Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 16. Kéo co

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Lan
Ngày gửi: 20h:22' 09-12-2010
Dung lượng: 666.2 KB
Số lượt tải: 699
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
GIÁO ÁN THAO GIẢNG
MÔN: TẬP ĐỌC
Kiểm tra bài cũ: Tuổi Ngựa

§äc thuéc lßng bµi th¬ Tuæi Ngùa
Em thÝch h×nh ¶nh, chi tiÕt nµo trong trong bµi th¬ ?
Nªu néi dung cña bµi th¬ ?
Bức ảnh chụp cảnh gì?

Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Kéo co
(Theo Toan ánh)
Luyện đọc:
Đäc nèi tiÕp 3 đo¹n cña bµi :
Đoạn 1: Tõ ®Çu ... ®Õn bªn Êy th¾ng.
Đoạn 2: Héi lµng H÷u TrÊp … ®Õn ng­êi xem héi.
Đoạn 3: Lµng TÝch S¬n .....®Õn th¾ng cuéc .

Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Kéo co
(Theo Toan ánh)
Luyện đọc nhóm đôi

Lắng nghe cô đọc mẫu và tìm giọng đọc chung toàn bài.
Toµn bµi ®äc víi giäng s«i næi hµo høng
NhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ : th­îng vâ , nam , n÷ , ®Êu tµi ,®Êu søc, rÊt lµ vui , ganh ®ua , hß hÐt , khuyÕn khÝch , chuyÓn b¹i thµnh th¾ng , næi tiÕng , kh«ng ngít lêi .
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Kéo co giữa nam và nữ
ý1: Giới thiệu cách thức chơi kéo co .
-khuyến khích
-nam và nữ
ý2: Cách thức chơi kéo co của làng Hữu Trấp.
Kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng
ý3: Cách thức chơi kéo co của làng Tích Sơn
Bài tập đọc giới thiệu kéo co là một trò chơi thú vị và thể hiện tinh thần thượng võ của người dân Việt Nam ta .
Nội dung:
+ Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức kéo co giữa nam và nữ . Có năm bên nam thắng ,có năm bên nữ thắng .
Kéo co đủ ba keo
Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Kéo co
(Theo Toan ánh)

Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Kéo co
(Theo Toan ánh)
Luyện đọc nhóm đôi

Lắng nghe cô đọc mẫu và tìm giọng đọc chung toàn bài.
Toµn bµi ®äc víi giäng s«i næi hµo høng
NhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ : th­îng vâ , nam , n÷ , ®Êu tµi ,®Êu søc, rÊt lµ vui , ganh ®ua , hß hÐt , khuyÕn khÝch , chuyÓn b¹i thµnh th¾ng , næi tiÕng , kh«ng ngít lêi .

Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Kéo co
(Theo Toan ánh)
Luy?n d?c di?n c?m: (3 HS đọc n?i ti?p 3 do?n c?a bi).
Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ . Có năm bên nam thắng ,có năm bên nữ thắng . Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui . Vui ở sự ganh đua , vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội .
thi đọc diễn cảm
Nhận xét:
Hoan Hô!...
Củng cố
Trò chơi kéo co có những ý nghĩa gì ?
Thể hiện sự khéo léo của người chơi .
Thể hiện sức và tài của người chơi .
Thể hiện ý chí của người chơi .
Thể hiện tinh thần thượng võ của nhân dân ta
Thể hiện sự thông minh của người chơi .
Thể hiện tinh thần đoàn kêt nhất trí của những bên tham gia trò chơi
Tiết học kết thúc
Kính
Chúc
Quý
Thầy

Sức
Khoẻ

Thành
Đạt
Chân Thành Cám Ơn
Quý Thầy Cô Cùng Học Sinh
Giáo Viên Thực Hiện
Hồ Như Ý
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓