Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. International organizations

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Hậu
Ngày gửi: 10h:10' 16-03-2011
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 1471
Số lượt thích: 0 người
Welcome to class 12 A2
Warm-up
Look at the pictures then guess which international
organizations they are.
What do you know about these organizations?
Their main office, aims, activities….?
Let’s start our new lesson
UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
LESSON 2: SPEAKING
I. BEFORE YOU SPEAK
UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
Vocabulary:
to stand for [stænd fər] (v)
to advocate [`ædvəkeit] (v)
to establish [is`tæbli∫] (v)
attainment [ə`teinmənt] (n):
objective [əb`dʒektiv] (n)
= aim, purpose
= to found, to set up
Là chữ viết tắt của
ủng hộ, tán thành
Đạt được
TV stands for Television
UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
I. BEFORE YOU SPEAK
Task 1: Read the passage about WHO and answer the questions
1. What does WHO stand for?

2. When was WHO established?

3. What is its major objective?


4. What are its main activities?
-WHO stands for World Health Organization.
-It was established on 7 April 1948
- Its major objective is the attainment by all peoples of the highest possible level of health
- Its main activities are carrying out research on medical development and improving international health care.
UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
Task 2: Work in pairs to ask and answer about two
International organizations.
II. WHILE YOU SPEAK
1. What does _______stand for?
-______ stands for________________________ .
2. Where is its headquarters?
- It is in _______.
3. When was _______founded?
-It was founded ______________ .
4. What is its aim?
Its aim is_____________

5. What are its main activities?
Its main activities are _____________________________
_____________________________________________ .
WHO
WHO
the World Health Organization
Geneva
WHO
on 7 April 1948
the attainment by all peoples of the highest
possible level of health
carrying out research on medical
development and improving international health care
What are its aims?
- Its aims are to ____and to___.
UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
Task 3: Tell your partner what you know about the above international organizations.
……… stands for………………

2. It was founded in ……….

Its headquarters/head office is in ……..…

Its aim is to ……………….
( Its aims are to ……………and to ……….
5. Its main activities are to………… and to ….……
UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
III. AFTER YOU SPEAK
Which international organization would you like to work for: UN, WWF, WHO, RED CROSS or UNICEF? Why?
Suggested:
I would like to work for………….
because I will/ can/ want to ………and ……
Lean by heart the new words.
Write a short paragraph about one of
the above international organizations.
HOMEWORK
Thank you for your attention!
 
Gửi ý kiến