Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 19h:36' 26-11-2010
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 2870
Trường THCS Lợi Bình Nhơn
Giáo viên?Lờ Th? H?ng Nhung
sinh học 8
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Ở d¹ dµy cã c¸c ho¹t ®éng tiªu ho¸ nµo ?
Câu 2: V× sao pr«tªin trong thøc ¨n bÞ dÞch vÞ ph©n huû nh­ng pr«tªin cña líp niªm m¹c d¹ dµy l¹i ®­îc b¶o vÖ mµ kh«ng bÞ ph©n huû ?
* Ở d¹ dµy cã c¸c ho¹t ®éng tiªu ho¸ lµ:
- TiÕt dÞch vÞ
- BiÕn ®æi lÝ häc
- BiÕn ®æi ho¸ häc
- ĐÈy thøc ¨n tõ d¹ dµy xuèng ruét
* Vì chất nhày được tiết ra từ các tế bào tiết chất nhày ở cổ tuyến vị. Các chất nhày phủ lên bề mặt niêm mạc ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và axit HCl.
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TIẾT 30 BÀI 28
I. CẤU TẠO RUỘT NON
II. TIÊU HÓA RUỘT NON
Ruột non
Tuyến ruột
Các tế bào
tiết chất nhày
Cấu tạo của ruột non và niêm mạc ruột non
Nếp gấp
Lông ruột
(8)
(7)
Tuyến ruột
Các tế bào
tiết chất nhày
H 28.2. Ảnh tiêu bản lớp niêm mạc ruột non với các tuyến ruột và tế bào tiết chất nhày
Ruột non có cấu tạo như thế nào ?
Thành ruột non gồm 4 lớp
Lớp màng bọc bên ngoài
Lớp cơ
Cơ dọc
Cơ vòng
Lớp niêm mạc
Lớp dưới niêm mạc
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TIẾT 30 BÀI 28
(8)
Tuyến ruột
Các tế bào
tiết chất nhày
Lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc ruột non có đặc điểm gì ?
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Lớp
- Lớp niêm mạc ruột non có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và các tế bào tiết chất nhày.
- Lớp dưới niêm mạc có nhiều nếp gấp.
TIẾT 30 BÀI 28
I. RUỘT NON:
Dạ dày
Gan
Túi mật
Tụy
Tá tràng
Môn vị
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Tá tràng có đặc điểm gì ?
- Tá tràng có dịch tụy và dịch mật cùng đổ vào.
TIẾT 30 BÀI 28
Theo em thì các tuyến : tụy , gan và ruột có tác dụng gì trong việc tiêu hóa thức ăn ?
Vậy theo em ta cần phải làm gì để bảo vệ cho hệ tiêu hóa của mình được tốt ?
Trong ống tiêu hóa có các tuyến tiết dịch tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn do đó chúng ta cần phải có cách ăn uống và sinh hoạt điều độ khoa học:
Không ăn các thức ăn cay nóng, thức ăn bị ôi thiu, thức ăn không hợp vệ sinh,…
Ăn thức ăn quá mặn hoặc quá chua.
- Thức ăn quá nhiều chất béo.
- Không nên làm việc nặng hoặc chơi thể thao ngay sau khi ăn no. Nên vận động nhẹ.
-……………
LỜI KHUYÊN
* Như vậy với những đặc điểm cấu tạo như thế của ruột non, em hãy đoán xem ở ruột non sẽ xảy ra những hoạt động tiêu hóa nào đối với thức ăn ?
* Những loại thức ăn nào sẽ tiếp tục được tiêu hóa ở ruột non ?
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
Câu 1: Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? Nếu có thì biểu hiện như thế nào ? ( NHÓM 1 )
Câu 2: Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện với những loại chất nào trong thức ăn ? Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là gì ? ( NHÓM 2 )
Câu 3: Lớp cơ ở thành ruột non có vai trò như thế nào ? Theo em trong 2 loại biến đổi trên ở ruột non thì biến đổi nào là chủ yếu và quan trọng hơn? ( NHÓM 3 )
Câu 4: Nếu thức ăn ở ruột non không được biến đổi hết thì sẽ như thế nào? Như vậy để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải làm gì ? ( NHÓM 4 )
Thảo luận nhóm: (2 phút)
TIẾT 30 BÀI 28
Câu 1: Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? Nếu có thì biểu hiện như thế nào ?
- Thức ăn xuống tới ruột non vẫn còn chịu sự biến đổi lí học. Biểu hiện:
+ Thức ăn được hoà loãng và trộn đều các dịch tiêu hoá ( dịch mật, dịch tuỵ và dịch ruột).
+ Các khối lipit được các muối mật len lỏi vào và tách chúng thành những giọt lipit nhỏ biệt lập với nhau.
+ Các lớp cơ trên thành ruột non nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá và tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo.
ruot
Câu 2: Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện với những loại chất nào trong thức ăn ? Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là gì ?
- Sự biến đổi hoá học của ruột non được thực hiện đối với những chất: gluxit ( tinh bột, đường đôi), prôtêin và lipit.
- Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là:
Tinh bột và đường đôi
Amilaza
Mantaza
Mantozơ
Glucozơ
Prôtêin
Pepsin
Tripsin
Peptit
Axit Amin
Dịch mật
Lipaza
Lipit
Các giọt lipit nhỏ
Axit béo
Glixêrin
Axit Nuclêic
Nuclêaza
Các thành phần của Nuclêôtit
Êripsin
Tinh bột Đường Mantozơ Glucozơ
Mantaza
Amilaza
Đường mía (Sacarozơ) Glucozơ và Lêvulozơ
saccaraza
Đường sữa (lactozơ) Glucozơ và Galactozơ
Lactaza
Ngoài ra trong dịch ruột còn có các enzim:
Câu 3: Lớp cơ ở thành ruột non có vai trò như thế nào ? Theo em trong 2 loại biến đổi trên ở ruột non thì biến đổi nào là chủ yếu và quan trọng hơn?

- Nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá.
- Tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột.
- Biến đổi hoá học là chủ yếu và quan trọng hơn vì đến ruột non thức ăn được biến đổi từ phức tạp thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được
Câu 4: Nếu thức ăn ở ruột non không được biến đổi hết thì sẽ như thế nào? Như vậy để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải làm gì ?
* Để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải nhai kĩ.
* Nếu thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non sẽ được thải ra ngoài qua ống tiêu hóa.
- Tiết dịch

- Sự co bóp .

- Sự phân cắt Lipit.
- Tuyến tụy, tuyến ruột, tuyến gan.
- Thành ruột non.

- Muối mật.
- Hòa loãng thức ăn.

- Đảo trộn thức ăn làm thức ăn thấm đẫm dịch tiêu hóa.
- Phân cắt nhỏ Lipit.
- Enzim tác động lên tinh bột.
- Enzim tác động lên Prôtêin.
- Enzim tác động lên Lipit.
- Enzim tác động lên Nuclêic.
- amilaza, mantaza

- Pepsin, tripsin, êripsin
- Lipaza

- Nucleaza
- Tinh bột và đường đôi  đường đơn.
Prôtêin  Axit amin.

- Lipit (giọt nhỏ)  Axit béo và Grixêrin.
- Axit Nuclêic  thành phần Nuclêôtit.


Biến đổi
hóa học


Biến đổi
lí học

Tác dụng của hoạt động

Cơ quan, tế bào thực hiện

Hoạt động
tham gia

Biến đổi thức ăn ở ruột non

I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
TIẾT 30 BÀI 28
Tóm tắt quá trình biến đổi thức ăn ở người
Amilaza
Pepsin
Mantaza
Tripsin, êripsin
Lipaza
Nuclêaza
Chúng ta đã gặp các bệnh
nào về tiêu hóa?
Như vậy để có
hệ tiêu hóa khỏe mạnh
ta phải làm gì ?
H Ấ P T H Ụ
C H Ấ T D I N H D Ư Ỡ N G
A X I T A M I N
T Á T R À N G
P E P S I N
T H Ả I P H Â N
N I Ê M M Ạ C
D Ạ D À Y
D Ị C H T Ụ Y
T I N H B Ộ T
E N Z I M
Đ Ư Ờ N G Đ Ơ N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CÂU 1: Protêin được biến đổi
sang dạng nào mà cơ thể
hấp thụ được ?

CÂU 2: Đoạn đầu của ruột non có tên gọi là gì ?

CÂU 3: Ở dạ dày tiết ra
1 lọai enzim
có tên gọi là gì ?

CÂU 4: Đây là quá trình mà thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non ?

CÂU 5: Thành trong của ruột non sau đoạn tá tràng có đặc điểm gì?

CÂU 6: Bộ phận lớn nhất trong ống tiêu hóa là gì ?

CÂU 7: Tuyến tụy có vai trò gì ?

CÂU 8: Enzim amilaza đã biến đổi loại thức ăn nào ngay khoang miệng ?

CÂU 9: Nhờ đâu thức ăn được biến đổi về mặt hóa học ?

CÂU 10: Gluxit được biến đổi thành dạng nào cơ thể mới hấp thụ được ?

Về nhà học bài.
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, (SGK-T92).
Đọc và chuẩn bị:
Bi 29- H?p th? ch?t dinh du?ng v th?i phõn.
Giáo viên ? Lê Thị Hồng Nhung
No_avatar

DỞ QUÁ

CHẲNG CÓ ÍCH GÌ CẢ !

Avatar
em tạo menu con trong menu trang chủ, bây giờ em muốn xóa nhưng không được. anh chỉ em cách hoặc xóa dùm em. em cảm ơn nhiều!
No_avatar

Đỗ Lệ Quyên bài hay thế này màk mày sủa cái j vậy

mù mắt thì đi chỗ khác chơi nhá

chó thì an phận đi người ta làm ra cái bài này để cho mày sủa hả

k bết xấu hổ hả con chó...

No_avatar

Lè lưỡiBao ns dug ju! baj haz wa troj jup jk rak nh' zay ma ns ko hay.Lè lưỡi

Nháy mắt Ns ko haz thj dug len coj nua.Nháy mắt

Nụ hônXua suok ngay!Nụ hôn

Sáng mắt vì $Do mak pj so le trong and dong vj!!!...EuEuEuSáng mắt vì $

No_avatar

Cười nhăn răng Chuẩn đó Anh Thư

 

No_avatarf

Nội dung thì đầy đủ, tuy nhiên để hoàn hảo thì phải trang trí thêm ạ.

No_avatar

baì này hay quá đi à 

ns ko học thì mày đừng lên coi nữa

mắt mày bị so le trong thì đừng có xem

 

No_avatarf

do

 

No_avatar

bai nay rat hay


No_avatar

mấy má rãnh thế

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓