Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Danh
Ngày gửi: 14h:42' 17-04-2011
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 818
Số lượt thích: 0 người
Giáo án GDCD Lớp 9
Bài tập :
* Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương ứng.
X
X
X
X
X
Bài 17 :
NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
I. Đặt vấn đề :
Các chiến sĩ hải quân canh giữ đảo Trường Sa lớn
Dân quân nữ Nam bộ duyệt binh tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội.
Tình cảm của thế hệ trẻ đối với người mẹ đã có công góp phần bảo vệ Tổ Quốc
?
Em có suy nghĩ gì khi xem những bức ảnh trên ?
EM CÓ BIẾT
Các bức ảnh cho thấy bảo vệ Tổ Quốc bao gồm cả bảo vệ vùng đất liền, vùng biển và vùng trời.
Lứa tuổi học sinh cũng có thể góp mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc bằng những việc làm vừa sức .
?
Bảo vệ Tổ Quốc là trách nhiệm của ai ?
EM CÓ BIẾT
Bảo vệ Tổ Quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của tất cả công dân.


Nhóm 1: Thế nào là bảo vệ Tổ quốc ?

Nhóm 2: Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc ?

Nhóm 3: Bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung gì ?Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bài 10 :
NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
I. Đặt vấn đề :
II. Bài học :
1/Thế nào là bảo vệ Tổ quốc :

Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, xương máu mới có được.

- Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm Tổ quốc ta.
"Sông núi nước Nam vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời,
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời"
Lý Thường Kiệt
Bài thơ thần :
" Vua Hng d cĩ cơng d?ng nu?c, Bc chu ta hy cng nhau gi? l?y nu?c".
Hồ Chí Minh

Bảo vệ Tổ quốc bao gồm : xây dựng quốc phòng toàn dân ; thực hiện nghĩa vụ quân sự; bảo vệ trật tự an ninh xã hội ; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
Bài 10 :
NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
I. Đặt vấn đề :
II. Bài học :
1/Thế nào là bảo vệ Tổ quốc :

Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bảo vệ Tổ quốc bao gồm: xây dựng quốc phòng toàn dân ; thực hiện nghĩa vụ quân sự ; bảo vệ trật tự an ninh xã hội ; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
* Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân .
* Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
* Thực hiện chính sách hậu phương quân đội
?
Theo em, trách nhiệm đối với công dân - học sinh là gì ?
EM CÓ BIẾT
* Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.
* Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.
* Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú.
* Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi. Vận động người thân làm tốt nghĩa vụ quân sự.
Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Nghĩa vụ và quyền đó được thể hiện trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
“…Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân…”
Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ; giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân ; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội ; xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và chiến sĩ, công nhân, nhân viên quốc phòng ; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước.
( điều 13,44 và 48 Hiến pháp năm 1992)
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
". Công dân nam giới đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ ; lứa tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi " .
(Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1994)
“ … Coâng daân Vieät Nam naøo caâu keát vôùi nöôùc ngoaøi nhaèm gaây nguy haïi cho ñoäc laäp , chuû quyeàn , thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Toå quoác , löïc löôïng quoác phoøng , cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa vaø Nhaø nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam , thì bò phaït tuø töø 12 naêm ñeán 20 naêm ,tuø chung thaân hoaëc töû hình …”
“ … Ngöôøi naøo khoâng chaáp haønh ñuùng qui ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaêng kí nghóa vuï quaân söï , khoâng chaáp haønh leänh goïi nhaäp nguõ , leänh goïi taäp trung huaán luyeän , ñaõ bò xöû phaït haønh chính veà haønh vi naøy hoaëc ñaõ bò keát aùn veà toäi naøy , chöa ñöôïc xoaù aùn tích maø coøn vi phaïm , thì bò phaït caûi taïo khoâng giam giöõ ñeán hai naêm hoaëc bò phaït tuø töø ba thaùng ñeán hai naêm …”
“… Ngöôøi naøo coá yù caûn trôû vieäc ñaêng kí nghóa vuï quaân söï , goïi nhaäp nguõ , goïi taäp trung huaán luyeän , thì bò phaït caûnh caùo , caûi taïo khoâng giam giöõ ñeán hai naêm hoaëc bò phaït tuø töø ba thaùng ñeán hai naêm …”

( Ñieàu 78, 259 vaø 262 Boä luaät Hình söï naêm 1999 )
Những hành vi, việc làm nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ? Vì sao ?
a) Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.
b) Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
c) Vận động bạn bè, người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
d) Dân phòng tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
e) Xây dựng nhà máy quốc phòng.
f) Tự ý chụp ảnh ở các khu quân sự.
h) Gặp gỡ các chiến sĩ quân đội, các cựu chiến binh nhân dịp 22/12.
i) Báo cáo cho người có trách nhiệm khi phát hiện những hành vi có nguy hại đến an ninh quốc gia.
BÀI TẬP
Bài tập 1
Nhà Hòa có hai anh em. Anh trai Hòa vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin, mẹ Hòa không muốn xa con nên buồn bã, khóc lóc và muốn tìm mọi cách để xin cho anh ở lại.

Hỏi : Nếu em là Hòa, em sẽ làm gì ? Vì sao ?
TÌNH HUỐNG
Bài tập 2
BÀI TẬP
Dặn dò :
- Học thuộc bài.
- Đọc trước phần “Đặt vấn đề”.
- Trình bày bảng phụ :

+ Tổ 1 : Gợi ý a / SGK tr 67.

+ Tổ 2 : Gợi ý b / SGK tr 67.

+ Tổ 3 : Gợi ý c / SGK tr 68.
No_avatar

tkanks nhak

 

No_avatar

bài này kì quá ko hiểu  =))  Khóc

No_avatar

em với cô đụ nhau đi  Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến