Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Bình Dương
Ngày gửi: 15h:44' 25-12-2010
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 794
Số lượt thích: 1 người (Trần Quangminh, Đoàn Thị Linh)
LỜI CÁM ƠN
Phòng Giáo dục - Đào tạo Buứ ẹaờng
Trửụứng TH Nghúa Trung
GV : Hoàng Thị Thủy
Luyện từ và câu lớp 5
Thứ saựu, ngày 7 tháng 1 năm 2011
Môn: Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Caõu 1 :Theỏ naứo laứ caõu gheựp?

Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại .
Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn(có đủ chủ ngữ ,vị ngữ)và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác.
Câu 2 :Hãy xác định thành các vế trong câu ghép sau ?
CN
VN
Mặt trời mọc ,sương tan dần
VN
CN
Bài 1 :Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây:
a, Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng kíp của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát. Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên .
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài :Cách nối các vế câu ghép
Nhận xét :
b, Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
c, Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre;đây là mái đình
cong cong;kia nữa là sân phơi.
Làm việc cá nhân
Bài 1 :Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây:
a, Đoạn này có 2 câu ghép mỗi câu có 2 vế câu:
Câu 1 : Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng kíp

của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát.

Câu 2 :Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới

bắn, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên .
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài :Cách nối các vế câu ghép
Nhận xét :
vế 2
vế 1
vế 1
vế 2
Làm việc cá nhân
Bài 1 :Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây:
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài :Cách nối các vế câu ghép
Nhận xét :
b, Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
c, Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre; đây là mái đình

cong cong; kia nữa là sân phơi.
vế 2
vế 1
vế 2
Vế 1
vế 3
Hãy tìm ranh giới giữa các vế các ghép
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài :Cách nối các vế câu ghép
Nhận xét :
b, Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
c, Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre; đây là mái đình
cong cong; kia nữa là sân phơi.
vế 2
vế 1
vế 2
Vế 1
vế 3
a, Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng kíp của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát.
Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên .
- Từ thì đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu
- Dấu phẩy đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu
- Dấu hai chấm đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu
- Các dấu chấm phẩy đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu
Thảo luận nhóm cặp đôi
Có mấy cách nối các vế câu ghép?
Có hai cách nối các vế câu ghép :
Nối bằng các từ có tác dụng nối.
Nối trực tiếp (không dùng từ nối).trong trường hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm.
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài : Câu ghép
Luyện tập :
BÀI 1:
Trong các câu dưới đây câu nào là câu ghép? Các câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?
a, Dân ta có một lòng nồng nàn yêu Nước.Đó là một truyền thống quý báu cảu ta. Từ xưa đến nay,mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng,thì tinh thần ấy lại sôi nổi,nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ,to lớn,nó lướt qua mọi sự nguy hiểm ,khó khăn,nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
(Làm việc theo nhóm bàn .)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Hồ Chí Minh
b, Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống . Dưới những nhát búa hăm hở của anh,con cá lửa ấy vùng vẫy,quằn quại,giãy lên đành đạch. Nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh,nó không chịu khuất phục.
Nguyên Ngọc
c, Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả xuống nước . Một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chỗm chệ trên đó . Chiếc lá thoáng tròng trành ,chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng .
Trần Hoài Dương
Thứ naêm , ngày 6 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài : Câu ghép
Luyện tập :
BÀI 1:
Từ xưa đến nay,mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng,
thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng
vô cùng mạnh mẽ,to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy
hiểm ,khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và
lũ cướp nước.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Các câu ghép và vế câu :
Cách nối các vế câu
Đoạn a này có 1 câu ghép với 4 vế câu .
4 vế câu nối với nhau trực tiếp , giữa các vế câu có dấu phẩy (từ thì nối trang ngữ với các vế câu)
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài : Câu ghép
Luyện tập :
BÀI 1:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Các câu ghép và vế câu :
Cách nối các vế câu
Đoạn b này có 1 câu ghép với 3 vế câu .
3 vế câu nối với nhau trực tiếp , giữa các vế câu có dấu phẩy.
b, Nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh, nó không chịu khuất phục.
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài : Câu ghép
Luyện tập :
BÀI 1:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Các câu ghép và vế câu :
Cách nối các vế câu
Đoạn c này có 1 câu ghép với 3 vế câu .
Vế câu 1 và 2 nối với nhau trực tiếp , giữa 2 vế câu có dấu phẩy.về 2 và 3 được nối với nhau bằng quan hệ từ rồi
c, Chiếc lá thoáng tròng trành , chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng .
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài : Câu ghép
Luyện tập :
BÀI 2:
Vieát moät ñoaïn vaên töø 3 ñeán 5 caâu taû ngoaïi hình moät ngöôøi baïn cuûa em ,trong ñoaïn vaên coù ít nhaát moät caâu gheùp.cho bieát caùc veá caâu trong caâu gheùp ñöôïc noái vôùi nhau baèng caùch naøo.
(Làm bài vào vở bài tập)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Thứ saùu , ngày 7 tháng 1 năm 2011

Luyện từ và câu
Bài : Câu ghép
Luyện tập :
BÀI 3:
Baïn Bích laø baïn thaân nhaát cuûa em. Naêm nay baïn 11 tuoåi . Baïn thaät xinh xaén vaø deã thöông. Voùc ngöôøi baïn thanh maûnh , daùng ñi nhanh nheïn, maùi toùc caét ngaén goïn gaøng…
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010.
LTVC 5
Thứ naêm,ngày 6 tháng 1 năm 2011.
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI , CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE.

THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT

No_avatarf

bài giảng hay quá đi à !

cảm ơn nhen

 

No_avatarf

khong hay lam

 

No_avatar

cũm bình thường

No_avatar

Hay vl

 

No_avatar

Cum binh thuong

No_avatar

Mỉm cười

 
Gửi ý kiến