Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Khánh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:01' 21-09-2010
Dung lượng: 11.2 MB
Số lượt tải: 1297
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo Dục Đào Tạo Q.Gò Vấp
Trường THCS Tây Sơn
Trả bài cũ
Trả lời:
Gi? ch? tớn l :
-Coi tr?ng lũng tin c?a m?i ngu?i d?i v?i mỡnh;
-Bi?t tr?ng l?i h?a v tin tu?ng nhau.

Câu 1: Thế nào là giữ chữ tín. Lấy ví dụ minh hoạ?
Trả bài cũ
Trả lời:
Ý nghĩa:
Người biết giữ chữ tín sẽ:
-Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người;
-Dễ dàng đoàn kết và hợp tác với nhau.
Ca dao: Ng­êi sao mét hÑn thì nªn
Ng­êi sao chÝn hÑn thì quên cả m­êi .
Câu 2: Ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Nêu một câu ca dao, tục ngữ về giữ chữ tín?
Em hãy nhận xét và cho biết hành vi của người giữ trẻ trong đoạn phim sau vi phạm điều gì?
Em hãy nhận xét và cho biết các hành vi tham gia giao thông sau vi phạm điều gì?
Phòng Giáo Dục Đào Tạo Q.Gò Vấp
Trường THCS Tây Sơn
I-Đặt vấn đề:
Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường” SGK/13
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
Vũ Xuân Trường
I-Đặt vấn đề:
Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường”
Siêng - Phênh
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Theo em Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào ?
Nhóm 2: Nh?ng hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra nh?ng hậu q?a gỡ ?Chúng đã bị trừng phạt như thế nào ?
Nhóm 3: Dể chống lại tội phạm các đồng chí công an cần ph?i có phẩm chất gỡ ?
Nhóm 4: Chúng ta rút ra bài học gỡ qua vụ án trên ?
CÁC NHÓM THẢO LUẬN 3 PHÚT VÀ TRẢ LỜI
Nhóm 1: Theo em Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào ?
Trả lời:
VËn chuyÓn , bu«n b¸n ma tuý xuyªn Th¸i Lan - Lµo - ViÖt Nam
Lîi dông c¸n bé vµ ph­¬ng tiÖn cña lùc l­îng c«ng an vµ c¬ quan nhµ n­íc
Mua chuéc c¸n bé nhµ n­íc
Nhóm 2: Nh?ng hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra nh?ng hậu qu? gỡ ? Chúng đã bị trừng phạt như thế nào ?
Trả lời:
Tèn tiÒn cña , gia ®ình tan n¸t
Huû ho¹i nh©n c¸ch con ng­êi
C¸n bé tho¸i ho¸ , biÕn chÊt
C¸n bé c«ng an vi ph¹m
* Chóng ®· bÞ trõng ph¹t:
22 bÞ c¸o : 8 tö hình, 6 chung th©n , 2 ¸n 20 m­¬i năm , cßn l¹i tõ 1-9 năm tï vµ ph¹t tiÒn .
Nhóm 3: Dể chống lại tội phạm các đồng chí công an cần ph?i có phẩm chất gỡ ?
Trả lời:
-Dòng cảm , m­u trÝ v­ît qua khã khăn , trë ng¹i.
-V« t­, trong s¹ch, t«n träng ph¸p luËt , cã tÝnh kû luËt .
Nhóm 4: Chúng ta rút ra bài học gỡ qua vụ án trên ?
Trả lời:
-Nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt
-Tr¸nh xa tÖ n¹n ma tuý
-Gióp ®ì c¸c c¬ quan nhµ n­íc bảo vÖ ph¸p luËt
-Cã nÕp sèng lµnh m¹nh
I-Đặt vấn đề:
Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường”
Rót ra bµi häc:
- Nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt, kØ luËt.
- Tr¸nh xa c¸c tÖn n¹n XH.
- Gióp ®ì c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.
- Cã nÕp sèng lµnh m¹nh.
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I-Đặt vấn đề:
Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường”
II – Nội dung bài học:
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
Thảo luận nhóm
Nhóm 1:Phân biệt giữa pháp luật và kỉ luật?
Nhóm 2: Ý nghÜa cña ph¸p luËt vµ kû luËt.
Nhóm 3: Ng­êi häc sinh cÇn cã tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng ? Vì sao ? Em h·y nªu vÝ dô cô thÓ ?
Nhóm 4: Häc sinh chóng ta cÇn phải lµm gì ®Ó thùc hiÖn tốt ph¸p luËt vµ kû luËt tèt?
Nhóm 1: Phân biệt giữa pháp luật và kỉ luật?
I-Đặt vấn đề:
II-Nội dung bài học:
1. Pháp luật và kỉ luật:
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I-Đặt vấn đề:
II-Nội dung bài học:
1. Pháp luật và kỉ luật:
2. Qui định của một tập thể :
-Phải tuân theo qui định của pháp luật;
-Không được trái với pháp luật
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
Nhóm 3: Ng­êi häc sinh cÇn cã tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng ? Vì sao ? Em h·y nªu vÝ dô cô thÓ ?
Trả lời:
-Mçi c¸ nh©n häc sinh biÕt thùc hiÖn tèt kû luËt thì néi quy nhµ tr­êng sÏ ®­îc thùc hiÖn tèt.
-Học sinh biÕt t«n träng ph¸p luËt sÏ gãp phÇn cho x· héi æn ®Þnh, bình yªn và phát triển.
HÌNH LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
CÁC CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI CÓ KỈ LUẬT VÀ CHẤP HÀNH TỐT PHÁP LUẬT MỚI BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC HOÀ BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN
Bác hồ là một tấm gương mẫu mực về chấp hành tốt pháp luật và kỉ luật
I-Đặt vấn đề:
II-Nội dung bài học:
1. Pháp luật và kỉ luật:
2. Qui định của một tập thể :
3.Ý nghĩa:
-Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;
-Xác định trách nhiệm và quyền lợi của mọi người;
-Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
Nhóm 4: Häc sinh chóng ta cÇn phải lµm gì ®Ó thùc hiÖn tốt ph¸p luËt vµ kû luËt tèt?
Trả lời:
Học sinh cần tự giác thực hiện đúng qui định của nhà trường, cộng đồng, pháp luật của nhà nước.
Có kỉ luật sẽ giúp chúng ta học tập tốt
Chấp hành tốt pháp luật sẽ giúp bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mỗi chúng ta
I-Đặt vấn đề:
II-Nội dung bài học:
1. Pháp luật và kỉ luật:
2. Qui định của một tập thể :
3.Ý nghĩa:
4. Cách rèn luyện:
-Học sinh cần tự giác thực hiện đúng qui định của nhà trường, cộng đồng, pháp luật của nhà nước.
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I-Đặt vấn đề:
II-Nội dung bài học:
1. Pháp luật và kỉ luật:
2. Qui định của một tập thể :
3.Ý nghĩa:
4. Cách rèn luyện:
III. Bài tập:
Trò chơi trúc xanh
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
CÁCH CHƠI
Mỗi ô chữ tương ứng với 1 hình ảnh, sau khi quan sát ảnh, em hãy cho biết:
Hành vi nào biểu hiện pháp luật
Hành vi nào biểu hiện tính kỉ luật


1
2
3456


KẾT THÚC
HS vi phạm luật giao thông
=> Biểu hiện vi phạm pháp luật và kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 1
Trở về trò chơi
Công an bắt tội phạm
=> Biểu hiện vi phạm pháp luật
Đáp án 2
Tác phong đội viên thực hiện đúng nội quy nhà trường
=> Biểu hiện kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 3
Một số bạn ngủ và nói chuyện trong giờ học
=> Biểu hiện thiếu kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 4
Học sinh đánh nhau
=> Biểu hiên thiếu kỉ luật, vi phạm pháp luật
Trở về trò chơi
Đáp án 5
Xả rá trong lớp học
=> Biểu hiện thiếu kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 6
I-Đặt vấn đề:
II-Nội dung bài học:
1. Pháp luật và kỉ luật:
2. Qui định của một tập thể :
3.Ý nghĩa:
4. Cách rèn luyện:
III. Bài tập:
* Daën doø:
- Về nhà học nội dung bài học
- Laøm baøi taäp 4/15 SGK:
“Taéc ngheõn giao thoâng hieän nay do nhieàu nguyeân nhaân, coù nguyeân nhaân naøo lieân quan ñeán yù thöùc ngöôøi tham gia giao thoâng khoâng? Em haõy neâu caùc bieän phaùp khaéc phuïc?”
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
NHIỀU SỨC KHỎE
Avatar

CÁi chỗ 29/43 sao ghi là chấp hành đúng quy định giao thông mà ko tấhy ai đội mũ bảo hiểm hết trơi zị cà

No_avatar

cug hay nhug nhiu cho mk k hiu lam

No_avatar

có những đoạn mình ko hiểu

No_avatarf

sao không vẽ sơ đồ tư duy tổng kết bài học để học sinh có thể hệ thống lại bài học!

 

No_avatar

S ko thấy j hết j

 

No_avatar

New Microsoft Office Word Document (2)

 

No_avatar

KhócKhông biết ngượngLưỡng lự

 

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓