Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:22' 18-09-2010
Dung lượng: 203.5 KB
Số lượt tải: 2233
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thạch Thảo)
CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN KHAI THÁC
A) . DẠNG 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:
+ Bài tập :
1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
3x – 3y
2x2 + 5x3 + x2y
14x2y – 21 xy2 + 28x2y2
x(y – 1 ) – y(y – 1)
10x(x – y) – 8y(y – x)
Giải:
3x – 3y = 3(x – y)
2x2 + 5x3 + x2y = x2(2 + 5x + y)
14x2y – 21 xy2 + 28x2y2 = 7xy( 2x – 3y + 4xy)
x(y – 1 ) – y(y – 1) = (y – 1)(x – y)
10x(x – y) – 8y(y – x) = 10x(x – y) + 8y(x – y) = 2 (x – y)(5x + 4y)
2) Tìm x , biết :
a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0
b) 5x2 = 13x
Giải:
a) Ta có : 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0
5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0
(x – 2000)(5x – 1) = 0
x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0
( x – 2000 = 0 x = 2000
( 5x – 1 = 0 5x = 1 x =
Vậy x = 2000 hoặc x =
5x2 = 13x 5x2 – 13x = 0
x(5x – 13 ) = 0
5x = 0 hoặc 5x – 13 = 0
( x = 0
( 5x – 13 = 0 x =
Vậy x = 0 hoặc x =
3) Chứng minh rằng : 55n+1 – 552 chia hết cho 54 ( Với n là số tự nhiên )
Giải:
Ta có : 55n+1 – 55 = 55n.55 – 55n
= 55n(55 – 1) = 55n.54
Mà 54 chia hết cho 54 nên 55n.54 ( đpcm)
4 ) Tính nhanh
a) 15,8 . 35 + 15,8 . 65
b) 1,43 . 141 – 1.43 . 41
Giải:
15,8 . 35 + 15,8 . 65 = 15,8(35 + 65) = 15,8 . 100 = 1580
1,43 . 141 – 1.43 . 41 = 1,43 ( 141 – 41 ) 1,43 . 100 =143
+ Bài tập tương tự:
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
6x4 – 9x3
x2y2z + xy2z2 + x2yz2
(x + y ) 3 – x3 – y3
2x(x + 3) + 2(x + 3)
Tìm x , biết
5x(x – 2) – x – 2 = 0
4x(x + 1) = 8( x + 1)
x(2x + 1) + = 0
x(x – 4) + (x – 4)2 = 0
Chứng minh rằng :
Bình phương của một số lẻ chia cho 4 thì dư 1
Bình phương của một số lẻ chia cho 8thì dư 1
+ Khái quat hóa bài toán :
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
A = pm+2.q – pm+1.q3 – p2.qn+1+ p.qn+3
+ Đề xuất bài tập tương tự:
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
4x(x – 2y) + 8y(2y – x )
3x(x + 7)2 – 11x2(x + 7 + 9(x + 7)
-16a4b6 – 24a5b5 – 9a6b4
8m3 + 36m2n + 54mn2 + 27n3
B) . DẠNG 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dung hằng đẳng thức
+ Bài tập :
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
x2 + 6x + 9
10x – 25 – x2
(a + b)3 + (a – b)3
(a + b)3 – (a – b)3
x3 + 27
81x2 – 64y2
8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3
Giải:
x2 + 6x + 9 = x2+ 2 .x . 3 + 32 = (x + 3)2
10x – 25 – x2 = -( x2 – 2.x.5 + 52) =
No_avatar

khi bạn dùng hệ số bất định ở phần 4 b) tên gọi là Đồng dư thức nên không đưa thẳng ra vậy được

Avatar
Chân trong miệngDán miệng
No_avatarf

seo kì z. x=1/5ma seo kết luận là 1/2.???

 
Gửi ý kiến