Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Lan Phương
Ngày gửi: 13h:44' 12-10-2008
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1564
Số lượt thích: 0 người
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC
II. Đặc trưng của nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
I. Phương hướng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá
III. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản và nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

I. Phương hướng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá

Phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ tự cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN.

Xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
Làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động của xã hội, vào từng người, từng gia đình,từng tập thể và cộng đồng,từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người.

Tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tiến bước vững chắc lên CNXH.
II. Đặc trưng của nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

1. Tính chất tiên tiến của nền văn hoá
2. Bản sắc dân tộc của văn hoá
1. Tính chất tiên tiến của nền văn hoá
Là nền văn hoá yêu nước
và tiến bộ
Phải thể hiện tinh thần nhân văn và dân chủ sâu sắc
Phản ánh trình độ cao mang tính hiện đại, cập nhật với thành tựu chung của khu vực và cộng đồng quốc tế
Thể hiện ở hình thức biểu hiện, phương tiện chuyển tải nội dung
Nền văn hóa nước ta hiện nay có cả đặc trưng của một nền văn hoá tiên tiến
2. Bản sắc dân tộc của văn hoá
Khái niệm: Là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, cốt cách, phẩm chất và bản lĩnh riêng của mỗi nền văn hoá, là dấu hiệu cơ bản để phân biệt nền văn hoá của dân tộc này với dân tộc khác.
Bản sắc văn hoá dân tộc là sự tổng hoà các khuynh hướng sáng tạo văn hoá vốn được hình thành trong mối liên hệ thường xuyên với điều kiện kinh tế, môi trường tự nhiên, các thể chế các hệ tư tưởng… trong quá trình vận động không ngừng của dân tộc đó.
Bản sắc văn hoá dân tộc được thể hiện rõ trong truyền thống của dân tộc. Truyền thống văn hoá là các giá trị văn hoá do lịch sử truyền lại, được các thế hệ sau kế thừa, khai thác và phát huy trong thời đại của họ tạo nên sự tiếp nối của lịch sử văn hoá
Truyền thống dân tộc Việt Nam được hình thành dựa trên một hệ thống các giá trị.
Bản sắc
dân tộc
của văn
hoá việt nam
Lòng yêu nước nồng
nàn, ý chí tự cường
dân tộc
Tinh thần đoàn
kết, ý thức cộng đồng
gắn kết cá nhân- gia
đình- làng xã - tổ quốc
Đức
tính
cần cù
sáng tạo
trong
lao
động
Sự tinh tế
trong ứng xử
Lòng nhân ái
khoan dung trọng nghĩa
tình đạo lý
Bản sắc dân tộc của văn hóa là một khái niệm “động” và “mở”, nó mang tính lịch sử cụ thể và vận động.

Cùng với những truyền thống, lề thói mang nặng hạn chế lịch sử không những không nên giữ gìn mà cần phải cải biến bài trừ nó. Những truyền thống, lề thói ấy chẳng những không nên giữ gìn mà cần phải cải biến nó.
III. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản và nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

1. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản
2. Những nhiệm vụ cụ thể
1. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản

Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng
Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng
2. Những nhiệm vụ cụ thể

Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá
Phát triển văn học, nghệ thuật
Bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc
Phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ
f. Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng
g. Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số
h. Chính sách văn hóa đối với tôn giáo
i. Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hoá
j. Củng cố và hoàn thiện thể chế văn hoá

Mâm cúng mời tổ tiên, thần linh đến dự lễ
Thầy mo làm lễ cấp sắc cho con cháu đủ tuổi để được công nhận đã trưởng thành.
Trong lễ cấp sắc gồm có trống bông, chiêng, trống cơm...
Tiến hành các nghi lễ cấp sắc
Lễ hội xuống đồng “lồng tồng của ngườiTày”
No_avatarf

xin cam on su chia se Mỉm cười

 

No_avatarf

cam on ban nhieu nha

 

No_avatar

cam on nhieu

 

No_avatar
Xin cảm ơn!
No_avatar

cảm ơn nhiều!

 

 

No_avatarf

cái này vô cùng hữu ích!!!!!

thanks so love!

CườiThè lưỡi

 

No_avatar

thanks you veyyveryvery much........

 

 

No_avatar
cam on
No_avatar
cam on ban nhe.toi dang can bai nay
No_avatar

thanks! neu co ca ban word thi cang tuyet voi!

 
Gửi ý kiến