Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

giáo dục học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quý Hoa
Ngày gửi: 23h:31' 26-03-2011
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
Chương I: MộT Số VấN Đề CHUNG
I Khái niệm v ý nghia c?a vi?c tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ MN
Tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ là tổ chức quá trình tác động sư phạm một cách có mục đích, có kế hoạch của nhà giáo dục đến trẻ nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục trẻ mầm non.
1 Khái niệm về tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ MN
I Khái niệm v ý nghia c?a vi?c tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ MN
Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non được hiểu là quá trình đan cài, lồng ghép, đan xen các hoạt động giáo dục trẻ trên cơ sở lấy hoạt động chủ đạo của lứa tuổi làm "hoạt động công cụ" nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục tích hợp đã đặt ra.
2. Khái niệm về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non
Chủ đề là tâm điểm mà xoay quanh nó giáo viên có thể khai thác những vấn đề mà trẻ hứng thú, quan tâm, kích thích hoạt động tư duy của trẻ

II. ý
nghÜa
cña tæ
chøc
ho¹t
®éng
gi¸o
dôc
tÝch
hîp
theo
chñ
®Ò ë
tr­êng
mÇm
non
KiÕn thøc trong mçi chñ ®Ò mang tÝnh tÝch hîp, muèn hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ nã ®ßi hái c¶ gi¸o viªn vµ trÎ ph¶i vËn dông vµ huy ®éng kiÕn thøc tæng hîp cña nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c nhau.
Thông qua việc đan cài, lồng ghép các hoạt động với nhau theo chủ đề trên cơ sở lấy một hoạt động làm công cụ đã làm cho hoạt động học tập của trẻ MN trở nên tự nhiên, sinh động và hứng thú hơn.
Phạm vi kiến thức và hoạt động của một chủ đề được mở ra một cách linh hoạt cho phép trẻ có thể tìm hiểu và lĩnh hội tuỳ thuộc vào trình độ của từng độ tuổi cũng như của từng cá nhân.
viÖc cïng tham gia hîp t¸c víi c« gi¸o, víi c¸c b¹n trong nhãm, trong líp d­íi c¸c h×nh thøc ch¬i vµ häc kh¸c nhau lµm cho trÎ thªm tÝch cùc, chñ ®éng vµ høng khëi trong kh¸m ph¸ chñ ®Ò
III.
Một
số
định
hướng
tổ
chức
HDGD
tích
hợp
theo
CD
cho
trẻ ở
trường
MN
MT tổ chức HDGD trẻ theo CD nhằm h.thành cho trẻ
những năng lực chung, giúp chúng có khả năng gq
những TH, hoàn cảnh có ý nghĩa đối với CS thực.
NDGD được thiết kế theo các CD gần gũi với trẻ. ND
các chủ đề được mở rộng dần theo hướng đồng tâm
phát triển từ lứa tuổi nhà trẻ lên đến tuổi mâu giáo.
Tổ chức lồng ghép, đan cài các HD của trẻ & CD
SHHN dưới các h.thức khác nhau, dựa trên c.sở lấy
HDCD của lứa tuổi làmHD công cụ để TH theo các CD.
Khuyến khích GV xác định, lựa chọn h.thức tổ chức
các HD của trẻ một cách đa dạng, giúp trẻ có h.thú
tìm hiểu, khám phá TGXQ theo nhiều cách khác nhau.
Quan tâm XD môi trường GD hấp dẫn, lành mạnh,
an toàn và k.khích GV tận dụng các vật liệu t.nhiên,
phế liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ một cách s.tạo.
III.
Một
số
định
hướng
tổ
chức
HDGD
tích
hợp
theo
CD
cho
trẻ ở
trường
MN
Coi trẻ làm trung tâm của quá trình CS - GD. Nhà
GD là người tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện và cơ
hội cho trẻ phát triển theo nhu cầu hứng thú, phù hợp
với đặc điểm lứa tuổi cũng như đặc điểm của từng
cá nhân trẻ.
Đánh giá thường xuyên kết quả hoạt động giáo dục
trẻ và coi đây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh cũng
như lập kế hoạch cho chu kỳ giáo dục tiếp theo.
VI. Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục
tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non

Các giai
đoạn
Triển khai
hướng dẫn trẻ
học theo chủ để
Chuẩn bị

Đánh giá kết
quả hoạt động của trẻ
theo chủ đề

VI. Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non
1. Giai đoạn chuẩn bị

1. Giai đoạn chuẩn bị
1.1.
Lựa
chọn
chủ
đề
Xuất phát từ n.cầu, h.thú & vốn k.thức của trẻ
Dặt tên đơn giản, gần gũi, dễ hiểu đối với trẻ.
Có khả năng tích hợp các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nghệ thuật
Mỗi CD chứa đựng một số ND cần thiết, p.phú đủ cho trẻ khám phá ít nhất 1 - 2 tuần.
Các
cách
lựa
chọn

Yêu
cầu
đồi
với
việc
lựa
chọn

Lựa chọn chủ đề xuất phát từ trẻ
Lựa chọn chủ đề xuất phát từ giáo viên *
Xuất phát từ những sự kiện mang tớnh th?i s?

1. Giai đoạn chuẩn bị
1.2.Xác định mục tiêu chủ đề
Theo 5 lÜnh vùc ph¸t triÓn
Cần chú ý đến độ tuổi
Tïy theo tõng chñ ®Ò cô thÓ mµ x¸c ®Þnh lÜnh vùc ­u tiªn

Phát triển thể chất :
- Hình thành ý thức Ăn uống hợp lý và đúng giờ.
- Cùng người thân trong gia đình tập luyện và giữ gìn sức khỏe .
Phát triển nhận thức :
Trẻ hiểu mối quan hệ và công việc của mỗi thành viên trong gia đình .
Trẻ hiểu về các nhu cầu trong gia đình ( nhu cầu dinh dưỡng , quan tâm lẫn nhau, …)
Trẻ nhận biết một số quy tắc đơn giản trong gia đình .
Phát triển ngôn ngữ .
Trẻ bày tỏ nhu cầu mong muốn của mình bằng ngôn ngữ . biết lắng nghe đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi .
Hình thành kỹ năng giao tiếp, chào hỏi phù hợp với chuẩn mực văn hóa gia đình .
CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Phát triển tình cảm – xã hội
Trẻ có ý thức tôn trọng và giúp đỡ các thành viên trong gia đình
Nhận biết cảm xúc của người khác, biểu lộ cảm xúc của bản thân với các thành viên trong gia đình
Hình thành một số kỹ năng ứng xử có văn hóa theo truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
Hình thành ý thức giữ gìn, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đồ dùng đồ chơi trong gia đình
Phát triển thẩm mỹ
Thể hiện cảm xúc, tình cảm với những người thân trong gia đình qua tranh vẽ , múa hát , kể chuyện, đọc thơ…
CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

1. Giai đoạn chuẩn bị
* Xây
dựng
"mạng"
nội
dung

"Mạng" ND là một h.thức thể hiện các ý tưởng về những ND liờn quan d?n CD cần c.cấp cho trẻ.
GV quyết định lựa chọn những ND trẻ cần học
Nh?ng gì trẻ đã biết?
Nh?ng gì trẻ muốn biết?
Nh?ng gì trẻ cần biết?
1.3. Xây dựng "mạng" nội dung và "mạng" hoạt động.
Trên cơ sở các thông tin thu được từ các câu hỏi
MẠNG NỘI DUNG
MẠNG NỘI DUNG

1. Giai đoạn chuẩn bị
* "mạng"
hoạt
động.
Mạng" HĐ chính là sự dự kiến các HĐ sẽ cho trẻ trải nghiệm nhằm k.phá, lĩnh hội ND của chủ đề.

học
HĐ chơi
HĐ NT
SHHN
Hội lễ
Lao động
1.3. Xây dựng "mạng" nội dung và "mạng" hoạt động.
TẾT
TRUNG THU
Hoạt động học tập
Hoạt động vui chơi
Hoạt động hội lễ
Toán: Thêm bớt trong phạm vi 7
Phân loại theo kích thước H.Dạng
TH: Làm đèn lồng

MTXQ: Trò chuyện về ngày tết T.Thu
TD: Trèo lên xuống thang
ÂN:DH: Chiếc đèn ông
sao; NH:Ánh trăng hòabình
VH & chữ viết:Thơ: Trăng ơi từ đâu đến; CCái: I, t, c
TCPVTCĐ
TCLGXD
TC dân gian
TC ĐK

1. Giai đoạn chuẩn bị
1.4.
Chuẩn bị
môi
trường
HĐ theo
CĐ.
Dự kiến không gian và các góc hoạt động theo chủ đề.
Dự kiến cách bài trí môi trường phù hợp với CĐ
Chuẩn bị và sắp xếp đồ chơi, vật liệu chơi và học liệu hấp dẫn, p.phú đa dạng về chủng loại.
Dự kiến địa điểm dạo chơi, tham quan
Thông báo cho phụ huynh và đề nghị họ giúp đỡ, hợp tác trong một số công việc cần thiết.

1. Giai đoạn chuẩn bị
1.5. Lªn kÕ ho¹ch gi¸o dôc theo chñ ®Ò
KH chính là bản dự kiến về ND & cách thực hiện các HD theo CD trong khoảng t.gian nhất định
Khi lập KH cần luu ý
Thời gian trẻ cần có để t.hành các H Đ
Sắp xếp các HĐ cần mang tính liên tục, liên kết với nhau & đảm bảo sự PT
Đa dạng hóa các HĐ để gây hứng thú
Sắp xếp các HĐ phải thể hiện được ý tưởng của các bước thực hiện CĐ.
C.cấp cơ hội để trẻ HĐ 1 cách tích cực
Chú ý đến đặc điểm của từng cá nhân
Có thể XD dưới nhiều hình thức khác nhau

Kế hoạch thực hiện chủ đề
Tuần …từ ngày …đến ngày…
(Theo chế độ sinh hoạt hàng ngày)

Kế hoạch thực hiện chủ đề
Tuần …từ ngày …đến ngày…
(Theo mạng hoạt động đã dự kiến)

Kế hoạch thực hiện chủ đề
Tuần …từ ngày …đến ngày…
(Theo các giai đoạn thực hiện chủ đề)
Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL
Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL
Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL
Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL
Kế hoạch thực hiện chủ đề: Tết trung thu - MGL

VI. Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non
2. Triển
khai
hướng
dẫn trẻ
học theo
chủ đề
Giíi thiÖu chñ ®Ò
Cho trẻ khám phá, tìm hiểu chủ đề
Kết thúc hoặc đóng chủ đề.

2. Triển khai hướng dẫn trẻ học theo chủ đề
2.1 Giới thiệu chủ đề
Trò chuyện, đàm thoại với trẻ, nêu câu hỏi, tạo tình huống
Thông qua bài hát, câu đố, đồ vật minh họa
Thông báo cho gia đình về chủ đề học mới và yêu cầu giúp trẻ sưu tầm những thứ liên quan đến chủ đề đem đến lớp
Cô và trẻ cïng lªn kÕ ho¹ch cho c¸c ho¹t ®éng
Mục đích
Tạo sự chú ý, quan tâm và kích thích hứng thú của trẻ đối với CĐ, khai thác kinh nghiệm vốn có của trẻ để hình thành vấn đề cần tìm hiểu

2.2.Khám phá chủ đề
Tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, h.thành thái độ đ.đắn đối với CS.
Tổ chức các HĐ cho trẻ khám phá chủ đề
Xác định và xây dựng KH cho các HĐ chính
Kích thích trẻ tự khám phá qua sách, tranh ảnh, tivi và người thân...
Mục đích
Cung cấp cho trẻ những KT, KN cần thiết liên quan đến chủ đề.
PT, duy trì tối đa h.thú của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ ứng dụng KT,KN trong tất cả các lĩnh vực
Thu hút gia đình trẻ tham gia vào quá trình thực hiện chủ đề
Khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm đối với đối tượng và thái độ hành vi ứng xử đúng đắn

2. Thực hiện chủ đề
2.3. K?t thỳc chủ đề
Trò chuyện ngắn gọn với trẻ về những gì trẻ đã thực hiện trong thời gian khám phá CĐ
Tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ, đọc thơ, chơi trò chơi.
Trẻ mời mọi người tham quan SP do trẻ tạo ra trong quá trình khám phá CĐ
Cô đánh giá kết quả HĐ của trẻ và gợi ý một CĐ hoặc khuyến khích trẻ đưa ra CĐ.
Mục đích
Gây ấn tượng và khắc sâu hơn những KT & TC của trẻ về chủ đề vừa khám phá
Tạo sự hào hứng tham gia khám phá chủ đề tiếp theo.
VI.
Tiến
trỡnh
dạy
học
tích
hợp
theo
chủ
đề ở
trường
mầm
non
3.
Dánh
giá
kết
quả
học
của
trẻ
theo
chủ đề
Trong thời
gian thực
hiện CD,
gv cần tiến
hành đ.giá
t.xuyên
theo 5 linh
v?c PT
KÕt thóc mét chñ ®Ò, gv ë líp cïng nhau trao
®æi rót kinh nghiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn chñ ®Ò,
vµ chuÈn bÞ cho chñ ®Ò tiÕp theo
lên KH quan sát,
hỏi trẻ hàng ngày
qua SP của trẻ
kiểm kê MT g.dục
phiếu tự đánh giá
của giáo viên
Gióp gv nhËn
ra những vÊn
®Ò vµ kÞp thêi
®iÒu chØnh vÒ
ND, PP, ®å
dïng DH,
hoÆc MT
gi¸o dôc.
Hiệu quả t.hợp được xác nhận qua sự tổ chức
nhịp nhàng đan xen của các HD, qua sự p.phú
đa dạng của các HD hàng ngày, qua sự t.gia
hứng thú của trẻ, và sau hết là nh?ng tiến bộ
về mặt phát triển của trẻ qua từng thời kỳ.
 
Gửi ý kiến