Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

compound noun

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Nhung
Ngày gửi: 14h:51' 16-03-2011
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người

WELCOME TO OUR
PRESENTATION

COMPOUND NOUNS


By : Vo Thi Nhung
Nguyen Thi Phuong Lan
Class: 07SPA01
OUTLINE

I. INTRODUCTION:
1. Definition
2. Three types of compound nouns
a. Separated
b. Joined
c. Hyphenated

II. ILLUSTRATED COMPOUND NOUNS:
III. EXERCISES:
I. Introduction

1. Definition: Compound noun ( N + N)
- A head noun with one or more preceding noun modifies.
for example:
Sand/’sænd + Castle/’kæsl/
= Sand-castle
/’sændkæsl/


Book
/bʊk /

+ Shelf
/ʃɛlf/


= Bookshelf
/’bʊkʃɛlf/
Tea /ti:/
+

= Teapot /’ti:pɒt/


Pot /pɒt/
2. Three types of compound noun:
a. Separated:
The two
words are
written
separately.

For example:Seat /sit/ + Belt/bɛlt/

= Seat belt
/’sit bɛlt/
Alarm /?`la:m/


+ Clock /klɒk/

=
Alarm clock
/ǝ’la:mklɒk/

Flower /’flaʊə(r)/

+ Vase /vɑ:z/
= Flower vase
/ ’flaʊə(r) vɑ:z/Rain /rein/ + Bow /bəʊ/= Rainbow
/’reinbəʊ/
b. Joined:
The two
words are
written as one.

For example:
Sand /sænd/ + Glass /glæs/


=
Sandglass
/’sænd glæs/
=
Moonlight /’mu:n lait/


Moon /mu:n/
+
Light /lait/
Apple /’æpl/
.+ Pie /pai/= Apple-pie/’æpl pai/
C. Hyphenated

The two words
are linked by a
hyphen.
For example:
E.g
+ Nest /nest/
Bird /bɛ:d/


= Bird-nest
/’bɛ:d nest/


Police /pə‘li:st/ + Office /’ɒfis/

=
Police-office
/pə‘li:st ’ɒfis/
3. Note


* Compound nouns often have a meaning that
is different from the two separated words.

* Stress is important in pronunciation.

* In compound nouns, the stress usually
falls on the first syllable.


For example:
Apple-pie /’æpl pai/
Moonlight /’mu:n lait/

Unfortunately, there is no definite way to determine how compound nouns are written.

Then, how do you know when to separate, join or hyphenate words?

By

Consulting a dictionary

Exposing yourselves to literary materials such as books and magazines
The best way to the correct usage of compound nouns is through
familiarity.
II. ILLUSTRATED COMPOUND NOUNS
III. Exercises
1. Making compound nouns from
each picture:
1 2

3 4

2. Hot potatoes exercises:

No_avatar
hay thật, cám ơn các bạn nhiều nha, tài liệu rất có ích cho mình ở thời điểm này;))
 
Gửi ý kiến