Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kim Thanh Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:04' 27-11-2010
Dung lượng: 153.5 KB
Số lượt tải: 662
Số lượt thích: 1 người (Phan Hữu Hùng)
BÀI 9 :
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU,
RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI
DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mục đích, yêu cầu của bài:
-Hiểu rõ vị trí, vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
-Nhận rõ hơn nữa tiêu chuẩn của người đảng viên Đảng CSVN để không ngừng phấn đấu, rèn luyện luôn luôn xứng đáng với tư cách và làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay .
Nội dung cơ bản của bài ( Có 3 phần lớn )
Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam .
Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên .
Công tác vận động nhân dân của người đảng viên.
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐCS VIỆT NAM

1.Vị trí,vai trò của ngườiđảng viên
a. Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Đại hội X đã khẳng định : “ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc ”. Nội dung này thể hiện :
-Trước hết, ĐCSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phong phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảngviên đều tốt ”
-Thứ hai, ĐCSVN đồng thời là đội tiên phong của NDLĐ và của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, đảng viên là người tiên tiến nhất trong NDLĐ và của dân tộc.
Mỗi đảng viên phải luôn luôn phấn đấu vì lợi ích của giai cấp và dân tộc.
-Thứ ba, Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, NDLĐ và cả dân tộc, nên mỗi đảng viên đều phải đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết, trước hết.
-Thứ tư, ĐCSVN trở thành Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân, nên mỗi đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
b. Đội ngũ đảng viên là những người vừa có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
-Đảng lãnh đạo cách mạng bằng việc định ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn; bằng công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên.
-Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Nó là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Mỗi đảng viên đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
-Sau khi có đường lối đúng đắn, để tạo thành thắng lợi của cách mạng, từng đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Làm tấm gương tốt cho quần chúng noi theo
“Đảngviên đi trước,làngnước theosau”.
c. Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
-Đảng viên là người lãnh đạo, bởi vì đảng viên có giác ngộ lí tưởng của Đảng, là người đem tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, và bằng hành động gương mẫu của mình, tập hợp, lôi cuốn quần chúng hăng hái thực hiện.
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : “ Mỗi người đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn quần chúng thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước,làm theo”
-Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân, bởi vì mục tiêu lí tưởng của Đảng ta là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì vậy, mỗi đảng viên phải suốt đời phấn đấu để phục vụ cho lí tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.
Hồ Chí Minh đã dạy : “Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới, đều phải hiểu rằng : mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân”. Người nhấn mạnh: “ Làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải là quan nhân dân ”.
-Là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, đảng viên không tự hạ thấp trình độ nhận thức, phẩm chính trị của mình, không theo đuôi quần chúng, mà luôn đứng vững trên lập trường, quan điểm của Đảng để lãnh đạo, giáo dục quần chúng, nâng cao trình độ, tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng.
d. Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
-Trong mọi thời kì cách mạng, việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, là yếu tố có tính quyết định thắng lợi, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng nước ta.
-Đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của tư tưởng cơ hội, hữu khuynh, xét lại hoặc giáo điều, bảo thủ, làm cho Đảng ta luôn luôn vững vàng, kiên định, có sức chiến đấu cao, lãnh đạo thắng lợi mục tiêu của Đảng : ĐLDT và CNXH cho đất nước.
2. Nhiệm vụ của người đảng viên.
Điều 2, Điều lệ của Đảng hiện hành quy định đảng viên có 4 nhiệm vụ cơ bản sau :
-Một là, Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lí tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

-Hai là, Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
-Ba là, Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
-Bốn là, Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỉ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng qui định.II.KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ
RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI
DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN

1.Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng.
-Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng đảng viên, là tiêu chí phân rõ giữa đảng viên và quần chúng, là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện, phấn đấu.

-Đại hội X của Đảng đã đề ra tiêu chuẩn đảng viên ở điểm 1, Điều 1, Điều lệ Đảng như sau : “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lí tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỉ luật Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng ”.
Thể hiện qua 6 điểm cụ thể sau :
a.Về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị:
-Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lí tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lí tưởng của Đảng, đấu tranh bảo vệ CNXH và CNCS, vững vàng, không dao động trước bất kì khó khăn, thử thách nào.
-Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện thành công công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
-Đảng Cộng sản là đội tiên phong lãnh đạo, là trí tuệ, là danh dự và lương tâm của thời đại. Muốn lãnh đạo cách mạng thành công, bên cạnh phẩm chất chính trị, lòng trung thành, nhiệt tình cách mạng, Đảng còn phải có tri thức.
-Để chiến thắng chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công CNXH, những người cộng sản phải có kiến thức, có trình độ văn hóa cao, có trí thông minh và năng lực làm việc. Lênin đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này.
-Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày nay kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa đang tạo ra thời cơ và thách thức với tất cả các quốc gia, dân tộc. Vì vậy, đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức văn hóa, khoa học, kĩ thuật, quản lí kinh tế - xã hội, pháp luật để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
c. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách.
-Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; có tinh thần quốc tế trong sáng.
-Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và hết lòng phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới, tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, thống nhất giữa lời nói và việc làm.
+Đạo đức, lối sống mới yêu cầu dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu hiện cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình.
+Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quan hệ xã hội.
d. Có ý thức tổ chức kỉ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.
-Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng không thể tồn tại nhiều phái với lập trường và lợi ích khác nhau. Đoàn kết là một truyền thống quí báu của Đảng ta, mỗi tổ chức Đảng và từng đảng viên phải ra sức giữ gìn, vun đắp như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
-Sức mạnh của Đảng là ở tính thốngnhất: thống nhất quan điểm, thống nhất ý chí, thống nhất hành động. Nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên ở bất cứ cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành nguyêntắc tập trungdân chủ.
đ.Có quan hệ mật thiết với nhân dân.
-Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Dân chủ là bản chất của chế độ ta. Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Mỗi đảng viên, trước hết là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng, tìm hiểu và lắng nghe ý kiến quần chúng, giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn; kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền, đặc lợi, trù dập, ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của dân…
-Sự gắn bó, liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên, mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị - thực tiễn, phương pháp và phong cách làm việc của mỗi người đảng viên.
e. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân
-Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính bản chất của các Đảng Cộng sản. Đây còn là tiền đề tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới mà lịch sử đã trao cho Đảng Cộng sản.
-Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng ta – đoàn kết những người cộng sản, đoàn kết giai cấp vô sản, đoàn kết các dân tộc bị áp bức.
-Ngày nay, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng nước ta mang nội dung mới. Đó là, kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong hoàn cảnh mới.
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản.
Khái niệm “ đảng viên ” bao hàm hai mặt : cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng.
Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó, nhờ vào sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức Đảng.
-Về mặt cá nhân, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII ) đã đề ra và Kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX ) đã tiếp tục khẳng định. Đó là :
+1 là, Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và CNXH,
có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu…
+2 là, Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
+3 là, Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần, kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỉ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.
+4 là, Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kĩ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.
+5 là, Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mĩ và thể lực.
Được kết nạp vào Đảng, rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu, rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : Đối với Đảng, “ chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên ”.
-Về tư cách đảng viên thành viên của tổ chức Đảng :
+Phương châm, yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững, tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình.
Bác Hồ đã dạy : “Tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại, tự liên hệ và giữ cho đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên ”, coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản.
+Trong nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ : từng cán bộ, đảng viên…phải có ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, không nể nang, né tránh; kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng,
suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên, trong từng tổ chức Đảng, cơ quan nơi mình sinh hoạt, công tác, ở trong Đảng và trong xã hội; dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch .
*Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân :
-Đại hội X đã thống nhất chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương ”.
-Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung ương 3, khóa X đã thông qua những qui định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế tư nhân là phải thực hiện tốt những qui định này.
III.Công tác vận động nhân dân của người đảng viên.
1. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong thời kì đổi mới.
Nghị quyết Trung ương 8 ( b ) khóa VI “Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa đảng với nhân dân ” đã đề ra 4 quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động nhân dân trong thời kì mới :
-Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân.
-Hai là, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân .
-Ba là, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng .
-Bốn là, công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân .
2. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới .
Để làm công tác dân vận, mỗi đảng viên căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương, vị trí công tác nhằm làm tốt bốn nhiệm vụ chủ yếu sau :
-Một là, trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân.
+Trọng dân : là điểm đầu tiên, điểm gốc, xuất phát từ quan điểm “ cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân”. Trọng dân thể hiện ý thức phục vụ nhân dân của người đảng viên.
+Gần dân : đòi hỏi người cán bộ phải có cách tiếp cận tốt với nhân dân, từ thái độ, tác phong, lối sống của mình. Gần dân mới nắm được tâm tư, tình cảm của dân, được dân ủng hộ mới hoàn thành nhiệm vụ. Là thủ trưởng ở một cơ quan, đơn vị phải gần gủi, chan hòa với anh chị em nơi công tác.
Ở nơi cư trú, phải có quan hệ tốt với nhân dân xung quanh, tham gia các hoạt động ở nơi cư trú.
+Hiểu dân : tức là phải hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, những yêu cầu và những bức xúc của dân, cả những điều dân nói ra và còn để trong lòng. Muốn vậy, phải đi sâu, đi sát quần chúng, chia sẻ với họ, tìm hiểu hoàn cảnh của họ.
+Học dân : vì trí tuệ và vì sức mạnh của dân vô tận. Bác Hồ đã dạy : cán bộ phải “học dân chúng” để “ nâng cao dân chúng ”. Muốn “ học dân ”, trước hết phải khiêm tốn, biết lắng nghe, không được tự cho mình cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Phải nâng cao khả năng tổng kết thực tiễn .
+Có trách nhiệm với dân : chính là quan điểm vì dân. Có trách nhiệm với dân là “phải tận tâm, tận lực vì lợi ích của nhân dân, chăm lo đến lợi ích thiết thực của nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước”. Bác Hồ dạy : cán bộ không phải là“quan cách mạng” mà là “ người đầy tớ thật trung thành của nhân dân ”.
-Hai là, tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động.
Trong công tác vận động nhân dân phải lấy thuyết phục làm chính. Phải kiên trì giáo dục, thuyết phục, làm cho quần chúng hiểu rõ chủ trương, chính sách để mọi người tự giác chấp hành.
-Ba là, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến.
Phương châm công tác vận động quần chúng là lấy quần chúng vận động quần chúng. Dựa vào những người tiên tiến, biết nhân rộng, để động viên, thúc đẩy mọi người làm theo.

-Bốn là, nêu gương cho quần chúng noi theo.
Nhiệm vụ của người đảng viên là phải gương mẫu ở nơi làm việc; tuyên truyền vận động gia đình mình thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên đều phải gương mẫu lôi cuốn mọi người thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú ./.

 
Gửi ý kiến