Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Campuchia từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hạ Thị Kim Nhung
Ngày gửi: 08h:54' 10-11-2010
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng thầy cô và các bạn
lớp văn sử - k14
lịch sử thế giới
Campuchia sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay
(Năm 1918 đến nay)
Nhóm sinh viên thực hiện :
Hạ Thị Kim Nhung
Đào Thị Lương
Vũ Hồng Siêm
Lâm Thị Yến
Thầy: Nguyễn Xuân Hồng
Giảng viên khoa: Xã hội
Bản đồ: Đất nước campuchia
thủ đô :
pnompenh
Giới thiệu về đất nước campuchia:
- Campuchia là đất nước nằm ở tây nam bán đảo Dông Dương,phía tây và tây bắc giáp Thái Lan, phía đông giáp Việt Nam, phía đông bắc giáp Lào, phía nam giáp biển. Campuchia vừa có đồng bằng vừa có rừng núi vừa có biển.
- Với diện tích 181.035 km2 (đồng bằng chiếm 1/2 diệm tích, còn lại là núi đồi). Dân số là 13.125.000 triệu người, có nhiều dân tộc (trong đó Khmer chiếm đa số khoảng 90%).
Phong trào giải phóng dân tộc ở Campuchia từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đến nay.
Chia làm 2 giai đoạn :
Giai đoạn 1: từ 1918 - 1945
Giai đoạn 2 : từ 1945 - 1993
I. Giai đoạn 1 (1918 - 1945)
1. Hoàn cảnh lịch sử
Pháp bước ra khỏi CTTG1 với những tổn thất nặng nề.
Thắng lợi của CM tháng 10 Nga làm cho thị trường đầu tư của Pháp ở châu âu không còn nữa. Phong trào dấu tranh của các tầng lớp lao động Pháp chống lại chính phủ lm nước Pháp trở lên khó khăn hơn.
Pháp tăng cường khai thác thuộc dịa chủ yếu là Đông Dương, 1918 Campuchia trở thành thuộc địa của Pháp.

- ChÝnh s¸ch t¨ng c­êng khai th¸c, bãc lét thuéc ®Þa cña Ph¸p ®· ®em l¹i nh÷ng hËu qu¶ ng¨ng nÒ vÒ kinh tÕ , chÝnh trÞ , x· héi cho Campuchia
Campuchia trë thµnh n¬i cung cÊp hµng th« rÎ tiÒn vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm chÕ biÕn cña c¸c n­íc thùc d©n, phô thuéc Ph¸p vÒ mäi mÆt.

+ ChÝnh trÞ : BÞ thùc d©n Ph¸p khèng chÕ c¸c lÜnh vùc then chèt hµnh chÝnh (lËp ph¸p vµ hiÕn ph¸p … ) ®Òu n»m trong tay chÝnh quyÒn Ph¸p.

+ Kinh tÕ : LÖ thuéc vµo kinh tÕ Ph¸p .
+V¨n hãa - x· héi : Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ngu d©n, mÞ d©n, x· héi bÞ ph©n hãa s©u s¾c, giai cÊp t­ s¶n, v« s¶n xuÊt hiÖn ngµy cµng lín mạnh.
- §êi sèng x· héi nh©n d©n Campuchia trë nªn khæ cùc, m©u thuÉn x· héi ngµy cµng gay g¾t.
Cuối năm 1918 phong trào giải phóng dân tộc ở Campuchia nổ ra mạnh mẽ.
Quá trình đấu tranh ( 1918 -> 1945)
a. Giai đoạn (1918 - 1939): Đấu tranh chống Pháp
Phong trào d?u tranh chống thực dân đòi đ?c lập dân tộc diễn ra sôi nổi và liên tục trong những năm 1918 -1939 theo 2 khuynh hư?ng:

+ Theo khuynh hướng vô sản: Bắt đầu từ những năm 1920, giai cấp vô sản bắt đấu bước lên vũ đài chính trị mở ra 1 triển vọng mới cho phong trào cách mạng ở Campuchia từ đấu tranh giải phóng dân tộc lên giải phóng giai cấp tiêu biểu là các cuộc đấu tranh liên tiếp nổ ra trong những năm 1918, 1920, 1926.
+ Theo khuynh h­ớng t­ s¶n : Lùc l­îng ®ãng vai trß chñ yÕu lµ : TrÝ thøc, häc sinh, sinh viªn, c¸c nhµ kÜ thuËt,… tiªu biÓu lµ phong trµo yªu nước do nhµ s­ A.cha hem_ chiªu ®øng ®Çu trong nh÷ng n¨m 1930 – 1935.

Nh­ vËy trong cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc ë Campuchia ®· tån t¹i song song 2 xu h­íng t­ s¶n vµ v« s¶n.
- Khi CTTG 2 bïng næ phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë Campuchia ch­a giµnh ®­îc th¾ng lîi quyÕt ®Þnh.V× phong trµo ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh­ng lÎ tÎ nªn ®Òu bÞ thÊt b¹i. Môc tiªu lµ chèng thùc d©n Ph¸p giµnh ®éc lËp d©n téc h×nh thøc lµ ®Êu tranh vò trang cã sù liªn minh gi÷a 3 n­íc §«ng D­¬ng.

- N¨m 1940 ph¸t xÝt NhËt trµn vµo §«ng D­¬ng cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc ë Campuchia chuyÓn sang 1 giai ®o¹n míi: ChÜa mòi nhän ®Êu tranh chèng ph¸t xÝt NhËt.
b. Giai đoạn (1939 - 1945): Đấu tranh chống phát xít Nhật
Nhật nhảy vào Đông Dương cấu kết với Pháp bóc lột nhân dân Campuchia tới tận xương tủy về mọi mặt.
- Ngu?i Nh?t cho phộp chớnh ph? Phỏp (chớnh ph? Vichy) dang h?p tỏc v?i D?c Phỏt xớt ti?p t?c cai qu?n Campuchia v cỏc lónh th? Dụng Duong khỏc, nhung h? cung nuụi du?ng ch? nghia qu?c gia Khmer. Campuchia l?i du?c hu?ng m?t th?i k? d?c l?p ng?n nam 1945 tru?c khi quõn D?ng Minh tỏi l?p quy?n ki?m soỏt c?a Phỏp.
.

II. Giai đoạn 2 (1945 - 1979) :
1. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954 ):
+ Tháng 10/1945, Pháp quay trở lại xâm lược và thống trị Cam-pu-chia. Triều đình phong kiến nhanh chóng quy thuận Pháp, ngày 7/4/1946, kí với Pháp hiệp ước chấp nhận sự thống trị trở lại của Pháp ở Cam-pu-chia.
+ Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, 1951 là Đảng Nhân dân cách mạng Cam-pu-chia, nhân dân Cam-pu-chia đã anh dũng đứng dậy tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.


+ Từ ngày 17 - 19/4/1950, những người kháng chiến Campuchia đã tiến hành đại hội quốc dân, thành lập ủy ban Mặt trận dân tộc thống nhất (Mặt trận Khơ-me) và chính phủ kháng chiến do Sơn Ngọc Minh đứng đầu.

+ Ngày 19/6/1951, quân đội cách mạng chính thức thành lập lấy tên là Quân đội It-xa-rắc.

+ Tháng 7/1951, Đảng Nhân dân cách mạng Cam-pu-chia chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp.

. + Cuối năm 1952, Pháp Đông Dương đã trở nên hết sức nguy kịch. 9/11/1953, Xi-ha-núc tiến hành cuộc vận động ngoại giao, gây sức ép buộc chính phủ Pháp phải kí hiệp ước trao trả độc lập cho Cam-pu-chia.

+ 1953 - 1954, phong trào kháng chiến của nhân dân Cam-pu-chia phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi và thu được những thắng lợi to lớn: vùng giải phóng được mở rộng, chiếm khoảng 1/4 lãnh thổ Cam-pu-chia với số dân ước chừng 2 triệu người.


Cuộc kháng chiến chống pháp
2. Giai đoạn hòa bình trung lập (1954 - 1970):
+ Từ 1954 đến đầu 1970, chính phủ Xi-ha-núc thực hiện đường lối hòa bình trung lËp. Nhờ vào đường lối này, Cam-pu-chia đã trải qua một thời kì phát triển hòa bình và có điều kiện đẩy mạnh công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước.
+ Sau cuộc đảo chính lật đổ Xi-ha-núc ngày 18/3/1970 của thế lực tay sai Mĩ nhằm phá hoại nền hòa bình, trung lập và đưa Cam-pu-chia vào quỹ đạo của cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới của Mĩ trên bán đảo Đông Dương
Campuchia những năm 70
3.Giai đoạn kháng chiến chống Mĩ (1970-1975):
Sau cuộc đảo chính, với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Cam-pu-chia có những bước phát triển nhanh chóng.
+ Từ tháng 9/1973, lực lượng vũ trang Cam-pu-chia đã chuyển sang tấn công, bao vây thủ đô Phnôm Pênh và các thành phố khác.

+ Mùa xuân năm 1975, quân dân Cam-pu-chia mở cuộc tấn công vào sào huyệt cuối cùng của địch.+ Ngày 17/4/1975, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Cam-pu-chia kết thúc thắng lợi.

4. Giai đoạn thống trị của tập đoàn Khơ-me đỏ và cuộc đấu tranh của nhân dân Cam-pu-chia lật đổ chúng (1975 đến 7/1/1979 ):

+ Liền ngay sau khi Phnôm Pênh được giải phóng, tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari đứng đầu là Pôn Pốt đã quay lại phản bội cách mạng, chúng thi hành chính sách diệt chủng, tàn sát hàng triệu người dân vô tội:


Tội ác của chế độ diệt chủng
+ Trước thảm họa diệt chủng, nhân dân Cam-pu-chia sôi sục căm thù, nổi dậy đấu tranh chống lại chế độ Khơ-me đỏ. Ngày 3/12/1978, Mặt trận dân tộc cứu nước Cam-pu-chia thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận, được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, quân và dân Cam-pu-chia nổi dậy ở nhiều nơi.

+ Ngày 7/1/1979, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng khỏi chế độ Khơ-me đỏ diệt chủng, Cam-pu-chia bước vào thời kì hồi sinh, xây dựng lại đất nước.


Như vậy sau hơn 70 năm đấu tranh chống xâm lược nhân dân campuchia đã giành được độc lập, đánh đổ 2 kẻ thù xâm lược sừng xỏ là mỹ và pháp, lật đổ chế độ diệt chủng pônpôt - iêng xari đưa lịch sử campuchia bước sang một thời kì mới - thời kì xây dựng đất nước và hoà hợp dân tộc (1979 đến nay).
III. Campuchia tõ 1979 ®Õn nay
Sau thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng, nhân dân Campuchia thực hiện công cuộc hồi sinh, xây dựng lại đất nước bị tàn phá; đồng thời phải tiến hành cuộc nội chiến kéo dài giữa chính quyền cách mạng Phnôm Pênh với các lực lượng đối lập tập hợp trong cái gọi là "Campuchia dân chủ”. Campuchia


1. Giai đoạn diễn ra cuộc nội chiến ở Cam-pu-chia ( 1979 - 1993 ):

- Từ năm 1979 ở Cam-pu-chia đã diễn ra cuộc nội chiến giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với phe phải đối lập, chủ yếu là lực lượng Khơ-me đỏ. Cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỉ, gây nhiều tổn thất cho đất nước.Được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các bên Campuchia đã thỏa thuận hòa giải và hòa hợp dân tộc.

Ngày 23/10/1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được ký kết.

- Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9/1993, Quốc hội mới đã thông qua Hiến pháp, thành lập Vương quốc  Campuchia do  N .Xi -ha -núc (Sihanouk) làm quốc vương. Campuchia bước sang thời kỳ phát triển mới.
2. Giai đoạn (1993 - 2004): Xây dựng đất nước
Cuộc nội chiến kết thúc Campuchia bước vào thời kì xây dựng và phát triển đất nước về mọi mặt:
*Chính trị : Campuchia tồn tại 2 phái
MÆt trËn thèng nhÊt d©n téc :FUNCINPEC
Đảng nhân dân Campuchia : CPP
Chính phủ do Norodom Ranarit và Hunxen làm thủ tướng: Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
- 7/1998 : Chính phủ liên hiệp mới các lực lượng chính trị của cả 2 Đảng đề ra những chính sách mới trọng tâm là : ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững chính sách hòa bình trung lập.
- 1998 Poonpot chết, tổ chức Khrme đỏ tan rã.
- 7/2004 : Chính phủ liên hiệp 2 đảng do thủ tướng Hunxen dứng đấu đươc thành lập sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2003 và đảng nhân dân CPP giành được đa số phiếu bầu.
- Hiện nay Campuchia là thành viên của liên hiệp quốc và hiệp hội các nước Đông Nam á
*Kinh tế :
Chớnh ph? C?ng hũa Nhõn dõn Campuchia dó ti?n hnh xúa b? ch? d? nụng tr?i t?p th? c?a chớnh quy?n Khmer d?, ph?c h?i vi?c s? d?ng ti?n t? v thuong m?i tu nhõn, ph?c h?i n?n nụng nghi?p truy?n th?ng.

- 1993-1996 có nhiều dấu hiệu khả quan tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 7->8% đầu tư nước ngoài tăng .
- 1997 Campuchia chÞu ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng kinh tÕ , tiÒn tÖ vµ khñng ho¶ng chÝnh trÞ trong n­íc => nÒn kinh tÕ bÞ chËm l¹i 1 c¸ch ®¸ng kÓ
- 1999 Campuchia thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸i æn ®Þnh kinh tÕ => T×nh h×nh dÇn dÇn ®­îc c¶i thiÖn
+ Cụ thể : 1999 tốc độ tăng trưởng kinh tế 4,3% so với năm 1998 năm 2000 là tăng 5,5% so với 1999 . Đầu tư nước ngoài : có 777 dự án với 5 tỷ 529 triệu USD.

- 4/1999 : Campuchia trở thành thành viên của ASIAN -> mở ra cơ hội , triển vọng cho hội nhập và phát triển của đất nước này.
- Campuchia ra nhập tổ chức thương mại thế giới ngày 13/10/2004.
* Văn hóa - xã hội
- Tôn giáo có vai trò lớn trong các hoạt động văn hóa , người dân Campuchia đã phát triển 1 tín ngưỡng Khowme độc đáo với các tín ngưỡng hỗn hợp gồm tín ngưỡng thuyết phật linh bản địa và tôn giáo Ân Độ
- Phát triển nền văn minh lúa nước
- Các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật( kiến trúc,văn học nghệ thuật.) có sự phát triển.
* Khoa h?c k? thuật: Campuchia bắn thử tên lửa
3. Đất nước và con người Campuchia ngày nay:
Qu?c kỡ Campuchia
Lu?c d? : D?t nu?c campuchia ngy nay
Đền Angkor_wat
Du l?ch campuchia
C?a kh?u
Hong cung
Góc nhìn campuchia
van hoỏ ?m th?c : Cụn trựng chiờn, h? ti?u
Nét đẹp văn hoá lễ hội
Chọi gà
Đua thuyền
Pháo hoa
Cơm trắng

Trang phục truyền thống: Sà-rông của người phụ nữ
Campuchia trong th?i kỡ h?i nh?p
xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓