Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chi Em
Ngày gửi: 13h:45' 24-10-2010
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 1527
Số lượt thích: 2 người (nguyên ngoc quy, Nguễn Thị Thu)
Nhiệt liệt chào mừng quý Thầy, Cô.
BÀI 14 ÔN TẬP LSTG CẬN ĐẠI

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
I- Những sự kiện lịch sử chính
Cách mạng Hà Lan
Lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha
Cách mạng tư sản Anh
Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Giành độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời
Cách mạng tư sản Pháp
Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
- Những sự kiện lịch sử chính

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
Là văn kiện quan trọng của CN xã hội khoa học
Quốc tế thứ nhất thành lập
Truyền bá học thuyết Mác


Nhật trở thành nước tư bản công nghiệp
Duy tân Minh Trị
Công xã Pa-ri
Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản
Thành lập Trung Hoa Dân quốc
Cách mạng Tân Hợi (TQ)
Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thuộc địa thế giới được chia lại
I
II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
Bài 1,2
Các cuộc CMTS.
Qua 13 bài đã học trong lịch sử cận đại thế giới, hãy nêu nội dung chủ yếu của bài 1 và 2.
Mốc bắt đầu của lịch sử thế giới cận đại là sự kiện gì ?
A. Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI
B. Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII
C. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII.
D. Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII
II. Những nội dung chủ yếu
Những sự kiện nào chứng tỏ sự ra đời của nền sản xuất mới trong lòng chế độ phong kiến ?
Xuất hiện các công trường thủ công,thuê nhân công. Thành thị trở thành TT sản xuất và buôn bán. Ngân hàng thành lập.

Hãy nêu một số cuộc cách mạng tư sản mà em đã học ? Kết quả?Cuộc cách mạng tư sản nào triệt để nhất? Hạn chế của cuộc CM này là gì?


I- Những sự kiện lịch sử chính
Cách mạng Hà Lan
Lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha
Cách mạng tư sản Anh
Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
CTgiành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Giành độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời
Cách mạng tư sản Pháp
Lật đổ CĐPK, mở đường cho CNTB phát triển,nhưng chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân.
Một lọat quốc gia tư sản ra đời
Châu Âu,Mĩ la tinh nổi dậy
Duy tân Minh Trị
Nhật trở thành nước tư bản công nghiệp.
cách mạng Tân Hợi
Thành lập Trung Hoa Dân quốc
Máy móc được phát minh sử dụng đầu tiên trong sản xuất, mở đầu cho cách mạng công nghiệp là
A. Máy hơi nước
B. Xe lửa
C. Máy kéo sợi
D. Máy dệt
Giêm Oát
Máy hơi nước
Đầu máy xe lửa
Tàu hỏa đầu tiên
Lượcđồ
Mĩ la tinh đầu thế kỉ XIX
Đặc điểm cơ bản nhất thể hiện chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
A. Hình thành các công ti độc quyền lũng đoạn trong nước và quốc tế.
B. Sản xuất công nghiệp hiện đại, tạo ra năng suất cao và cạnh tranh quyết liệt.
C. Xuất khẩu tư bản chiếm ưu thế để có lợi nhuận cao.
D. Chạy đua vũ trang gây chiến tranh xâm lược thuộc địa hoặc can thiệp vào các nước
Những hình ảnh và kênh chữ trên nói đến nội dung tiếp theo của lịch sử cận đại là gì? Thuộc bài nào?
II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
Các cuộc CMTS.
Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Một số nước phát triển kinh tế, chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Bài 3
Bài 6,12
II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
Các cuộc CMTS.
Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Một số nước phát triển kinh tế, chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước Á, Phi. Nhân dân Á, Phi đấu tranh sôi nổi
Bài 3
Bài 6,12
Bài 9,10,11
Dựa vào bản đồ thế giới, hãy nêu sự xâm chiếm của các nước thực dân.Hậu quả của sự xâm lược.
Xâm chiếm thuộc địa vơ vét sức người, sức của, nhân dân cực khổ. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược phát triển

Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây vì?
Có vị trí chiến lược quan trọng
Giàu tài nguyên
Chế độ phong kiến suy yếu
Cả 3 ý trên
II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
Các cuộc CMTS.
Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Một số nước phát triển kinh tế, chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước Á, Phi. Nhân dân Á, Phi đấu tranh sôi nổi
Bài 3
Bài 6,12
Bài 9,10,11
Bài 4,5,7
Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản, Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế của công nhân được thành lập.

I- Những sự kiện lịch sử chính

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
Là văn kiện quan trọng của CN xã hội khoa học
Quốc tế thứ nhất thành lập
Truyền bá học thuyết Mác
Công xã Pa-ri
Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản
Nêu một số cuộc đấu tranh của công nhân thế giới.
+ Phong trào Hiến chương ở Anh 1836- 1844
+Phong trào công nhân Mĩ ở Si-ca-gô(1-5-1886)
Tính chất của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 là?
A.Cách mạng dân chủ tư sản
B. Cách mạng vô sản
C. Cách mạng giải phóng dân tộc
D. Cách mạng tư sản
II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
Các cuộc CMTS.
Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Một số nước phát triển kinh tế, chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước Á, Phi. Nhân dân Á, Phi đấu tranh sôi nổi
Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản, Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế thành lập.
Sự phát triển của khoa- học kĩ thuật, văn học nghệ thuật.

Bài 3
Bài 6,12
Bài 9,10,11
Bài 4,5,7
Bài 8
Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918)
Nêu một số thành tựu tiêu biểu của khoa học – kĩ thuật và văn học nghệ thuật thế kỉ XIX? Tác dụng của nó với đời sống xã hội loài người?
KHTN và KHXH
Kĩ thuật luyện kim được cải tiến…..
Xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lỗi lạc…
+ Thúc đẩy nền kinh tế, khoa học- kĩ thuật các nước phát triển vượt bậc, các dân tộc “xích lại” gần nhau hơn.
+ Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


Nêu nguyên nhân, tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất ?
Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất.
Chủ nghĩa tư bản có phải là xã hội lí tưởng của loài người không ?
Tại sao?


Sự xác lập chủ nghĩa tư bản là thắng lợi lớn. Tuy nhiên chủ nghĩa tư bản không thể là hình mẫu lí tưởng của xã hội loài người : trong lòng xã hội tư bản vẫn tồn tại những mâu thuẩn, hạn chế không thể khắc phục được .
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga mở ra thời kì mới- thời kì lịch sử thế giới hiện đại
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
Cuộc cách mạng Tư sản đầu tiên trên thế giới xảy ở nước nào ?
2
Cuộc cách mạng nào thay đổi công cụ sản xuất.?
3
Cuộc cách mạng nào lật đổ chế độ phong kiến ?
4
Giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản là gì ?
5
Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới
6
Văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học
7
Máy móc được phát minh vào những năm nào của thế kỉ XVIII ?
8
Chủ nghĩa đế quốc dùng phương tiện gì để giải quyết mâu thuẩn ?
CK
Sự kiện này mở ra thời ki lịch sử mới - lịch sử thế giới hiện đại
Dặn Dò: Tình hình nước Nga đầu TK XX? Vì sao trong năm 1917 ở Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng?
Sau cuộc Duy Tân Minh Trị Nhật Bản ở vào giai đoạn Phát triển?
A. Nước tư bản công nghiệp
B. Nước nữa thuộc địa
C. Nước phong kiến phát triển
D.Nước thuộc địa
Điền Từ thích hợp vào chỗ(……..) để trả lời câu hỏi sau: Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 có những hạn chế gì?
Cách mạng Tân Hợi cũng có những …………….. Đây là cuộc cách mạng tư sản …………………. không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống ………………….Cuộc cách mạng này mới chỉ lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của nhà Thanh, nhưng chưa đụng chạm đến giai cấp ………………….. không giải quyết được vấn đề ………………………..cho nông dân
hạn chế
không triệt để
phong kiến
địa chủ phong kiến
ruộng đất
Nối các ý ở cột A với cột B cho đúng
c
d
a.
b
 
Gửi ý kiến