Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 27. Người trong bao

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu tam va chinh sua
Người gửi: Nguyễn Mai Hương
Ngày gửi: 06h:46' 23-01-2010
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 1799
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thày, cô giáo
và các em học sinh
Bài giảng: Người trong bao - A.P.SÊ-khốp
Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Hương
Trường THPT Cao Phong - Hoà Bìnhngười trong bao
A.P. SÊ-KHỐP
D?c van ti?t 94 - 95
I TiÓu dÉn
1. T¸c gi¶
* Cuéc ®êi
- A.P.Seâ-khoáp
( 1860 – 1904 ) ,
nhaø vaên Nga kieät xuaát .
- Toát nghieäp Y khoa ,
laøm baùc só , laøm baùo ,
vieát v¨n.
-N¨m 1900 ®­îc bÇu lµm
ViÖn sÜ danh dù ViÖn
Hµn l©m khoa häc Nga
A.P.SEÂ-KHOÁP

*Söï nghieäp :
- §Ó l¹i hôn 500 truyeän ngaén, truyeän vöøa vµ kòch .
- Néi dung: Th­êng ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cã ý nghÜa x· héi to lín , ý nghÜa nh©n b¶n s©u xa:
+Lªn ¸n chÕ ®é x· héi bÊt c«ng, thãi c­êng b¹o cña tÇng líp c­êng quyÒn Nga ®­¬ng thêi.
+ Phª ph¸n sù bÊt lùc cña giíi trÝ thøc vµ sù sa ®o¹ vÒ tinh thÇn cña mét sè bé phËn trong sè hä.
Nhaø caùch taân thieân taøi veà truyeän ngaén vaø kòch noùi


ại biểu lớn cuối
cùng của VHHT
Nga nửa cuối
TK XIX .
MỘ SÊ-KHỐP

Chaân dung Beâ-li-coáp
2 . Truyện ngắn
" Người trong bao" :
- Sáng tác năm 1898.
- Khi tc gi ang nm dìng bƯnh ti bn o Crm.
- Bối cảnh : xã hội Nga đang ngạt thở trong bầu không khí chuyên chế nặng nề cuối thế kỉ XIX .

II . ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN :
1. Tm tt truyƯn.
- TruyƯn kĨ vỊ B -li - cp mt gio vin dy ting Hy Lp cỉ nỉi ting vỊ li sng trong bao.
- Lối sống đó đã ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần, hành động của các giáo viên và người dân thành phố, khi hắn đang sống cũng như khi đã chết.
- Điều đó đã khiến bác sĩ I - van suy nghĩ và đi đến kết luận " Không thể sống mãi như thế được".

2. Bố cục:

3 phần:
+ Phần 1: Cuộc trò chuyện trong nhà kho giữa hai người bạn đi săn về muộn.
+ Phần 2: Cuộc đời và tính cách Bê - li cốp.
+ Phần 3: Nhận xét của bác sĩ, người nghe kể chuyện.

3.Giá trị nội dung và nghệ thuật.
3.1 Hình tượng nhân vật Bê- li-cốp.
Nhân vật Bê-li-cốp được miêu tả như thế nào ? Qua đó tác giả muốn nói điều gì ?
II . ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN :

3.1 . Hình tượng nhân vật Bê-li-cốp :
Chân dung :
- L gio vin dy ting Hy Lp cỉ.
Lúc nào cũng mặc áo bành tô , cầm ô , đi ủng , đeo kính râm , .
ăn mặc theo một thói quen có sẵn không thay đổi - kì quái .

Ô TRONG BAO
ÑOÀNG HOÀ TRONG BAO
DAO GỌT BÚT CHÌ TRONG BAO
+ Đồ dùng : ô , đồng hồ , dao ,. đều ở trong bao.
+ o bnh t - dng cỉ
+ ngh - giu vo trong bao
+ nh - ng cưa, ci then.
+ Buồng ngủ - "cái hộp" .
+ Ngủ - kéo chăn trùm đầu .
=>Cái bao không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của Bê-li-cốp, n l vt bo vƯ hn mi tc ng cuc sng bn ngoi .
-> che chaén , bao boïc - hình thöùc cuûa “ caùi bao”
Va-ren-ca vaø Coâ-va-len-coâ ñi xe ñaïp
b.Tính cách
- Nhút nhát, ngaùi giao tieỏp .
- Troỏn traựnh hieọn taùi, tôn sùng quá khứ .
- Cô độc luoõn lo laộng , sụù haừi .
- Thích những cái rõ ràng( chỉ thị, thông tư..).
- Coồ huỷ , không hoà nhập được với cái mới .
- Baống loứng , thoaỷ maừn vụựi loỏi soỏng cuỷa chớnh mỡnh "chui vào bao".
* Một con người cô độc , kì quái, máy móc, giáo điều, vô trách nhiệm với bản thân, với cuộc đời
=> Tnh cch"trong bao"
c. nh hng li sng cđa B - li cp víi mi ngi.
+ Anh, ch, em gio vin trong trng .
+ Dn c trong thnh ph ni y sinh sng.
B m nh triỊn min, chng ai bit y mun g, cn g, phi ni víi y nh th no.
=> Tt c mi ngi Ịu sỵ y, ght y, trnh xa y.
Lối sống của Bê - li -cốp có ảnh hưởng như thế nào đối với mọi người xung quanh ?

d . Caùi cheát cuûa Beâ-li-coáp :
Nguyeân nhaân :
- Va chaïm vôùi Coâ-va-len-coâ -> haén bò soác, bò thöông toån .
- Va-ren-ca nhìn thaáy haén bò teù , cöôøi phaù leân .
Haén xaáu hoå vaø lo sôï .
YÙ nghóa :
Vôùi kieåu ngöôøi vaø loái soáng nhö Beâ-li-coáp , caùi cheát laø moät ñieàu taát yeáu .
* Cuèi cïng Bª - li - c«p ®· t×m cho m×nh c¸i bao tèt nhÊt - ®ã còng lµ mong muèn cña ®êi y.

Thái độ của mọi người sau khi Bê-li-cốp chết :
- Lúc đầu : cảm thấy nhẹ nhàng , thoải mái .
- Sau đó : lại nặng nề như cũ .
Vì :
+ Tc ng nỈng nỊ dai dng cđa li sng , kiĨu ngi B - li - cp.
+ Vẫn còn hiện tượng "người trong bao", "lối sống trong bao`` trong x hi.
* Mang tnh phỉ bin v quy lut trong s pht triĨn cđa loi ngi.

- Beâ-li-coáp laø ñieån hình cho moät kieåu ngöôøi , moät hieän töôïng xaõ hoäi ñaõ vaø ñang toàn taïi trong cuoäc soáng cuûa moät boä phaän trí thöùc Nga ñöông thôøi .
Hieän töôïng ñoù chæ coù theå chaám döùt hoaëc daàn maát ñi khi xaõ hoäi thay ñoåi .

3.2 . Chuû ñeà tö töôûng cuûa truyeän :
- Leân aùn , pheâ phaùn maïnh meõ kieåu ngöôøi trong bao, loái soáng trong bao vaø taùc haïi cuûa noù ñoái vôùi hieän taïi vaø töông lai cuûa nöôùc Nga .
- Böùc thieát caûnh baùo vaø keâu goïi moïi ngöôøi “Khoâng theå soáng maõi nhö theá ñöôïc”.
- Caàn phaûi thay ñoåi cuoäc soáng , caùch soáng , khoâng theå soáng heøn nhaùt , baïc nhöôïc , baûo thuû , ích kæ maõi ñöôïc .***
Qua nhân vật Bê - li - cốp tác giả muốn gửi gắm điều gì?
3.3 Đặc sắc nghệ thuật
-Chän ng«i kÓ:
+ Ng­êi kÓ chuyÖn Bu - r¬ - kin– nh©n vËt t«i.
+ Ng­êi thuËt l¹i c©u chuyÖn Bu - r¬ - kin kÓ lµ t¸c gi¶.
=> Kh¸ch quan, g©y c¶m gi¸c ch©n thËt, gÇn gòi.
- C¸ch kÓ,giäng kÓ : TØ mØ, chËm r·i,mØa mai, ch©m biÕm,võa hµi h­íc võa ngËm ngïi chua xãt.
- X©y dùng nh©n vËt ®iÓn h×nh (lêi nãi,hµnh ®éng..).
- T­¬ng ph¶n: Lèi sèng cña Bª- li – cèp >< chÞ em Va- len- ca, gi¸o viªn, nh©n d©n

Những nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện?
-Nghệ thuật biểu tượng( Cỏi bao)
+ Nghĩa gốc: Vật hình túi hộp dùng để bao gói, đựng đồ vật, hàng hoá.
+ Nghĩa chuyển: Lối sống và tính cách Bê- li -cốp.
+ Nghĩa biểu trưng: Kiểu người , lối sống thu mình trong bao - cuộc sống trói buộc, tù hãm, đối với nhân dân Nga, trí thức Nga cuối thế kỷ XIX.
* CUÛNG COÁ : Caâu hoûi traéc nghieäm .
Câu 1 : Nhan đề " người trong bao" đúng với kiểu người nào sau đây ?
Hay tự ti và hà tiện .
Hay sợ hãi và sống bạc nhược
Bị mọi người xa lánh .
Không thích giao tiếp với mọi người .
A
B
C
D
?
Câu 2 : Thái độ kính trọng đối với chính quyền của Bê-li-cốp cũng là một thứ bao nhằm để che đậy điều gì ở hắn ?
Tâm lí thích vuốt ve , nịnh bợ những kẻ có quyền .
Tâm lí thích doạ nạt , hống hách trước những người trẻ tuổi .
Tâm lí hèn nhát , run sợ trước quyền lực .
Tâm lí cầu cạnh , dựa dẫm vào quyền lực .
B
C
D
?
A
Câu 3 : Việc Bê-li-cốp đến nhà hai chị em Va-len-ca để nói chuyện về việc hai người đã đi xe đạp , cho thấy hắn là người như thế nào ?
Không muốn người khác hơn mình .
Bảo thủ , rất sợ cái mới .
Coi thường người trẻ tuổi hơn mình .
Coi thường phụ nữ .
A
B
C
D
?
Câu 4 : Sau đám tang Bê-li-cốp, mọi người "đều cảm thấy nhẹ nhàng , thoải mái . Nhưng chưa đầy một tuần sau, cuộc sống đã lại diễn ra như cũ , nặng nề , mệt nhọc , vô vị" . Tại sao như thế ?

Bởi vì mọi người thy nhí B- li cp

Bởi vì hồn ma Bê-li-cốp trở về đầu độc cuộc sống mọi người.
Bởi vì kiểu người trong bao, lối sống trong bao vẫn còn .
Vì họ không còn bị xét nét bởi những giáo điều.
?
A
B
C
D
Câu 5 : Qua đoạn trích "Người trong bao", nhà văn Sê-khốp muốn":

Phê phán lối sống hèn nhát, bạc nhược, bảo thủ, ích kỉ từ đó thức tỉnh mọi người.
Ca ngợi lối sống lập dị, kiểu cách, ích kỷ, lạc hậu, bảo thủ.
Kêu gọi mọi người giữ nguyên lối sống cũ không nên thay đổi nó.
Kêu gọi mọi người thay đổi lối sống hiện tại.
?
A
B
C
D
CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN
CAÙC THAÀY , COÂ ÑAÕ DÖÏ GIÔØ
No_avatar

Oi do so xuat toi lai gui vao bo mon Toan roi . Cac ban thong cam nha. lam the nao bo duoc nhi

 

No_avatar
Mình xin bạn mấy cái hình nhé! Cảm ơn bạn!
No_avatar
CAM ON BAN NHIU
No_avatar
NEU CO BAI GIANG NAO GUI CHO MINH THAM KHAO VOI NEH SDT MINH : 0909601511 RAT VUI DUOC SU GIUP DO CAC DONG NGHIEP
 
Gửi ý kiến