Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thu Trang
Ngày gửi: 16h:59' 02-04-2011
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 1728
Số lượt thích: 2 người (Phạm Quan Khôi Nguyên, Phạm Thị Ngọc Hân)
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
10
Kiểm tra bài cũ:
Em hãy điền tên cơ quan còn thiếu trong sơ đồ trên ?
10
Kiểm tra bài cũ:
Em hãy điền tên cơ quan còn thiếu trong sơ đồ trên ?
Tiết 30 Bài 17 NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
( Tiết 2 )
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
I, THÔNG TIN, SỰ KIỆN
( Tiếp )
Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước Việt Nam
( SGK- Trang 57 )
II, NỘI DUNG BÀI HỌC
( Tiếp )
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
NHÓM 1: Hãy nêu chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội ?
NHÓM 2: Hãy nêu chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ?
NHÓM 4: Hãy nêu chức năng, nhiệm vụ của Toà án ND, toà án quân sự và Viện kiểm sát ND ?
NHÓM 3: Hãy nêu chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân?
TÌM HIỂU THÔNG TIN
Nhóm 1 : Quốc hội
Quốc hội: Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhât, do nhân dân bầu ra và được nhan dân giao cho nhiệm vụ trọng đại nhất của quốc gia:
- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật;
- Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội ( kinh tế- xã hội, tài chính, an ninh, quốc phòng…) và về đối ngoại của đất nước;
Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.
(Theo điều 83 và 84 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 )
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992
Điều 83 :Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
- Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.
Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Điều 84 :Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;
2- Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3- Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
4- Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;
5- Quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước;
6- Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương;
…..
Nhóm 2 : Chính phủ
Chính phủ: Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, do Quốc hội bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, có nhiệm vụ:
Bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đất nước.
Đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân
( Theo Điều 109 và 112 Hiến pháp Việt Nam năm 1992
Theo Hiến pháp Việt Nam 1992
Điều 109
- Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân.
- Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước
Điều 112 Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1- Lãnh đạo công tác của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, xây dựng và kiện toàn hệ thống thống nhất bộ máy hành chính Nhà nước từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ viên chức Nhà nước;
2- Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân;
3- Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
4- Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân; thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quản lý và bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân; phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước;
5- Thi hành những biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình, bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước và của xã hội; bảo vệ môi trường;
……
Nhóm 3 : Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân: Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra và được nhân dân địa phương giao nhiệm vụ:
Đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương.
Quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, an ninh… của địa phương.
( Theo điều 119 và 120 Hiến pháp Việt Nam 1992 )
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992
Điều 119:
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.
 
Điều 120:
Căn cứ vào Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Hội đồng nhân dân ra nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách; về quốc phòng, an ninh ở địa phương; về biện pháp ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho, làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước.
Nhóm 3: Uỷ ban nhân dân
Uỷ ban nhân dân: Là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, do Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
( Theo điều 123 Hiến pháp Việt Nam 1992 )
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992
Điều 123:
Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
10
NHÓM 4: Toà án nhân dân, toà án quân sự
Toà án nhân dân, toà án quân sự là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toà án nhân dân xét xử công khai và quyết định theo đa số.
( Theo Hiến pháp Việt Nam 1992 ):
Điều 127:
Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do luật định là những cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Toà án đặc biệt.
ở cơ sở, thành lập các tổ chức thích hợp của nhân dân để giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật.
Điều 131
Toà án nhân dân xét xử công khai, trừ trường hợp do luật định.
Toà án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số.
10
NHÓM 4: Viện kiểm sát nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất
( Theo Hiến pháp Việt Nam 1992 ):
Điều 137
Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan khác thuộc Chính phủ, các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân, thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố trong phạm vi trách nhiệm do luật định.


Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Các cơ quan
quyền lực, đại
Biểu của nhân
dân

Quốc hội
HĐND tỉnh
( Thành phố)
HĐND huyện
( quận, thị xã )
HĐND xã
( phường, thị trấn


Các cơ quan
hành chính
nhà nước

Chính phủ
UBND tỉnh
( thành phố )
UBND huyện
( quận, thị xã )
UBND xã
( phường, thị trấn)


Các cơ quan
xét xử


Toà án ND tối cao
Toà án ND tỉnh
( thành phố )
Toà án ND huyện
( quận, thị xã )
Các toà án
quân sự
Các cơ quan
kiểm sát


Viện kỉêm sát ND
tối cao
Viện kiểm sát ND
tỉnh ( thành phố )
Viện kiểm sát ND
huyện ( quận,
thị xã )
Viện kiểm sát
quân sự

Câu hỏi:
Câu hỏi: Bộ máy nhà nước ta gồm mấy loại cơ quan ? Mỗi loại cơ quan có những cơ quan cụ thể nào?
Bộ máy nhà nước có 4 loại cơ quan:
- Cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân. (Bao gồm : Quốc hội, HĐND các cấp. )
- Cơ quan hành chính nhà nước. ( Bao gồm : Chính phủ, UBND các cấp)
- Cơ quan xét xử. ( Bao gồm : Toà án nhân dân tối cao, toà án nhân dân địa phương và các toà án quân sự )
- Cơ quan kiểm sát. ( Bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân địa phương và các Viện kiểm sát quân sự )
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
I, THÔNG TIN SỰ KIỆN
( Tiếp )
Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước Việt Nam
( SGK- Trang 57, 58 )
II, NỘI DUNG BÀI HỌC
( Tiếp )
C, Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước Việt Nam
Ý (c) SGK- Trang 58, 59
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
NHÓM 1: Vì sao Quốc hội được gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất ?
NHÓM 2: Vì sao HĐND được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương và là cơ quan quyền lực nhag nước ở địa phương?
NHÓM 4: Vì sao UBND được gọi là cơ quan chấp hành của HĐND ?
NHÓM 3: Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội?
THẢO LUẬN NHÓM
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
1 Quốc hội:
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, vì :Quốc hội do nhân dân dân bầu ra thông qua các cuộc bầu cử, Quốc hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, vì: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền làm Hiến pháp; ban hành các bộ luật; quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại…của Đất nước.
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
2, Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương, vì: HĐND do nhân dân địa phương bầu ra và được nhân dân địa phương giao nhiệm vụ.
HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, vì: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước chịu sự quản lý của Quốc hội, thay mặt Quốc hội đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
3, Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, vì: Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nứơc do quốc hội bầu ra, chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội trong việc đảm bảo tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
4,UBND là cơ quan chấp hành của HĐND, vì: UBND là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do HĐND bầu ra, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nứơc cấp trên và nghị quyết của HĐND.
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
Theo em trách nhiệm chung của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

Nhà nước đảm bảo và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn và nâng cao đời sống ấm no, tự do, hạnh phức của nhân dân; bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
I, THÔNG TIN SỰ KIỆN
( Tiếp )
Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước Việt Nam
( SGK- Trang 57, 58 )
II, NỘI DUNG BÀI HỌC
( Tiếp )
C, Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước Việt Nam
Ý (c) SGK- Trang 58, 59
D, Trách nhiệm của nhà nước
Ý (d) SGK- Trang 59
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước ?

Công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ.
Bài 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
10
I, THÔNG TIN SỰ KIỆN
( Tiếp )
Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước Việt Nam
( SGK- Trang 57, 58 )
II, NỘI DUNG BÀI HỌC
( Tiếp )
C, Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước Việt Nam
Ý (c) SGK- Trang 58, 59
D, Trách nhiệm của nhà nước
Ý (d) SGK- Trang 59
Đ, Quyền và nghĩa vụ của công dân
Ý (đ ) SGK- Trang 59
III, BÀI TẬP

Bài tập d SGK- Trang 59
Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.
Chính phủ làm nhiệm vụ:
1, Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật
2, Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật
Chính phủ do:
3, Nhân dân bầu ra
4, Quốc hội bầu ra
Uỷ ban nhân dân do:
5, Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra
6, Nhân dân bầu ra
7, Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra

Bài tập d SGK- Trang 59
Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.
Chính phủ làm nhiệm vụ:
1, Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật
2, Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật
Chính phủ do:
3, Nhân dân bầu ra
4, Quốc hội bầu ra
Uỷ ban nhân dân do:
5, Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra
6, Nhân dân bầu ra
7, Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra
10
TRÒ CHƠI “ EM LÀ NHÀ THÔNG THÁI”
Xin chào các bạn học sinh lớp 7C.Ta là nhà thông thái đây ! Hôm nay bạn nào trả lời được nhiều câu hỏi của ta, bạn đó sẽ đựơc trở thành nhà thông thái.
10
TRÒ CHƠI “ EM LÀ NHÀ THÔNG THÁI”
Câu 1: Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nứơc cao nhất ?
10
TRÒ CHƠI “ EM LÀ NHÀ THÔNG THÁI”
Đáp án câu 1: Những cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước đó là: Quốc hội, HĐND các cấp ( Tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, thị trấn…). Trong đó Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
10
TRÒ CHƠI “ EM LÀ NHÀ THÔNG THÁI”
Câu 2: Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ?
10
TRÒ CHƠI “ EM LÀ NHÀ THÔNG THÁI”
Đáp án câu 2: Những cơ quan hành chính nhà nước là: Chính phủ, UBND các cấp ( tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, thị trấn…). Trong đó Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.
10
TRÒ CHƠI “ EM LÀ NHÀ THÔNG THÁI”
Câu 3: Em hãy cho biết tên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các công việc sau:
A, Đăng ký hộ khẩu thường trú.
B, Sửa đổi Hiến pháp, luật.
C, Xét xử các vụ án quân sự.
D, Giải quyết các vụ ly hôn.
10
TRÒ CHƠI “ EM LÀ NHÀ THÔNG THÁI”
Đáp án câu 3:
A, Đăng ký hộ khẩu thường trú.=> UBND địa phương nơi gia đình cư trú.
B, Sửa đổi Hiến pháp, luật.=> Quốc hội
C, Xét xử các vụ án quân sự.=> Toà án quân sự
D, Giải quyết các vụ ly hôn.=> Toà án nhân dân địa phương
Bài tập về nhà
Bài tập đ SGK- Trang 59
Các em về ôn lại nội dung
Bài học và đọc trước
Bài 18 Bộ máy nhà nước
cấp cơ sở
Kính chúc thầy cô sức khoẻ!
Chúc các em học tập tốt !
No_avatar

Cau mày

Avatar

?

Avatar

Lưỡng lự

No_avatarf

thay vì hỏi sau cùng bạn có thể chia ra mục a mục b...gì đó để dễ rốiCau mày

No_avatarf

Ngây thơ

No_avatar

hay

Nháy mắt

No_avatar

Lỡ lời

rat hay

 

No_avatarf

sao không giải bài tập câu e

No_avatar

cũng tạm được

 

 
Gửi ý kiến