Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiểu học-Tichop SUDUNG NANG LUONGTIETKIEM va HIEU QUA-TIEU HOC.rar

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD và ĐT - TT-HUẾ
Người gửi: Huỳnh Văn Lập (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:19' 15-11-2010
Dung lượng: 54.7 KB
Số lượt tải: 370
Số lượt thích: 0 người
Thực hiện công văn số 10065/BGDĐT-GDTH ngày 18/11/2009 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện “Tích hợp nội dung GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học cấp tiểu học” giai đoạn 2008-2015. Sở đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ quản lý trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, Sở đề nghị các đơn vị trường tiểu học tổ chức triển khai tập huấn cho tất cả giáo viên của trường tiểu học với các nội dung đã được tập huấn vào ngày 18_20/12/2009.
Tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai tập huấn cho giáo viên Sở đính kèm theo nội dung bài giảng (lưu hành nội bộ) của các môn học cho các đơn vị tham khảo nhằm bổ sung vào nội dung bài giảng của mình cho phù hợp với điều kiện địa phương, đối tượng giáo viên, học sinh của mình.
Đề nghị các đơn vị triển khai và giáo dục tích hợp tốt nội dung Sử dụng năng lượng tiết kliệm và hiệu quả cho học sinh./.
PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
CHUYÊN ĐỀ: TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ TÍCH HỢP NỘI DUNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC
BẬC TIỂU HỌC
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NĂM HỌC 2009-2010
================
Vì sao phải tích hợp?

Không có thời gian để học riêng nên phải tích hợp
Yêu cầu đối với học sinh tiểu học là đơn giản thiết thực và chú trọng giáo dục:
Kiến thức không nhiều, không khó
Một giáo viên dạy nhiều môn
Dạy chữ để dạy người
Ý nghĩa tích hợp nội dung SDNLTK&HQ

Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ngày một cạn kiệt
Bảo vệ môi trường ngày một ô nhiễm
Đảm bảo kinh tế, sử dụng hiệu quả
Giáo dục tiết kiệm cho học sinh, cho cộng đồng
Yêu cầu khi thực hiện

Giới thiệu nội dung cơ bản, thiết thực gần gủi với học sinh tiểu học
Nói kĩ, liên hệ nhiều năng lượng gần với học sinh
Không nói nhiều về năng lượng nguyên tử, năng lượng sạch
Tăng cường liên hệ thực tiễn
Bóng đèn compact, xe máy ít tốn xăng
Nhà làm có nhiều cửa sổ…
Sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Tăng cường đi bộ, đi xe đạp
Phương pháp dạy học
Nên bắt đầu từ nhu cầu năng lượng từ thực tiễn
Cần ánh sáng để đọc
Cần làm mát khi nóng
Cần có điện, máy móc để sản xuất…
Từ những nhu cầu đó ta rút ra bài học
Tài nguyên thiên nhiên hằng triệu năm mới tích lũy được nhưng đang bị sử dụng lãng phí, ngày một cạn kiệt (tài nguyên thiên nhiên là có hạn)
Khả năng sáng tạo, tái tạo năng lượng của con người là vô tận
Học sinh phải học giỏi, có tri thức để góp phần tái tạo năng lượng, làm giàu cho đất nước (Iraen xuất khẩu công nghệ cao, Singapore làm mũi khoan, Nhật chế tạo ô tô… )
Mục tiêu cuối cùng
Cần đọng lại sau mỗi bài học là:
Phải giáo dục học sinh tiết kiệm và hình thành hành vi tiết kiệm cho học sinh
Tiết kiệm năng lượng như thế nào?
Tiết kiệm mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc
Tiết kiệm trong sinh hoạt (ăn uống, đi lại, giải trí…)
Tiết kiệm chi tiêu (tạo thói quen tắt điện khi xong công việc)
Học sinh biết quý trọng của cải vật chất
Biết trân trọng sản phẩm lao động, biết ơn người lao động và biết lao động để làm ra của cải
Vì vậy: phải giáo dục học sinh có ý thức tiết kiệm năng lượng từ khi còn bé.
Thông điệp của nội dung này là gì?
TIẾT KIỆM-TIẾT KIỆM-TIẾT KIỆM
MÔN ĐẠO ĐỨC

GIÁO DỤC SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM,
HIỆU QUẢ
TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC

M?C TIấU C?N D?T

1. Ng­êi häc cÇn biÕt vµ hiÓu
- Môc tiªu, néi dung gi¸o dôc sö dông NLTKHQ cña m«n häc/ho¹t ®éng
- Ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc d¹y häc tÝch hîp gi¸o dôc sö dông NLTKHQ cña m«n häc/H§.
- C¸ch khai th¸c néi dung vµ so¹n bµi/TCH§ ®Ó d¹y häc tÝch hîp gi¸o dôc sö dông NLTKHQ cña m«n häc/H§.
2. Người học có khả năng
- Phân tích nội dung, chương trình môn học, từ đó xác định được các bài có khả năng lồng ghép, tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ của môn học.
- Soạn bài và dạy học (môn học) theo hướng lồng ghép, tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ .
- Tích cực thực hiện dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ vào môn học.
Hoạt động 1

Xác định mục tiêu giáo dục sử dụng NLTKHQ trong môn Đạo đức.
Nêu hình thức, phương pháp dạy học và mức độ tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ trong môn Đạo đức.
PHẢN HỒI HOẠT ĐỘNG 1

Mục tiêu
Giáo dục sử dụng NLTKHQ trong môn Đạo đức nhằm giúp cho HS :
- Bước đầu nhận thức được vai trò, ý nghĩa của năng lượng và sử dụng năng lượng TKHQ đối với cuộc sống con người.
- Hình thành và phát triển ở các em hành vi, thái độ đúng đắn trong việc sử dụng NLTKHQ.
- Bước đầu có thói quen gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày.
- Biết quan tâm tới môi trường xung quanh, sống hoà hợp, thân thiện với thiên nhiên.
- Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục sử dụng NLTKHQ ở trường và địa phương phù hợp với lứa tuổi.


PHẢN HỒI HOẠT ĐỘNG 1

Phương pháp và hình thức giáo dục sử dụng NLTKHQ qua môn Đạo đức

- Dạy học tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ qua môn Đạo đức cần theo hướng tiếp cận giáo dục quyền trẻ em và tiếp cận kĩ năng sống.
- Cần phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh qua các phương pháp dạy học phù hợp như trò chơi, thảo luận nhóm, dự án, đóng vai, động não,...
- Chú trọng tổ chức dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày của các em.

GD SỬ DỤNG NLTKHQ TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC
MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GD SỬ DỤNG NLTKHQ QUA MÔN ĐẠO ĐỨC
Mức độ toàn phần
Đối với các bài đạo đức có mục tiêu, nội dung hoàn toàn về GD sử dụng NLTKHQ thì những bài đó có khả năng tích hợp ở mức độ toàn phần.
Mức độ bộ phận
Các bài đạo đức có khả năng tích hợp ở mức độ bộ phận khi một bộ phận của bài có mục tiêu, nội dung phù hợp với giáo dục sử dụng NLTKHQ. GV cần giúp HS biết, hiểu và cảm nhận được nội dung GD sử dụng NLTKHQ qua nội dung của phần bài học đó mà không làm ảnh hưởng tới mục tiêu của bài.
GD SỬ DỤNG NLTKHQ TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC
Møc ®é liªn hÖ
§èi víi c¸c bµi ®¹o ®øc kh«ng trùc tiÕp nãi vÒ gi¸o dôc sö dông NLTKHQ nh­ng néi dung cã yÕu tè gÇn gòi, cã thÓ liªn hÖ víi gi¸o dôc sö dông NLTKHQ. Nh»m n©ng cao ý thøc cho HS, GV cÇn cã ý thøc tÝch hîp, lång ghÐp b»ng c¸ch gîi më vÊn ®Ò liªn quan ®Õn gi¸o dôc sö dông NLTKHQ nh»m gi¸o dôc HS theo ®Þnh h­íng vÒ gi¸o dôc sö dông NLTKHQ. Tuy nhiªn, còng cÇn x¸c ®Þnh râ : ®©y lµ yªu cÇu “tÝch hîp” theo h­íng liªn hÖ vµ më réng. Do vËy, tÝch hîp ph¶i thËt tù nhiªn, hµi hoµ vµ cã møc ®é; tr¸nh khuynh h­íng liªn hÖ lan man, hoÆc g­îng Ðp, khiªn c­ìng.

GD SỬ DỤNG NLTKHQ TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC

Ho¹t ®éng 2
C¨n cø vµo néi dung, ch­¬ng tr×nh s¸ch §¹o ®øc líp 1,2,3,4,5 vµ ®Æc tr­ng d¹y häc m«n §¹o ®øc, b¹n h·y thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau:
1.X¸c ®Þnh c¸c bµi ®¹o ®øc líp 1,2,3,4,5 cã kh¶ n¨ng tÝch hîp, gi¸o dôc sö dông NLTKHQ
2.X¸c ®Þnh néi dung vµ møc ®é tÝch hîp trong c¸c bµi ®ã theo mÉu:
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 1
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 1
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 2
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 2

GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 2
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 2
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 3
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 3
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 3
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 3
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 4
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 4
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 4
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 5
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 5
GD SỬ DỤNG NLTKHQ trong m«n ®¹o ®øc líp 5
THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN
Để dạy tốt các bài Đạo đức tích hợp nội dung GD sử dụng NLTKHQ, khi soạn giáo án cần lưu ý một số điểm sau:
1. Xác định Mục tiêu
Để xác định được mục tiêu của một bài Đạo đức cần trả lời được các câu hỏi sau:
- Bài học cung cấp được những kiến thức gì về GD sử dụng NLTKHQ ?
- Bài học góp phần rèn luyện kĩ năng, hành vi sử dụng NLTKHQ cho học sinh như thế nào?
- Bài học giáo dục tình cảm đạo đức, hành vi sử dụng NLTKHQ cho học sinh như thế nào?
THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN
2. Nghiên cứu nội dung bài

Xác định nội dung GD sử dụng NLTKHQ có khả năng tích hợp.
Xác định mục tiêu giáo dục GD sử dụng NLTKHQ của bài
THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN
Hoạt động
Mỗi nhóm soạn giáo án một bài (T1 hoặc T2) về tích hợp GD s? d?ng NLTKHQ qua môn Đạo đức .
Cử đại diện trình bày phương án của nhóm.

CHC CC B?N THNH CễNG !
? ? ? ? ?
MÔN ĐỊA LÝ
NỘI DUNG BÁO CÁO
Những vấn đề chung
Quan điểm dạy học tích hợp môn lịch sử và địa lý
Nội dung, địa chỉ, mức độ tích hợp (Tìm địa chỉ đỏ)
Soạn giáo án minh họa
Một số vấn đề cần lưu ý khi dạy môn địa lý
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Mục tiêu, nội dung giáo dục SDNLTK&HQ của môn học.
Phương pháp và hình thức dạy học tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ của môn học.
Cách khai thác nội dung và soạn bài để dạy học tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ.
Phân tích nội dung, chương trình môn học, xác định được các bài có khả năng tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ của môn học.
Soạn bài và dạy học theo hướng tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ
Tích cực thực hiện dạy học tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ vào môn học.
B. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
Khái niệm về năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Khái niệm năng lượng, các loại năng lượng
1.1. Năng lượng là gì ?
Năng lượng là gì ?

Năng lượng là dạng vật chất có khả năng sinh công bao gồm nguồn năng lượng sơ cấp: than, dầu, khí đốt và nguồn năng lượng thứ cấp là nhiệt năng, điện năng được sinh ra thông qua quá trình chuyển hoá năng lượng

(Nghị định Chính phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 Về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả).
Năng lượng là gì ?

+ Năng lượng sơ cấp: tạm hiểu là nguồn năng lượng "thô" có sẵn ngoài thiên nhiên, muốn sử dụng, cần qua một giai đoạn gọi là chuyển hoá năng lượng để trở thành điện năng, nhiệt năng, công năng…

+ Năng lượng thứ cấp: là những năng lượng được sinh ra trong quá trình chuyển hoá những năng lượng thô như nêu trên.
2. Các loại năng lượng được sử dụng trong sản xuất và đời sống
2.1. Phân loại theo nguồn gốc vật chất của năng lượng
Năng lượng vật chất chuyển hoá toàn phần
Đây là dạng năng lượng mà nhiên liệu sản sinh ra nó không có khả năng tái sinh và mất đi vĩnh viễn. Thành phần chủ yếu của nhóm năng lượng này là các dạng nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên). Các loại nhiên liệu này được hình thành thông qua sự hoá thạch của động, thực vật trong một thời gian rất dài, tính tới hàng triệu năm.
2.1 Phân loại theo nguồn gốc vật chất của năng lượng

Năng lượng vật chất chuyển hoá toàn phần là nguồn cung cấp chủ yếu năng lượng cho các hoạt động sản xuất và đời sống của con người. Tính đến những năm đầu thế kỉ XXI, năng lượng hoá thạch cung cấp hơn 85% tổng năng lượng tiêu thụ toàn cầu, và cung cấp 2/3 nguồn năng lượng tiêu thụ tại Mĩ. Tuy nhiên đây cũng là tác nhân chính làm ô nhiễm môi trường và làm tăng nhiệt độ trái đất
Năng lượng thay thế (hay năng lượng tái tạo)
Năng lượng thay thế là năng lượng thu được từ những nguồn ngoài 3 dạng nhiên liệu hoá thạch đã đề cập ở trên, đó là: năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối, năng lượng nước…
Năng lượng thay thế
(hay năng lượng tái tạo)

Năng lượng hạt nhân
Năng lượng mặt trời
Năng lượng nước
Năng lượng sức gió.
Năng lượng địa nhiệt
Năng lượng thuỷ triều
Năng lượng sinh khối
2.2. Phân loại theo mức độ
ô nhiễm môi trường
Năng lượng sạch:
Năng lượng sạch là những năng lượng không gây ô nhiễm môi trường. Có thể kể ra những loại năng lượng sạch: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng sức gió, năng lượng thuỷ triều, năng lượng sức nước…
2.2. Phân loại theo mức độ
ô nhiễm môi trường
Năng lượng gây ô nhiễm môi trường:
Năng lượng gây ô nhiễm môi trường là loại năng lượng khi sử dụng sẽ có những tác động xấu đối với môi trường: các dạng năng lượng hoá thạch, năng lượng lòng đất.
2. Vai trò của NL; việc sử dụng NL và vấn đề môi trường; xu hướng sử dụng NL
1. Vai trò của năng lượng.
Đảm bảo các hoạt động cho sinh hoạt, sản xuất, hoạt động dịch vụ.
Năng lượng cần cho sự sống của con người.
Năng lượng là thành tố không thể thiếu trong hoạt động sản xuất.
2. Tình hình khai thác năng lượng và ảnh hưởng đối với môi trường
Sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên năng lượng do sự khai thác không hợp lí: cạn kiệt các nguồn tài nguyên năng lượng hoá thạch, gỗ, củi…
Sự ô nhiễm môi trường do khí thải của việc sử dụng một số loại năng lượng có thể gây ô nhiễm.
Sự biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường
Xu hướng sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng hiện nay:
Đẩy mạnh việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế, đặc biệt là những năng lượng sạch đối với môi trường.
1. Khái niệm sử dụng NLTK&HQ
Sử dụng tiết kiệm: sử dụng hợp lí, giảm hao phí năng lượng trong quá trình sử dụng.
Sử dụng hiệu quả: đảm bảo thực hiện được các hoạt động cần thiết với mức tiêu phí năng lượng thấp nhất.
SDNLTK&HQ là sử dụng NL một cách hợp lí, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí năng lượng cho hoạt động mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho các quá trình sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt.
2. Sự cần thiết phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng

Do nguồn năng lượng truyền thống (năng lượng hoá thạch) ngày càng cạn kiệt.

Do ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường của việc sử dụng các nguồn năng lượng phục vụ đời sống con người.
II. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường tiểu học
1. Thế nào là giáo dục SDNLTK&HQ
Giáo dục SDNLTK&HQ là một quá trình (thông qua các hoạt động giáo dục) hình thành, phát triển ở người học sự hiểu biết, kĩ năng, giá trị và quan tâm tới những vấn đề về SDNLTK&HQ
1. Thế nào là giáo dục SDNLTK&HQ

Mục đích của giáo dục SDNLTK&HQ: Làm cho các cá nhân và cộng đồng hiểu được tầm quan trọng của năng lượng và của việc SDNLTK&HQ; đem lại cho họ kiến thức, thái độ và kĩ năng thực hành để tham gia phòng ngừa và giải quyết các vấn đề năng lượng.
2. Sự cần thiết phải giáo dục SDNLTK&HQ
Sự thiếu hiểu biết về năng lượng và tầm quan trọng của việc SDNLTK&HQ của con người là một trong những các nguyên nhân chính gây nên sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên NL và huỷ hoại môi trường. Do vậy, cần phải giáo dục cho mọi người hiểu biết về năng lượng, tầm quan trọng của việc SDNLTK&HQ trong sự phát triển bền vững.
1. Mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ
ở trường tiểu học

- Về kiến thức:
+ Giúp cho HS có sự hiểu biết ban đầu về NL và lợi ích của việc tiết kiệm NL với cuộc sống.
+ Một số biện pháp sử dụng tiết kiệm NL ở lớp, trường học, ở nhà.
- Về thái độ, tình cảm:
+ Biết quý trọng, có ý thức sử dụng tiết kiệm NL
+ Có thái độ thân thiện với môi trường sống
- Về kĩ năng- hành vi:
+ Tham gia các hoạt động chống lãng phí, tiết kiệm NL.
2. Nội dung giáo dục SDNLTK&HQ
ở trường tiểu học

Nội dung giáo dục SDNLTK&HQ được tích hợp trong các môn học, hoạt động giáo dục với kiến thức, phương pháp, hình thức phù hợp:
Khái niệm NL, SDNLTK&HQ
Ý thức SDNLTK&HQ
Kĩ năng SDNLTK&HQ trong cuộc sống
Hình thành, phát triển hành vi SDNLTK&HQ
3. Tầm quan trọng của việc giáo dục SDNLTK&HQ trong trường tiểu học

7 triệu học sinh tiểu học, khoảng trên 323.000 giáo viên ở gần 15.000 trường tiểu học.
Giáo dục SDNLTK&HQ trong trường tiểu học tức là làm cho gần 10 % dân số hiểu biết các vấn đề về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Việc tuyên truyền về SDNLTK&HQ trong cộng đồng.
Hình thức, phương pháp đưa nội dung SDNLTK&HQ vào trường tiểu học
1. Hình thức tích hợp
Tích hợp với nội dung bài học:
Toàn phần: Khi mục tiêu, nội dung của bài học phù hợp hoàn toàn với mục tiêu, nội dung của giáo dục SDNLTK&HQ.
Bộ phận: Khi chỉ có một bộ phận bài học có mục tiêu, nội dung phù hợp với giáo dục SDNLTK&HQ.
Liên hệ: Khi mục tiêu, nội dung của bài có điều kiện liên hệ một cách phù hợp với nội dung giáo dục SDNLTK&HQ.
1. Hình thức tích hợp
Đưa giáo dục SDNLTK&HQ trở thành một nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Lồng ghép vào các hoạt động văn nghệ, câu lạc bộ, sinh hoạt tập thể …trong nhà trường.
Tham quan thực tế các cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
1. Hình thức tích hợp
Xây dựng trường học SDNLTKHQ:
Thực hiện Chương trình giáo dục SDNLTKHQ:
Giáo viên và học sinh có ý thức, hành vi SDNLTKHQ:
Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
2. Các nguyên tắc tích hợp

Nguyên tắc 1: Tích hợp nhưng không làm thay đổi đặc trưng của môn học.
Nguyên tắc 2: Khai thác nội dung giáo dục SDNLTK&HQ có chọn lọc, có tính tập trung vào bài nhất định, không tràn lan tuỳ tiện.
Nguyên tắc 3: Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của học sinh và kinh nghiệm thực tế của các em .
3. Phương pháp

Nội dung giáo dục SDNLTK&HQ được tích hợp trong nội dung môn học. Vì vậy các phương pháp giáo dục SDNLTK&HQ cũng chính là các phương pháp dạy học bộ môn.
Dưới đây đề cập đến một số phương pháp để giáo dục SDNLTK&HQ đạt hiệu quả
3. Phương pháp

Phương pháp thăm quan, khảo sát thực tế
Phương pháp khai thác kinh nghiệm thực tế để giáo dục
Phương pháp hoạt động thực tiễn kết hợp với kĩ năng sống.
Phương pháp nêu gương
Mục tiêu SDNLTK&HQ qua phần Địa lý ở cấp Tiểu học
-HS hiểu biết ban đầu về các nguồn tài nguyên năng lượng như :than, dầu, sức nước… và vai trò của chúng đối với đời sống và sản xuất.
-Biết sơ lược về tình hình khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng ở Việt Nam và các châu lục
-Biết được một số biện pháp SDNLTK&HQ để phát triển bền vững
-Hình thành và phát triển một số kỹ năng SDNLTK&HQ trong đời sống hằng ngày
Soạn giáo án minh họa
Soạn bài sông ngòi địa lý 5
Thời gian: 30’
Trình bày: Đại diện một số nhóm trình bày và góp ý bổ sung
Một số vấn đề cần lưu ý
khi dạy môn địa lý

Cần cập nhật kịp thời các số liệu về dân số, số tỉnh, thành phố; các bảng số liệu…( bài Thủ đô Hà Nội)
Cần chú ý khai thác kiến thức từ kênh hình nhiều hơn nữa
Tăng cường rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ, bảng số liệu và mối quan hệ địa lý
Trong phần củng cố bài học cần kết hợp củng cố kiến thức với rèn kĩ năng
Tránh lạm dụng khi sử dụng công nghệ thông tin
MÔN KHOA HỌC&TNXH
TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO MÔN HỌC TN&XH,KHOA HỌC
I.MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP
Hoạt động 1:
Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình môn TN&XH, môn Khoa học cấp tiểu học, anh chị hãy trao đổi hai vấn đề sau:
1. Xác định mục tiêu giáo dục DNLTK&HQ qua môn TN&XH, môn Khoa học ?
2. Môn TN&XH, môn Khoa học có thể tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ theo các phương thức nào?
1. Xác định mục tiêu, yêu cầu giáo dục SDNLTK&HQ qua môn TN&XH, môn Khoa học ?
Mục tiêu: Giáo dục SDNLTK&HQ qua môn TN&XH, môn Khoa học ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh:
- Một số kiến thức ban đầu về:
+ Năng lượng, năng lượng sạch
+ Các nguồn năng lượng như: mặt trời, gió, nước, điện than đá, dầu mỏ, khí đốt và vai trò của chúng đơi với đời sống và sản xuất.
+ Một số biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để phát triển bền vững.
- Hình thành và phát triển một số kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đời sống hàng ngày.
Yêu cầu: Giới thiệu nội dung cơ bản, thiết thực, gần gũi với học sinh. Nói kĩ, liên hệ gần với học sinh về năng lượng. Không nói nhiều về năng lượng nguyên tử, năng lượng sạch.Tăng cường liên hệ với thực tiễn…
2. Tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ vào môn TN&XH, môn Khoa học là sự hòa trộn nội dung giáo dục SDNLTK&HQ vào nội dung bộ môn thành một nội dung thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau.
a. Các nguyên tắc tích hợp:
Nguyên tắc 1: Tích hợp nhưng không làm thay đổi đặc trưng của môn học
Nguyên tắc 2: Khai thác nội dung giáo dục SDNLTK&HQ có chọn lọc, có tính tập trung vào bài nhất định, không tràn lan tùy tiện.
Nguyên tắc 3: Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của học sinh và kinh nghiệm thực tế của các em
b. Các mức độ tích hợp:
- Mức độ toàn phần: Mục tiêu và nội dung của bài trùng hợp phần lớn hay hoàn toàn với nội dung giáo dục SDNLTK&HQ
- Mức độ bộ phận: Chỉ có một phần bài học có nội dung giáo dục SDNLTK&HQ được thể hiện bằng mục tiêu riêng, một đoạn hay một vài câu trong bài học.
- Mức độ liên hệ: Các kiến thức giáo dục SDNLTK&HQ không được nêu rõ trong SGK nhưng dựa vào kiên thức bài học, giáo viên có thể bổ sung, liên hệ các kiến thức giáo dục SDNLTK&HQ.
TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO MÔN HỌC TN&XH,KHOA HỌC
II.NỘI DUNG, ĐỊA CHỈ, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NLTK&HQ
Hoạt động 2:
Căn cứ nội dung chương trình, SGK môn TN&XH lớp 1, 2, 3, và môn khoa học lớp 4, 5 anh (chị) hãy thực hiện nhiệm vụ sau:
1. Xác định các bài có khả năng tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ?
2. Nêu nội dung giáo dục SDNLTK&HQ và mức độ tích hợp trong các bài đó?


Trình bày kết quả theo bảng dưới đây:

TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO MÔN HỌC TN&XH,KHOA HỌC
III. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH DẠY DẠNG BÀI TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NLTK&HQ
Hoạt động 3: Dựa vào kinh nghiệm dạy học anh ( chị ) hãy thực hiện nhiệm vụ sau:
1. Hãy nêu một số hình thức tổ chức dạy học mà anh chị cần thực hiện để dạy các dạng bài tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ?
2. Nội dung giáo dục sử dụng NLTK&HQ được tích hợp trong nội dung môn học. Vậy anh (chị ) hãy nêu một số phương pháp để dạy giáo dục SDNLTK&HQ đạt hiệu quả cao?
1. Hình thức tổ chức:
Giáo dục SDNLTK&HQ có thể tổ chức theo 2 hình thức tổ chức dạy học trong lớp và ngoài lớp. Tuy nhiên, đối với học sinh Tiểu học hình thức tổ chức dạy học trong lớp là chủ yếu. Để giờ học mang tính thực tiễn và hiệu quả cao giáo viên cần tổ chức cho học sinh ( nhóm học sinh) điều tra khám phá ngoài giờ học thông qua sách, báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực tế nơi các em sinh sống.
2. Phương pháp: Do được tích hợp trong nội dung môn học nên PP dạy các dạng bài tích hợp giáo dục cũng chính là các PP dạy học bộ môn.
- Phương pháp thăm quan, khảo sát thực tế
- Phương pháp thảo luận
- Phương pháp đóng vai...vvv
Hoạt động 4:
1. Chọn một số bài trong SGK môn TN&XH lớp 1,2,3 và môn Khoa học lớp 4,5 có mức độ tích hợp nội dung giáo dục SDNLTK&HQ
2. Thiết kế giáo án của các bài đó.
TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO MÔN HỌC TN&XH,KHOA HỌC
Hoạt động 5:
1. Trao đổi thảo luận
2. Giải đáp thắc mắc
IV. TỔNG KẾT
MÔN THỦ CÔNG-KỸ THUẬT
TẬP HUẤN
TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO MÔN THỦ CÔNG, KĨ THUẬT
Huế, tháng 12/2009
NỘI DUNG TẬP HUẤN
1.Một số vấn đề chung:
2.Phần chung môn học:
a-Mục tiêu môn học.
b-Phương thức tích hợp.
3.Phương pháp, hình thức giáo dục và hoạt động.
a-Phương pháp dạy học tính hợp GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
b-Các hoạt động hỗ trợ.
4.Thảo luận- soạn giáo án minh hoạ.
TÍCH HỢP NỘI DUNG GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
1/Vì sao phải tích hợp nội dung GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?
- Không có thời gian học riêng, vì thế phải vận dụng để tích hợp trong tiết dạy để lồng ghép, để tích hợp vào môn học.
- Đối tượng là học sinh tiểu học (6 đến 11 tuổi), nội dung đơn giản, thiết thực với cuộc sống hằng ngày của học sinh. Lưu ý nói kĩ, liên hệ nhiều về những việc làm thiết thực và gần gũi với học sinh.
- Nội dung tích hợp đơn giản, giảng dạy chú trọng đến công tác giáo dục, hình thành thói quen cho học sinh.
- Kiến thức ở tiểu học không nhiều, không quá khó. Một giáo viên dạy nhiều môn học; Dạy chữ để dạy người.
- Mục tiêu cuối cùng của GD tiết kiệm là:
+Tiết kiệm mọi thứ, mọi lúc và mọi nơi.
+Tiết kiệm trong sinh hoạt, tiết kiệm trong chi tiêu.
+Tạo được thói quen tiết kiệm và biết quý trọng những sản phẩm, những gì con người đã làm ra cho học sinh.
2/Ý nghĩa:
-Tài nguyên thiên nhiên ngày càng một cạn kiệt vì thế phải bảo tồn và gìn giữ nó cần được tốt hơn.
-Giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường, vì môi trường ngày càng bị ô nhiễm nặng nề và đang báo động.
-Tiết kiệm hiệu quả là bảo đảm kinh tế, sử dụng có hiệu quả.
-Thông qua tiết dạy có tích hợp nhằm GD ý thức tiết kiệm cho học sinh và cộng đồng.
I.MỤC TIÊU:
A/Mục tiêu tích hợp GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào môn Thủ công/kĩ thuật :
-Về kiến thức:
Giúp cho học sinh bước đầu biết được:
+Thế nào là năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
+Mối quan hệ giữa con người và năng lượng; Lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cuộc sống con người.
I.MỤC TIÊU:
-Biết cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động dạy học Thủ công/kĩ thuật và các hoạt động ngoại khoá.
-Về kĩ năng - hành vi:
+Tham gia hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với lứa tuổi.
+Có thói quen về tiết kiệm năng lượng.
+Thuyết phục người thân, bạn bè có ý thức và hành vi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
+Sống tiết kiệm, chia sẻ hợp tác với mọi người.
I.MỤC TIÊU:
-Về thái độ-tình cảm:
+Biết quý trọng, sử dụng năng lượng tiết kiệm cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước.
+Có thái độ tích cực trong việc sử dung năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phê phán các hành vi lãng phí năng lượng; thân thiện với môi trường sống.
+Có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Lưu ý: Việc tích hợp nội dung GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách nhẹ nhàng vào các bài học môn Thủ công/kĩ thuật.
B/ PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP.
1/Nội dung chương trình môn Thủ công/kĩ thuật.
B/ PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP.
2/ Tích hợp vào các bài học trên lớp:
- Căn cứ vào nội dung của từng bài học ở môn Thủ công/kĩ thuật để tích hợp GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho phù hợp, tránh tích hợp áp đặt, gò bó và quá tải đối học sinh.
- Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học giáo viên tổ chức, hướng dẫn liên hệ, mở rộng tự nhiên, hài hoà và đúng mức tránh gượng ép, tràn lan hay sa đà không phù hợp với đặc trưng của bộ môn.
PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP.
- Đảm bảo mục tiêu của bài học của môn Thủ công/ kĩ thuật, đồng thời đảm bảo mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Quan tâm giáo dục kĩ năng sống, học tập tiết kiệm trong môi trường phát triển bền vững.
Có 2 mức độ tích hợp:
+ Mức độ bộ phận:Là mức độ tích hợp cho các bài học có nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (được tích hợp vào một hoặc nhiều hoạt động trong một tiết dạy).
+ Mức độ liên hệ:Là mức độ tích hợp cho các bài học có nội dung gần gũi để liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3/ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ:
A-Các phương pháp
-Phương pháp quan sát.
-Phương pháp thảo luận.
-Phương pháp hoạt động nhóm.
-phuơng pháp trò chơi.
-Phương pháp thực hành….
Khi dạy học tích hợp nội dung GD sử dụng năng lượng và hiệu quả vào môn học này, giáo viên cần chú ý một số vấn đề như sau:
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ.
+Chuẩn bị kĩ các nội dung cần thảo luận, phiếu học tập và các đồ dùng cần đưa ra.
+Thiết kế các câu hỏi phải phù hợp để giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh.
+Trong bước Hoạt động nhận xét và quan sát mẫu: Nội dung quan sát phải phù hợp, đúng nơi, đúng chỗ không gò bó áp đặt một cách khiên cưỡng trong việc GD sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ.
+Giáo viên có thể tổ chức những trò chơi phù hợp để lồng ghép, để giúp học sinh thể hiện nhận thức, thái độ của mình trong tình huống cụ thể và có các cách ứng sử phù hợp nhằm tạo được thói quen tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cho học sinh.

VÍ DỤ MINH HOẠ:

Bài: “Cắt , dán và trang trí ngôi nhà” (Lớp 1)
-Có thể trang trí thêm cửa sổ.
-Có thể trang trí thêm cây xanh quanh nhà, ông mặt trời….
-Giáo dục học sinh biết tận dụng các loại giấy đã sử dụng, thu gom giấy loại, giấy thải ra sau khi học xong…
Các bài học ở chủ đề: Cắt , xé dán, gấp hình.
Chăn sóc cây, chăn nuôi, nấu ăn; Lắp ghép mô hình…( lớp 4,5)
Nhằm để tạo hành vi có thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
B-Các hoạt động hỗ trợ:
Phương thức truyền thông:
-Nhắc nhở học sinh bảo quản nguyên vật liệu, sản phẩm mà con người làm ra.
-Giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.
-Tận dụng sản phẩm đã dùng để học tập.( giấy đã sử dụng một mặt, các vỏ chai nhựa, hộp giấy…)
Sinh hoạt theo chủ đề, hội thi:
-Đố vui để học.
-Thi tái chế chất thải, vật liệu tái chế.
-Thi khéo tay, thi vẽ tranh, hội chợ triễn lãm.
-Hội chợ trao đổi ( trao đổi đồ cũ).
4/ THỰC HÀNH SOẠN BÀI.
-Khối 1:Bài 1: Cắt, dán trang trí ngôi nhà.
-Khối 2:Bài: Gấp thuyền phẳng đáy không mui.
Bài: Làm đèn lồng.
-Khối 3:Bài: Làm quạt giấy tròn
Bài: Lọ hoa cắm tường.
-Khối 4:Bài:Lợi ích của việc trồng rau, hoa.
Bài: Cắt khâu thêu tự chọn.
-Khối 5:Bài: Luộc rau.
Bài: Lắp xe ben.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Giáo dục
sử dụng năng lượng
tiết kiệm hiệu quả
trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Thống nhất khái niệm: HĐGDNGLL
Trong kế hoạch giáo dục tiểu học, có 2 hoạt động giáo dục:
1. Sinh hoạt tập thể (2 tiết/tuần) gồm 2 loại hình:
- Sinh hoạt toàn trường( chào cờ đầu tuần)
- Sinh hoạt lớp trong giờ chính khoá mang tính hành chính của lớp học như kiểm điểm, đánh giá các hoạt động của lớp, tổ
và sinh hoạt Đội TNTP, Sao Nhi đồng.
2.Hoạt động GDNGLL(4 tiết/tháng) là các hoạt động được tổ chức ngoài giờ dạy và học các môn văn hoá trên lớp.
Đây là các hoạt động nối tiếp, có quan hệ chặt chẽ với các hoạt động dạy học trên lớp,góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
1. Mục tiêu C?A HDGDNGLL
- Cñng cè, bæ sung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc qua c¸c m«n häc ë trªn líp; Tõng b­íc ph¸t triÓn mét c¸ch phï hîp sù hiÓu biÕt trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng, x· héi.
- B­íc đầu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng cÇn thiÕt, phï hîp víi løa tuæi (KÜ n¨ng tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ, kÜ n¨ng giao tiÕp, kÜ n¨ng nhËn thøc,…)
- Høng thó, mong muèn tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ mét c¸ch tÝch cùc, phï hîp.
Hai dạng hoạt động GDNGLL
Hoạt động GDNGLL do nhà trường tổ chức được thực hiện thông qua một chương trình, kế hoạch mang tính bắt buộc, hành chính hoá đối với tất cả học sinh.
Hoạt động của Đội TNTP, sao Nhi đồng mang tính tự nguyện, tự giác dựa trên nguyên tắc hoạt động “tự quản”
Thực tế, hoạt động Đội luôn là nòng cốt
2. Môc tiªu gi¸o dôc SDNL TKHQ
trong ho¹t ®éng GDNGLL
cÊp TiÓu häc
- N©ng cao nhËn thøc vµ më réng nh÷ng hiÓu biÕt vÒ n¨ng l­îng; mèi quan hÖ gi÷a SDNLTKHQ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cho häc sinh tiÓu häc;
- X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong viÖc sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖn vµ hiÖu qu¶ ë nhµ, ë tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng.
- - BiÕt thùc hiÖn nÕp sèng ng¨n n¾p, vÖ sinh, thùc hiÖn sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm hiÖu qu¶
- Cã kh¶ n¨ng tham gia mét sè ho¹t ®éng gi¸o dôc SDNLTK&HQ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng phï hîp víi løa tuæi do nhµ tr­êng tæ chøc.
- Gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t×nh c¶m yªu quý, gÇn gòi, th©n thiÖn víi thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng xung quanh, quan t©m tíi viÖc sdnltkhq vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.
3. Nội dung giáo dục SDNL TKHQ trong ho?t d?ng GDNGLL
- Kh¸i niÖm ®¬n gi¶n vÒ n¨ng l­îng, nguån n¨ng l­îng
- Vai trß cña n¨ng l­îng, ý nghÜa cña viÖc SDNL TK&HQ trong cuéc sèng; Mèi quan hÖ gi÷a SDNL TK&HQ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng
- Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc SDNL TK&HQ; Gi¸o dôc SDNL TK&HQ vµ vai trß cña häc sinh tiÓu häc; nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng vÒ SDNL TK&HQ
4. C¸c chñ ®Ò gi¸o dôc
Sö Dông NL TKHQ
- Ng«i nhµ cña em
- M¸i tr­êng th©n yªu cña em.
- Em yªu quª h­¬ng
- M«i tr­êng sèng cña em
- Em yªu thiªn nhiªn
- V× sao m«i tr­êng bÞ « nhiÔm
- Sdnltkhq trong tiªu dïng vµ sinh ho¹t

5. Một số hình thức hđ GDNGLL
về nội dung gd sdnltkhq

5.1. Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp:
+ Làm vệ sinh lớp học, sân trường, phạm vi trường học;
+ Trang trí lớp học (bằng cây xanh, hoa tươi, ...);
+ Trồng, chăm sóc cây và hoa trong vườn trường, sân trường;
+ Thi làm đẹp lớp bằng hoạt động trang trí lớp học, ...
5.2. Làm sạch, đẹp đường phố, làng bản, thôn, xóm :
+ Dọn vệ sinh đường phố làng bản, thôn, xóm vào những ngày cuối tuần.
+ Trồng , chăm sóc cây và hoa làm cho môi trường nơi cư trú và nơi công cộng xanh, sạch, đẹp.
5.3. Tổ chức hội thi hiểu biết về giáo dục sdnltkhq và bảo vệ môi trường.
5.4.Tổ chức thi tìm hiểu, khám phá về môi trường xung quanh theo các chủ đề.
5.5.Vẽ về đề tài sử dụng năng lượng TKHQ trong cuộc sống.
5.6. Thảo luận theo chủ đề về năng lượng và môi trường.
5.7. Thi vẽ về đề tài năng lượng thiên nhiên và môi trường.
5.8. Thi sáng tác thơ, ca, báo chí , tiểu phẩm về đề tài giáo dục sdnltkhq.
5.9. Tæ chøc c¸c lo¹i h×nh c©u l¹c bé vÒ gi¸o dôc sdnltkhq.
5.10.Thi tuyªn truyÒn viªn giái vÒ gi¸o dôc sdnltkhq vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.
5.11. Ph¸t thanh, tuyªn truyÒn vÒ sdnltkhq vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ; vËn ®éng mäi ng­êi cïng thùc hiÖn sdnltkhq.
5.12.Thi hïng biÖn vÒ ®Ò tµi sdnltkhq ;
5.13.Tổ chức các trò chơi về SDNL TK&HQ.
5.14. Nghe nói chuyện về chủ đề SDNL TK&HQ.
5.15.Giao lưu với các nhà nghiên cứu, hoạt động về SDNL TK&HQ.
5.16.Các hình thức đóng vai, đoán ô chữ, hái hoa dân chủ về đề tài sdnltkhq.
6. PhƯƠng pháp tổ chức hoạt Động GDNGLL trong trƯờng tiểu học
6.1. Phương pháp thảo luận nhóm
6.2. Phương pháp đóng vai
6.3. Phương pháp giải quyết vấn đề
6.4. Phương pháp giao nhiệm vụ
GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔĐULE
Mục tiêu môđul
Nội dung và hình thức hoạt động
Thời gian
Chuẩn bị: Giáo viên, học sinh
Tổ chức hoạt động: từ 2-3 hoạt động
Tư liệu tham khảo: gợi ý trò chơi, liên hệ các việc nên làm
Thực hành
Thiết kế môt số hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Phân công các nhóm:
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng chất đốt tiết kiệm, hiệu quả.
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Tái sử dụng chất thải hợp lý.
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về Sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả.

Giới thiệu một số môđul
MÔĐUL 1:
SỬ DỤNG CHẤT THẢI HỢP LÝ
Mục tiêu:
- Nhận biết các dạng chất thải
- Biết cách sử dụng hợp lý chất thải nhằm giảm ô nhiễm môi trường
- Có thái độ không đồng tình với những hành vi sử dụng chất thải bừa bãi.
Nội dung và hình thức hoạt động:
Khái niệm chất thải: là các dạng vật chất (khí, lỏng, rắn) được sản sinh từ quá trình chuyển hoá các dạng vật chất sinh ra công
Nguồn gốc chất thải:
- Từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày: con người, máy móc phục vụ sinh hoạt
- Từ sản xuất c
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓