Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trang Yen Oanh
Ngày gửi: 16h:14' 09-10-2010
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
NHỮNG THÀNH TỰU
VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
1.Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
a.Những điều kiện để nền văn hoá phát triển trong buổi đầu thời cận đại:
-Nền kinh tế TBCN phát triển mạnh
-Xã hội tồn tại nhiều mâu thuẫn chồng chéo, phức tạp
-Xuất hiện những nhà tư tưởng tiến bộ, nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng
b.Những thành tựu văn hoá tiêu biểu:
1.Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
a.Những điều kiện để nền văn hoá phát triển trong buổi đầu thời cận đại:
*Về văn học:
+Ở phương Tây :Cóoc-nây, La Phông-ten, Môlie
+Ở phương ĐôngTào Tuyết Cần, Lê Quý Đôn
*Về âm nhạc: Bét-tô-ven, Mô-da
*Về hội hoạ : Rem-bran
=>Các tác phẩm đều mang tính nghệ thuật cao, có giá trị trong kho tàng văn hoá nghệ thuật của nhân loại
b.Những thành tựu văn hoá tiêu biểu:
1.Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại
a.Những điều kiện để nền văn hoá phát triển trong buổi đầu thời cận đại:
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
Bet-tô-ven
(1770 – 1827)
Mô-da
(1756 – 1791)
*Về tư tưởng: thế kỷ XVII – XVIII ở Pháp đã có nhiều nhà tư tưởng lớn: Mông-te-xki-e, Vôn-te, Rút-xô, nhóm Bách khoa toàn thư
=> Có tác dụng như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp 1789 thắng lợi”
b.Những thành tựu văn hoá tiêu biểu:
1.Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
a.Những điều kiện để nền văn hoá phát triển trong buổi đầu thời cận đại:
Mông-tex-ki-ơ
Vôn-te
Rut-xô
c.Tác dụng :
b.Những thành tựu văn hoá tiêu biểu:
1.Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
a.Những điều kiện để nền văn hoá phát triển trong buổi đầu thời cận đại:
-Phản ánh hiện thực xã hội ở các nước trên thế giới thời cận đại
-Hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, góp phần vào thắng lợi của CNTB
2.Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
a. Điều kiện lịch sử
-CNTB xác lập, thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới và bước sang giai đoạn CNĐQ
-Đời sống nhân dân bị áp bức ngày càng khốn khổ
=>Đây là cơ sở để các nhà văn nhà nghệ thuật phản ánh trong tác phẩm của mình
2.Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
a. Điều kiện lịch sử
b.Những thành tựu
-Về Văn học: với các tác phẩm tiêu biểu như
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
-Các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, hội hoạ cũng phát triển.
2.Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
a. Điều kiện lịch sử
b.Những thành tựu

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
Bức tranh “ Tháng Ba” của Lê-vi-tan
Mùa gặt ở Crau của Vincent Van Gogh
Mặt trời lặn trên sông Seine của Claude Monet
2.Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
a. Điều kiện lịch sử
b.Những thành tựu

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
c.Tác dụng
-Phản ánh hiện thực xã hội, mong muốn xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.
-Để lại cho nhân loại nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc
3.Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
a.CNXH không tưởng
-Đại diện :Xanh Ximông (1760 – 1825), Phuriê(1772-1837), Ôoen(1771-1858)
-Tích cực : Xây dựng 1 xã hội mới, không có chế độ tư hữu, không có áp bức bóc lột, nhân dân làm chủ các phương tiện sản xuất của mình
-Hạn chế : không thực hiện được ->CNTB vẫn duy trì và phát triển
3.Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
a.CNXH không tưởng
b.Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh
*Đại diện :
-Triết học: Hê-ghen (1770-1831)->duy tâm, Phoi-ơ-bách (1804-1872) -> duy vật
-Kinh tế chính trị học : Xmít(1723-1790), Ri-các-đô (1772-1823)
+Tích cực: mở đầu lý luận về giá trị lao động
+Hạn chế : Chưa thấy được mối quan hệ giữa người với người đằng sau sự trao đổi hàng hoá
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
3.Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
a.CNXH không tưởng
b.Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh
c.Chủ nghĩa xã hội khoa học:
-Hoàn cảnh:
+Sự áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ngày càng gia tăng
+Phong trào công nhân phát triển
+Do Mác và Ăngghen sáng lập, được Lênin phát triển
-Nội dung:
+Kế thừa có chọn lọc và phát triển những thành tựu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mà loài người đã đạt được
+Gồm 3 bộ phận chính: Triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học
+Điểm khác:được xây dựng trên quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới => hệ thống lí luận mới vừa khoa học, vừa cách mạng
3.Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
a.CNXH không tưởng
b.Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh
c.Chủ nghĩa xã hội khoa học:
-Hoàn cảnh:
-Nội dung:
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
3.Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
a.CNXH không tưởng
b.Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh
c.Chủ nghĩa xã hội khoa học:
-Hoàn cảnh:
-Nội dung:
-Vai trò :
Chủ nghĩa Mác-Lênin là :
+Đỉnh cao của trí tuệ loài người
+Cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản =>xây dựng CNCS
+Mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của khoa học.
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc người nước nào?
a. Anh
b. Pháp
c. Đức
d. Italia
C
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 2 :Tư tưởng triết học ánh sáng thế kỷ XVII-XVIII có tác
dụng gì?
a. Kìm hãm cách mạng Pháp phát triển
b. Dọn đường cho cách mạng thắng lợi
c. Kêu gọi mọi người đấu tranh bằng vũ lực
d. Hạn chế ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến
b
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 3 :Tiền đề nào dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?
a. Sự phát triển của giai cấp vô sản và phong trào công nhân
b. Chủ nghĩa tư bản phát triển
c. Nhiều nhà khoa học xuất hiện
d. Nhiều thành tựu về văn học, nghệ thuật, tư tưởng ra đời
a
Trả lời câu hỏi sau :
1.Trào lưu triết học ánh sáng thế kỷ XVII – XVIII đã sản sinh ra những nhà tư tưởng nào?
Mông-tex-ki-ơ
Vônte
Rút-xô
 
Gửi ý kiến