Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Quang Duy
Ngày gửi: 14h:56' 11-08-2010
Dung lượng: 23.0 MB
Số lượt tải: 966
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BÀI GIẢNG HỘI ĐỒNG

HỌC PHẦN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN
BÀI GIẢNG: CHƯƠNG V - ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NGƯỜI GIẢNG: HUỲNH QUANG DUY
Vĩnh Long, 2010
CHƯƠNG V - ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
2.1 Mục tiêu và quan điểm cơ bản
2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Mục tiêu phát triển kinh
tế thị trường ở Việt Nam
Giải Phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực để thực hiện công nghiệp, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.
Phát triển sản xuất gắn liền với cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp.
2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Một là, thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
Mục tiêu
phát triển
kinh tế
thị trường
ở Việt Nam
I
Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó
thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo
II
Trong nền kinh tế
thị trường định hướng
XHCN, thực hiện
nhiều hình thức phân
phối thu nhập, trong
đó phân phối theo
lao động là chủ yếu
III
Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước XHCN
IV
Nền kinh
tế thị trường
định hướng
XHCN cũng
là nền kinh
tế mở, hội nhập
V
2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Hai là, hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh.
Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân.
Các luật mới ban hành giúp hoàn thiện thể chế về sở hữu.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực hiện nhiều hình
thức phân phối thu nhập, trong đó phân phối theo lao động là chủ yếu
Phân phối theo lao động là đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN, là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của chế độ công hữu tư liệu sản xuất. Do vậy, đây là hình thức phân phối chủ yếu ở nước ta hiện nay.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế.
2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Ba là, hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường.
Thị trường công nghệ
Thị trường lao động
Thị trường vốn
Thị trường chứng khoán
Đa dạng hóa các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.
- Hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công.
- Hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ.
2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Bốn là, hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.
Bảo đảm
nền kinh tế
họat động
hiệu quả:
Thực hiện công bằng xã hội,
bảo đảm tăng trưởng bền
vững và tiến bộ xã hội
Học sinh miền núi
Gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
- Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng và linh hoạt.
- Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức nhân đạo tự nguyện.
Bảo vệ môi
trường sinh thái
2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Năm là, hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ cấu kinh tế mở
Tính tự chủ của các chủ thể kinh tế
Dung lượng, chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng
Ưu điểm của
cơ chế thị trường
Hợp tác và phát triển khoa học
Tác động ngoại lai
Khuyết tật
của cơ chế
thị trường
Bất bình đẳng
Hàng nhái - Hàng thật
Buôn lậu
&
trốn thuế
Công ty Đông Nam
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓