tín của Đảng được mở rộng, tổ chức Đảng được củng cố.

- Sách báo của Đảng và Mặt trận Dân chủ đập tan luận điệu xuyên tạc và hành động phá hoại của bọn phản động.

=> Phong trào dân chủ 1936-1939 là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945.
TIẾT 24- BÀI 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ
? Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?
III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.
Bài tâp về nhà
Em hãy so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào 1936-1939 theo mẫu sau:
C?M ON QUí TH?Y CÔ D V? D?
TI?T H?C HÔM NAY
KNH CHúC QUý TH?Y CÔ V CC EM S?C KHỏE, H?NH PHúC!
TRƯỜNG THCS CỐC PÀI
 
Gửi ý kiến