Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài phát biểu trong buổi lễ kết nạp đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:12' 21-03-2011
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 652
Số lượt thích: 0 người
Lời phát biểu trong buổi lễ kết nạp Đoàn
25 tháng 3/2011( Tại nhà thờ Lý Tự trọng)
KÝnh th­a :
- ……………………….. vµ c¸c ®ång chÝ ®¹i diÖn cho TØnh §oµn Hµ TÜnh
- ……………………………………. Vµ c¸c ®ång chÝ d¹i diÖn cho Thµnh §oµn Hµ TÜnh
-…………………………………….. Vµ c¸c ®ång chÝ ®¹i diÖn cho §¶ng uû , §oµn ph­êng Th¹ch Linh vµ chi uû chi bé THCS Th¹ch Linh
Cïng c¸c §/c §oµn viªn thanh niªn .
H«m nay t¹i nhµ thê anh Lý Tù Träng ng­êi §oµn viªn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh ®Çu tiªn cña §ßan ta, §oµn Tr­êng THCS Th¹ch Linh tæ chøc lÔ KÕt n¹p cho 15 ®/c . §©y lµ mét sù kiÖn träng ®¹i trong tuæi thanh niªn, qu·ng thêi gian ®Ñp nhÊt trong ®êi mµ kh«ng thÓ ai còng cã ®­îc . Thay mÆt cho chi uû nhµ tr­êng t«i xin göi lêi chóc mõng nång nhiÖt nhÊt tíi c¸c em vµ mong r»ng kû niÖm nµy lµ mét dÊu son kh«ng bao giê phai.
Lµ ng­êi §oµn viªn thanh niªn céng s¶n , tõ nay trë ®i c¸c em mang trªn m×nh mét träng tr¸ch míi , lu«n lu«n xung phong g­¬ng mÉu trong sinh ho¹t häc tËp cho c¸c ®éi viªn thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh noi theo, lµ nßng cèt cho mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng ®Ó gãp søc nhá bÐ cña m×nh trong thµnh tÝch chung . Lu«n lu«n chÊp hµnh ®iÒu lÖ cña ®oµn vµ coi lêi høa cña m×nh nh­ mét lêi thÒ son s¾t thuû chung .
C¸c em th©n mÕn ®­îc ®øng trong ®éi ngò ®oµn viªn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ mét vinh dù nh­ng còng lµ mét tr¸ch nhiÖm lín lao cho mçi ng­êi . Tõ ®©y chóng ta ý thøc ®­îc r»ng tuæi thanh nªn lµ tuæi cèng hiÕn cho tæ quèc cho ®Êt n­íc nh­ anh Lý Tù träng h»ng mong muèn . C¸c em hiÖn nay ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng ph¶i ra søc tu d­ìng ®¹o ®øc , h¨ng say häc tËp ®Ó ngµy mai vµo ®êi lËp th©n lËp nghiÖp bëi v× x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ kh«ng chØ b»ng tinh thÇn nhiÖt huyÕt mµ cßn cã c¶ tri thøc khoa häc còng nh­ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng.
ThÇy tin ch¾c r»ng c¸c em §oµn Viªn thanh niªn ®­îc kÕt n¹p h«m nay tiÕp tôc ph¸t huy tryÒn thèng quª h­¬ng anh Lý Tù Träng , quª h­¬ng c¸ch m¹ng nhÊt ®Þnh sÏ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ng­êi ®oµn viªn thanh niªn céng s¶n .
Thay mÆt nhµ tr­êng t«i xin göi tíi lêi c¶m ¬n s©u s¾c , lêi chóc søc khoÎ tíi c¸c ®ång chÝ ®¹i diÖn cho TØnh §oµn , Thµnh §oµn Hµ tÜnh , BCH §oµn §Þa ph­¬ng , ban qu¶n lÝ nhµ thê anh Lý Tù Träng , §¶ng uû , §oµn ph­êng Th¹ch Linh , c¸c ®ång chÝ ®oµn viªn gi¸o viªn ®· tíi dù lÔ kÕt n¹p vµ gióp ®ì cho buæi lÔ h«m nay ®­îc thµnh c«ng .
xin c¶m ¬n

 
Gửi ý kiến