Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phu Quoc
Ngày gửi: 21h:17' 05-01-2011
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 530
Số lượt thích: 0 người
Chào các em học sinh thân mến!
TRƯỜNG PTDTNT ĐIỂU ONG
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
Em hãy cho biết vài nét về
tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng?
Hoàn cảnh: Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ và
chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn ( TQ) => 25-12-1927
Việt Nam Quốc dân đảng thành lập.
- Cơ sở hạt nhân là Nam Đồng thư xã.
- Lãnh tụ : Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu,
Phó Đức Chính.
- Xu hướng: cách mạng dân chủ tư sản.
- Mục tiêu Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.
- Lực lượng: sinh viên, học sinh, công chức.
- Phương thức hoạt động : bạo động
CHUONG II:
VI?T NAM TRONG NH?NG NAM 1930-1939.
BÀI 18:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐCS VIỆT NAM (3/2/1930)
Nhóm 1: Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập trong
hoàn cảnh nào?
BÀI 18:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
Nhóm 2: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
được diễn ra như thế nào?
Nhóm 3: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
đã thông qua những nội dung gì?
Nhóm 4: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng
Việt Nam lúc bấy giờ?
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM (3/2/1930)
1. Hoàn cảnh:
Nhóm 1:
Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập trong
hoàn cảnh nào?
BÀI 18:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
- Ba tổ chức cộng sản ra đời đã thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ nhưng lại hoạt động riêng rẻ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.
=> Cần có một Đảng cộng sản thống Nhất.
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM (3/2/1930)
1. Hoàn cảnh:
BÀI 18:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
- Ba tổ chức cộng sản ra đời đã thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ nhưng lại hoạt động riêng rẻ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.
=> Cần có một Đảng cộng sản thống Nhất.
2. Hội nghị.
Câu hỏi:
Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
được diễn ra như thế nào?
- Từ 3 – 7 / 2/ 1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc ),Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tranh Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Nguyễn Ái Quốc
(1890-1969)
người chủ trì
Hội nghị thành lập
Đảng Cộng sản
Việt Nam,
ngày 3-2-1930
Hồ Tùng Mậu
đại biểu ngoài nước
tham gia hội nghị
thành lập
Đảng Cộng Sản
Việt Nam,
ngày 3-2-1930
Nguyễn Đức Cảnh
(1908-1932),
đại biểu
Đông Dương
Cộng sản Đảng
tham gia Hội nghị
thành lập
Đảng Cộng Sản
Việt Nam,
ngày 3-2-1930
Trịnh Đình Cửu
(1906-1990),
đại biểu
Đông Dương
Cộng sản Đảng
tham gia hội nghị
thành lập
Đảng Cộng Sản
Việt Nam,
ngày 3-2-1930
Châu Văn Liêm
(1902-1930),
đại biểu An Nam
Cộng sản Đảng
tham gia Hội nghị
thành lập
Đảng Cộng Sản
Việt Nam,
ngày 3-2-1930
Nguyễn Thiệu
(1903-1989),
đại biểu
An Nam
Cộng sản Đảng
tham gia Hội nghị
thành lập
Đảng Cộng Sản
Việt Nam,
ngày 3-2-1930
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM (3/2/1930)
1. Hoàn cảnh:
BÀI 18:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
2. Hội nghị.
3. Nội dung hội nghị:
Câu hỏi:
Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
đã thông qua những nội dung gì?
- Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sảnViệt Nam.
- Hội nghị thông qua:
+ Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt
+ Điều lệ tóm tắt, lời kêu gọi.
4. Ý nghĩa.
Câu hỏi:
Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng
Việt Nam lúc bấy giờ?
- Như một đại hội thành lập Đảng.
- Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng – Do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam – một nước thuộc địa của thực dân Pháp, mang tính dân tộc và tính giai cấp sâu sắc.
CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRị (2/1930) – NGUYỄN ÁI QUỐC:
+ Trước hết: cách mạng tư sản dân quyền (cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân)
- Mục tiêu:
Các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam:
- Hai nhiệm vụ cách mạng:
+ Sau đó: cách mạng xã hội chủ nghĩa
+ Đánh đuổi bọn đế quốc
+ Đánh đổ phong kiến và bọn tay sản phản cách mạng
 nhiệm vụ chính của cách mạng
- Lực lượng:
- Lãnh đạo:
- Quan hệ quốc tế:
giành lại độc lập,
dựng chính quyền công-nông-binh,
tịch thu các sản nghiệp của bọn đế quốc,
đem lại ruộng đất cho dân cày
liên minh công-nông
+ Liên kết với:
+ Chủ yếu:
trí thức tiểu tư sản,
tư sản dân tộc,
trung-tiểu địa chủ yêu nước
Đảng Cộng sản Việt Nam
cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐCS VIỆT NAM (3/2/1930)
BÀI 18:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
II. LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10/1930).
Câu hỏi:
Tháng 10/1930 diễn ra
sự kiện gì?
Tháng 10/1930 Đảng họp hội nghị lần thứ nhất và quyết định:
+ Đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
+ Bầu Ban chấp hành Trung ương chính thức.
+ Trần Phú được bầu làm tổng bí thư.
+Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo.
Trần Phú
Quê quán: Hà Tĩnh
Từng là học sinh trường Quốc học Huế
Tham gia Hội phục Việt, gia nhập Tân Việt Cách mạng đảng.
Tháng 8/1926, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc.
Năm 1927, ông được cử sang Liên Xô học Đại học Phương Đông ở Mát-xcơ-va.
Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-7/02/1930), ông được cử làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương.
Ngày 19/4/1931, ông bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Chúng tra tấn dã man cho đến chết tại nhà thương Chợ Quán.
(1904-1931)
Câu hỏi:
Nội dung Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?
- Mục tiêu: Giải phóng hoàn toàn Đông Dương, xây dựng chính quyền công – nông, thực hiện cách mạng ruộng đất.
- Lực lượng: công nhân, nông dân.
- Lãnh đạo: Đảng Cộng sản nền tảng tư tưởng: Chủ nghĩa Mác–Lê-nin
- Nhiệm vụ: đánh đổ đế quốc & phong kiến ở Đông Dương
-Tính chất: là cuộc cách mạng Tư sản dân quyền, bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa.
LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10/1930) – TRẦN PHÚ :
Chủ trương: Đảng vận động, tập hợp lực lượng đại đa số là quần chúng, lãnh đạo đấu tranh đòi các quyền lợi trước mắt, đưa dần quần chúng lên trận tuyến cách mạng. Khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng vũ trang bạo động, đánh đỗ chính quyền của giai cấp thống trị, giành chính quyền cho công-nông.
- Quan hệ quốc tế: Đảng phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc
thuộc địa, nhất là vô sản Pháp.
* Hạn chế của Luận cương:
+ Chưa vạch rõ mâu thuẫn chủ yếu của xã hội nên không nêu vấn đề dân tộc lên hàng đầu.
+ Đánh giá không đúng về khả năng tham gia cách mạng của giai cấp Tiểu tư sản và tư sản dân tộc.
+ Không thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐCS VIỆT NAM (3/2/1930)
BÀI 18:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
II. LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10/1930).
Câu hỏi:
Cho biết ý nghĩa lịch sử
của việc thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam?
III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG.
- Là kết quả tất yếu của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác Lênin + Phong trào công nhân + Phong trào yêu nước
- Là bước ngoặt vĩ đại của CMVN. Khẳng định vai trò lãnh đạo của g/c công nhân
- Chấm dứt thời kì c/m VN bị khủng hoảng đường lối
- CMVN là một bộ phận khăng khít của CMTG.
Câu hỏi:
Cho biết vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?

Từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc, rồi trở thành người chiến sĩ cộng sản kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Người chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho cán bộ của Hội, truyền bá chủ nghĩa Mác – Le6nin về trong nước dẫn đến sự ra đời ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
Nguyễn Ái Quốc chính là người thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản việt Nam, đồng thời là người đề ra đường lối cơ bản cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
Câu hỏi:
Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?
Ba tổ chức cộng sản ra đời năm 1929 là một xu thế tất yếu đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng Việt Nam và khi chủ nghĩa Mác-Lê nin kết hợp được với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tất yếu dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học bài và làm bài tập SGK.
- Chuẩn bị bài 19 : Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935.
Soạn những câu hỏi màu xanh trong SGK.
+ Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.
+ Nguyên nhân ,diễn biến, ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.
+ Quá trình phục hồi lực lượng cách mạng 1931-1935.

CHÚC CÁC EM SỨC KHỎE, HỌC GIỎI
No_avatar
bai` gia?ng  hay wa'  troi` Tuyệt lun
No_avatar

cam on thay nhiu nha

No_avatar

very good 

 
Gửi ý kiến