Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài giảng Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Khánh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:37' 29-11-2008
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 2806
BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ SỞVĂN HÓA VIỆT NAM

TS. TRẦN QUANG KHÁNHGIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VI?T NAM
@ Môn cơ sở văn hóa VN: sẽ học trong 3 đơn vị học trình gồm 45 tiết

@ Tài liệu tham khảo:
- Cơ sở văn hóa của Gs. Trần Quốc Vượng
- Cơ sở văn hóa của Gs Ts Trần Ngọc Thêm

@ Nội dung nghiên cứu:
Phần 1: Một số vấn đề chung về văn hóa và VH Việt Nam
Phần 2: Những thành tố của văn hóa Việt NamPH?N I: TỔNG QUAN VỀ
VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA VI?T NAM
I- VĂN HÓA LÀ GÌ?
1- KHÁI NIỆM:

VĂN HÓA LÀ H? TH?NG H?U CO NHỮNG GIÁ TRỊ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN ĐƯỢC CON NGƯỜI SNG TẠO V TÍCH LUY RA TRONG QUÁ TRÌNH SỐNG, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN

2- CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA VAÊN HOÙA
Văn hóa có tính hệ thống
Văn hóa có tính giá trị.
Văn hóa có tính nhân sinh
Văn hóa có tính lịch sử

3- CC CH?C NANG C?A VAN HĨA

Ch?c nang t? ch?c x h?i
Ch?c nang di?u ch?nh x h?i
Ch?c nang giao ti?p
Ch?c nang gio d?c
4-VĂN HÓA VỚI VĂN MINH
VĂN HIẾN, VĂN VẬT
@ Van hĩa:
- Ch?a c? gi tr? v?t ch?t v tinh th?n
@ Van minh:
- Ch? y?u thin v? gi tr? v?t ch?t, k? thu?t
- Cho bi?t trình d? pht tri?n
- Cĩ tính qu?c t?
- G?n nhi?u hon v?i phuong Ty, dơ th?VĂN HÓA VỚI VĂN MINH,
VĂN HIẾN, VĂN VẬT
@ Văn hiến:
Thiên về giá trị tinh thần
Có tính truyền thống
@ Văn vật:
Thiên về giá trị vật chất ( nhân tài, di tích, hiện vật )


DI?M CHUNG C?A VAN HĨA
VAN HI?N V VAN V?T
Đều có bề dày lịch sử
Có tính dân tộc
Gắn bó nhiều với phương Đông nông nghiệpII- VĂN HÓA VIỆT NAM
I- CƠ SỞ HÌNH THÀNH VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT
A/ Nh?ng di?u ki?n bn trong
1- Dịnh vị văn hóa Việt Nam
Vi?t Nam thu?cVng VH Phương Đông:
@Xứ nóng -> mưa nhiều -> Tạo sông ngòi, và những vùng đồng bằng
@ Cư dân sống bằng nghề trồng trọt, quần cư, ổn định, g?n v?i thin nhin
@ Hình thành văn hóa g?c nông nghiệp
II- VĂN HÓA VIỆT NAM
2- Văn hóa phương Tây:
Địa hình bằng phẳng
=> Tạo ra những đồng c? r?ng l?n
Môi trường khí hậu khô
Chăn nuôi phát triển
Dân cư có lối sống du mục
Hình thành văn hóa gốc du mục
=> R?t khc bi?t v?i VH Phuong Dơng

VĂN HÓA VIỆT NAM
I- CƠ SỞ HÌNH THÀNH VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT
A/ Nh?ng di?u ki?n bn trong
3 -Đặc điểm con người Việt nam
@ M?nh d?t con ngu?i xu?t hi?n s?m => Tính b?n d?a du?c kh?ng d?nh
@ C?ng v?i qu trình thin di cc lu?ng dn cu
@ => Ch? th? l qu?c gia da dn t?c, th? hi?n tính da d?ng

VĂN HÓA VIỆT NAM
CƠ SỞ HÌNH THÀNH VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT
A/ Nh?ng di?u ki?n bn trong
4- Đ?c đi?m l?ch s?:
Dĩ l: L?ch s? d?ng v gi? nu?c
@ Th?i k? 18 th? Vua Hùng ( 2500 nam )
@ TK 1000 nam B?c thu?c
@ TK 1000 nam ginh v gi? ch? quy?n
@ TK dơ h? th?c dn ( 80 nam )
@ Tkỳ giải phóng dân tộc và kháng chi?n ch?ng ngoại xm
@ Tkỳ xy d?ng d?t nu?c

VĂN HÓA VIỆT NAM
CƠ SỞ HÌNH THÀNH VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT
B/ Nh?ng ?nh hu?ng bn ngịai
1- Khơng gian van hĩa
@ Khơng gian g?c c?a VH Vi?t Nam:
N?m ? khu v?c cu tr c?a Ngu?i Nam - Bch Vi?t

=> Nam sơng Duong T? -> B?c Trung B? Vi?t Nam

=> Du?c d?nh hình trn n?n khơng gian van hĩa Dơng Nam


VĂN HÓA VIỆT NAM
CƠ SỞ HÌNH THÀNH VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT
B/ Nh?ng ?nh hu?ng bn ngịai
1- Khơng gian van hĩa
@ L noi giao di?m c?a cc n?n van hĩa:
Giao luu v?i VH Trung Qu?c, ?n D? => D?o Ph?t v cc d?o Lão, Nho.xm nh?p
Giao luu v?i cc nu?c Dơng nam
Trong dĩ giao luu v?i Cham Pa l su d?m nh?t


VĂN HÓA VIỆT NAM
CƠ SỞ HÌNH THÀNH VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT
B/ Nh?ng ?nh hu?ng bn ngịai
@-?nh hu?ng c?a van hĩa Phuong Ty:
- Kitô giáo
- Php
- M?
@- H?c thuy?t Mc L Nin


III- TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM
1/ L?p van hĩa b?n d?a:
@- Giai d?an van hĩa ti?n s?
- Hình thnh x h?i lịai ngu?i
- N?n kinh t? hi lu?m, san b?n.
@- Giai d?an van hĩa Van Lang u L?c
- Kh?ang gi?a thin nin k? th? III tr CN
- Ngh? nơng nghi?p la nu?c, k? ngh? luyện kim pht tri?n - D? d?ng Dơng Son
- Chữ viết, văn hóa bản địa Việt cổ phát triển
- Cơ cấu tổ chức triều đình ( Chia đất nước thành 15 bộ, hệ thống Lạc hầu, Lạc tướng.)


TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM
2/ L?p van hĩa giao luu v?i van hĩa Trung Hoa v khu v?c:
@- Giai d?an văn hóa TK ch?ng B?c thu?c
( Kh?i d?u t? tru?c cơng nguyn )
* th?c d?i khng tru?c nguy co xm lu?c
* S? suy tn c?a van minh Van Lang - u L?c
- S? suy thĩai t? nhin
- S? tn ph c?a k? xm lu?c
* M? d?u cho giai d?an giao luu ti?p biến VH Trung Hoa v khu v?c
Tóm lại: Về văn hóa vừa có dung hòa, chọn lọc tự nguyện, vừa bị cưỡng chế
TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM
2/ L?p van hĩa giao luu v?i van hĩa Trung Hoa v khu v?c:
@ Giai d?an van hĩa D?i Vi?t ( 938 - 1802 )

* Đây là giai đoạn giành quyền tự chủ đất nước => Có nhiều đóng góp cho nền văn hóa VN
* Bắt đầu từ Ngô Quyền -> hết nhà Tây Sơn
* Đặc điểm: - VH dân gian
- Chế độ thi cử,
- Bộ máy hành chính v.v.
được tổ chức và chú trọng duy trì và phát huy
- Phật giáo đời Lý Trần, Nho giáo đời Lê đạt đến độ cường thịnh.
- Các cuộc mở đất xuống Phương Nam.
TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM
3/ Lớp văn hóa giao lưu với văn hóa Phöông Taây:
@ Giai đọan văn hóa Đại Nam ( 1802 – 1858 )

* Caûi caùch toå chöùc cuûa Nhaø Nguyeãn
* Giai ñoaïn Trònh Nguyeãn phaân tranh
* Ñaây laø thôøi kyø xuaát hieän söï xaâm nhaäp truyeàn giaùo töø Phöông Taây
* Xuaát hieän 2 xu höôùng:
- AÂu hoùa, môû cöûa, lai caêng, coå suùy vaên minh phöông Taây
- Choáng AÂu hoùa, yù thöùc baûo toàn VH daân toäc, aùo daøi khaên ñoùng, ñeå toùc nhuoäm raêng…


TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM
3/Lớp văn hóa giao lưu với văn hóa Phöông Taây:

@ Giai đọan văn hóa hieän ñaïi:

* Thôøi kyø 1945 -1954
* Thôøi kyø 1954 - 1975
* Thôøi kyø 1954 - 1975

PHẦN II- THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM
@ Chúng ta sẽ nghiên cứu các yếu tố:
* Văn hóa nhận thức
- Nhận thức về không gian
Nhận thức về thời gian
Nhận thức về con người
* Văn hóa tổ chức
Tổ chức đời sống tập thể
Tổ chức đời sống cá nhân
* Văn hóa ứng xử
Ứng xử với môi trường tự nhiên
Ứng xử với môi trường xã hội

I- VĂN HÓA NH?N TH?C
Văn hóa nhận thức của người Việt:
Sẽ trình bày:
@ Nhận thức về vũ trụ
- Tư tưởng xuất phát
- Cấu trúc không gian
- Cấu trúc thời gian
@ Nhận thức về con người
VĂN HÓA NH?N TH?C
I- Nh?n th?c v? vu tr?
1- Triết lý Âm dương của cư dân nông nghiệp
Cư dân nông nghiệp chỉ quan tâm:
- Sự sinh sôi nẩy nở của hoa màu
- Sự duy trì nòi giống
Tr?c quan ban d?u c?a h? l:
- Tr?i - D?t => Hoa mu
- Cha - M? => T?o ra con ci

VĂN HÓA NH?N TH?C

@ Qua Triết lý Âm dương, T? dĩ:
=> Hình thành ra các cặp đối lập
=> Khái niệm Âm - Dương xuất hiện
Đặc tính âm: Mềm dẻo, tình cảm, chậm, tĩnh, hướng nội.
Đặc tính dương: Mạnh mẽ, c?ng r?n, nhanh, động, phát triển, hướng ngoại.
VĂN HÓA NH?N TH?C.
@- Hai qui luật Âm- Dương:
=> Không có gì hoàn toàn âm hoặc dương, trong âm có dương, trong dương có âm

=> Âm - Dương gắn bó mật thiết với nhau, vận động chuyển hóa cho nhau

VĂN HÓA NH?N TH?C.
@ Triết lý Âm- Dương và tính cách người Việt
T?o ra:
=> Triết lý sống bình quân: Không cực đoan, dễ dĩ hòa, không mất lòng, s?ng hi hịa v?i thin nhin
=> Khả năng thích nghi cao: Linh hoạt, lạc quan
=> Có lối tư duy tổng hợp mang đậm tính biện chứng
VĂN HÓA NH?N TH?C.
2- Nhận thức về cấu trúc không gian:
=> Không gian vũ trụ là một phạm trù rộng lớn, phức tạp
=> Vũ trụ là sự vận động không ngừng
* T? ci nhìn c?p dơi: Mơ hình 2 y?u t? =>* Mô hình Tam tài:
Đó là mô hình nhìn vũ trụ bằng mô hình 3 yếu tố
Tam = 3; Tài = phép
Vd: Cha- mẹ- con, thiên - địa- nhân.
VĂN HÓA NH?N TH?C.
2- Nhận thức về cấu trúc không gian:
*Mô hình Ngũ hành:
Đó là mô hình nhìn vũ trụ bằng mô hình 5 yếu tố
Là sự phát triển từ Tam Tài, thể hiện sự năng động, thích ứng trước sự phát triển, giải thích vũ trụ
Đây là 5 loại quan hệ cơ bản với tính khái quát cao: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ
Ở đó: Thổ là trung tâm
VĂN HÓA NH?N TH?C.
*Mô hình Ngũ hành ( Ti?p ):
5 hành có mối tương sinh và tương khắc:

Tương Sinh: Thủy sinh mộc-> hỏa-> Thổ -> Kim
Tương khắc: Thủy khắc hỏa, hoả khắc kim, kim khắc mộc.

*So Sánh quan niệm cấu trúc không gian VH
VN: Thái cực->lưỡng nghi ->Tam tài -> ngũ hành
TQ:Thái cực -> lưỡng nghi -> Tứ tượng -> Bát quái
VĂN HÓA NH?N TH?C.
3- Nhận thức về cấu trúc thời gian:
* Lịch âm- dương:
Sản phẩm lối tư duy tổng hợp
Kết hợp việc xem xét chu kỳ mặt trăng và mặt trời => Tác động vào trái đất
Phản ánh sự biến đổi của thời tiết có tính chu kỳ
VĂN HÓA NH?N TH?C.
3- Nhận thức về cấu trúc thời gian:
* Hệ đếm: Hệ Can - Chi
Sự dụng các yếu tố biểu trưng
Hình tượng các con vật gần gũi với đời sống
Hệ Can gồm 10 yếu tố do 5 hành phối hợp:
Giáp-Ất, Bính-Đinh, Mậu- kỷ, Canh- Tân, Nhâm- Qúi
Hệ Chi: Gồm 12 con vật
Tý, sửu, dần, mạo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.
VĂN HÓA NH?N TH?C.
4- Nhận thức về con người:
- Con người là một tiểu vũ trụ
- Con người cũng có âm dương
- Con người cũng có cấu trúc mô hình 5 yếu tố
( Ngũ hành )
Như ngũ tạng:Thận, tâm,can, phế, tỳ
Ngũ giác:Tai, lưỡi, mắt, mũi, miệng
5 ch?t c?u t?o co th?: Xuong, huy?t, gn, da, th?t
v.v.

II- VĂN HÓA T? CH?C
Văn hóa Tổ chức bao g?m:
Van hĩa tổ chức d?i s?ng c?ng d?ng
@T? ch?c nơng thơn
@T? ch?c Qu?c Gia
@Tổ chức dơ th?
Van hĩa t? ch?c d?i s?ng c nhn:
@ Tín ngu?ng
@ Phong t?c
@ Giao ti?p
@ Thu?ng th?c ngh? thu?t

VĂN HÓA T? CH?C.
I- Văn hóa Tổ chức c?ng d?ng:
1- Tổ chức nông thôn
@Theo huyết thống
@Theo địa bàn cư trú: Xóm, làng => Xã
@Tổ chức theo nghề nghiệp, sở thích: Phường, hội
@ Tổ chức theo truyền thống: Giáp
=> VH Vi?t nam l VH lng x v?i 2 d?c trưng:
- Tính c?ng d?ng
- Tính t? tr?

VĂN HÓA T? CH?C.
I- Văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng
2- Tổ chức ở Đô thị
@ Đô thị VN do nhà nước sinh ra
@Thực hiện chức năng hành chính là chủ yếu
@Quan hệ chặt chẽ với nông thôn
=> Đô thị VN chịu ảnh hưởng của nông thôn, bị nông thôn chi phối, thậm chí bị nông thôn hóa

VĂN HÓA T? CH?C.
I-Văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng
3- Tổ chức Quốc Gia
@ Quan niệm Người Việt:
- Nước là một cái làng lớn
- Vi?c nu?c l vi?c c?a lng, c?a nh
- Nu?c chỉ là mở rộng chức năng của làng
- Trong tổ chức XH Việt Nam đơn vị trung gian giữa làng và nước là không quan trọng
TÓM LẠI

@ Văn hóa tổ chức đời sống tập thể tạo nên những nhóm lưỡng phân
- Quốc gia: Bao gồm nông thôn và đô thị
- Nông thôn:Làng thuần nông, làng công thương
Đô thị: Bao gồm phần đô và phần thị
Quan hệ giữa các yếu tố mỗi cặp
Bản chất là mối quan hệ Âm - Dương
@ Văn hóa tổ chức đời sống tập thể trong lịch sư
âm luôn luôn mạnh hơn dương
Khả năng bảo tồn mạnh hơn khả năng phát triển
Tạo ra s/ mạnh chống ng/ xâm, chống đồng hóa
Âm càng thịnh thì dương càng suy -> Bảo thủ, kìm hãm sự phát triển, đổi mới.VĂN HÓA TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân là một bộ phận trong văn hóa cộng đồng
Nó được tổ chức trên các mặt:
* Nhận thức thế giới -> Tín ngưỡng
* Tự đặt mình vào những qui định để điều chỉnh -> Phong tục
* Giao tiếp với tư cách là một thành viên CĐ
* Nẩy sinh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật


VĂN HÓA TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
I- TÍN NGƯỠNG
1- Tín ngưỡng phồn thực:
Xuất phát từ môi trường sống, cư dân nông nghiệp chỉ quan tâm:
* Sự sinh sôi nẩy nở của hoa màu
* Vấn đề duy trì giống nòi
=> Xuất hiện tín ngưỡng phồn thực
( Phồn: nhiều, thực: nẩy nở )
=> Đây chính là việc tôn thờ cơ quan sinh dục nam nữ và hành vi giao phối
VĂN HÓA TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
2- TÍN NGÖÔÕNG SUØNG BAÙI TÖÏ NHIEÂN
@ Ñaây laø saûn phaåm cuûa moâi tröôøng soáng
- Soáng phuï thuoäc vaøo töï nhieân
- Khoâng giaûi thích ñöôïc töï nhieân
- Nhu caàu ñôøi soáng taâm linh
@ Theå hieän:
* Tín ngöôõng ña thaàn, do chaát aâm tính trong Ñ/s noâng nghieäp + tín ngöôõng phoàn thöïc neân thieân veà suøng baùi, toân thôø nhieàu nöõ thaàn

VĂN HÓA TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
2- TÍN NGÖÔÕNG SUØNG BAÙI TÖÏ NHIEÂN
@ Theå hieän ( Tieáp ):
* Thôø ñoäng vaät, thöïc vaät: Töø Tieân roàng ñeán nhaát ñieåu, nhì xaø, tam ngö, töù töôïng ( Chim, raén, caù, saáu )
TÍN NGÖÔÕNG SUØNG BAÙI CON NGÖÔØI
* Thôø cuùng toå tieân, oâng ba
* Thôø nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi coäng ñoàng
* Thôø vi thaàn: Thoå coâng, oâng ñòa, oâng taùo…


VĂN HÓA TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
3- PHONG TUÏC
@ Phong tuïc:
Phong: Gioù – Tuïc: Thoùi quen
@ Moät hình thöùc ñieàu chænh caù nhaân theo nhöõng qui ñònh coäng ñoàng
@ Ñaëc ñieåm phong tuïc: Raát deã lan roäng
PHONG TUÏC HOÂN NHAÂN
* Hoân nhaân phaûi theå hieän quyeàn lôïi gia toäc
* Hoân nhaân phaûi ñaùp öùng quyeàn lôïi coäng ñoàng laøng xaõ
* Sau quyeàn lôïi coäng ñoàng môùi tôùi quyeàn lôïi rieâng tö

VĂN HÓA TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
3- PHONG TUÏC
3.1- PHONG TUÏC TANG MA
@ Bieåu hieän 2 quan nieäm:
* Ñöa tieãn ngöôøi maát veà theá giôùi beân kia
* Xoùt thöông, coi cheát laø heát
@Phong tuïc tang leã thaám nhuaàn trieát lyù aâm döông nguõ haønh Phöông Nam
* Theå hieän: Trong trang phuïc,laïy tröôùc linh cöõu, choïn höôùng choân…

VĂN HÓA TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
3- PHONG TUÏC
3.2- PHONG TUÏC LEÃ TEÁT; LEÃ HOÄI
@ Leã teát:
- Thieân veà ñôøi soáng vaät chaát
- Laø heä thoáng phaân boå theo thôøi gian
- Leã teát ñoùng, giôùi haïn trong moãi gia ñình
- Leã teát duy trì quan heä toân ti traät töï giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình
@ Leã hoäi:
- Thieân veà ñôøi soáng tinh thaàn
- Phaân boå theo khoâng gian, mang tính môû
- Leã hoäi duy trì quan heä daân chuûtrong coäng ñoàng

4- NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT .
Về thái độ:Ngu?i Vi?t coi tr?ng giao tiếp
- Thích giao tiếp -> bộc lộ qua thái độ
- Thích thăm viếng, hiếu khách
Về quan hệ giao ti?p:
Ngu?i Vi?t lấy t/ cảm làm nguyên tắc ứng xử
Về đối tượng giao tiếp: Ngu?i Vi?t ưa:
@ Quan sát
@ Tìm hiểu
@ Đánh giá4- NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT ..
Về gĩc d? ch? th? giao ti?p:
- Ngu?i Vi?t tr?ng danh d?
- Mặt trái: Sĩ diện, sợ cơ chế tin đồn, dư luận.
Về cch th?c giao ti?p:
- Ngu?i Vi?t ua s? t? nh?, tr?ng s? hịa thu?n
- Mặt trái: Hay vòng vo, đắn đo, cân nhắc, thiếu quyết đoán, hay nhường nhịn
Nghi th?c l?i nĩi: Ngu?i Vi?t r?t phong ph
@ H? th?ng xung hơ phong ph, qua:
- Sử dụng đại từ nhân xưng
- Nguyên tắc xưng khiêm hô tôn.
5- NGHỆ THUẬT
NGÔN TỪ VIỆT NAM
Ngôn ngữ là linh hồn của dân tộc:
@ Ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao:
* Xu hướng khái quát ước lệ
*Trọng sự cân đối hài hòa trong một câu -> đối xứng
* Chất thơ trong ngôn từ
* Ngôn ngữ giàu âm điệu -> tạo tính nhạc, chứa đựng đa tiết tấu

NGHỆ THUẬT
NGÔN TỪ VIỆT NAM
@ Ngôn từ Việt Nam giàu chất biểu cảm, giàu thanh điệu:
* Biểu cảm thông qua yếu tố từ gốc
* Từ láy được sử dụng rất phổ biến -> vần âm iếc

@ Ngôn từ Việt Nam thể hiện tính động, linh hoạt
* Ngữ pháp là ngữ điệu
* Khả năng khái quát cao
* Tiếng Việt ưa dùng cấu trúc chủ động

NGHỆ THUẬT
THANH SẮC VÀ HÌNH KHỐI
@ Nghệ thuật thanh sắc:
* Bao gồm các loại hình ca, múa, nhạc, kịch.-> coi trọng thanh sắc
@ Nghệ thuật hình khối: Bao gồm:
* Hội họa : Hình
* Điêu khắc: Khối

NGHỆ THUẬT
THANH SẮC VÀ HÌNH KHỐI
@ Tính biểu trưng của nghệ thuật thanh sắc - Hình khối:
* Sử dụng biểu tượng ước lệ để diễn đạt, thể hiện trên các mặt:
- Nguyên lý đối xứng
- Thủ pháp ước lệ
- Thủ pháp mô hình hóa -> Tạo nên một nền nghệ thuật trang trí
* Sử dụng tính biểu trưng để nhấn mạnh, làm nổi bật trọng tâm trong nghệ thuật hình khối là phổ biến, như:
- Thủ pháp 2 góc nhìn
- Thủ pháp nhìn xuyên vật thể
- Thủ pháp phóng to, thu nhỏ

NGHỆ THUẬT
THANH SẮC VÀ HÌNH KHỐI
@ Tính biểu cảm của nghệ thuật thanh sắc - Hình khối:
Âm nhạc, dân ca, múa.thiên về diễn tả tình cảm
Múa không ầm ĩ, ồn áo, luôn tron trĩnh, mềm mại
Trong nghệ thuật hình khối không tạo ra những tác phẩm chiến tranh, đầu rơi máu chảy, rùng rợn.
=> Tất cả đều khuynh hướng biểu cảm, trọng tình
@Tính tổng hợp của nghệ thuật thanh sắc - Hình khối:
- Không có sự phân biệt các loại hình ca múa nhạc, tất
cả đều đồng thời có mặt trong một vở diễn
- Không phân biệt các thể loại rạch ròi (bi hay hài.)
- Trong nghệ thuật hình khối, về quan hệ hình thức nội dung ta thấy: Sự tổng hợp của cả biểu trưng và biểu cảm
NGHỆ THUẬT
THANH SẮC VÀ HÌNH KHỐI
@Tính tổng hợp của nghệ thuật Thanh sắc - Hình khối
( Tiếp ):
- Về phong cách thể hiện:Có sự tổng hợp của biểu trưng và tả thực
@ Tính linh hoạt ở nghệ thuật thanh sắc:
- Không đòi hỏi nhạc công chơi giống nhau
- Không đòi hỏi diễn viêntuân thủ một cách chặt chẽ,bài bản của tích diễn
- Sân khấu truyền thống có sự giao lưu mật thiết với người xem: Diễn ngay sân đình, có người làng cầm chầu, khán giả có thể bình phẩm khen chê, tạo ra tiếng Đế khi cần thiết.
VĂN HÓA ỨNG XỬ

Chng ta s? nghin c?u:
@ VH ?ng x? v?i mơi tru?ng t? nhin
An
M?c
?, di l?i..
@ VH ?ng x? v?i mơi tru?ng x h?i:
- Giao luu v?i cc lu?ng VH

VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

I- VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM
@ Quan niệm về ăn của người Việt:
* Người Việt coi trọng vấn đề ăn uống, mọi hoạt động đều lấy ăn làm đầu
- An u?ng, an nĩi, an choi, an c?p.
- Cĩ th?c m?i v?c du?c d?o
- An l nhi?u, ? bao nhiu.
* Người Việt coi ăn uống là văn hóa; Trong ăn uống người Việt bộc lộ rất rõ dấu ấn truyền thống văn hóa nông nghiệp lúa nướcVĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

I- VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM
@ Cơ cấu về bữa ăn của người Việt
* Thiên về thực vật: Trước lúa gạo -> rau quả -> các loại gia vị, ma no th?c n?y
* Sau thực vật mới là động vật, nhưng thuỷ sản là thông dụng(SP đặc thù vùng sông nước )
- Thuỷ sản được chế biến: Thành nước mắm, mắm các loại rất phong phú, tiện sử dụng
* Sau thuỷ sản mới đến thịt
- Thịt chiếm một vị trí khiêm tốn
- Chủ yếu là gia cầm
@ Đồ uống- hút: Khá phong phú
- Trầu cau, nước chè, rượu, thuốc lá, lào.
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

I- VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM
@ Đặc trưng trong cơ cấu bữa ăn của người Việt
* Tính tổng hợp: Trong pha chế thức ăn:
- Đủ mọi chất: Đạm, béo, bột, nước
- Đủ ngũ vị:mặn, ngọt, chua, cay.
- Đủ ngũ sắc
* Tính tổng hợp còn thể hiện trong cách ăn:
- Mâm cơm nhiều món, ăn 1 miếng cũng nhiều món
- Khi ăn cảm nhận đủ mọi giác quan: Mũi ngửi, lưỡi nếm,mắt nhìn, tai nghe.
* Cái ngon của bữa ăn Việt là cái ngon tổng hợp:
- Thức ăn ngon, hợp thời tiết, chỗ ăn tốt, bè bạn tâm giao, không khí vui vẻ.=> T.hợp cái ngon nhiều yếu tố.
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

I- VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM
@ Đặc trưng trong cơ cấu bữa ăn của người Việt
* Tính cộng đồng:
- Ăn chung: Từ nồi cơm, bát canh, nước mắm
- Thích chuyện trò trong bữa ăn
- Khi ngồi phải ý tứ
* Tính mực thước:
- Không ăn nhanh quá, chậm quá
- Không ăn quá no, quá ít
- Không ăn hết, không để thừa nhiều
=> Thể hiện tính bình quân trong ăn uốngVĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

I- VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM
@ Đặc trưng trong cơ cấu bữa ăn của người Việt
* Tính linh hoạt:
- Sử dụng công cụ ăn như đôi đũa
- Khả năng chọn món trong bữa ăn
* Tính biện chứng:
- Người Việt chú ý quan hệ âm dương:
-> Trong ăn uống, trong cơ thể,trong quan hệ với tự nhiên
- Ăn uống phải hợp với thời tiết, đúng mùa
- Phải chọn đúng thực phẩm để pha chế thức ăn ngon => Thể hiện tính cân bằng, hài hoà


VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

II- VẤN ĐỀ MẶC
@ Quan niệm của người Việt trong vấn đề mặc:
- Mặc rất thiết thực nhằm đối phó với thời tiết
- Mặc có ý nghĩa xã hội
- Mặc là biểu tượng của dân tộc
@ Chất liệu mặc:
- Có nguồn gốc từ thực vật: Tơ đay, tơ gai, bông
- Trang phục áo, khăn, váy. phù hợp thời tiết, đúng mùa, tiện lợi trong sinh hoạt, SX và thể hiện quan niệm tín ngưỡng
@Về màu sắc:
- Người Việt ưa các màu âm tính, tế nhị kín đáo


VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

III- VẤN ĐỀ Ở
@ Quan niện về ở của người Việt:
- Ngôi nhà là tổ ấm gia đình
- Nhà ở để đối phó với thời tiết
- Nhà ở phù hợp với môi trường sông nước
Và có những đặc điểm sau:
@ Kiến trúc nhà ở người Việt:
- Thiên hướng nhà cao cửa rộng: Đón gió, tránh nắng
- Chọn hướng nhà, hướng đất -> thuật phong thuỷ
- Rất động và linh hoạt từ tầm thước, khung, mộng.
@Bài trí nhà ở của người Việt:
- Nhà người Việt phản ảnh tính cộng đồng
- Tôn thờ đạo hiếu, mến khách
- Bài trí, kiến trúc trên nguyê lý âm - dương


VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN


VẤN ĐỀ ĐI LẠI

( Phần này tham khảo tài liệu )

VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ
VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ:
VAÊN HOÙA CHAÊM
1-Vaøi yeáu toá ñòa – vaên hoùa - lòch söû cuûa ngöôøi Chaêm:
*Veà ñòa lyù:Ven bieån mieàn Trung, chuû yeáu töø vuøng Nam soâng Gianh keùo daøi ñeán vuøng Bình Thuaän ngaøy nay
- Ñòa hình cö daân ngöôøi Chaêm soáng: Doác, heïp, ñaát ñai khoâ caèn, moät beân laø bieån, beân laø nuùi
- Khí haäu khaéc nghieät, khu vöïc thöôøng xaåy ra möa luõ, haïn haùn…VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM
*Veà lòch söû:
- Nhöõng naêm ñaàu CN, vuøng ñaát ngöôøi Chaêm sinh soáng, cuõng nhö moät soá laõnh thoå khaùc ôû ÑNAÙ laø thuoäc ñòa cuûa TQ
- Töø TK thöù 2 Ngöôøi Chaêm laäp quoác – Quoác hieäu ñaàu tieân laø Laâm AÁp -> thoaùt khoûi ñoâ hoä cuûa TQ
- Chaêm laø ruùt goïn cuûa töø ChaêmPa – teân nhaø nöôùc Chaêm huøng maïnh vaøo thôøi Cheá Boàng Nga TK 14 ( AÂm Vieät hoùa laø Chaøm, Haùn Vieät laø Chieâm Thaønh )
- Cuoái TK 15 –ñaàu 16 Vöông quoác ChaêmPa taøn luïi, chaám döùt söï toàn taïi vôùi tö caùch quoác gia


VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ:
VAÊN HOÙA CHAÊM
1-Vaøi yeáu toá ñòa-vaên hoùa-lòch söû cuûa ngöôøi Chaêm
( Tiếp ):
* Do ñieàu kieän cuûa moâi tröôøng soáng: Con ngöôøi Chaêm phaûi:
- Vaät loän vôùi thieân nhieân
- Giaønh giaät vôùi caùc nöôùc laùng gieàng
=>Taïo tính caùch ngöôøi Chaêm: Cöùng raén, cöông nghò, thöôïngvoõ vaø coù phaàn hieáu chieán

VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM
2-Vaøi neùt veà vaên hoùa AÁn Ñoä vaø con ñöôøng tieáp caän vaên hoùa baûn ñòa chaêm:
- AÁn Ñoä laø moät quoác gia Nam AÙ ña saéc toäc, ña vaên hoùa
- Noùi ñeán AÁn ñoä laø noùi ñeán nôi khôûi thuyû phaùt sinh ra ñaïo Phaät, Balamoân, ñaïo Hoài, Hinñu
- Töø nhöõng naêm ñaàu CN caùc thöông nhaân ngöôøi AÁn, ñoäi quaân truyeàn giaùo cuøng VH AÁn ñaõ ñeán Vieät Nam – Nhaát laø khi ngöôøi Chaêm laäp quoác.
- VH AÁn ñeán baèng ñöôøng bieån, ñeán baèng con ñöôøng hoøa bình, coù nhieàu yeáu toá phuø hôïp => Neân ñöôïc ngöôøi Chaêm chaáp nhaän

VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM
3- Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm:
@ Vaên hoùa Chaêm laø saûn phaåm cuûa söï dung hôïp nhieàu nguoàn vaên hoùa:
* VH baûn ñòa: Moâi tröôøng soáng cuûa ngöôøi chaêm laø moâi tröôøng noâng nghieäp neân töø trieát lyù aâm döông trong nhaän thöùc, ñeán tín ngöôõng suøng baùi töï nhieân, tín ngöôõng phoàn thònh…
=> Raát ñaëc tröng, ñieån hình vaø chi phoái
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LƯU VỚI ẤN ĐỘ: VĂN HÓA CHĂM
3- Đặc trưng của văn hóa chăm ( Tiếp ):
*VH khu vực: Sự giao thoa, tiếp xúc với các nước láng giềng
* Văn hóa Ấn Độ:
Hấp thụ đạo Balamôn ( Quốc đạo của Ấn Độ khi Phật giáo lụi tàn)
Đạo Balamôn thờ chúa tể các loại thần -> Nguồn gốc của vũ trụ, hiện ở 3 ngôi, 3 vị thần:
Thần sáng tạo Brahma
Thần Bảo tồn Visnu
Thần hủy diệt ( Sức mạnh ) Siva
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM
3-Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm:
@ Vaên hoùa Chaêm laø saûn phaåm cuûa söï dung naïp coù choïn loïc vôùi söï baûo toàn vaø phaûn aùnh vaên hoùa baûn ñòa, khu vöïc roõ neùt theå hieän tính Chaêm hoùa
* Qua caáu truùcChaêm:
Giai ñoaïn 1 tieáp nhaän nguyeân goác: Kieán truùc thaùp theo boä 3, song song thôø 3 thaàn -> Coi troïng thaàn saùng taïo
Giai ñoaïn 2 Kieán truùc thaùp theo boä 3, song song thôø 3 thaàn -> Coi troïng 3 thaàn nhö nhau
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM
3-Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm( Tieáp ):
- Giai ñoaïn 3: Quaàn theå kieán truùc coù thaùp Trung taâm thôø thaàn Siva vaø caùc thaùp phuï vaây quanh
Thaàn Siva thaàn söùc maïnh phuø hôïp vôùi chaát döông tính cuûa ngöôøi Chaêm – Thieân veà söùc maïnh – Tính caùch baûn ñòa ñöôïc boäc loä, chi phoái
=> Ngöôøi Chaêm ñaõ bieán Balamoân giaùo thaønh Siva giaùo
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM
3-Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm laø saûn phaåm cuûa söï dung naïp coù choïn loïc… ( Tieáp )
*Theå hieän qua hình daùng:
- Thaùp Chaêm ñeàu coù hình daùng ngoïn nuùi -> bieåu tröng cho thieân nhieân Mieàn Trung -> phaûn aùnh chaát döông tính trong tính caùch baûn ñòa cuûa vaên hoùa Chaêm – Nuùi döông.
- Coù nhöõng cuïm thaùp, nhöõng thaùp phuï coù maùi cong hình thuyeàn -> AÛnh höôûng vaên hoùa khu vöïc
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM
3-Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm laø saûn phaåm cuûa söï dung naïp coù choïn loïc… ( Tieáp )
*Theå hieän qua chöùc naêng cuûa thaùp:
- Chöùc naêng ñaïo goác laø thôø thaàn.
- Chöùc naêng sau khi tieáp nhaän: Laø vöøa thôø thaàn, vöøa coù tính chaát laêng moä( Thaùp tieáng Chaêm: Kalaên – laêng )
*Theå hieän qua ñieâu khaéc:
- Trong thaùp Siva ñöôïc coi troïng vaø thôø nhieàu nhaát
- Vaät ñöôïc thôø nhieàu nhaát laø Linga- sinh khí thöïc nam
=> Thaàn, vaät ñöôïc thôø coù cuøng baûn chaát döông tính
- sinh khí thöïc nöõ cuõng ñöôïc phaûn aûnh: nhöõng baàu vuù, daõy vuù, töôïng maãu thaàn, thaùp thôø Quoác maãu ( Thaùp Baø- Nha Trang ) => Tín ngöôõng phoàn thöïc vaø tính troïng phuï nöõ cuûa vaên hoùa noâng nghieäp ñöôïc phaûn aûnh
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
I- GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM
Keát luaän:
*Ngöôøi Chaêm tieáp thu vaên hoùa AÁn Ñoä theo caùch cuûa mình ñeå roài coù moät neàn vaên hoùa Chaêm ñoäc ñaùo nhö ngaøy nay:
- Bieán ñaïo Balamoân thaønh ñaïo Baø Chaêm
- Bieán ñaïo Hoài ( du nhaäp sau naøy) thaønh ñaïo Baø Ni
* Ñieàu naøy khaúng ñònh söùc maïnh cuûa vaên hoùa baûn ñòa vaø phöông thöùc tieáp thu, dung naïp cuûa ngöôøi Chaêm cuõng nhö ngöôøi Vieät seõ trình baøy ôû nhöõng phaàn sau.
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
II- PHAÄT GIAÙO VAÊN HOÙA VIEÄT NAM
1-Söï hình thaønh vaø noäi dung cô baûn cuûa phaät giaùo:
*Phaät giaùo hình thaønh ôû AÁn Ñoä vaøo TK thöù V tröôùc CN
Theo caùc nhaø sö vaøo VN tröïc tieáp töø ñaàu coâng nguyeân. Sau tieáp tuïc ñöôïc truyeàn töø Trung Hoa
* Thöïc chaát cuûa ñaïo phaät: Ñaây laø hoïc thuyeát veà noãi khoå vaø söï giaûi thoaùt
Baûn chaát noãi khoå -> Nguyeän voïng khoâng ñöôïc thoûa maõn
Nguyeân nhaân: Do duïng voïng ham muoán
Caûnh giôùi veà nguyeân nhaân -> töø boû duïc voïng
Con ñöôøng dieät khoå: Giaûi thoaùt, giaùc ngoä, reøn luyeän ñaïo ñöùc
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
II- PHAÄT GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM
Vaên hoùaVieät Nam trong quaù trình tieáp xuùc ñaõ taïo ra moät phaät giaùo rieâng cuûa mình
2- Ñaëc ñieåm phaät giaùo Vieät Nam
*Phaät giaùo vieät Nam mang tính toång hôïp:
Phaät giaùo tieáp xuùc vôùi caùc tín ngöôõng truyeàn thoáng daân toäc => Heä thoáng chuøa thöïc chaát laø nhöõng ñeàn mieáu daân gian: Vöøa thôø Phaät, thôø caùc vò thaàn, thaùnh, ngöôøi coù coâng vôùi coäng ñoàng,keå caû cho nhöõng linh hoàn, vong hoàn ñaõ maát
Phaät giaùo VN laø toång hôïp caùc toâng phaùi
Phaät giaùo VN keát hôïp chaët cheõ vieäc ñaïo vôùi vieäc ñôøi: Nhö tham gia vaøo XD vaø baûo veä ñaát nöôùc…
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
II- PHAÄT GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM
2- Ñaëc ñieåm phaät giaùo Vieät Nam
*Phaät giaùo Vieät Nam coù xu höôùng haøi hoøa aâm döông vaø thieân veà nöõ tính:
Caùc vò Phaät AÁn ñeàu laø ñaøn oâng sang VN coù caû phaät baø, Phaät giaùo VN caûi bieán Quan theá aâm boà taùt thaønh Baø quan aâm nghìn tay nghìn maét - Vò thaàn hoä meänh cuûa cö daân vuøng soâng nöôùc
Ngöôøi Vieät coøn taïo ra Phaät maãu, phaät toå rieâng
VN coù nhieàu chuøa mang teân caùc Baø
Ñaây chính laø daáu aán cuûa vaên hoùa noâng nghieäp taùc ñoäng, chi phoái ( troïng phuï nöõ )

VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
II- PHAÄT GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM
2- Ñaëc ñieåm phaät giaùo Vieät Nam ( Tieáp )
*Phaät giaùo Vieät Nam hieän thaân cuûa söï linh hoaït:
Taïo ra moät lòch söû vaät giaùo rieâng, coù ngaøy phaät ñaûn 8/4 – ngaøy sinh phaät toå VN
Ngöôøi Vieät coi troïng vieäc soáng phuùc ñöùc, trung thöïc -> cho pheùp tu taïi gia
Coi thôø gia tieân oâng baø cao hôn thôø phaät
Phaät ñöôïc ñoàng nhaát vôùi caùc vò thaàn
Töôïng phaät mang daùng daáp hieàn hoøa vôùi nhöõng teân goïi daân gian gaàn guõi
Ngoâi chuøa ñöôïc thieát keá nhö ngoâi nhaø ngöôøi Vieät -> taïo caûm giaùc gaàn guõi, coøn laø nôi giuùp ngöôøi cô nhôõ
VN coù ñaïo Hoøa haûo SP cuûa Phaät giaùo vaø ñaïo OÂng Baø
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
III- NHO GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM
1/ Nho giaùo ?
Laø heä thoáng giaùo lyù cuûa caùc nhaø nho ( nhöõng ngöôøi coù hoïc trong XH ) nhaèm toå chöùc xaõ hoäi coù hieäu quaû do Khoång Töû ( Sinh naêm 551 tr CN ) saùng laäp
2/ Noäi dung cô baûn cuûa Nho giaùo:
Khoång Töû cho raèng muoán toå chöùc ñöôïc xaõ hoäi phaûi ñaøo taïo nhöõng ngöôøi cai trò coù nhöõng ñöùc tính:
Tu Thaân: - Ñaïo ( 5 ñaïo ): Ñaïo vua toâi, cha con, vôï choàng, anh em, baïn beø
- Ñöùc: Nhaân, nghóa, leã, trí, tín
- Ngoaøi ra coøn phaûi bieát: Thi, thö, leã, nhaïc
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
III- NHO GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM
2/ Noäi dung cô baûn cuûa Nho giaùo:
Haønh ñoäng: Baèng nhaân trò vaø chính danh
Nhaân trò:
- Cai trò baèng tình ngöôøi
- Coi troïng daân chuû
Chính danh:
- Phaûi öùng vôùi teân goïi
- phaûi ñaøng hoaøng
3/ Söï bieán ñoäng cuûa nho giaùo qua caùc thôøi kyø:
( Xem saùch )
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
III- NHO GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM
4/ Ñaëc ñieåm cuûa nho giaùo Vieät Nam :
* Trong 1000 naêm Baéc thuoäc, nho giaùo chöa coù choã ñöùng ôû Vieät Nam
* Döôùi thôøi Lyù Thaùi Toå (1070 ) Nho giaùo ñöôïc tieáp nhaän – öùng vôùi nhaø Toáng beân Trung Quoác
* VN tieáp thu nho giaùo laø tieáp nhaän töøng yeáu toá rieâng leû vaø Vieät hoùa theo caùch cuûa mình . Chuû yeáu khai thaùc nhöõng yeáu toá theá maïnh cuûa nho giaùo. Cuï theå:
- Nhìn nho giaùo nhö moät coâng cuï vaên hoùa
- Hoïc taäp caùch toå chöùc trieàu ñình vaø heä thoáng luaät Phaùp
- Heä thoáng thi cöû, caûi tieán chöõ Nho thaønh chöõ Noâm
- Coi troïng tình ngöôøi, truyeàn thoáng daân chuû
- Tö töôûng trung quaân ôû VN laø tinh thaàn yeâu nöôùc…
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
IV- ÑAÏO GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM
* Hình thaønh vaøo Tk thöù 2 sau CN do Laõo Töû vaø Trang Töû saùng laäp
* Treân cô sôû thuyeát voâ vi vôùi trieát lyù toân troïng töï nhieân, thaám nhuaàn tinh thaàn bieän chöùng aâm döông, khoâng laøm gì thaùi quaù maø phaûi hoøa nhaäp vôùi töï nhieân ñeå ñieàu chænh
* Ngöôøi Vieät saün mang trong mình tö töôûng phaûn khaùng giai caáp thoáng trò, söû duïng ñaïo giaùo ( Phuø thuûy – nhöõng hieän töôïng khoâng giaûi thích ñöôïc trong töï nhieân )laøm vuõ khí choáng laïi keû thoáng trò
( Phaàn naøy tham khaûo TL )
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
V- PHÖÔNG TAÂY VÔÙI VAÊN HOÙA VIEÄT NAM
1/ Kitoâ giaùo vôùi vaên hoùa Vieät Nam
* Ngöôøi phöông Taây ñaõ ñeán Vieät nam vaøo nhöõng naêm ñaàu Coâng nguyeân; Sau thôøi trung coå giao löu bò giaùn ñoaïn
* Naêm 1533 xuaát hieän nhaø truyeàn ñaïo ñaàu tieân, sau ñoù caùc giaùo só Boà Ñaøo Nha, Taây Ban Nha… xuaát hieän ngaøy moät ñoâng truyeàn ñaïo Kitoâ.
Kitoâ giaùo teân goïi chung cuûa caùc toâng phaùi cuøng thôø chuùa Jesus – Toân giaùo cuûa nhöõng ngöôøi bò aùp böùc
* Ñaây laø thôøi ñieåm: Cheá ñoä phong kieán Vieät Nam khuûng khoaûng traàm troïng, phaät giaùo suy ñoài, nho giaùo beá taéc
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
V- PHÖÔNG TAÂY VÔÙI VAÊN HOÙA VIEÄT NAM
1/ Kitoâ giaùo vôùi vaên hoùa Vieät Nam
* Tuy vaøo VN nhöng Kitoâ giaùo khoâng coù choã ñöùng vöõng chaéc vaø roäng khaép, vì:
- Nhöõng giaùo só phöông taây dính löùu vaø thoûa hieäp vôùi boïn xaâm löôïc
- Kitoâ giaùo mang ñaäm tính cöùng raén cuûa vaên hoùa Phöông taây -> Khoù hoøa ñoàng ñöôïc vôùi Vh Vieät Nam
* Sau ñoù caùc nhaø truyeàn giaùo cuõng coù ñieàu chænh thaønh laäp haøng giaùo só baûn xöù, toân troïng nhöõng khaùc bieät vaø caùc saéc thaùi VH ñòa phöông
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
V- PHÖÔNG TAÂY VÔÙI VAÊN HOÙA VIEÄT NAM
2/ AÛnh höôûng cuûa vaên hoùa Phöông Taây vôùi vaên hoùa Vieät Nam:
* Lónh vöïc vaät chaát:
- XD ñoâ thò
- Caùc ngaønh coâng nghieäp
- Kieán truùc
- Giao thoâng…
* Lónh vöïc tinh thaàn:
- Chöõ vieát
- Baùo chí
- Ngheä thuaät hoäi hoïa…
VĂN HÓA ỨNG XỬ
VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
TOÙM LAÏI
Vaên hoùa öùng xöû vôùi moâi tröôøng xaõ hoäi ñoù chính laø quaù trình choïn loïc, dung hôïp vaø tích hôïp nhieàu nguoàn vaên hoùa => Taïo ra VH Vieät Nam. Ñoù laø quaù trình:
* Dung hôïp giöõa vaên hoùa baûn ñòa vaø vaên hoùa ngoaïi lai -> Boäc loä tính chuû ñoäng vaø khaû naêng chi phoái, taùc ñoäng trôû laïi cuûa vaên hoùa baûn ñòa trong quaù trình tieáp nhaän.
* Söï dung hôïp giöõa caùc hieän töôïng vaên hoùa ngoaïi lai vôùi nhau
- Söï toàn taïi cuûa Tam giaùo ( Phaät giaùo, Laõo giaùo, Nho giaùo)
-> Toång hôïp caùc toân giaùo - xuaát hieän ñaïo Cao Ñaøi
- Söï dung hôïp VH Ñoâng – Taây -> cao hôn laø tích hôïp VH Ñoâng – Taây vôùi hoïc thuyeát Maùc
Chính söï dung hôïp, hieáu hoøa, linh hoaït ñaõ laøm caùc yeáu toá VH ngoaïi lai sau khi ñöôïc tieáp nhaän khoâng heà xung ñoät

VĂN HÓA VIỆT NAM

KẾT LUẬN
Chính môi trường tự nhiên, quá trình phát triển lịch sử- xã hội đất nước; Văn hóa Việt Nam được tạo dựng và khẳng định bản sắc riêng.

@ VH Việt Nam được hình thành trên nền VH nông nghiệp bản địa đậm nét
@ Nó được phát triển và nâng cao qua quá trình giao lưu, tiếp biến, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa Vh thích hợp từ bên ngoài trong quá trình lịch sử.
@ VH Việt Nam đang tiếp tục chuyển mình trong quá trình hội nhập hiện nay

KẾT THÚC
No_avatar
Rất cám ơn anh Trần Quang Khánh với bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam. 
No_avatar
có thể giới thiệu một vái đề thi và đáp án môn này được không?
No_avatarf
hay quá, cảm ơn thầy nhiề, mai em đi thi, tối nay mới học, mà nhờ cso bài này cso khi em ko cần học nữa :D
No_avatar
thu 2 e co bai kiem tra nho thay tra loi giup e cau hoi

hãy phân tích các nguyên nhân dn đến s thay đi ca văn hóa VN t truyn thng đến hin đi

 

No_avatarf
em cám ơn thầy ak!
No_avatarf
rất cám ơn Thầy về bài giảng môn Cơ sở văn hóa Việt Nam
Avatar
bó  tay tai sao office 2007 da cài font chữ rồi mà không đọc được nhỉ
No_avatarf

Thay oi, thay co giao an chi tiet ve phan  khai niem van hoa , van minh , van vat, van hien ko a.Em dang rat can xin cam on

 

No_avatarf

làm sao đọc được bài, chỉ giúp em, em mới vào nên chưa biết

Avatar

nhưng em hok bjk tại sao mỗi phần trình bày này thì ngắn gọn quá. Liệu có đầy đủ không đây?Khóc

 

 
Gửi ý kiến