Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 5. The media

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Phương Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:48' 15-11-2010
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 1139
Số lượt thích: 1 người (ShiNiChi kuDo)
chào mừng các thầy ,cô giáo về dự giờ thăm lớp
giáo viên:phạm văn vinh
trường thcs nga tân
Which program is on television?
News
Movie
Music
Sport
Quizzes
Games
English program
Cartoon
English 9
Unit 5: The Media
Lesson 2: Speak+ language focus 1,2
1. TV Programs
Drama :
Kịch
English 9
Unit 5: The Media
Lesson 2: Speak+ language focus 1,2
1. TV Programs
Drama : Kịch
Wildlife World :
Thế giới động vật
English 9
Unit 5: The Media
Lesson 2: Speak + language focus 1,2
1. TV Programs
Safe traffic news :
Drama : Kịch
Wildlife World : Thế giới động vật
Bản tin ATGT
English 9
Unit 5: The Media
Lesson 2: Speak + language focus 1,2
1. TV Programs
Documentary :
Safe traffic news : Bản tin ATGT
Drama : Kịch
Wildlife World : Thế giới động vật
Phim tài liệu
English 9
Unit 5: The Media
Lesson 2: Speak + language focus 1,2
1. TV Programs
Weather forecast :
Documentary : Phim tài liệu
Safe traffic news : Bản tin ATGT
Drama : Kịch
Wildlife World : Thế giới động vật
Dự báo thời tiết
English 9
Unit 5: The Media
Lesson 2: Speak language focus 1,2
1. TV Programs
Children`s corner:
Documentary: Phim tài liệu
Safe traffic news: Bản tin ATGT
Drama: Kịch
Wildlife World: Thế giới động vật
Weather forecast: Dự báo thời tiết
Góc thiếu nhi
English 9
Unit 5: The Media
Lesson 2: Speak + language focus 1,2
1. TV Programs
Children`s corner: Góc thiếu nhi
Documentary: Phim tài liệu
Safe traffic news: Bản tin ATGT
Drama: Kịch
Wildlife World: Thế giới động vật
Weather forecast: Dự báo thời tiết
Health for everyone:
Sức khoẻ cho mọi người
English 9
Unit 5: The Media
Lesson 2: Speak + language focus 1,2
1. TV Programs
Children`s corner: Góc thiếu nhi
Documentary: Phim tài liệu
Safe traffic news: Bản tin ATGT
Drama: Kịch
Wildlife World: Thế giới động vật
Weather forecast: Dự báo thời tiết
Health for everyone:
Sức khoẻ cho mọi người
Violent : (adj)
Bạo lực
UNIT 5 : THE MEDIA
3. SPEAK ( Page 42 )
* Work with a partner. Read the dialogue :
Lien : You like watching sports, don`t you, Trung ?
Trung : Not really. Some sports are so violent, and I don`t like watching them. I prefer documentaries.

Lien : I`m the opposite. I love watching sports, and documentaries seem quite boring to me.
Trung : But you watch the news, don`t you ?
Lien : Yes, eveyday. It`s very informative.
Trung : I enjoy it too. You don`t like foreign films, do you ?
Lien : No, I don`t.
Lien : You like watching sports, don`t you, Trung ?
Trung : But you watch the news, don`t you ?
Trung : I enjoy it too. You don`t like foreign films, do you ?
Unit 5: the media
Lesson 2 speak& language focus 1,2
You like cartoon, don’t you?
…. Liked………, ………
…...have seen….,……………..?
…..are seen….,……………..?
…..will see….,……………….?
You don’t like cartoon, do you?
…. didn’t Like………, …..............?
haven’t seen…., ………………….?
…..aren’t seen, ……………..?
…..won’t see,…………………?
didn’t you
aren’t you
haven’t you
Won’t you
did you
have you
are you
will you
Activity 1:Write question tags for the following sentences

Practice: Ask and answer questions about television programs these people like and dislike, using tag questions.
V: like
X: do not like
Key:
Example:
A: Tuan likes news, doesn’t he ?
B: Yes, he does.
A: Mai and Anh don’t like news, do they ?
B: No, they don’t.
Period 29: Unit 5: The media
Lesson 2: Speak & language focus 1,2
Use these sentences below to complete the dialogue
Lien: You like watching sports, don’t you?
Trung: Not really. Some sports are so violent,

I prefer documentaries.
Lien: I’m the opposite. I love watching sports,

Trung: But you watch the news, don’t you?
Lien: Yes, everyday .
Trung: I enjoy it too. You don’t like foreign films,
do you?
Lien:
………(2)……………......................................
…………( 3)….......…….
………..( 4)……....................................………
……(1)………….........................................….
No, I don’t
And I don’t like watching them
It’s very informative
And documentaries seem quite boring to me
3- Speak

b, Make similar dialogue and then practice with a partner, talk about the programs you like and dislikeExample:

Hằng: You like watching cartoons, don’t you, Hanh ?
Hạnh: Not really. Some cartoons are so boring, and I don’t like watching them. I prefer films.
Hằng: I’m the opposite. I love watching wildlife world, and films seem quite boring to me.
Hạnh: But you watch English news, don’t you ?
Hằng: Yes, every day. It’s very informative.
Hạnh: I enjoy it too. You don’t like drama, do you ?
Hằng: No, I don’t.
Lucky Numbers
1
2
3
4
5
10
Team A
Team B
* ANSWER THE QUESTIONS
2
2
4
6
8
10
4
6
8
10
7
6
8
9
Unit 5: The media
Period : Lesson 2: Speak & Language focus 1,2
Unit 5: The media
Period : Lesson 2: Speak &language focus 1,2
Lucky number
? What program is it ?
Unit 5: The media
Period : Lesson 2: Speak & language focus
Cartoon
? You like watching this program, don’t you?
Unit 5: The media
Period : Lesson 2: Speak & language focus1,2
Hear & guess what program is.
Unit 5: The media
Period : Lesson2: Speak & language focus 1,2
Advertisement program
Unit 5: The media
Period : Lesson 2: Speak & Languague focus 1,2
Lucky number
lucky number
Hear & guess what program is
Unit 5: The media
Period : Lesson 2: Speak & language focus 1,2
Hear & guess what program is
Unit 5: The media
Period : Lesson2: Speak & language focus 1,2
?

?

?

Unit 5: The media
Period : Lesson 2:Speak & Language focus 1,2
Lucky number
Lucky number
Unit 5: The media
Period : Lesson 2: Speak & Language focus 1,2
Lucky number
? You don’t like watching this program, do you?
Unit 5: The media
Period : Lesson 2: Speak &Language focus 1,2
Good bye my students
good bye
THANK YOU VERY MUCH - GOODBYE - SEE YOU AGAIN
 
Gửi ý kiến