Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nôn Tþ©N
Ngày gửi: 22h:28' 28-04-2010
Dung lượng: 857.0 KB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 1 người (Vũ Thị kim oanh)
Kính chào các thầy cô giáo !
L?P 5B
Toán: Tuần 32
Luyện tập
GV thực hiện: Nguy?n Th? Ân
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Toán
Kiểm tra bài cũ:
BàI 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?
A. 150% B. 60% C. 66% D. 40%


Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Toán
Kiểm tra bài cũ:
BàI 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?
D. 40%

Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Toán
Tiết 157: Luyện tập (Tr 165)
Bài 1:Tìm tỉ số phần trăm của :
a, 2 và 5 ; b, 2 và 3; c, 3,2 và 4 ; d, 7,2 và 3,2
c, 3,2 : 4 = 0,8 = 80%
d, 7,2 : 3,2 = 2,25 =225%
Tìm thương của hai số
Nhân thương đó với 100 rồi ghi kí hiệu phần trăm vào kết quả.
Tìm tỉ số phần trăm của hai số gồm hai bước:
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Toán
Tiết 157: Luyện tập (Tr 165)
Bài 1:Tìm tỉ số phần trăm của :
a, 2 và 5 ; b, 2 và 3; c, 3,2 và 4 ; d, 7,2 và 3,2
Chó ý: NÕu tØ sè phÇn tr¨m lµ sè thËp ph©n th× chØ lÊy ®Õn hai ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n :
VD: 1: 6 = 0,66666…
TØ sè phÇn tr¨m cña 1 vµ 6 lµ : 16,66%
Thứ ba ngày 27 tháng 4năm 2010
Toán
Bài 2: Tính:
a, 2,5% + 10, 34% ; b, 56,9% - 34,25% ;
c, 100% - 23% - 47,5% .


Tiết 157: Luyện tập ( Tr 165)
Thứ ba ngày 27 tháng 4năm 2010
Toán
Bài 2: Tính:


c, 100% - 23% - 47,5%
= 77% - 47,5% = 29,5%

b, 56,9% - 34,25% = 22,65%
a, 2,5% + 10, 34% = 12, 84
Tiết 157: Luyện tập ( Tr 165)
Thứ ba ngày 27 tháng 4năm 2010
Toán
Bài 2: Tính:


Tiết 157: Luyện tập ( Tr 165)
Muèn thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ c¸c tØ sè phÇn tr¨m ta thùc hiÖn phÐp tÝnh nh­ ®èi víi sè tù nhiªn, sau ®ã viÕt kÝ hiÖu phÇn tr¨m vµo kÕt qu¶.
Muốn thực hiện phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm ta làm thế nào?
Thứ ba ngày 27tháng 4 năm 2010
Toán
Tiết 157: Luyện tập (Tr 165)
Bài 3: Mét huyÖn cã 320 ha ®Êt trång c©y cµ phª vµ 480 ha ®Êt trång c©y cao su. Hái:
a,DiÖn tÝch ®Êt trång c©y cao su b»ng bao nhiªu phÇn tr¨m diÖn tÝch ®Êt trång c©y cµ phª?
b, DiÖn tÝch ®Êt trång c©y cµ phª b»ng bao nhiªu phÇn tr¨m diÖn tÝch ®Êt trång c©y cao su?
Thứ ba ngày 27tháng 4 năm 2010
Toán
Tiết 157: Luyện tập (Tr 165)
Bài3: Tóm tắt:
Cà phê: 320 ha
Cao su : 480 ha
a, a,Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?
b, Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Toán
Tiết 157: Luyện tập (Tr 165)
Muốn biết diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ta làm như thế nào?
Muốn biết diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ta tính tỉ số phần trăm giữa diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê.
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Toán
Tiết 157: Luyện tập (Tr 165)
Bài3: Bài giải


b, TØ sè phÇn tr¨m cña diÖn tÝch ®Êt trång c©y cµ phª vµ diÖn tÝch ®Êt trång c©y cao su lµ:
320 : 480 = 0,66666…
0.66666 =66,66%


a, Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là:
480 : 320 =1,5
1,5 = 150%

Đáp số: a) 150% ; b) 66,66%
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010
Toán
Tiết 157: Luyện tập (Tr 165)
Củng cố:

-Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng , trõ c¸c tØ sè phÇn tr¨m.


-Tìm tỉ số phần trăm của hai số
- Giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.
BÀI HỌC KẾT THÚC
Chúc thầy cô và các em vui khỏe!
 
Gửi ý kiến