Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Toàn
Ngày gửi: 22h:26' 06-09-2011
Dung lượng: 22.2 MB
Số lượt tải: 387
Số lượt thích: 0 người
Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
Trường THCS Thị Trấn Hướng tới
1000 Năm
Thăng Long - Hà Nội
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quốc Oai
Bài Giảng
Môn : Lịch Sử 7
Người thực hiện : Nguyễn Thị Toàn
Trường THCS Thị Trấn
Ngày 11 - tháng 10 - năm 2010
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quốc Oai
Bài Giảng
Môn : Lịch Sử 7
Người thực hiện : Nguyễn Thị Toàn
Trường THCS Thị Trấn
Ngày 11 - tháng 10 - năm 2010
Kiểm tra bài cũ
Hoa Lư
Phú Xuân
Cổ Loa
Phong Châu
Kinh Đô của nước ta dưới thời Ngô Quyền ở đâu ?
Đầu thời nhà Đinh
Cuối thời nhà Ngô
Cuối thời nhà Đinh
Đầu thời nhà tiền Lê
Loạn 12 sứ quân diễn ra vào thời điểm nào ?
Đinh Bộ Lĩnh xây dựng căn cứ ở đâu ?
Hoa Lư ( Ninh Bình )
Lam Sơn ( Thanh Hoá )
Triệu Sơn ( Thanh Hoá )
Cẩm Khê ( Phú Thọ )
a
Tại sao Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được đất nước ?
a. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân
b.Tài năng của Đinh Bộ Lĩnh
c. Sự liên kết với các sứ quân
d. Tất cả các câu trên đều đúng
d
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế
- Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
Sau khi dẹp song loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì ?
Em hiểu như thế nào về từ Hoàng đế ?
Việc vua Đinh Tiên Hoàng xưng Hoàng đế có ý nghĩa gì ?
Em hiểu gì về tên nước Đại Cồ Việt ?
Tại sao Đinh Tiên Hoàng lại đóng đô ở Hoa Lư ?
Kinh Đô Hoa Lư
Cổng thành Hoa Lư
Chùa Bàn Ngô ( Hoa Lư )
Chùa Nhất Trụ
- Hoa L­ lµ quª h­¬ng cña §inh Bé LÜnh.
- §Þa h×nh hÑp, nhiÒu ®åi nói thuËn lîi cho viÖc phßng thñ.
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế
- Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
- 970 đặt niên hiệu là Thái Bình, giao hảo với nhà Tống
Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì ?
Sau đó Đinh Bộ Lĩnh còn làm gì ?
- Phong Vương, đúc tiền. Dùng hình phạt nghiêm khắc với kẻ phạm tội .
Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào ?
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Đền thờ Vua Đinh (Ninh Bình )
Lăng Vua Đinh Tiên Hoàng
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Nhà Đinh xây dựng đất nước
Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
- Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám hại
Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua ?
Nội bộ lục đục, Tống lăm le xâm lược
Lê Hoàn được suy tôn làm vua
Sau khi lên ngôi Lê Hoàn đã làm gì ?
- Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập lên nhà Tiền Lê
Theo em nhiệm vụ cấp bách đối với nhà Tiền Lê lúc này là gì ?
Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê ?
Ai nhanh hơn
Bộ máy triều đình
Vua
Thái sư, Đại sư
Quan
văn
Quan

10 lộ
Phủ
Châu
Đơn vị hành chính
Bộ máy nhà nước được tổ chức chặt chẽ quy củ hơn thời Ngô.
- Em hãy nhận xét bộ máy nhà nước thời Tiền Lê ?
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
* Chính quyền :
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Nhà Đinh xây dựng đất nước
Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
- Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám hại
Nội bộ lục đục, Tống lăm le xâm lược
Lê Hoàn được suy tôn làm vua
Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập lên nhà Tiền Lê
* Chính quyền :
* Quân đội :
Quân đội thời Lê được tổ chức như thế nào ?
Gồm 10 đạo
Hai bộ phận: Cấm quân và quân địa phương
Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội nhà Lê ?
Những việc làm của vua Lê có tác dụng như thế nào ?
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Nhà Đinh xây dựng đất nước
Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
3. Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lê Hoàn
* Hoàn cảnh :
Quân Tống xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào ?
- Cuối năm 979, nhà Đinh rối loạn, quân Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
* Diễn biến :
- 981 Quân địch do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào nước ta theo hai đường thuỷ và bộ .
Quỷ Môn Quan – đường bộ
Sông Bạch Đằng – đường thủy
Em có nhận xét gì về quân Tống ?
Em hãy nhận xét cách bố trí mai phục của Lê Hoàn ?
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Nhà Đinh xây dựng đất nước
Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
3. Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lê Hoàn
* Hoàn cảnh :
- Cuối năm 979, nhà Đinh rối loạn, quân Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
* Diễn biến :
- 981 Quân địch do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào nước ta theo hai đường thuỷ và bộ .
Lê Hoàn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức tiêu diệt cả hai cánh quân
Chiến tranh kết thúc Lê Hoàn sai sứ sang Tống đề nghị hoà hiếu
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Nhà Đinh xây dựng đất nước
Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
3. Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lê Hoàn
* Hoàn cảnh :
* Diễn biến :
* ý nghĩa :
Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi có ý nghĩa gì ?
Bảo vệ nền độc lập của đất nước
Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù
Chứng tỏ ý chí quyết tâm của nhân dân
Vì sao cuộc kháng chiến chống Tống dành thắng lợi ?
Do triều tiền Lê đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng
Sự chỉ huy tài tình sáng suốt của Lê Hoàn
Nhân dân đoàn kết, trên dưới một lòng, cùng nhau
chống giặc Tống
Nguyên nhân nào là cơ bản nhất ?
Tại sao sau khi chiến tranh chấm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang Trung Quốc đặt lại quan hệ bình thường ?
Lê Hoàn (Lª §¹i Hµnh)
Lăng vua Lê Đại Hành
Bài tập củng cố
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Bài tập 1. Viết các dữ kiện lịch sử vào ô trống của bảng dưới đây sao cho đúng với niên đại:
Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.
Đinh Bộ Lĩnh qua đời.
Lê Hoàn được suy tôn làm vua
Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi.
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Bài tập 2.
Chọn chữ Đ(đúng) hoặc S(sai) vào đầu mỗi phương án:
Đinh Bộ Lĩnh chọn Đại La để làm đất đóng đô.
Bộ máy chính quyền trung ương thời Tiền Lê chặt chẽ, quy củ hơn thời Ngô.
Vì lợi ích của quốc gia dân tộc, Thái hậu Dương Vân Nga đã trao ngôi báu cho Lê Hoàn.
Lê Hoàn được suy tôn làm vua do có công lao giúp Đinh Liễn dẹp "Loạn 12 sứ quân".


S
Đ
Đ
S
Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
Bài tập 3.
Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?
Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất
Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta
Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi
Đinh Tiên hoàng mất các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn


2

Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc bài theo các mục trong SGK.
Sưu tầm những tài liệu về nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê.
Tập vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Tiền Lê.
Chuẩn bị tiếp mục II của bài học.
Kính chúc quý thầy cô mạnh khoẻ
Chúc các Em học giỏi !
 
Gửi ý kiến