Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 7. My neighborhood

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Ngọc Vy
Ngày gửi: 09h:59' 22-12-2010
Dung lượng: 12.2 MB
Số lượt tải: 1074
Số lượt thích: 0 người
CHU VAN AN LOWER SECONDARY SCHOOL
NAM PHUOC- DUY XUYEN
ENGLISH 8
UNIT 7 – PERIOD 38
GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Welcome
to our class
PELMANISM
SWIMMING POOL
STADIUM
DRUGSTORE
GROCERY STORE
WET MARKET
HAIRDRESSER’S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
2
8
I/ GETTING STARTED:
Monday, November 10th ,2008
Unit 7 : MY NEIGHBORHOOD
Period 38 : Lesson 1
GETTING STARTED – LISTEN AND READ
I. GETTING STARTED
II. LISTEN AND READ
1. Vocabulary
- close by
- (to) serve :
- a pancake:
- tasty
gần ,cạnh
phục vụ
bánh ngọt mỏng
ngon
= delicious :
= near :
*Checking vocabulary
1.
4.
5.
3.
close by
serve
pancake
tasty
delicious
2.
I. GETTING STARTED
II. LISTEN AND READ
1. Vocabulary
2 . Listen
I. GETTING STARTED
II. LISTEN AND READ
1. Vocabulary
2 . Listen
Work with your partner
3. Read
* Gap fill
4
5
8
7
9
2
6
1
3
LUCKY NUMBER
c.Na’s mother is very .......
tired
f.Nam thinks the .............are tasty
pancakes
a.Na is .........to the neighborhood
new
e.The restaurant serves food from.......
Hue
b.She and her family arrived ...............
last week
d.There is a ...............in this area
restaurant
LUCKY NUMBER
LUCKY NUMBER
LUCKY NUMBER
*Complete the sentences . Use the words from the dialogue
a. Na is new to the neighborhood.
b. She and her family arrived last week
c. Na’s mother is very tired
d. There is a restaurant in the area.
e.The restaurant serves food from Hue
f. Nam thinks the pancakes are tasty.
4. Language notes
- We’ve been here since last week
- We ’ve lived here for about 10 years
*Examples:
* The present perfect tense:
- Affirmative: S + have/has + PP(V3/V-ed)
- Interrogative: Have/has + S+PP(V3/V-ed) ?
- Negative: S+haven’t /hasn’t + PP(V3/V-ed)
- How long have you lived here?
*Form:
* More exercises
1.He ..................English since 1990.(study)
2. They...................here for 5 years. (be)
3. How long...........she...........here ? (live)
has studied
have been
has
lived
4. My mother.................him since 2006 (not, meet)
hasn’t met
III/ Homework
Learn the vocabulary by heart
Read the dialogue again
Be ready “Speak – Listen ”
Avatar

thank you

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓