Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Môi trường đới lạnh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Hùng
Ngày gửi: 21h:30' 25-11-2008
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 695
Số lượt thích: 0 người
CHÖÔNG IV
MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚ LẠNH,
BAØI 21,TIEÁT 22 : MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI LAÏNH
?Kinh teá hieän ñaïi hieän nay ôû hoang maïc phaùt trieån nhöõng nghaønh gì.
-TL:Troàng troït treân caùc hoang maïc,khai thaùc daàu khí vaø phaùt trieån du lòch.
?Nhôø ñaâu maø kinh teá hieän ñaïi phaùt trieån ñöôïc treân caùc hoang
maïc.(Choïn yù ñuùng nhaát)
a/Kyõ thuaät khoan saâu
b/Nhôø coù möa
c/Nhôø con ngöôøi chaêm chi
a/Nhôø hoang maïc giaøu taøi nguyeân
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Hoang maïc hieän nay ñang ngaøy caøng môû roäng laø do ñaâu.
?Theo em caàn coù giaûi phaùp gì ñeå choáng tình traïng hoang
maïc hoùa hieän nay .
-TL:Tích cực trồng rừng,bảo vệ rừng,đào kênh ,khai thác nước
ngầm cải tạo đất trống.
a/Biến đổi khí hậu
b/Con người chặt phá rừng.
c/Do cát lấn
d/Cả 3 ý trên.
KIỂM TRA BÀI CŨ

MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH.

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH
CHƯƠNG IV:
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
?Döïa vaøo 2 löôïc ñoà döôùi ñaây xaùc ñònh vò trí cuûa ñôùi laïnh ôû caû 2 baùn caàu
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
-Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực bắc và nam .
?Em haõy cho bieát 2 ñôùi laïnh ôû nöûa caàu baéc vaø nam coù gì khaùc nhau
Tl:Ñôùi laïnh ôû nöûa caàu baéc laø Ñaïi döông,coøn ôû nöûa caàu nam laø luïc ñòa.
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
-Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
bắc và nam .hn
b/Khí haäu
?Phân tích biểu đồ khí hậu ở Ho Man
(Ca na đa) để thấy diễn biến T0 và lượng
mưa của đới lạnh,Theo bảng sau:(3 phút)
?Phân tích biểu đồ khí hậu ở Ho Man
(Ca na đa) để thấy diễn biến T0 và lượng
mưa của đới lạnh.
-Đáp án:
133mm
T 7,8:20mm
T 10<20mm
Mưa ít
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
-Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
bắc và nam .
b/Khí haäu:
-Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quanh
naêm,löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
Đọc sách giáo khoa mục 1
 Em h·y so s¸nh nói b¨ng vµ b¨ng tr«i?
Hiện tượng Băng trôi
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
-Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
bắc và nam .
b/Khí haäu:
-Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quanh
naêmlöôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
2/Sự thích nghi của thực vật và động
vật với môi truờng.
 Dùa vµo hai bøc ¶nh trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c loµi thùc vËt ë xø l¹nh?
Nhận xét: Thực vật nghèo nàn chủ yéu là rêu, địa y và cây bụi.
Đài nguyên (đồng rêu) ở Alas-ka
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
-Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
bắc và nam .
b/Khí haäu:
-Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quanh naêm
löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
2/Sự thích nghi của thực vật và động
vật với môi truờng.
-Thực vật nghèo nàn,đặc trưng là rêu,
địa y và một số cây thấp lùn.
-Moät soá loaøi ñoäng vaät ñaëc tröng ñôùi laïnh,haõy quan saùt vaø ñoïc teân.
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
-Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
bắc và nam .
b/Khí haäu:
-Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quanh
naêm löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
2/Sự thích nghi của thực vật và động
vật với môi truờng.
-Thực vật nghèo làn,đặc trưng là rêu,
địa y và một số loài cây thấp lùn.
-Động vật có các loài như :chim c cut,
Hải cẩu,Gấu trắng,Tuần lộc,cá voi...
?Caùc ñoäng vaät naøy soáng thích nghi vôùi moâi tröôøng ñôùi laïnh nhö theá naøo.
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
-Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
bắc và nam .
b/Khí haäu:
-Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quan naêm
löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
2/Sự thích nghi của thực vật và động
vật với môi truờng.
-Thực vật nghèo làn,đặc trưng là rêu,
địa y và một số loài cây thấp lùn.
-Động vật có các loài như :chim c cut,
Hải cẩu,Gấu trắng,Tuần lộc,cá voi...
-Tl:Đ/vật thích nghi bằng nhiều cách :có lớp mỡ dày,lông dày và không thấm nước,ngủ đông,sống thành đàn,di cư đi tránh mùa đông...
CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
BÀI 21,TIẾT 23: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1/Đặc điểm của môi trường:
a/Vị trí:
-Đới lạnh nằm từ đường vòng cực hay
khoảng 60 0Bvà Nam về 2 cực
bắc và nam .
b/Khí haäu:
-Khí haäu giaù laïnh,baêng ñoùng quan naêm
löôïng möa ít,döôùi 500mm/naêm
2/Sự thích nghi của thực vật và động
vật với môi truờng.
-Thực vật nghèo làn,đặc trưng là rêu,
địa y và một số loài cây thấp lùn.
-Động vật có các loài như :chim c cut,
Hải cẩu,Gấu trắng,Tuần lộc,cá voi...
-Tl:Đ/vật thích nghi bằng nhiều cách :có lớp mỡ dày,lông dày và không thấm nước,ngủ đông,sống thành đàn,di cư đi tránh mùa đông...
CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
?Đặc điểm của môi trường đới lạnh la:
a/Quanh naêm giaù laïnh
b/Chæ laïnh giaù veà muøa ñoâng
c/Baõo tuyeát döõ doäi.
d/Baêng tuyeát phuû quanh naêm
e/Caû acd ñuùng.
CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
?Xác định vị trí môi trường đới lạnh trên lược đồ
600
?Ñoäng vaät thích nghi vôùi moâi tröôøng ñôí laïnh nhö theá naøo.
-Coù lôùp môõ daøy.
-Loâng daøy vaø khoâng thaám nöôùc
-Nguû ñoâng,soáng thaønh ñaøn
-Di cö traùnh muøa ñoâng laïnh
Đọc bài tập 4/70/sgk
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Hoïc baøi ,xem theâm vaø laøm baøi taäp sgk, laøm baøi taäp baûn ñoà baøi 21.
-Chuaån bò tröôùc baøi tieáp theo,baøi 22
“Hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöoøi ôû ñôùi laïnh”.
+Tìm hieåu nôi cö truù cuûa caùc daân toäc phöông baéc vaø hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn vaø hieän ñaïi.
Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh
No_avatarf

Sáng mắt vì $sao O len gi het 

 

No_avatarf

do omLa hét

No_avatarf

thay geKín miệng

No_avatar

cung binh thuong...............Lưỡng lựLè lưỡiCau màyLa hét

No_avatarf

k hieu cai cki het Cau màyCau màyCau màyCau mày

No_avatar

T.TCau màyCau màyCau mày

 
Gửi ý kiến