Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoan Huu Hao
Ngày gửi: 16h:53' 17-04-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 655
Số lượt thích: 0 người
** học sinh tích cực**
@ *trường học thân thiện * @
HS
Toán
Lê Văn Trưng

Trường Tiểu họcThái Hòa A
Kiểm tra bài cũ
Kết quả của phép tính 2057 x 13=? Là:
Câu 1:
C. 27741
B.26742
A. 26741
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Kết quả của phép tính 7368 : 24 =? là
Câu 2:
C. 370
B.37
A. 307
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Tính giá trị của biểu thức : m+n; m-n; mxn; m:n, với :
m= 952, n=28
952 + 28 = 980
952 - 28 = 924
952 x 28 = 26656
952 : 28 = 34
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
2. Tính:
a. 12054 : (15 + 67)=
b.9700 :100 + 36 x12=
12054 :
82 =
147
29150 - 136 x 201 =
27336 =
29150 -
1814
97 + 432 =529
( 160 x 5 – 25 x 4):4=
( 800 – 100) :4=
700 :4= 175
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 36 x 25 x 4 =
36 x (25 x 4)
= 36 x 100
= 3600
18 x 24 : 9 =
(18 : 9) x 24
= 2 x 24
= 48
41 x 2 x 8 x 5 =
(41 x 8) x (2 x 5)
= 328 x 10
= 3280
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
4. Moät cöûa haøng tuaàn ñaàu baùn ñöôïc 319m vaûi, tuaàn sau baùn ñöôïc nhieàu hôn tuaàn ñaàu 76m. Hoûi trong hai tuaàn ñoù, trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi, bieát raèng cöûa haøng môû cöûa taát caû caùc ngaøy trong tuaàn?
Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải
Tuần đầu:
Tuần sau:
Tóm tắt:
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải
Tuần đầu:
Tuần sau:
Gợi ý :
Để tìm mỗi ngày trong hai tuần bán bao nhiêu mét vải ta làm thế nào?
Ta lấy tổng số m vải hai tuần ( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau ) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Tuần đầu:
Tuần sau:
Ta lấy tổng số m vải hai tuần( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.
Số m vải tuần đầu biết chưa?
(Biết 319 m)
Tuần sau biết chưa?
(Tuần sau chưa biết ? )
Vậy để tìm số m vải tuần sau ta làm thế nào?
Số mét vải tuần sau bán được: ( Lấy 319 m + 76 m = Am)
Vậy tổng số m vải hai tuần bán ? m vải
Tổng số ngày trong hai tuần biết chưa?
Tổng số mét vải hai tuần : ( Lấy 319 m +A m = B m)
( Chưa biết)
Để tìm số ngày trong hai tuần ta làm thế nào?
Số ngày cả hai tuần :(Lấy 7 x 2 = C (ngày) )
Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được:
Lấy B : C = D( m)
Bài giải
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Số mét vải tuần sau cửa hàng bán được là:
319 + 76 = 395 (m)
Số mét vải cả hai tuần cửa hàng bán được là:
319 + 714 = 714(m)
Số ngày cả hai tuần là:
7 x 2 = 14( ngày)
Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
714 : 14 = 51(m )
Đáp số: 51m vải
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Bài giải
Số mét vải tuần sau bán được là:
319 + 76 = 395(m)
Trung bình mỗi ngày bán được là:
(319 + 395) : ( 7 x 2) = 51(m)
Đáp số: 51m
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Kết quả của phép tính 215 x 26 = ? là
c.5690
a.5593
b.5590
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Toán
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Cách làm nào sau đây thuận tiện nhất?
Chọn ý đúng nhất:
b. 215 x 86 + 215 x 14 = 18490 + 3010
= 21500

215 x 86 + 215 x 12 = 215 x (86 + 14)
= 215 x 100
= 21500
về làm
lại bài tập
Chúc các em
chăm ngoan, học giỏi
 
Gửi ý kiến