Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tho hoa ket trai

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nguyetlinh
Người gửi: Lương Thị Nguyệt Linh
Ngày gửi: 08h:17' 25-03-2010
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 4115
Số lượt thích: 1 người (doan ngoc han )
Trường mầm non tư thục Vàng Anh
Chủ Đề : Thế giới Thực vật
Đề Tài : Thơ “ Hoa Kết Trái”
Độ Tuổi :5-6 tuổi

Yêu cầu
Kiến thức
- Trẻ nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên ,hiểu nội dung của bài thơ
Kỹ năng :
Trẻ đọc thơ rõ ràng tình cảm
Thái độ :
Thông qua bài thơ trẻ biết yêu thiên nhiên ,bảo vệ cây trồng trong trường,ở nhà và nơi công cộng
Chuẩn bị
-Bài thơ trên máy tính
-Một số hình ảnh về các loại hoa ,quả ….
-Quả mướp ,quả cà ,quả mận ,quả lựu
-Nhạc về chủ đề
Hoạt động 1
-Cô trò chuyện với trẻ về các loại hoa và quả
-Cô hỏi trẻ đã được ăn quả mướp chưa ăn như thế nào?
-Cô hỏi trẻ về quả cà và các loại quả cô chuẩn bị trong bài giảng …..
-Các con ơi các loại hoa đua nhau khoe sắc trong nắng xuân
-Còn các loại quả cho các nhiều chất vitamin bồi bổ cho cơ thể chúng ta phải không nào ?
-Nhà thơ Thu Hà đã thấy cảnh đẹp của các loại hoa và kết thành trái nên đã sáng tác bài thơ hoa kết trái đó các con .
-Giờ học hôm nay cô và các con hãy cùng đọc thật hay bài thơ này nhé
Hoạt động 2
Hát bài “Màu Hoa” chuyển đội hình
* Ñoïc thô laàn 1: Xem moâ hình
+ Toùm taét noäi dung baøi thô: trong thieân nhieân coù raát nhieàu loaïi caây, moãi caây mang moät loaïi hoa khaùc nhau, caây caø nôû hoa maøu tím. Hoa cuûa caây möôùp maøu vaøng. Hoa maän laïi traéng tinh, coøn hoa löïu thì ñoû nhö ñoám löûa. Caùc loaïi hoa ñeàu raát ñeïp, hoa nôû roài ñeán moät ngaøy naøo ñoù hoa seõ keát thaønh quaû . hoa caø seõ keát thaønh quaû caø, hoa möôùp seõ keát thaønh quaû möôùp,hoa maän seõ keát thaønh quaû maän… muoán ñeå hoa keát thaønh quaû, caùc con khoâng ngaét hoa, beû caønh, phaûi baûo veä hoa nheù.
* Ñoïc thô laàn 2: Xem trình chieáu
* Nghe hát lý cây bông : “
* Ñaøm thoaïi:
- Caùc con vöøa nghe coâ ñoïc baøi thô gì?
- Baøi thô do taùc giaû naøo saùng taùc?
- Con haõy keå nhöõng loaïi hoa coù trong baøi thô?
- Con haõy đọc đoạn thơ nói về màu sắc của các loaïi hoa?
- Đoạn thô nào muoán nhaéc nhôû caùc baïn nhoû ñieàu gì?
- Vì sao con khoâng ñöôïc ngaét hoa, beû caønh?
Giaùo duïc treû bieát yeâu quyù caùc loaïi hoa vì hoa laøm ñeïp cho thieân nhieân, coù ích cho con ngöôøi.
Hoa Kết Trái
Hoa cà tim tím
Hoa mướp vàng vàng
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đốm lửa.
Hoa vừng nho nhỏ
Hoa đỗ xinh xinh
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trong gió.
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trái
Hoạt động 3
-Cô cho cả lớp cùng đọc với cô
- Tổ đọc ,nhóm ,cá nhân đọc
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ ở các từ láy khó đọc
Hoạt động 4
Trò chơi: "Ai nhanh hon ".
* Luật chơi: Đội nào đong được nhiều đậu nhất đội đó thắng.
* Cách chơi: các con chia thành 3 đội, đứng thành 3 hàng, khi có hiệu lệnh bắt đầu, bạn đầu hàng sẽ chạy theo đường dích dắc lên đong một lon đậu sau đó chạy qua theo đường dích dắc về đứng cuối hàng, cứ tiếp tục đến bạn tiếp theo thực hiện như vậy cho đến hết hàng, đội nào đng được nhiều đậu nhất đội đó dành chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.
* Kết thúc hoạt động: hát bài: " vo r?ng hoa "
Chào mừng các thầy cô
về dự hội thi giáo viên giải
cấp cơ sở
 
Gửi ý kiến