Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Wonder Land
Ngày gửi: 10h:31' 27-03-2011
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 786
Số lượt thích: 0 người
Chµo mõng
c¸c vÞ ®¹i biÓu vÒ dù héi thi gi¸o viªn giái huyÖn kim s¬n
N¨m häc 2006 - 2007
Bài giảng dự thi
Bài 56: Cây phát sinh giới động vật
Giáo viên: Đào văn Quang
Đơn vị: Trường THCS Ân hoà
Chào mừng quý thầy cô về dự tiết học hôm nay
Kiểm tra bài cũ
- Kể tên các ngành động vật không xương sống và động vật có xương sống mà các em đã học:
Đáp án
a) Ngành động vật không xương sống:
- Ngành động vật nguyên sinh.
- Ngành ruột khoang.
- Ngành giun dẹp
- Ngành giun tròn.
- Ngành giun đốt.
- Ngành thân mềm
- Ngành chân khớp
b) Ngành động vật có xương sống:
- lớp cá.
- Lớp lưỡng cư.
- Lớp bò sát.
- Lớp chim.
- Lớp thú.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
Hình 56.1
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
Hãy thực hiện lệnh sau
? Tìm trên hình vẽ những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ ? Lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay ?
Hoá thạch
Cá vây chân cổ
Hoá thạch
Lưỡng cư cổ
Lưỡng cư ngày nay
Vây đuôi
Di tích của nắp mang
Vảy
Chi năm ngón
Vây đuôi
Vảy
Nắp mang
Chi năm ngón
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
Hãy thực hiện lệnh sau
? Tìm trên hình vẽ những đặc điểm chim cổ giống bò sát ngày nay ? Chim cổ giống chim ngày nay ?
3 ngón đều có vuốt
Hàm có
răng
Lông vũ
Cánh
Đuôi dài có 23 đốt sống đuôi
Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau
Chim cổ
Chi có vuốt
Đuôi dài(nhiều đốt sống đuôi)
Lông vũ
Cánh
Chim ngày nay
Bò sát ngày nay
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
Hãy thực hiện lệnh sau
? Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ ? Giữa chim cổ và bò sát cổ ?
Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
3 ngón đều có vuốt
Hàm có
răng
Lông vũ
Cánh
Đuôi dài có 23 đốt sống đuôi
Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau
Chim cổ
Lông vũ
Cánh
Chim ngày nay
Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch :

II. Cây phát sinh giới động vật
Quan sát cây phát sinh giới động vật, cho biết:
? Cây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì ?
? Mức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào ?
? Xác định tổ tiên chung của các ngành động vật ?
? Hãy so sánh vị trí của ngành thân mềm với ngành chân khớp; vị trí của lớp cá với lớp thỏ trên cây phát sinh ?
? Đặc điểm nào trên cây phát sinh cho ta biết về số lượng loài của các nghành, các lớp động vật
Động vật nguyên sinh
Ruột khoang
Giun dẹp
Giun tròn
Giun đốt
Thân mềm
Chân khớp
Động vật có xương sống
Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
II. Cây phát sinh giới động vật
Kết luận chung:
Giới động vật từ khi được hình thành đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với những thay đổi của điều kiện sống. Các loài động vật đều có quan hệ họ hàng với nhau. Người ta đã chứng minh lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ, chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ...
Qua cây phát sinh thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau, thậm chí còn so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác .
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch:
II. Cây phát sinh giới động vật
- Cây phát sinh động vật phản ánh:
+ Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật.
Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
II. Cây phát sinh giới động vật
- Cây phát sinh động vật phản ánh:
+ Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật.
+ Nguồn gốc của các loài động vật.
Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
II. Cây phát sinh giới động vật
- Cây phát sinh động vật phản ánh:
+ Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật.
+ Nguồn gốc của các loài động vật.
+ Vị trí tiến hoá của các loài động vật.
Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
II. Cây phát sinh giới động vật
- Cây phát sinh động vật phản ánh:
+ Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật.
+ Nguồn gốc của các loài động vật.
+ Vị trí tiến hoá của các loài động vật.
+ Số lượng của các loài động vật.
Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
- Dựa vào di tích hoá thạch
II. Cây phát sinh giới động vật
- Cây phát sinh động vật phản ánh:
Mối quan hệ họ hàng
Nguồn gốc
Vị trí tiến hoá
Số lượng loài
của các loài động vật.
Trắc nghiệm
Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
II. Cây phát sinh giới động vật
Kết luận chung:
Giới động vật từ khi được hình thành đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với những thay đổi của điều kiện sống. Các loài động vật đều có quan hệ họ hàng với nhau. Người ta đã chứng minh lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ, chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ...
Qua cây phát sinh thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau, thậm chí còn so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác .
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
Hướng dẫn về nhà:
- Đọc và trả lời các câu hỏi 1 và 2 trong SGK trang 184
- Đọc phần "Em có biết"
- Xem trước nội dung bài: Đa dạng sinh học (trang 185 SGK)


- Cám ơn các em học sinh đã giúp đỡ cô hoàn thành bài dạy.
- Chân thành cảm ơn quý thày,
cô giáo đã về dự tiết học này, rất mong được sự giúp đỡ của quý thày cô.
The end.
 
Gửi ý kiến