Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC SINH TIỂU HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Huấn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:09' 01-04-2010
Dung lượng: 418.0 KB
Số lượt tải: 806
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD BÙ ĐĂNG
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ THAM GIA
TẬP HUẤN
PPDH MÔN KHTN
Ở TRƯỜNG HỌC
"BTNB"

TRIỂN KHAI
NỘI DUNG DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP
"BÀN TAY NẶN BỘT"


Gồm các phần như sau:

: Thực nghiệm theo nhóm và rút ra kết luận của nhóm.
:
-Dạy minh họa 1 bài khoa học lớp 4: Làm thế nào để biết có không khí?( Tuần 15)
-Trao đổi chốt lại phương pháp "Bàn tay nặn bột"
Trao đổi thảo luận tổng kết về việc :
Dạy học với phương pháp Bàn tay nặn bột.
1/Mười nguyên tắc của
PP "Bàn tay nặn bột"
1.Treû em quan saùt moät söï vaät hay moät hieän töôïng cuûa theá giôùi thöïc taïi , gaàn guõi vôùi chuùng vaø deã caûm nhaän vaø chuùng thöïc haønh treân nhöõng caùi ñoù.2.Trong quaù trình tìm hieåu , treû laäp luaän, baûo veä yù kieán cuûa mình , ñöa ra taäp theå thaûo luaän nhöõng yù nghó vaø nhöõng keát luaän cuûa mình , töø ñoù coù nhöõng hieåu bieát maø chæ hoaït ñoäng , thao taùc rieâng leû khoâng ñuû taïo neân.

3.Những hoạt động của giáo viên đề xuất cho học sinh nhằm nâng cao dần mức độ học tập . Các hoạt động này làm cho các chương trình học tập được nâng cao lên và giành cho học sinh việc tự chủ khá lớn.
4.Cần một thời lượng tối thiểu là 2 giờ / tuần trong nhiều tuần liền cho một đề tài. Sự liên tục của các hoạt động và những phương pháp giáo dục được đảm bảo trong suốt thời gian học tập.
5.Trẻ có mỗi em một quyển vở thực hành do chính các em ghi chép theo cách thức và ngôn ngữ chính các em.
6.Mục tiêu chính là sự chiếm lĩnh dần dần của học sinh các khái niệm khoa học và kĩ thuật được thực hành , kèm theo là sự củng cố ngôn ngữ nói và viết.


7.Các gia đình, khu phố nơi các em sinh sống khuyến khích thực hiện các công việc của lớp học.

8.Ở địa phương các đối tác khoa học ( Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu.) giúp hoạt động của lớp theo khả năng của mình.
9.Ở địa phương, các Viện đào tạo giáo viên giúp các giáo viên kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy.
10.Giáo viên có thể tìm thấy trên Internet những mô đun (bài học) đã được thực hiện, những ý tưởng về các hoạt động, những giải đáp thắc mắc.Họ cũng có thể gia những hoạt động tập thể bằng trao đổi với các đồng nghiệp, các nhà sư phạm và các nhà khoa học.GV là người chịu trách nhiệm giáo dục và đề xuất những hoạt động của lớp mình phụ trách.
2/Tiến trình của 1 giờ dạy theo
phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Bước 1: Đưa ra tình huống có vấn đềvà xác định vấn đề cần giải quyết

Bước 2: Tổ chức các hoạt động để giải quyết vấn đề.

Bước 3: Củng cố, định hướng mở rộng

3/Tiến trình
của một thực nghiệm

Gồm có 5 bước
B1:Đưa ra tình huống có vấn đề
B2:HS làm việc cá nhân ( đưa ra câu hỏi, dự đoán kết quả, giải thích)
B3:Tiến hành thực nghiệm
B4:So sánh kết quả với dự đoán
B5:Kết luận, mở rộng

4/Vai trò của người giáo viên:
4.1:GV là người hướng dẫn:
-Đề ra những tình huống, những thử thách.
-Định hướng các hoạt động.
-Thu hẹp những cái có thể.
-Chỉ ra , thông tin.

2.Giáo viên là người trung gian:
-Là nhà trung gian giữa "thế giới" khoa học ( Các KT & T.Hành) và HS.

-Là người đàm phán với học sinh những thay đổi nhận thức liên quan với những câu hỏi được xử lí, với các thiết bị thực nghiệm thích đáng, với mô hình giải thích hợp lí.
-Đảm bảo sự đóan trước và giải quyết các xung đột nhận thức.
-Hành động bên cạnh với mỗi học sinh cũng như với mỗi nhóm học sinh và cả lớp.
5/Vai trò của học sinh trong giờ học với PPBTNB:
-HS quan sát một hiện tượng của thế giới thực tại và gần gũi với chúng về đề tài mà từ đó chúng sẽ hình thành các nghi vấn.

-HS tìm tòi, suy nghĩ và đề ra những bước đi cụ thể của thực nghiệm, hoặc chỉnh lí lại những ca thất bại nhờ tra cứu tư liệu.
-HS trao đổi và lập luận trong QT hoạt động, chúng chia sẻ với nhau những ý tưởng của mình, cọ sát những quan điểm của nhau và hình thành những kết luận tạm thời hoặc cuối cùng bằng ghi chép, biết phát biểu.

Như vậy là chúng biết nghe lời người khác, hiểu người khác, tôn trọng người khác và biết bảo vệ ý kiến của mình.
6/Vai trò của vở thực nghiệm:
Vở thực nghiệm không áp đặt cách ghi nhưng có mẫu sẽ thuận tiện cho các em trong việc ghi chép và đỡ mất thời gian của tiết hoc.
Có nhiều cách để ghi: có thể các em sẽ ghi bằng văn bản, bằng hình vẽ hoặc ba8ng2 sơ đồ.
7/ Những điều lưu ý:
-Thực hiện phương pháp này không thể nóng vội, cần thực hiện từng bước để tạo thói quen cho học sinh lúc đó việc dạy học với PP BTNB sẽ dễ dàng và đem lại hiệu quả cao.
Tất cả các câu hỏi của học sinh đưa ra ta không bỏ vào sọt rác mà sẽ trả lời qua bài học ( câu hỏi nào chưa có trong nội dung bài ta cần khéo léo dẫn dắt để có kiến thức ở các bài ta sẽ trả lời cho các em).
Trước giờ ta vẫn làm củng cố bài là phải nhắc lại nội dung kiến thức để các em nhớ được thì nay với PPBTNB sẽ là những thử thách mới để các em tìm tòi khám phá ở nhà cũng là bước chuẩn bị cho bài sau.
No_avatar

cám ơn thầy về bài giảng, rất có ích...

 

 
Gửi ý kiến