Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tôn Thanh Nguyên
Ngày gửi: 15h:09' 28-10-2010
Dung lượng: 738.5 KB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các em !
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p

* Néi dung «n tËp
I.Tõ lo¹i tiÕng viÖt :
1.Danh tõ - ®éng tõ - tÝnh tõ.
2.C¸c lo¹i tõ kh¸c .
II. Côm tõ .

Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái sau:

=>TiÕng viÖt ®­îc chia lµm hai lo¹i:
-Thùc tõ vµ h­ tõ.
Bao gåm 12 lo¹i :( DT - §T- TT- Sè tõ - §¹i tõ- L­îng tõ – ChØ tõ – Phã tõ – quan hÖ tõ – Trî tõ – T×nh th¸i tõ – Th¸n tõ.)
*Dựa vào kiến thức đã học em thấy các nhà Việt Ngữ đã chia từ loại tiếng việt ra làm mấy loại ? Hãy kể tên từng loại ?
Nhóm1Bài 1
Nhóm4 Bài 4
Bài tập: Dựa vào kiến thức đã học về từ loại tiếng việt thảo luận nhóm làm các bài tập sau ?
Nhóm2Bài 2
Nhóm3 Bài 3
Nhóm5Bài 5
Ti?t 148:
T?ng k?t ng? pháp
Ti?t 148:
T?ng k?t ng? pháp

Đáp án bài tập 1:Xác định từ loại
Đáp án bài tập 2 +3:
Xác định khả năng kết hợp của DT-ĐT-TT.
* Các từ đứng sau DT:( Những - Các -Một )
*Các từ đứng sau ĐT: ( Hãy -Đã -Vừa )
*Các từ đứng sau TT: ( Rất -Hơi -Quá )
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p

Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p

Đáp án bài tập 4:
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p

Đáp án bài tập 5:
*Tròn : -vốn là tính từ
-Trong câu là động từ hoạt động.
*Lý tưởng :-Vốn là D T
-Trong câu là T T
*Băn khoăn:-Vốn là T T
=>Được dùng như D T
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
Ngoài các từ loại chính đã ôn tập em hãy cho biết các từ loại khác đã học từ lớp 6 -> lớp 9
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
Bài tập1 trang 132:
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
II. Cụm từ:
Dựa vào kiến thức về cụm từ hãy nêu những hiểu biết của em về cụm DT cụm động từ cụm tính từ ?
Tiết 148:
Tổng kết ngữ ph¸p
*CômDT:Lµ tæ hîp tõ do DT víi mét sè tõ ngữ phô thuéc nã t¹o thµnh.Côm DT cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n mét m×nh DT nh÷ng ho¹t ®éng trong c©u gièng nh­ mét DT( th­êng lµm CN trong c©u ). Khi lµm VN trong c©u cã tõ ( Lµ ) ®øng tr­íc.
*Côm §T: Lµ tæ hîp tõ do §T víi mét sè tõ ng÷ phô thuéc nã t¹o thµnh.NhiÒu §T ph¶i cã c¸c tõ ng÷ ®i kÌm t¹o thµnh côm §T míi trän nghÜa. Côm §T cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n mét m×nh §T nh÷ng ho¹t ®éng trong c©u gièng nh­ mét §T .
*Cum TT:Cã ý nghÜa kh¸i qu¸t biÓu thÞ tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña sù vËt.
1 Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn Côm tõ .
2. So¹n bµi ( LuyÖn tËp biªn b¶n )
Hướng dẫn học bài ở nhà
giờ học kết thúc
Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi
No_avatarf

do

 
Gửi ý kiến