Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gấu qua cầu

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Dân
Ngày gửi: 22h:10' 22-12-2010
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 1514
Số lượt thích: 0 người
Hoạt động có chủ đích
Gấu qua cầu
Lớp : Chồi
Ngày dạy: 15 / 04 /2010
/ Yeâu caàu:
- Treû hieåu noäi dung baøi thô. Treû thuoäc thô .
- Treû bieát yeâu thöông baïn vaø bieát nhöôøng nhòn baïn.
Giaùo duïc treû tình ñoaøn keát, nhöôøng nhòn.II/ Chuaån bò:
- Moâ hình caùi caàu.
- Tranh minh hoïa “Gaáu qua caàu” treân maøn hình vi tính.
- Baêng gheá theå duïc.
III/ Toå chöùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng 1:
- Coâ vaø treû cuøng toïa ñaøm veà phöông tieän giao thoâng
Hoaït ñoäng 2:
- Giôùi thieäu baøi thô. Ñoïc thô treû nghe.
- Toïa ñaøm. -Daïy treû thuoäc thô.
Hoaït ñoäng 3:
- Troø chôi : Gaáu qua caàu
Cô và trẻ cùng tọa đàm trên mô hình.

Đọc lần 1. Tóm nội dung
Gấu qua cầu
Hai Gấu con xinh xắn
Bước xuống hai đầu cầu
Chú nào cũng muốn mau
Vượt cầu sang kia trước
Không ai chịu nhường bước
Cải nhau mãi không thôi
Chú Nhái bén đang bơi
Ngẩng đầu lên và bảo
Cái cầu thì bé tẹo
Ai cũng muốn sang mau
Nếu cứ cố chen nhau
Thì có anh ngã chết
Bây giờ phải đoàn kết
Cõng nhau quay một vòng
Đổi chổ thế là xong
Cả hai cùng qua được
Nhược Thủy

Đàm thoại
1
2
3
4
Khi bước xuống hai đầu cầu, cả hai chú Gấu đều muốn gì ?
Đ
S
Hai chú Gấu có nhường nhau không
Đ
S
Nhái Bén đã khuyên hai chú Gấu thế nào ?
Đ
S
Nếu cháu và các bạn cùng đi qua cái cầu bé tẹo thì cháu sẽ làm thế nào ?
Đ
S
Đúng rồi
Giỏi quá
Sai rồi
Thử lại xem
Sai rồi
Thử lại xem
Sai rồi
Thử lại xem
Sai rồi
Thử lại xem
Dạy trẻ đọc thơ
Trò chơi
Tiết học đến đây là kết thúc,
xin chân thành cảm ơn
quí cô và các cháu.
No_avatar

Hình ảnh của bài khá sáng tạo có liên hệ th­ục tế phù hợp. Nói chung là khá hay.

No_avatar
thanks tác giả đã hỗ trợ chúng tôi bài giảng bổ ích!
 
Gửi ý kiến