Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

dan quan tu ve-giao duc quoc phong

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoa Ngu
Ngày gửi: 20h:35' 06-01-2011
Dung lượng: 14.0 MB
Số lượt tải: 733
Số lượt thích: 0 người

BÀI GIẢNG
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰVỆ,
LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

DÀNH CHO SV ĐAI HOC CAO ĐẲNG
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm trang bị cho người học những nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.
- Từng bước làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm công dân trong xây dựng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng, làm cơ sở cho học tập và vận dụng vào thực tế sau này.
Nội dung: có 3 phần
- Xây dựng lực lượng DQTV
- Xây dựng lực lượng dự bị động viên
- Động viên công nghiệp quốc phòng
Thời gian: 16 tiết lý thuyết
Tổ chức và phương pháp:
Công tác đảm bảo
Tài liệu :
- Sách Giáo trình GDQP tập 2 Nxb Quân đội 2008.
- Pháp lệnh DQTV và dự bị động viên năm 2008
Ý chí chiến đấu của DQTV miền Bắc
Du kích cùng bộ đội đánh giặc
Du kích cùng bộ đội diệt Mỹ
Tự vệ huấn luyện để đánh Mỹ
Hầm bí mật
Chống
càn
Du kích Nam bộ
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Quá trình ra đời và phát triển DQTV.
a. Trong giai đoạn vận động cách mạng (1930-1944):
b. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945- 1954)
c. Trong 21 năm chống Mỹ cứu nước (1954-1975):
* Tại miền Nam:
* Tại miền Bắc:
d. Sau ngày thống nhất đất nước:
Tóm lại: Qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, DQTV được tổ chức trên cơ sở lực lượng chính trị của quần chúng, phong trào có lúc thăng, lúc trầm nhưng nhìn chung vẫn phát triển đi lên, giai đoạn sau cao và phong phú hơn giai đoạn trước, đã phát huy tác dụng to lớn trong các cuộc chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc.
PHẦN I. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
2. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
a. Khái niệm
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nhà nước CHXH Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, sự quản lí, điều hành của Chính phủ và của uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương.
Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân;
Được tổ chức ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.
Ngày 28 tháng 03 năm 1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất của Đảng CSVN ra nghị quyết về đội Tự vệ, nên hiện nay lấy ngày 28/03 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng DQTV
b. Vị trí vai trò của dân quân tự vệ
Dân quân tự vệ là một lực lượng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân đánh giặc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong thời bình tại địa phương.
Lực lượng dân quân tự vệ là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trực tiếp ở từng địa phương bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở cơ sở.#
c. Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
+ Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc…
+ Phối hợp với quân đội, công an và các lực lượng khác bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa…
+ Xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ….
+ Vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước …
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DQTV
1. Nội dung xây dựng dân quân tự vệ
a. Phương châm xây dựng: Xây dựng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”.
+ Vững mạnh
+ Rộng khắp
+ Coi trọng chất lượng là chính
b. Tổ chức, biên chế, trang bị của lực lượng dân quân tự vệ:
+ Về tổ chức:
Lực lượng DQTV nòng cốt
Nhiệm vụ của lực lượng cơ động
Lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi
+ Về quy mô
+ Biên chế
+ Về cơ cấu và chức năng của cán bộ quân sự cơ sở, phân đội
+ Về vũ khí, trang bị của dân quân tự vệ
c. Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với dân quân tự vệ
- Giáo dục chính trị
- Huấn luyện quân sự
2. Hoạt động của lực lượng DQTV.
a. Yêu cầu: DQTV là một bộ phận của LLVT địa phương, hoạt động của DQTV nằm trong hoạt động của LLVT địa phương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong hoạt động DQTV phải thực hiện tốt các yêu cầu:
- Luôn sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động đối phó kịp thời với mọi tình huống, không bị bất ngờ.
- Quá trình hoạt động phải kết hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, biên phòng, lực lượng quần chúng cách mạng và các cấp, các ngành.
- Bảo đảm bí mật, bất ngờ, mưu trí, sáng tạo vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật và thủ đoạn chiến đấu.
- Luôn bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, cơ sở và chịu sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp.
- Kiên cường chiến đấu, trụ bám vững chắc cơ sở, địa phương trong mọi tình huống.Thực hiện vừa chiến đấu vừa xây dựng trưởng thành, bảo đảm chiến đấu liên tục, dài ngày.
b. Hình thức hoạt động: Nhiệm vụ của DQTV là vừa chiến đấu, vừa tham gia xây dựng cơ sở chính trị, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch bảo vệ địa phương, cơ sở. Do đó hoạt động của DQTV có 2 hình thức: hoạt động đấu tranh và hoạt động chiến đấu.
- Hình thức hoạt động đấu tranh:
+ Dựa vào các tài liệu thu thập về các hoạt động của địch ở trong, và ngoài nước; hoạt động của các phần tử thù địch, cơ hội bất mãn, thoái hoá, phản động ở trong nước, ở địa phương; các hoạt động vi phạm pháp luật Nhà nước… để đấu tranh vạch trần các âm mưu , thủ đoạn phá hoại của chúng trước toàn thể nhân dân, toàn thể cán bộ, chiến sĩ DQTV.

+ Tất cả hoạt động, nhằm ngăn chặn, hạn chế hoặc đẩy lùi mọi âm mưu thủ đoạn của chúng, trong đó chú ý nhất là âm mưu .
thủ đoạn “DBHB” BLLĐ trên các lĩnh vực ở địa phương
+ Lực lượng DQTV ở các vùng biên giới, hải đảo, tích cực hoạt động chống xâm canh, xâm cư, lấn chiếm, các hoạt động vi phạm an ninh, tội phạm hình sự trên biển đảo.
+ Các hoạt động được tiến hành trong thời bình và thời chiến, ở điều kiện thời bình các tình huống thường diễn ra phức tạp, khó lường, yêu cầu quá trình hoạt động luôn nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các chính sách của địa phương. Phải đặt dưới sự lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cơ sở.

- Hình thức hoạt động chiến đấu: Hình thức hoạt động chiến đấu của LLVT địa phương bao gồm: trận chiến đấu và đợt hoạt động.
+ Hình thức trận chiến đấu là những trận tiến công hoặc phòng ngự, do từng người, tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn tiến hành trong một không gian và thời gian nhất định; nhằm tiêu diệt, tiêu hao, sát thương địch. Trận chiến đấu của LLVT địa phương được chia làm 2 loại: trận chiến đấu nhỏ và trận chiến đấu tập trung. Lực lượng DQTV chủ yếu hoạt động trận chiến đấu nhỏ. Đó là những trận tiến công hoặc phòng ngự do từng người, tổ, tiểu đội, trung đội DQTV (hoặc bộ đội địa phương) tiến hành trên phạm vi hẹp ở các thôn, ấp, bản, làng, phố phường, cơ sở sản xuất. Mục tiêu, thời cơ lựa chọn phù hợp với DQTV. Trận chiến đấu nhỏ diễn ra thường xuyên, rộng khắp.
+ Hình thức đợt hoạt động là tổng hợp các đợt chiến đấu nhỏ, lẻ và tập trung, kết hợp với các cuộc đấu tranh khác của các lực lượng, được tiến hành theo ý định và kế hoạch thống nhất diễn ra liên tục, kế tiếp nhau trong một không gian nhất định; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, nhằm thực hiện một nhiệm vụ nhất định để đạt mục đich đề ra.
c. Phương pháp hoạt động: có 2 phương pháp hoạt động, đó là phương pháp hoạt động khi tham gia phòng chống “DBHB” bạo loạn lật đổ và phương pháp hoạt động chiến đấu. Chương trình này chỉ giới thiệu phương pháp phòng chống “ DBHB” bạo loạn lật đổ.
Hiện nay, nhiệm vụ phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ được xác định là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, LLVT địa phương là một trong những lực lượng quan trọng giữ vai trò hỗ trợ ở địa phương, cơ sở. Hoạt động phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ là hoạt động đấu tranh gắn liền với xây dựng. Phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền, chỉ huy của cơ quan quân sự dịa phương, cơ sở. Quá trình thực hiện phương pháp trên, cần nắm vững các nội dung sau đây:
- Thứ nhất, phương pháp hoạt động chung là: phối hợp chặt chẽ với các lực lượng. Vận dụng linh hoạt mọi hình thức, biện pháp đấu tranh. Kết hợp chặt chẽ giữa chính trị với quân sự, lấy biện pháp chính trị để truyên truyền vận động giáo dục, thuyết phục là chủ yếu. Sẵn sàng áp dụng các biện pháp quân sự để răn đe, trấn áp khi cần thiết nhằm làm thất bại âm mưu “DBHB”, ngăn ngừa bạo loạn lật đổ khi chúng chưa kịp nổ ra. Khi xảy ra bạo loạn khẩn trương giải quyết kịp thời, dứt điểm, nhanh gọn, không để lây lan kéo dài.
- Thứ hai, Phương pháp hoạt động cụ thể:
* Một là, đối với phòng chống “DBHB” lực lượng DQTV cùng với bộ đội địa phương có thể vận dụng các phương pháp sau đây:
+ Cùng với các lực lượng tham gia xây dựng cơ sở, địa phương vững mạnh về mọi mặt. Tức là làm trong sạch địa bàn để kẻ địch không có cớ lợi dụng thực hiện âm mưu thủ đoạn “DBHB”.

+ Luôn nắm vững âm mưu thủ đoạn “DBHB” của địch, cùng với công an năm vững đối tượng nghi vấn chính trị như: ngụy quân, ngụy quyền cũ, các đảng phái phản động, các phần tử tiêu cực… để có kế hoạch quản lí giáo dục và khi cần trấn áp, kịp thời, làm cho giặc ngoài, thù trong không liên lạc được với nhau.
+ Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở luôn nắm vững tâm tư, nguyện vọng và đời sống (tinh thần, vật chất) của nhân dân. Đồng thời nắm vững những yêu cầu, kiến nghị của nhân dân, những sai sót của cán bộ, đảng viên để kịp thời đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giải quyết thoả đáng, không cho kẻ địch lợi dụng tạo nên mâu thuẫn mới.
+ Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các cấp, các ngành tuyên truyền cho nhân dân hiểu được các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, nắm được tình hình cụ thể của địa phương để nâm cao cảnh giác, mọi người tự giác tích cực đấu tranh chống âm mưu “DBHB”.
+ Nếu có hiện tượng gây rối, phải cùng với cấp ủy, chính quyền nắm vững, phân tích kỹ, tìm ra nguyên nhân, tính chất để có biện pháp xử lí kịp thời không để kẻ địch lợi dụng có thể mở màn hoặc tập duyệt cho BLLĐ. Biện pháp xử lí gây rối chủ yếu là: tham gia vận động quần chúng nhân dân hoà giải, giải quyết có tình, có lý theo pháp luật. Làm cho nhân dân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn gây rối để họ tự giải tán, không mắc mưu kẻ xấu. Đồng thời tham gia bảo vệ các mục tiêu quan trọng như: cơ quan lãnh đạo, chính quyền, đài phát thanh, truyền hình…Triển khai lực lượng chốt chặn, bao vây, chia cắt cô lập nơi xảy ra gây rối và nhanh chóng giải quyết, khắc phục hậu quả.
Quá trình giải quyết gây rối, LLVT phải đặc biệt lưu ý các vấn đề sau: không dùng biện pháp trấn áp, bắt giữ người trái với chính sách, pháp luật. Không được đe doạ, đàn áp, khi có mâu thuẩn xảy ra trong nội bộ nhân dân. Đối với các phần tử xấu có hành vi kích động, xúi giục hoạt tổ chức gây rối phải lập hồ sơ đầy đủ, làm cho nhân dân hiểu, nhân dân đồng tình và xử lí các phần tử đó theo qui định của pháp luật.
* Hai là, đối với phòng chống bạo loạn lật đổ, phương châm chỉ đạo là: “Tích cực chủ động phòng ngừa từ trong trứng nước”, loại trừ không cho bạo loạn xảy ra là tốt nhất (tháo ngòi nổ).
+ Nội dung hoạt động: ngăn ngừa bạo loạn, hoạt động ngăn ngừa bạo loạn lật đổ rất đa dạng, phong phú, quan hệ đến nhiều lĩnh vực, nhiều lực lượng.
Đối với lực lượng DQTV, cùng với bộ đội địa phương tập trung vào các hoạt động sau:
# Luôn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đây là nội dung có tính kiên quyết để ngăn ngừa BLLĐ. Đơn vị vững mạnh toàn diện nghĩa là:
-> Có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, thực sự là nòng cốt tin cậy của nhân dân trong chống BLLĐ ở cơ sở, địa phương;
-> Luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thường xuyên nắm chắc mọi âm mưu, thủ đoạn BLLĐ của địch để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ đảng chính quyền chủ động lãnh đạo và có kế hoạch đối phó.
-> Luôn chủ động xây dựng các phương án đối phó không bị bất ngờ;
# Xây dựng phương án phải trên cơ sở nắm vững âm mưu thủ đoạn hoạt động của địch; Nắm vững tình hình cơ sở, địa phương và thực lực mọi mặt của chính bản thân LLVT. Phương án đó phải được tập luyện xác thực tế, thông qua diển tập thực binh để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Tham gia quản lý, theo dõi chặt chẽ các phần tử nghi vấn chính trị, và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh mọi mặt.
# Để quản lý theo dõi được các đối tượng và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, lực lượng DQTV phối hợp chặt chẽ với công an, các cấp, các ngành của địa phương. Trong việc quản lí theo dõi các đối tượng, phải đặc biệt chú ý đến các khu trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, nơi có cơ sở chính trị yếu ở các vùng sâu, vùng xa. Làm tốt hai việc trên trực tiếp góp phần loại trừ mầm mống địch có thể kích động, lôi kéo dụ dỗ quần chúng tham gia BLLĐ để thực hiện mưu đồ của chúng.
+ Khi xảy ra bạo loạn: DQTV cùng với bộ đội địa phương nghiêm túc thực hiện các công việc sau đây:
# Bình tĩnh, khôn khéo, thận trọng, không bị địch khiêu khích lôi cuốn, mắc mưu chúng.
# Theo phương án đã được chuẩn bị và tập luyện, phải nhanh chóng cùng với công an và cấp uỷ, chính quyền để tổng hợp đánh giá tình hình; điều chỉnh kế hoạch chống bạo loạn cho phù hợp với thực tế đang diển ra.
# Phối hợp với các lực lượng nhanh chóng khoanh vùng, bao vây, chia cắt, phong toả, thu hẹp phạm vi, không để kẻ địch liên kết và mở rộng khu vực bạo loạn. Phân hoá cô lập kẻ thù, tách số quần chúng bị mua chuộc, kích động ra khỏi lực lượng bạo loạn.
# Khi xảy ra bạo loạn, LLVT phối hợp chặt chẽ với lực lượng khác, sử dụng các biện pháp, các phương tiện thông tin để nhanh chóng thông báo cho nhân dân rõ âm mưu bạo loạn của địch, tách nhân dân ra khỏi lực lượng bạo loạn, đồng thời khoét sâu vào các mâu thuẫn vốn có trong nội bộ của kẻ thù để cô lập cao độ chúng. Phát hiện bắt hoặc tiêu diệt bọn cầm đầu và những tên hung hãn, ngoan cố .
# Trên cơ sở nắm vững các tài liệu về bạo loạn kết hợp chặt chẽ với biện pháp trinh sát để phát hiện, bắt, tiêu diệt bọn cầm đầu thực hiện “đánh vào đầu rắn”, bạo loạn dễ bị tan. Tổ chức lực lượng để tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia đấu tranh và xử lí các tình huống có thể xảy ra. Yêu cầu của công việc này, tổ chức lực lượng phân tán trên các hướng, các khu vực đã dự kiến và thực tế xảy ra bạo loạn để vận động, hướng dẫn nhân dân đấu tranh. Đồng thời phải nắm vững diển biến của địch để có kế hoạch xử lí tình huống tiếp theo có thể xảy ra.
# Tổ chức lực lượng bảo vệ mục tiêu, tổ chức lực lượng cơ động tham gia đánh bại lực lượng vũ trang địch từ ngoài vào hoặc trong nội địa xuất hiện. Theo kế hoạch và phương án đã thống nhất cùng nội bộ địa phương, tổ chức lực lượng bảo vệ vững chắc mục tiêu quan trọng như: cơ quan đảng, chính quyền, đài phát thanh truyền hình, bưu điện, kho tàng…Đồng thời tổ chức lực lượng cơ động mạnh sẳn sàng đánh tan quân xâm lược và bọn phản động ngóc đầu dậy cấu kết với quân xâm lược.

# Tổ chức lực lượng bắn máy bay để chủ động đánh địch đổ bộ đường không chi viện cho bạo loạn. Xử lí tình huống này lực lượng, DQTV chủ yếu có các tổ bắn máy bay bằng súng bộ binh. Khi mục tiêu quan trọng bị mất cần phải chiếm lại, LLVT địa phương phải tiến hành các hoạt động: nhanh chóng bao vây chặt, gọi hàng, gây sức ép; nếu địch ngoan cố thì sử dụng lực lượng gọn nhẹ, tinh nhuệ, bí mật tiến công bắt hoặc tiêu diệt bọn cầm đầu và chiếm các vị trí quan trọng để phối hợp với lực lượng bên ngoài làm tan rã quân địch. Dùng mọi biện pháp nhanh chóng tập trung lực lượng tiêu diệt bọn gây bạo loạn lấy lại mục tiêu. Chú ý: Khi sử dụng vũ khí phải chính xác, đạt hiệu quả cao, tránh gây thiệt hại nhiều về vật chất.
# Sau khi giải quyết bạo loạn: Sau khi bạo loạn bị dập tắt, DQTV cùng với bộ đội địa phương phối hợp với các lực lượng, ban ngành và nhân dân giải quyết hậu quả, củng cố chính quyền để nhanh chóng ổn định cuộc sống của cơ sở, địa phương.
* Ba là: Tổ chức lãnh đạo chỉ huy LLVT địa phương nói chung, lực lượng DQTV nói riêng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ được thực hiện như sau: Chỉ huy điều hành thống nhất các hoạt động của LLVT địa phương trong phòng chống”DBHB”, bạo loạn lật đổ theo cơ chế “sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan ban, ngành làm tham mưu, trong đó cơ quan công an, quân sự làm trung tâm hiệp đồng”.
- Có thể tổ chức ra ban chỉ đạo, chỉ huy phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ. Thành phần ban chỉ đạo gồm: Bí thư, chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng QS quận, giám đốc công an và một số uỷ viên nằm trong các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trực tiếp nhiều đến nhiệm vụ này. Do bí thư hoặc chủ tịch làm trưởng ban, chỉ huy trưởng QS quận, giám đốc công an làm phó ban.
# Sở chỉ huy của ban chỉ đạo phải bảo đảm ổn định, vững chắc. Giai đoạn đầu, sở chỉ huy thường đặt tại sở chỉ huy thường xuyên của cơ quan quân sự hoặc Sở công an.
# Khi có tình huống phức tạp, sở chỉ huy sẽ di chuyển đến nơi dự bị (đã được chuẩn bị trước). Ban chỉ đạo, có thể tổ chức các sở chỉ huy: sở phía trước; sở chỉ huy bổ trợ hoặc tăng cường chỉ huy xuống cấp dưới.
# Phải bảo đảm chỉ huy trực tiếp đến các hướng, các khu vực và các đơn vị trong toàn địa phương, cơ sở. * Phương pháp hoạt động chiến đấu: Phương pháp này không giới thiệu.
III. Một số biện pháp xây dựng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
1. Thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân quân tự vệ.
2. Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
3. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
4. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng Dân quân tự vệ.
Tóm lại: Dân quân tự vệ là lực lượng chiến đấu tại chỗ ở địa phương, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân ở cơ sở, là thành phần không thể thiếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Phần ii. XY DU?NG LU?C LUO?NG DU? BI? Dễ?NG VIấN (DBDV)
I. Khỏi ni?m, v? trớ vai trũ.
1. Khái niệm: Lực lượng dự bị dự bị động viên gồm quân nhân dự bị và phương tiện kĩ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội nhằm duy trì tiềm lực quân sự, là yếu tố góp phần quyết định sự thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
2. Vị trí, vai trò công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên:
Công tác xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên giữ vị trí rất quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Lực lượng dự bị động viên phối hợp chặt chẽ với dân quân tự vệ, công an…
Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên là biểu hiện quán triệt quan điểm về sự kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Lực lượng dự bị động viên được xây dựng để bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội…
II. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
1. Xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm số lượng đủ, chất lượng cao, xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm
Việc tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên ở nước ta là một vấn đề hệ trọng, quan hệ đến vận mệnh của quốc gia, đặc biệt khi phải đối phó với chiến tranh quy mô lớn…
Xây dựng lực lượng dự bị động viên phải có chất lượng cao…
Cùng với xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải nâng cao trình độ toàn diện…
2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
Xây dựng lực lượng dự bị động viên là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là cuộc vận động chính trị sâu sắc trong quần chúng để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ chế độ
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,của toàn xã hội và của mọi công dân để xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh
3. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp ở địa phương, bộ, ngành
Xuất phát từ vị trí…
Sự lãnh đạo của Đảng …
III. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên
1. Phương thức xây dựng lực lượng dự bị động viên
a. Phương thức chung
b.Phương thức tổ chức các đơn vị dự bị động viên
2. Nội dung xây dựng
a. Tạo nguồn, đăng kí, quản lí lực lượng dự bị động viên
+ Tạo nguồn…
+ Đăng kí quản lí nguồn…
+ Tổ chức, biên chế đơn vị dự bị động viên…
b. Giáo dục chính trị, huấn luyện diễn tập, kiểm tra đơn vị dự bị động viên
+ Giáo dục chính trị…
+ Công tác huấn luyện …
c. Bảo đảm hậu cần, kĩ thuật, tài chính cho xây dựng lực lượng dự bị động viên.
IV. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên
1. Thường xuyên giáo dục sâu rộng …
2. Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành…
3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng …
4. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách…
Tóm lại, xây dựng lực lượng dự bị động viên trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị ở nước ta.
Phần III. Dễ?NG VIấN CễNG NGHIấ?P QUễ?C PHO`NG
I. Khỏi ni?m, nguyờn t?c, yờu c?u d?ng viờn CNQP
1. Khái niệm: Động viên công nghiệp quốc phòng là huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị cho Quân đội của doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng quốc phòng, nhằm huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương,... phục vụ cho quốc phòng
- Động viên công nghiệp quốc phòng được chuẩn bị từ thời bình…
- Động viên công nghiệp quốc phòng không áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN.
- Có thể tổng động viên hoặc động viên cục bộ….
2. Nguyên tắc động viên công nghiệp quốc phòng
- Động viên công nghiệp quốc phòng được tiến hành trên cơ sở năng lực sản xuất, sửa chữa đã có của các doanh nghiệp công nghiệp, Nhà nước
- Việc lựa chọn, giao nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng cho các doanh nghiệp công nghiệp phải bảo đảm tính đồng bộ
- Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp công nghiệp, người lao động
3. Yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng
- Chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng phải bảo đảm bí mật.
- Đây là yêu cầu cơ bản….
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả …
Chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng phải bảo đảm cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các địa phương
Trên đây là yêu cầu cơ bản, có tính quyết định đến kết quả của công tác động viên công nghiệp quốc phòng
II. Một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng
1. Chuẩn bị động viên công nghiệp quốc phòng
a. Khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp công nghiệp có khả năng sản xuất, sửa chữa trang bị, nội dung khảo sát gồm:…..
b. Xây dựng kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng, nội dung gồm:….
- Giao chỉ tiêu động viên công nghiệp quốc phòng
- Hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa trang bị
- Quản lí, duy trì dây chuyền sản xuất
- Bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động và diễn tập động viên công nghiệp quốc phòng
- Dự trữ vật chất
2. Thực hành động viên công nghiệp quốc phòng
a.Quyết định và thông báo quyết định động viên công nghiệp quốc phòng (do Chính phủ quy định).
b. Tổ chức di chuyển địa điểm đối với doanh nghiệp công nghiệp phải di chuyển…
c. Tổ chức bảo đảm vật tư, tài chính.
d. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang bị...
e. Giao, nhận sản phẩm động viên công nghiệp quốc phòng...
III. Một số biện pháp chính thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng
1. Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo chặt chẽ các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổng công ti, thực hiện nghiêm Pháp lệnh động viên công nghiệp quốc phòng…
2. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương, các Tổng công ti cần quán triệt sâu sắc cho cán bộ, công nhân viên về Pháp lệnh, Nghị định, các văn bản hướng dẫn …
3. Các doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn và giao chỉ tiêu động viên công nghiệp quốc phong cần chủ động lập kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng và sẵn sàng thực hiện…
Tóm lại: động viên công nghiệp là một vấn đề lớn có tính chiến lược của quốc gia để đất nước chủ động trong mọi tình huống trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, hơn lúc nào hết ngay từ thời bình, công tác động viên công nghiệp quốc phòng phải được sự quan tâm một cách đầy đủ của toàn xã hội.
HÌNH ẢNH MINH HỌA
Huấn luyện lực lượng DQTV
Xây dựng lực lượng tự vệ ở các nhà trường vững mạnh
Đăng ký, quản lý các đối tượng dự bị chặt chẽ
DÂN QUÂN DIỄN TẬP
Phòng chống cháy- nổ và bảo lụt
Tuần tra –canh gác
LL DQTV cơ động
PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT
Ô tô- xe may
Xưởng cơ khí
Động viên công nghiệp
ĐÓNG TÀU BA SON
KHÔNG THOÁT LY SẢN XUẤT
CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Phương châm xây dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”, anh (chị) hiểu vấn đề này như thế nào ? Tại sao phải coi trọng chất lượng là chính ?
Câu 2: Phương pháp hoạt động phòng chống “ DBHB” BLLD của DQTV
Câu 3 : Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên hiện nay như thế nào? Là người học, anh (chị) có suy nghĩ gì để góp phần nâng cao chất lượng tạo nguồn dự bị động viên ở các địa phương trong tình hình hiện nay ?
Câu 4: Những nguyên tắc động viên công nghiệp quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta như thế nào ? Hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay và trong tương lai có tác động như thế nào đến tổ chức và thực hành động viên công nghiệp ?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓