Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Festivals

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Huyền
Ngày gửi: 22h:48' 24-02-2011
Dung lượng: 845.2 KB
Số lượt tải: 1785
Số lượt thích: 0 người
Long Xuyen Secondary School
Wellcome to class 8A
Teacher : Nguyễn Thanh Huyền
F
t
a
e
s
i
v
l
Topic : .?.
Topic
KEY
Unit 13: Festivals
Lesson 1 : Getting started
Listen and read
1. Getting started :
Tam likes swimming and sunbathings
David is interested in ancient cities
Huckleberry likes mountain-climbing
Oliver is keen on pottery
Robinson is fond of crowded places
1.
2.
3.
4.
5.
Eg
Tam should go to Nha Trang
2. Listen and read :

Competition ( n)

Water-fetching (n )

Fire-making ( n)

Judge ( v)

Urge ( v )

-- Rub ( v )

Separate ( v )

Bamboo ( n )

Cuc tranh ti

i ly níc

Nhm lưa

Gim kho

Thĩc giơc

Ch, c

Tch

Cy tre

New Words
I. Getting started
Unit 13 : Festivals
Lesson 1 Getting started – Listen and read
II. Listen and read
1. New words
2. Prediction :
3./ T/F statements prediction :
T
a.Two team members take part in the water-fetching contests.
b. One person has to collect four water bottles.
c. The fire is made without matches or lighters.
d. Pieces of wood are used to make the fire
e. In the final contest, the team members taste the rice.

f. The grand prize is given to the team with the most points.
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
3. Guessing the meaning of the words:
-- Winner ( n)
-- Starting position ( n)
Participate (v )
Wood ( n)
Grand prize ( n)
-- Teammate ( n)
-- Rice-cooking ( n)
-- Runner ( n)
-- yell ( v)
— Lighter ( n)
-- Husk ( n)
Award (v)
Council leader ( n)

gii thng lín
nu cm
ngi chy
Cỉ vị, reo h
bt lưa
thng
iĨm xut pht
Ngi chin thng
ngi lnh o hi ng
V tru
ng i
Tham gia
g cđi
I. Getting started
Unit 13 : Festivals
Lesson 1 Getting started – Listen and read
II. Listen and read
1. New words
2. Prediction :
4./ T/F statements :
T
a.Two team members take part in the water-fetching contests.
b. One person has to collect four water bottles.
c. The fire is made without matches or lighters.
d. Pieces of wood are used to make the fire
e. In the final contest, the team members taste the rice.

f. The grand prize is given to the team with the most points.
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
4. Checking :
Unit13 : Lesson 1
Getting started & Listen and read / p.121
4./ Reading and checking prediction
* True or false ?
a. Two team members take part in the water-fetching contests.

b. One person has to collect four water bottles.

c. The fire is made without matches or lighters.

d. Pieces of wood are used to make the fire.

e. In the final contest, the team members taste the rice.

f. The grand prize is given to the team with the most points.
*/Correction
a – F . ( One person from each team has to run to the river )
b - F.
( Each runner must take a bottle and return to the starting position
C - T
d- F .
( Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together )
e - F
f- T.
( In the final contest, the judges taste the rice and the most delicious rice is the winner).
Homework
- Learn by heart all the new words
Answer T/F and correct them into your books
- Prepare new lesson :
Unit 13 :Speak
Listen
I. Getting started
Unit 13 : Festivals
Lesson 1 Getting started – Listen and read
II. Listen and read
1. New words :
2. Prediction :
3.Guessing the words :
Competition ( n) : cuéc tranh tµi - Urge ( v ) : thóc giôc
Water- fetching (n ) : ®i lÊy n­íc - Rub ( v ) : chµ, cä
Fire-making ( n) : nhãm löa - Separate ( v ) : t¸ch
Judge ( v) : gi¸m kh¶o - Bamboo ( n) : c©y tre

4. Reading and correct the answers :
a. F b. F c.T d. F e. F f. T
5. Homework :
- Learn by heart all the new words.
- Prepare the next lesson : Speak and Listen
No_avatar

ngọc anh nek các bạn ơi~~~~~ bạn toi nek

 

No_avatar

thanksMỉm cười

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓