Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Đức Thuần (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:11' 21-02-2009
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 người
Chào các em học sinh thân yêu!

Chi Đội 8A - Nguyễn Viết Xuân, trường THCS Dương Thủy chăm ngoan, học giỏi!
KiÓm tra bµi cò:
Dọc thuộc phần dịch bài thơ ``Ngắm trang" của Hồ Chớ Minh. Có hay không sự giao hoà đặc biệt giữa người và trăng?
Lí Công Uẩn lên ngôi vua (1009)
Tái hiện lễ dời đô về Thăng Long (1010)

BÀI 22
TiÕt 90
CHiếu dời đô
(thiên đô chiếu)
I/Dọc và tìm hiểu chú thích:
1/Tác gi¶:
-¸LÝ C«ng UÈn (974 -1028) tøc Lí Thái Tæ, quª ë tØnh B¾c Ninh.
- Ông lµ ng­êi th«ng minh, nh©n ¸i vµ lµ ng­êi s¸ng lËp nªn v­¬ng triÒu nhµ LÝ.

Tượng lí công uẩn tại hà nội
2/Tác phÈm:
- Ra ®êi vµo n¨m 1010 nh»m bµy tá ý ®Þnh dêi ®« tõ Hoa L­ (Ninh B×nh) ra §¹i La (Th¨ng Long – Hµ Néi ngµy nay)
-ThÓ lo¹i: ChiÕu lµ thÓ v¨n ®­îc nhµ vua dïng ®Ó ban bè mÖnh lÖnh..
PhÇn 1: Tõ ®Çu ®Õn “phån thÞnh”
PhÇn 2: Tõ “thÕ mµ” ®Õn “dêi ®æi”
PhÇn 3: Cßn l¹i.
3/ Bè côc:
3 phần
Nhà vua ban chiÕu

Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu )
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1/ T¸c gi¶
2/ Tác phẩm:
3/ Bè côc:
CÔNG

TRÌNH

kiÕn

TRÚC

THêi

Rồng thời Lí
Chùa Một Cột
II/ Tìm hiÓu v¨n b¶n:
- Nh Thương năm lần dời đô.
- Nh Chu ba lần dời dụ.
- Kinh đô cũ của Cao Vương
* §iÒu th­êng t×nh, kh«ng kh¸c l¹ (LËp luËn lµm c¬ së ®Ó tr×nh bµy vÊn ®Ò).
àThÞnh v­îng
=>Theo ý trêi, ý dân
a/ Nờu lịch sử
1/Lí do dêi ®«:
b/ Thùc tÕ nhà Đinh, Lê:
Nhà Đinh, Lê không dêi ®«
=>Trái ý trêi, ý dân
àSuy vong.
(Sáng tá vÊn ®Ò trên lí và tình)
*
Theo mệnh trời, học cỏi dỳng của người xưa, nhõn dõn no ấm,
vạn vật thớch nghi, dất nước phồn thịnh, phát triển .
b/Thùc tÕ nhà Đinh, Lê:
a/ Nêu lÞch sö:
1/Lí do dêi đô:
LËp luËn chÆt chÏ gi÷a lí và tình.
*
*
Bi tập:
( Hóy viết D nếu em cho l dỳng, S nếu em cho l sai với câu sau ):
Sức mạnh của nhà Lí bấy giờ tương đương với nh Dinh, Lờ trước dõy dỳng hay sai?
Đáp án : s
2/ Nguyờn nhõn chọn Đại La .
-Về mặt địa lớ:Trung tõm, cú nỳi cú sụng, dất rộng, bằng, cao thoỏng.
-Về van hoá chính trị: là manh đất thịnh vượng, đầu mối giao lưu.
è Héi tô ®ñ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ®Æt kinh đô.
-VÒ mÆt lÞch sö: N¬i x­a Cao V­¬ng đóng đô.
Đ¹i La
Về lịch sử
Cao Vương dúng dụ
Về địa lí
Trung tõm của trời đất
VÒ văn hoá
M¶nh ®Êt thÞnh v­îng
Héi ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Æt Kinh đô
B?n đ? Đ?i La
Ý
T­ëng
Dêi
§ô
Lí do dêi đô
(Hoa L­ kh«ng phï hîp)
N.N.chän §¹i La
(Héi ®ñ mäi ®iÒu kiÖn)
Nêu lÞch sö
(Dêi ®« ph¸t triÓn)
Thực tế nhà Đinh, Lê
(Không dời nên suy vong)
Lợi thế của Đại La
(Lớ tưởng về mọi mặt)
Bài tập trắc nghiệm
( Chọn câu đúng nhất )
Vì sao nói “ChiÕu dêi ®«” ra ®êi ph¶n ¸nh ý chÝ ®éc lËp tù c­êng vµ sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña d©n téc §¹i ViÖt?
A/ Triều đình nhà Lí đủ lớn mạnh để chống đỡ với nạn phong kiến cát cứ
B/ Dõn tộc Đại Việt đủ sức sỏnh ngang hng với phương Bắc.
C/ Dịnh dụ ở Thang Long l nguyện vọng của nhân dõn xõy dựng một đất nước độc lập, tự cường.
D/ Cả ba ý trờn.

Dỏp ỏn: cõu D
Cõu hỏi thảo luận nhóm:
KÕt thóc bµi chiÕu là câu “… Các khanh nghÜ thÕ nào ?”. Cách nãi đó có tác dông g×?
Dỏp ỏn:
Tạo sự đồng cảm, mang tớnh chất trao đổi, thuyết phục người nghe bằng tình cảm bên cạnh những lí lẽ chặt chẽ.
III/ Tổng kết :
IV/ LuyÖn tËp:
Nội dung: Khỏt vọng về một đất nước thống nhất, khẳng định ý chớ tự cường và sự lớn mạnh của dân tộc Đại Việt.
NghÖ thô©t: ThuyÕt phôc ng­êi nghe b»ng lÝ lÏ chÆt chÏ vµ sù kÕt hîp hài hoà gi÷a lí và tình.
Những điều cần nắm vững qua bài học:
*Thấy được khát vọng độc lập, khí phách tự cường của dân tộc.
*Kết cấu chặt chẽ, lập luận thuyết phục, kết hợp giữa lí v tỡnh.
* N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng thÓ chiÕu vµ vËn dông lµm v¨n nghÞ luËn.
-Bài cò: N¾m néi dung chÝnh, häc kÜ ghi nhí.
-Bài míi: So¹n vµ chuÈn bÞ bµi “ C©u phñ ®Þnh” TiÕt 91
Yêu cÇu vÒ nhµ:
-Bài tËp: Hãy chuyÓn ®æi câu sau thành câu phñ ®Þnh?
“ TrÉm rÊt ®au xãt vÒ viÖc đó, không thÓ kh«ng dêi đô”.
Chào đón Thăng Long ngàn năm tuổi!
 
Gửi ý kiến