Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cham ngon day hoc

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:05' 15-09-2011
Dung lượng: 560.0 KB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
TÍCH HỢP GIÁO DỤC
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRONG MÔN TIẾNG VIỆT

I. Mục tiêu, phương thức tích hợp
Hoạt động 1
1. Mục tiêu GDBVMT qua môn Tiếng Việt là gì ?
2. Môn Tiếng Việt ở tiểu học có thể tích hợp GDBVMT theo các phương thức nào ?
II. PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP CỤ THỂ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT
Phương thức 1 : Khai thác trực tiếp
Đối với các bài học có nội dung trực tiếp về GDBVMT, GV giúp HS hiểu, cảm nhận được đầy đủ, và sâu sắc nội dung bài học chính là góp phần giáo dục trẻ một cách tự nhiên về ý thức bảo vệ môi trường. Đây là điều kiện tốt nhất để nội dung GDBVMT phát huy tác dụng với HS thông qua đặc trưng của môn Tiếng Việt.
Phương thức 2 : Khai thác gián tiếp
D?i v?i cỏc bài học cú Nội dung có thể liên hệ với việc BVMT:
- Khi soạn giáo án v th?c hi?n d?y h?c, GV cần "tích hợp" bằng cách gợi mở vấn đề liên quan đến BVMT nhằm giáo dục HS theo định hướng GDBVMT.
- Cần xác định rõ: Đây là yêu cầu "tích hợp" theo hướng liên tưởng mở rộng, do vậy phải thật tự nhiên, hài hoà, có mức độ; tránh khuynh hướng liên hệ lan man, "sa đà" hoặc gượng ép, không phù hợp với đặc trưng môn học.
- Căn cứ vào chương trình, SGK Tiếng Việt, GV có thể thực hiện phương thức khai thác gián tiếp để thực hiện yêu cầu GDBVMT ở nội dung của khá nhiều bài học.
Lớp 1
* Nội dung tích hợp
1. Giới thiệu về một số cảnh quan thiên nhiên, gia đình, trường học (môi trường gần gũi với HS lớp 1) qua các ngữ liệu dùng để dạy các kỹ năng đọc (Học vần, tập đọc), Viết (Chính tả, tập viết), Nghe-Nói (kể chuyện)
2. Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp qua các hành vi ứng xử cụ thể : bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.
1/ Ph­¬ng thøc 1 : Khai th¸c Trực tiếp
PhÇn học vần
GDBVMT th«ng qua viÖc khai th¸c néi dung tõ kho¸, tõ ng÷ øng dông, c©u-bµi øng dông (kÕt hîp tranh minh họa trong SGK, nÕu cã).

GDBVMT th«ng qua viÖc khai th¸c néi dung LuyÖn nãi (theo chñ ®iÓm trong SGK TV1).

Phần Luy?n t?p t?ng h?p
Tập đọc
VD :
Hoa ngọc lan (TV1, T2, tr 64)
Liên hệ : Hoa ngọc lan đẹp, thơm, có ích cho cuộc sống con người, vì vậy cần được giữ gìn, bảo vệ...
Cây bàng (TV1, T2, tr 127)
(?) Để có cây bàng đẹp vào mùa thu, nó phải được nuôi dưỡng và bảo vệ nhu th? nào ?
Đi học (TV1, T2, tr 130)
(?) Đường đến trường có những cảnh gì đẹp ?
Chính tả
TC Hoa sen (TV1, T2, tr 93)
Kết hợp GDMT (trước khi HS tập chép, hoặc củng cố cuối tiết học) : Hoa sen vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa (gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn), do vậy ai cũng yêu thích và muốn giữ gìn để hoa đẹp mãi.
TC Hồ Gươm (TV1, T2, tr 120)
Liên hệ (cuối tiết học) : Hồ Gươm là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội và là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Càng yêu quý Hồ Gươm, chúng ta càng có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ Hồ Gươm đẹp mãi.
Kể chuyện
VD :
Cô chủ không biết quý tình bạn (TV1, T2, tr 135)
Dựa vào nội dung câu chuyện, GV có thể rút ra bài học và liên hệ về ý thức BVMT: Cần gần gũi, chan hoà với các loài vật quanh ta và biết quý trọng tình cảm bạn bè dành cho mình.
Lớp 2

I. nội dung tích hợp
Giới thiệu thiên nhiên và môi trường, cuộc sống xã hội (đặc biệt là cuộc sống gia đình, nhà trường và ngoài xã hội) được đề cập qua các ngữ liệu dùng để dạy kiến thức, kĩ năng, thể hiện ở các phân môn : Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Tập viết, Luyện từ và câu, Tập làm văn.
Giúp HS hiểu được ý nghĩa của môi trường Xanh - Sạch - Đẹp đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống con người.
Giáo dục ý thức BVMT : không phá hoại môi trường tự nhiên, trồng cây gây rừng và làm đẹp cảnh quan môi trường xung quanh ; yêu quý gia đình, bạn bè, quê hương đất nước.

II. phương thức tích hợp

1/ Ph­¬ng thøc 1 : Khai th¸c Trực tiếp
a) Ph©n m«n TËp ®äc
Bµi Mïa xu©n ®Õn (TV2, T2, tr 17)
HS luyÖn ®äc bµi v¨n t¶ c¶nh thiªn nhiªn sinh ®éng khi mïa xu©n ®Õn cña nhµ v¨n NguyÔn Kiªn : Hoa mËn.... mïa xu©n tíi; t×m hiÓu bµi (SGK) ®Ó c¶m nhËn ®­îc néi dung, cã ý thøc BVMT.
Bµi Néi quy ®¶o khØ (TV2, T2, tr 43)
HS luyÖn ®äc bµi v¨n vµ t×m hiÓu nh÷ng ®iÒu cÇn thùc hiÖn khi ®Õn tham quan t¹i §¶o KhØ chÝnh lµ n©ng cao ý thøc BVMT
Bµi MÑ (TV2, T1, tr 101)
GV h­íng dÉn HS luyÖn ®äc, tr¶ lêi CH SGK (chó ý c©u 2 : MÑ lµm g× ®Ó con ngñ ngon giÊc ?), tõ ®ã gióp HS trùc tiÕp c¶m nhËn néi dung BVMT.
b) Phân môn Kể chuyện
Thông qua một số câu chuyện trong SGK Tiếng Việt 2 do HS tập kể trên lớp (theo yêu cầu CT), GV có thể giúp các em trực tiếp cảm nhận nội dung BVMT.
VD :
KC Tuần 6 : Mẩu giấy vụn (TV 2, T2, tr 49) - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học luôn sạch đẹp.
KC Tuần 10 : Sáng kiến của bé Hà (TV 2, T1, tr 79) - Giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà và những người thân trong gia đình.
Tương tự như trên còn có các bài KC về chủ điểm Ông bà (Bà cháu - T11) ; CĐ Cha mẹ (Sư tích cây vú sữa - T12, Bông hoa niềm vui - T13) ; CĐ Anh em (Câu chuyện bó đũa - T14, Hai anh em - T15) ...
c) Phân môn Chính tả
Hầu hết các bài Chính tả có nội dung gắn với các bài Tập đọc đã học. Một số bài Tập đọc nội dung trực tiếp nói về GDBVMT lại được nhấn mạnh trong giờ Chính tả càng làm cho HS nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường Xanh -Sạch - Đẹp và bồi dưỡng tình cảm gia đình, quê hương đất nước cho HS.
d) Phân môn Tập viết
Ngữ liệu dành cho HS Tập viết (vở Tập viết 2) có khá nhiều thành ngữ, tục ngữ có nội dung GDBVMT.
GV có thể hướng dẫn HS tìm hiểu, cảm nhận về môi trường thiên nhiên tươi đẹp hoặc cuộc sống gia đình lành mạnh, tốt đẹp thông qua một số từ ngữ dùng để luyện viết như : Anh em thuận hoà (TViết T1), Chia ngọt sẻ bùi (TViết T4), Đẹp trường đẹp lớp (TViết T6)...
e) Phân môn Luyện từ và câu
Trong SGK Tiếng Việt 2, một số bài tập Luyện từ và câu có nội dung gắn với ý thức BVMT cần được GV chú ý khai thác.
VD :
Đặt câu theo mẫu (Ai là gì ?) để giới thiệu trường em, giới thiệu làng (xóm, ấp, buôn, sóc, phố...) của em - (BT3, LT&C Tuần 5).
Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh (Cháu ... ông bà ; Con ... cha mẹ ; Em ... anh chị) -
(BT2, LT&C Tuần 12)
Nhìn tranh (SGK), nói 2-3 câu về hoạt động của cha mẹ và con - (BT3, LT&C Tuần 12).

g) Phân môn Tập làm văn
Chương trình TLV 2 có các bài luyện nói-viết mang nội dung GD ý thức BVMT. Vì vậy, GV có thể trực tiếp tích hợp nội dung GDBVMT thông qua việc giảng dạy một số bài TLV.
VD :
Kể về người thân (TLV, T10) : GD tình cảm đẹp đẽ trong cuộc sống XH .
Kể về gia đình (TLV, T13), Kể về anh chị em (TLV,T15) : GD tình cảm đẹp đẽ trong gia đình.
Kể ngắn về con vật (TLV,T16) : GD ý thức bảo vệ các loài động vật.
Tả ngắn về bốn mùa (TLV T 20), Tả ngắn về loài chim (TLV T 21), Tả ngắn về cây cối (TLV T28),... : GD ý thức BVMT thiên nhiên.
2/ Phương thức 2: Khai thác gián tiếp
Tập đọc
Bài Làm việc thật là vui (Tuần 2) : GV hướng dẫn HS luyện đọc, tìm hiểu bài, kết hợp gợi ý liên hệ (Qua bài văn, em có nhận xét gì về cuộc sống quanh ta ?) : Đó là MT sống có ích đối với thiên nhiên và con người chúng ta.
Bài Cây xoài của ông em (Tuần 11) : Khi hướng dẫn HS tìm hiểu bài, GV chú ý kết hợp GDBVMT (Cần có tình cảm yêu quý, kính trọng người thân trong gia đình).
Bài Quà của bố (Tuần 11) : Quá trình hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài, GV giúp các em cảm nhận được : Món quà của bố tuy chỉ là những con vật bình thường nhưng là cả một thế giới dưới nước. Từ đó, GV kết hợp liên tưởng mở rộng về GDBVMT giúp HS hiểu được : Món quà của bố có đầy đủ các sự vật của môi trường thiên nhiên, có cả tình yêu thương của bố dành cho các con...
Kể chuyện
Quá trình hướng dẫn HS thực hành luyện tập kể chuyện, GV có thể liên hệ, gợi mở để tích hợp nội dung GDBVMT thông qua các câu hỏi, lời giảng. VD :
KC T19 : Chuyện bốn mùa (TV2, T2, tr 6) - GV nhấn mạnh : Mỗi mùa có vẻ đẹp riêng nhưng đều gắn bó với con người. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và BVMTTN quanh ta để cuộc sống của con người ngày càng đẹp đẽ.
KC T21 : Chim sơn ca và bông cúc trắng (TV2, T2, tr 25) - GV hướng dẫn HS nêu ý nghĩa của câu chuyện, từ đó góp phần giáo dục ý thức BVMT.
KC T26 : Chiếc rễ đa tròn (TV2, T2, tr 109) - GV nhấn mạnh : Việc làm của Bác Hồ đã nêu gương sáng về việc nâng niu, giữ gìn vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, góp phần phục vụ cuộc sống của con người.
Chính tả - Tập viết - Luyện từ và câu
Phương thức "tích hợp" gián tiếp có thể được vận dụng khá linh hoạt trong nhiều bài dạy, thông qua các ngữ liệu được sử dụng trong SGK.
VD :
Chính tả (nghe-viết) : Gió (TV2, T2, tr16) - GV giúp HS thấy được "tính cách" đáng yêu của nhân vật Gió. Từ đó, thêm yêu quý MTTN.
Tập viết (T16) : GV gợi ý HS liên tưởng đến vẻ đẹp của thiên nhiên qua nội dung viết ứng dụng Ong bay bướm lượn.
Luyện từ và câu (T22) : ở BT1 , sau khi HS nêu tên các loài chim theo gợi ý SGK, GV có thể liên hệ : Các loài chim tồn tại trong MTTN thật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm cần được con người bảo vệ.


Tập làm văn
Nội dung dạy học TLV ở lớp 2 nhằm rèn các kĩ năng nói, viết, nghe nhằm phục vụ cho việc học tập và giao tiếp hằng ngày
Thực hành về các nghi thức lời nói tối thiểu : chào, hỏi, tự giới thiệu, cảm ơn - xin lỗi, khẳng định - phủ định, mời-nhờ-yêu cầu-đề nghị, chia buồn-an ủi, chia vui, khen ngợi, ngạc nhiên -thích thú ; đáp lại lời chào, tự giới thiệu ; đáp lời cảm ơn, xin lỗi...
Thực hành một số kĩ năng phục vụ học tập và đời sống hằng ngày.
Thực hành rèn luyện về kĩ năng diễn đạt (nói, viết).
Thực hành rèn luyện về kĩ năng nghe
Căn cứ vào từng bài tập cụ thể , GV có thể kết hợp liên hệ về ý thức BVMT thông qua nội dung nói, viết, nghe.


III. thực hành vận dụng
* Lưu ý các địa chỉ :
1. Những vấn đề chung về môi trường toàn cầu ;
2. Không khí và ô nhiễm không khí ;
3. Nguồn thực phẩm ;
4. Duy trì bền vững hệ sinh thái ;
5. Duy trì bền vững các loài hoang dã ;
6. Môi trường và xã hội.
lớp 3


I. nội dung tích hợp
HS hiểu biết một số cảnh quan tươi đẹp của MTTN ở các địa phương trên đất nước ta qua các ngữ liệu dùng để dạy kiến thức, kĩ năng, thể hiện các phân môn: Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Tập viết, Luyện từ và câu, Tập làm văn.
HS thấy được tác hại của việc phá hoại môi trường : gây nên những thiệt hại lớn qua các trận lũ, giông
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường : trồng cây, bảo vệ thiên nhiên ; góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường của quê hương đất nước.
II. phương thức tích hợp
1/ Ph­¬ng thøc 1 : Khai th¸c Trực tiếp
a) Ph©n m«n TËp ®äc
Bµi C¶nh ®Ñp non s«ng (TV3, T1, tr 97)
HS luyÖn ®äc c¸c c©u CD nãi vÒ c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn cña mét sè ®Þa ph­¬ng trªn ®Êt n­íc ta. GV h­íng dÉn HS luyÖn ®äc, t×m hiÓu bµi (theo CH SGK) ®Ó c¶m nhËn ®­îc néi dung, thªm tù hµo vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc vµ cã ý thøc BVMT
Bµi Cöa Tïng (TV3, T1, tr109)
HS luyÖn ®äc bµi v¨n t¶ c¶nh ®Ñp cña b·i biÓn Cöa Tïng, t×m hiÓu bµi ®Ó c¶m nhËn vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn ®Êt n­íc, n©ng cao ý thøc BVMT.
Bµi VÏ quª h­¬ng (TV3, T1, tr 88)
GV h­íng dÉn HS luyÖn ®äc, tr¶ lêi CH SGK (chó ý c©u 1), tõ ®ã gióp c¸c em trùc tiÕp c¶m nhËn vÎ ®Ñp nªn th¬ cña quª h­¬ng th«n d·, thªm yªu quý ®Êt n­íc ta.
b) Phân môn Kể chuyện
Thông qua một số câu chuyện trong SGK Tiếng Việt 3 do HS tập kể trên lớp (theo yêu cầu của CT), GV có thể giúp các em trực tiếp cảm nhận được nội dung BVMT.
KC tuần 12 : Nắng phương Nam (TV 3, T1, tr 95) - Giáo dục ý thức yêu quý cảnh quan môi trường của quê hương miền Nam.
KC tuần 32 : Người đi săn và con vượn (TV 3, T2, tr 114) -Giáo dục ý thức bảo vệ loài động vật vừa có ích vừa tràn đầy tình nghĩa trong môi trường thiên nhiên.
c) Phân môn Chính tả
Hầu hết các bài Chính tả có nội dung gắn với các bài Tập đọc đã học. Một số bài Tập đọc nội dung trực tiếp nói về GDBVMT lại được khắc sâu trong giờ Chính tả càng làm cho HS nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường Xanh-Sạch-Đẹp và bồi dưỡng tình cảm yêu mến quê hương đất nước cho HS.
Đáng chú ý ở một số văn bản dùng để dạy riêng trong giờ Chính tả cũng có nội dung trực tiếp GDBVMT, như : Quê hương ruột thịt (T 10), Tiếng hò trên sông (T 10), Chiều trên sông Hương (T 12), Đêm trăng trên Hồ Tây (T 13), Vầng trăng quê em ( T17),... ở những bài này, HS được biết thêm những cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta, từ đó thêm yêu quý MT xung quanh, có ý thức BVMT.


d) Phân môn Tập viết
Ngữ liệu dành cho HS tập viết (vở Tập viết 3) có khá nhiều câu tục ngữ, ca dao có nội dung GDBVMT. GV có thể hướng dẫn HS tìm hiểu, cảm nhận về môi trường thiên nhiên và cảnh quan đẹp đẽ, về cuộc sống gia đình lành mạnh, thông qua một số từ ngữ dùng để luyện viết. VD : Ai về đến huyện Đông Anh / Ghé thăm phong cảnh Loa Thành Thục Vương (Tuần 11), ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây / Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người (T 21), Phá Tam Giang nối đường ra Bắc / Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam (T 22), Quê em đồng lúa nương dâu / Bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang (T 23).
e) Phân môn Luyện từ và câu
Trong SGK Tiếng Việt 3, một số bài tập LT&C có nội dung gắn với ý thức BVMT cần được GV chú ý khai thác. VD :
Xếp những từ ngữ sau vào hai nhóm (Chỉ sự vật ở quê hương/ chỉ tình cảm đối với quê hương) : cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương , yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào. (BT1, LT&C, T11)
Đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? để miêu tả :
a) Một bác bác nông dân
b) Một bông hoa trong vườn
c) Một buổi sớm mùa đông. (BT1, LT&C, T17)
Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) trong đó có sử dụng phép nhân hoá để tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một vườn cây. (BT2, LT&C, T33).
g) Phân môn Tập làm văn
Nội dung CT TLV 3 gắn với các chủ điểm trong SGK TV3, trong đó có một số bài luyện nói-viết mang nội dung GD ý thức BVMT. GV có thể tích hợp trực tiếp nội dung GDBVMT thông qua việc giảng dạy một số bài TLV theo chương trình quy định.
Kể về gia đình (T3) : GD tình cảm đẹp đẽ trong gia đình
Kể về người hàng xóm (T8) : GD tình cảm đẹp trong XH
Nói về quê hương (T11) : GD tình cảm yêu quý QH.
Nói, viết về cảnh đẹp đất nước (T12) : GD tình cảm yêu mến cảnh đẹp TN&MT trên đất nước ta.
Nói về thành thị, nông thôn (T16), Viết về thành thị, nông thôn (T17) ... : GD ý thức tự hào về cảnh quan môi trường trên các vùng đất quê hương.
Thảo luận về bảo vệ môi trường (T31), Nói, viết về bảo vệ môi trường (T32),...

Phương thức 2 : Khai thác gián tiếp
Căn cứ chương trình, SGK Tiếng Việt 3, GV có thể thực hiện phương thức khai thác gián tiếp để thực hiện yêu cầu GDBVMT ở khá nhiều bài học thuộc các phân môn khác nhau.
Tập đọc
Bài Về quê ngoại (T16) : GV hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài, kết hợp giới thiệu cảnh vật đẹp đẽ, nên thơ ở vùng
nông thôn nước ta qua CH 3. Từ đó "chốt" lại ý về BVMT : MT thiên nhiên và cảnh vật ở nông thôn thật đẹp đẽ và đáng yêu.
Bài Đất quý, đất yêu (T11) : Khi hướng dẫn HS tìm hiểu bài, GV chú ý kết hợp GDBVMT thông qua CH 3.
Bài Mưa (T34): Quá trình hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài, GV có thể liên hệ để các em cảm nhận được : Mưa làm cây cối, đồng ruộng thêm tươi tốt ; mưa cung cấp nguồn nước cần thiết cho con người chúng ta.
Kể chuyện
Trong SGK TV3 có một số câu chuyện liên quan đến BVMT. Quá trình hướng dẫn HS thực hành luyện tập kể chuyện trên lớp, GV có thể liên hệ, gợi mở để "tích hợp" nội dung GDBVMT thông qua các câu hỏi, lời giảng.
KC T5 : Người lính dũng cảm (TV3, T1, tr 38) - GV kết hợp khai thác ý BVMT qua chi tiết "leo rào, làm giập những cây hoa". Từ đó, GD HS ý thức giữ gìn và BVMT, tránh việc làm gây tác hại đến cảnh vật xung quanh.
KC T28 : Cuộc chạy đua trong rừng (TV2, T2, tr 80) - GV có thể liên hệ : Cuộc chạy đua của các loài vật thật vui vẻ. Câu chuyện giúp chúng ta thêm yêu mến những loài vật trong rừng
KC T33 : Cóc kiện Trời (TV3, T2, tr122) - GV có thể liên hệ: Nạn hạn hán hay lũ lụt do thiên nhiên ("Trời") gây ra nhưng nếu con người không có ý thức BVMT thì phải gánh chịu hậu quả đó.

Chính tả - Tập viết - Luyện từ và câu
Phương thức "tích hợp" gián tiếp có thể được vận dụng khá linh hoạt trong nhiều bài dạy, thông qua các ngữ liệu được sử dụng trong SGK.
Dạy bài Chính tả (nghe-viết) : Hạt mưa (TV3, T2, tr 119) -GV giúp HS thấy được sự hình thành và "tính cách" đáng yêu của nhân vật Mưa. Từ đó, thêm yêu quý MT thiên nhiên.
Dạy bài Tập viết T29, GV gợi ý HS thấy được giá trị của hình ảnh so sánh (Trẻ em như búp trên cành), từ đó cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên.
Dạy bài Luyện từ và câu T10 (TV3, T1, tr 80) : ở BT 2 , sau khi HS thực hiện yêu cầu của BT, GV có thể gợi hỏi về cảnh vật thiên nhiên, kết hợp GDBVMT.
Tập làm văn
Nội dung dạy học TLV ở lớp 3 nhằm rèn các kĩ năng nói, viết, nghe nhằm phục vụ cho việc học tập và giao tiếp hằng ngày :
Thực hành về một số kĩ năng phục vụ học tập và đời sống ;
Thực hành rèn luyện về kĩ năng diễn đạt (nói , viết) ;
Thực hành rèn luyện về kĩ năng nghe ;
Căn cứ từng bài tập cụ thể, GV có thể liên hệ ý thức GDBVMT thông qua nội dung nói, nghe, viết
III. thực hành vận dụng
* Lưu ý các địa chỉ :
1. Dân số tài nguyên môi trường ;
2. Những vấn đề chung về môi trường toàn cầu ;
3. Rủi ro, sức khoẻ, các nguồn tài nguyên và ô nhiễm ;
4. Các nguồn nước ;
5. Đất đai và khoáng sản ;
6. Nguồn thực phẩm ;
7. Duy trì bền vững hệ sinh thái ;
8. Duy trì bền vững các loài hoang dã ;
9. Môi trường và xã hội.
lớp 4


I. nội dung tích hợp
Thông qua các ngữ liệu dùng để dạy kiến thức và kĩ năng, thể hiện ở các phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn, giúp HS hiểu biết về những cảnh đẹp của tự nhiên, cảnh sinh hoạt trên đất nước và thế giới ; có tinh thần hướng thiện, yêu thích cái đẹp ; thấy được tác hại của môi trường sống bị ô nhiễm do hoạt động công nghiệp hoặc do khai thác tài nguyên thiên nhiên không có kế hoạch.
Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống, chống lại các hành vi làm tổn hại đến môi trường.
Phương thức tích hợp
1/ Ph­¬ng thøc 1 : Khai th¸c Trực tiếp
a) Ph©n m«n TËp ®äc
Bµi BÌ xu«i s«ng La (TV4, T2, tr 26)
HS luyÖn ®äc bµi th¬ nãi vÒ c¶nh ®Ñp cña dßng s«ng La (S«ng La ¬i s«ng La...M­¬n m­ít ®«i hµng mi). GV h­íng dÉn HS luyÖn ®äc, t×m hiÓu bµi (chó ý CH1 : S«ng La ®Ñp nh­ thÕ nµo ?), c¶m nhËn ®­îc néi dung vµ tù hµo vÒ vÎ ®Ñp cña quª h­¬ng ®Êt n­íc, cã ý thøc BVMT.
Bµi ¨ng-co-v¸t (TV4, T2, tr 123)
ThÊy ®­îc vÎ ®Ñp cña khu ®Òn hµi hoµ trong vÎ ®Ñp cña m«i tr­êng thiªn nhiªn lóc hoµng h«n, n©ng cao ý thøc BVMT.
Bµi Kh«ng ®Ò (TV4, T2, tr 138)
GV h­íng dÉn HS luyÖn ®äc, tr¶ lêi CH SGK, c¶m nhËn nÐt ®Ñp cña cuéc sèng g¾n bã víi thiªn nhiªn, thªm yªu quý MT.
b) Phân môn Kể chuyện
Qua một số câu chuyện GV kể trên lớp hoặc HS kể lại (đã nghe, đã đọc), HS trực tiếp cảm nhận nội dung BVMT. VD :
KC Tuần 1 : Sự tích hồ Ba Bể (TV4, T1, tr 8) - GD ý thức BVMT, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra (lũ lụt).
KC Tuần 32 : Khát vọng sống (TV4, T2, tr 95) - Giáo dục ý chí vượt khó, khắc phục trở ngại trong MT thiên nhiên.
KC Tuần 30 : Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc về du lịch hay thám hiểm (TV4, T2, tr 117) - Mở rộng hiểu biết về MT thiên nhiên, MT sống của các nước trên thế giới.
KC được chứng kiến : Công việc góp phần giữ gìn xóm làng, đường phố, trường học xanh, sạch, đẹp (Tuần 24).
c) Phân môn Chính tả
Một số bài Chính tả có nội dung trực tiếp GDBVMT.
VD :
CT Tuần 8 : Trung thu độc lập - GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước.
CT Tuần 15 : Cánh diều tuổi thơ - GD yêu thích cái đẹp của thiên nhiên và quý trọng những kỉ niệm của tuổi thơ.
CT Tuần 26 : Thắng biển - GD lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống lại sự nguy hiểm do thiên nhiên gây ra để bảo vệ cuộc sống con người.
CT Tuần 31 : Nghe lời chim nói - GD ý thức yêu quý, BVMT thiên nhiên và cuộc sống con người.
d) Phân môn Luyện từ và câu
Trong SGK Tiếng Việt 4, một số bài LT&C có nội dung gắn với ý thức BVMT cần được GV chú ý khai thác. VD :
LT&C Tuần 11 : MRVT Nhân hậu - Đoàn kết / GD tính hướng thiện.
LT&C Tuần 22 : MRVT Cái đẹp - GD tình cảm yêu quý, tôn trọng cái đẹp trong cuộc sống.
LT&C Tuần 24 : Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? - BT1b nói về vẻ đẹp của quê hương đất nước (Quê hương là chùm khế ngọt... Con về rợp bướm vàng bay), GD ý thức BVMT.
e) Phân môn Tập làm văn

Đề bài TLV4 thường gắn với các chủ điểm trong SGK TV4. Một số đề bài luyện nói-viết gắn với nội dung GDBVMT (tả cây cối, tả con vật, giới thiệu hoạt động,...) có thể khai thác trực tiếp. VD :
TLV Tuần 21 : Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối - HS đọc bài Cây gạo và nhận xét về trình tự miêu tả, qua đó cảm nhận vẻ đẹp của cây cối trong MT thiên nhiên.
TLV Tuần 24 : Tóm tắt tin tức - HS thấy được vẻ đẹp cao quý của Vịnh Hạ Long (di sản TN thế giới).
TLV Tuần 26 : Luyện tập miêu tả cây cối (Tả cây có bóng mát hoặc cây ăn quả, cây hoa em thích) - GD hiểu biết về MT xung quanh, yêu thích các loài cây có ích cho cuộc sống.


Phương thức 2 : Khai thác gián tiếp
Căn cứ vào chương trình, SGK Tiếng Việt 4, GV có thể thực hiện phương thức khai thác gián tiếp để thực hiện yêu cầu GDBVMT ở khá nhiều bài học của các phân môn khác nhau.
Tập đọc
Bài Thư thăm bạn (Tuần 3) : Liên hệ ý thức BVMT : Lũ lụt gây nhiều thiệt hại lớn cho cuộc sống con người ; để hạn chế lũ lụt, cần tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ MT thiên nhiên.
Bài Tre Việt Nam (Tuần 4) : HS TLCH 3 (Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non ? Vì sao ?), GV nhấn mạnh vẻ đẹp của MT thiên nhiên.
Bài Chợ Tết (Tuần 22) : HS cảm nhận vẻ đẹp của MT thiên nhiên giàu sức sống (Dải mây trắng... Tia nắng tía...).
Bài Đoàn thuyền đánh cá (Tuần 24) : HS cảm nhận vẻ đẹp huy hoàng của biển, thấy giá trị của MT thiên nhiên (Mặt trời xuống biển như hòn lửa... Câu hát căng buồm với gió khơi...).
Kể chuyện
Quá trình hướng dẫn HS luyện tập KC trên lớp, GV có thể liên hệ, gợi mở để "tích hợp" nội dung GDBVMT thông qua các câu hỏi, lời giảng về câu chuyện có nội dung liên quan đến BVMT.
KC Tùân 7 : Lời ước dưới trăng - Kết hợp khai thác vẻ đẹp của ánh trăng để thấy giá trị của MT thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
KC Tuần 22 : Con vịt xấu xí - GV có thể liên hệ : Cần yêu quý các loài vật quanh ta, không vội đánh giá con vật chỉ qua hình thức bên ngoài.
KC Tuần 29 : Đôi cánh của Ngựa Trắng - GV giúp HS thấy vẻ ngây thơ, đáng yêu của Ngựa Trắng, từ đó có ý thức bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Chính tả - Luyện từ và câu
Phương thức "tích hợp" gián tiếp có thể được vận dụng khá linh hoạt thông qua các ngữ liệu được sử dụng trong SGK.
VD :
Dạy bài CT Mùa đông trên rẻo cao (Tuần 17) : GV giúp HS thấy được những nét đẹp của thiên nhiên vùng cao. Từ đó, thêm yêu quý MT thiên nhiên.
Dạy bài CT Kim tự tháp Ai Cập (Tuần 19) : GV giúp HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật nước bạn, từ đó có ý thức bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước và thế giới.
Dạy bài LT&C Tuần 29, BT4 (Chọn các tên sông đã cho để giải các câu đố) : GV liên hệ ý thức BVMT (giữ gìn các dòng sông mang lại lợi ích cho con người).
Tập làm văn
Nội dung dạy học TLV4 nhằm rèn các kĩ năng nói, viết, nghe theo thể loại kể chuyện, miêu tả (đồ vật, cây cối, con vật), viết thư.
Căn cứ vào các loại hình bài học (Hình thành kiến thức, Luyện tập thực hành), GV kết hợp liên hệ về ý thức BVMT.
VD : TLV Tuần 25 (Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối) : GV hướng dẫn HS quan sát, tập viết mở bài giới thiệu cây sẽ tả, có thái độ gần gũi, yêu quý các loài cây trong MT thiên nhiên.
III. thực hành vận dụng
* Lưu ý các địa chỉ :

1. Những vấn đề chung về môi trường toàn cầu ;
2. Rủi ro, sức khoẻ, các nguồn tài nguyên và ô nhiễm ;
3. Không khí và ô nhiễm không khí ;
4. Các nguồn nước ;
5. Duy trì bền vững các loài hoang dã.
lớp 5


I. nội dung tích hợp
Thông qua các ngữ liệu dùng để dạy kiến thức và kĩ năng, thể hiện ở các phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn, cung cấp cho HS những hiểu biết về đặc điểm sinh thái môi trường, sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên.
Giáo dục ý lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh.
Phương thức tích hợp
1/ Phương thức 1 : Khai thác Tr?c ti?p
a) Phân môn Tập đọc

Bài Kì diệu rừng xanh (TV5, T1) : HS LĐ, THB để cảm nhận vẻ đẹp kì thú của rừng, tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của TG đối với rừng, từ đó yêu vẻ đẹp của TN, có ý thức BVMT.
Bài Đất Cà Mau (TV5, T1) : HS hiểu biết về MT sinh thái ở đất mũi Cà Mau / Bài Tiếng vọng (TV5, T1) : HS cảm nhận nỗi băn khoăn, day dứt của tác giả về hành động thiếu ý thức BVMT, gây ra cái chết đau lòng của con chim sẻ mẹ, khiến những con chim non từ những quả trứng "mãi mãi chẳng ra đời" .
Bài Người gác rừng tí hon (TV5, T1) : HS thấy những hành động thông minh, dũng cảm của bạn nhỏ trong việc bảo vệ rừng, nâng cao ý thức BVMT / Bài Trồng rừng ngập mặn (TV5, T1) : HS biết những nguyên nhân, hậu quả của việc phá rừng ngập mặn ; thấy được phong trào trồng RNM đang sôi nổi khắp đất nước và tác dụng của RNM khi được phục hồi / Bài Lập làng giữ biển (TV5, T2) : HS thấy việc lập làng mới ngoài đảo chính là góp phần gìn giữ MT biển trên đất nước ta.
b) Phân môn Kể chuyện
KC Tuần 7 : Cây cỏ nước Nam (TV5, T1) - GD thái độ yêu quý những cây cỏ hữu ích trong MT thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT / Tuần 11 : Người đi săn và con nai - GD ý thức BVMT, không săn bắt các loài động vật trong rừng, góp phần giữ gìn vẻ đẹp của MT thiên nhiên / Tuần 8 : Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên - Mở rộng vốn hiểu biết về mối QH giữa con người với MT thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT.
KC Tuần 12 : Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.
Kiểu bài kể chuyện được chứng kiến : Tuần 13 - Chọn 1 trong 2 đề :
(1) Kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường.
(2) Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường.
c) Phân môn Chính tả
GV khai thác những ý liên quan đến BVMT nhằm giúp HS nâng cao ý thức giữ gìn, BVMT và tài nguyên, có hành vi cư xử đúng đắn với MT xung quanh . VD :
CT Tuần 7 : Dòng kinh quê hương - GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp của dòng kinh (kênh) quê hương, có ý thức BVMT xung quanh.
CT Tuần 10 (Ôn tập - Tiết 2) : Nỗi niềm giữ nước giữ rừng - Giáo dục ý thức BVMT thông qua việc lên án những người phá hoại MT thiên nhiên và tài nguyên đất nước.
CT Tuần 11 : Luật bảo vệ môi trường - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về BVMT.
CT Tuần 26 : Cánh cam lạc mẹ - GD tình cảm yêu quý các loài vật trong MT thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT.
d) Phân môn Luyện từ và câu
Trong SGK Tiếng Việt 5, một số bài Luyện từ và câu có ngữ liệu mang nội dung gắn với ý thức BVMT cần được GV chú ý khai thác. VD :
LT&C Tuần 12 và Tuần 13 : Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường - GD lòng yêu quý, ý thức BVMT, có hành vi đúng đắn với MT xung quanh.
LT&C Tuần 12 : Luyện tập về quan hệ từ - Bài tập 3 có các ngữ liệu nói về vẻ đẹp của thiên nhiên có tác dụng GDBVMT.
LT&C Tuần 13 : Luyện tập về quan hệ từ - Cả 3 bài tập đều sử dụng các ngữ liệu có tác dụng nâng cao nhận thức về BVMT cho HS.
e) Phân môn Tập làm văn

Một số đề bài luyện nói - viết về tả cảnh, làm đơn, thuyết trình, tranh luận,... có tác dụng giáo dục ý thức BVMT. VD :
TLV Tuần 1 : Cấu tạo của bài văn tả cảnh. Ngữ liệu để Nhận xét (bài Hoàng hôn trên sông Hương) và Luyện tập (bài Nắng trưa) đều có nội dung giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của MT thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
Các ngữ liệu dạy HS Luyện tập tả cảnh : Buổi sớm trên cánh đồng (tr 14) ; Rừng trưa, Chiều tối (tr 21, 22) ; Mưa rào (tr 31) ; Vịnh Hạ Long (tr 71),...
TLV Tuần 11 : Luyện tập làm đơn có 2 đề bài để HS lựa chọn đều có tác dụng trực tiếp về GDBVMT :
(1) Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm. Em hãy giúp bác tổ trưởng dân phố làm đơn gửi công ti cây xanh hoặc uỷ ban nhân dân địa phương (quận, huyện, thị xã, thị trấn,...) đề nghị cho tỉa cành để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
(2) Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông chảy qua. Gần đây, có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại. Em hãy giúp bác trưởng thôn (hoặc tổ trưởng dân phố) làm đơn gửi uỷ ban nhân dân hoặc công an địa phương (xã, phường, thị trấn,...) đề nghị ngăn chặn việc làm trên để bảo vệ đàn cá và bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Phương thức 2 : Khai thác gián tiếp
Căn cứ vào chương trình, SGK Tiếng Việt 5, GV có thể thực hiện phương thức khai thác gián tiếp để thực hiện yêu cầu GDBVMT ở khá nhiều bài học của các phân môn khác nhau.
Tập đọc
Bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa (Tuần 1) : Chú ý khai thác ý "thời tiết" ở câu hỏi 3. Qua đó, giúp HS hiểu biết thêm về môi trường thiên nhiên đẹp đẽ ở làng quê Việt Nam.
Bài Sắc màu em yêu (Tuần 2) : Chú ý kết hợp GDBVMT qua các khổ thơ có nhắc đến MT thiên nhiên. Từ đó, GD HS ý thức yêu quý vẻ đẹp của MT thiên nhiên đất nước .
Bài Ngu Công xã Trịnh Tường (Tuần 17) : Có thể liên hệ : Ông Phàn Phù Lìn xứng đáng được Chủ tịch nước khen ngợi không chỉ vì thành tích giúp đỡ bà con thôn bản làm kinh tế giỏi mà còn nêu tấm gương sáng về bảo vệ dòng nước thiên nhiên và trồng cây gây rừng để giữ gìn MT sống tốt đẹp.
Bài Cửa sông (Tuần 25) : GV giúp HS cảm nhận được "tấm lòng" của cửa sông. Từ đó, GD HS ý thức biết quý trọng và BVMT thiên nhiên.
Kể chuyện
Quá trình hướng dẫn HS thực hành luyện tập KC trên lớp, GV có thể liên hệ, gợi mở để "tích hợp" nội dung GDBVMT thông qua các câu hỏi, lời giảng. VD :
KC Tuần 4 : Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai - GV có thể liên hệ : Giặc Mĩ không chỉ giết hại trẻ em, cụ già ở Mỹ Lai mà còn tàn sát, huỷ diệt cả môi trường sống của con người (thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn, giết hại gia súc,...).
KC Tuần 17 : Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác - GV có thể gợi ý HS chọn những câu chuyện nói về tấm gương con người biết BVMT (trồng cây gây rừng, quét dọn vệ sinh đường phố,...), chống lại những hành vi phá hoại môi trường (phá rừng, đốt rừng) để giữ gìn cuộc sống bình yên, đem lại niềm vui cho người khác.
Chính tả - Luyện từ và câu
Phương thức "tích hợp" gián tiếp có thể được vận dụng khá linh hoạt thông qua các ngữ liệu được sử dụng trong SGK.
VD :
Dạy bài CT (nghe - viết) : Hà Nội (TV5, T2, tr 37) - GV có thể liên hệ về trách nhiệm giữ gìn và BV cảnh quan MT để giữ mãi vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội.
Dạy bài CT (nghe - viết) : Cao Bằng (TV5, T2, tr 48) - GV giúp HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật Cao Bằng, của Cửa gió Tùng Chinh (Đoạn thơ ở BT 3), từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ những cảnh đẹp của đất nước.
Dạy bài LT&C Tuần 8, Tuần 9 - Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên, GV kết hợp cung cấp cho HS một số hiểu biết về MT thiên nhiên Việt Nam và nước ngoài, từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với MT sống.
Dạy bài LT&C Tuần 11, GV hướng dẫn HS làm BT2 với ngữ liệu nói về BVMT, từ đó liên hệ về ý thức BVMT cho HS.
Tập làm văn
ND dạy học TLV ở lớp 5 tiếp tục rèn các kĩ năng nói, viết, nghe nhằm phục vụ cho việc học tập và giao tiếp hằng ngày. CT TLV tập trung dạy HS cách nói, viết theo thể loại miêu tả (tả cảnh, tả người) và một số loại văn bản khác (làm đơn, làm biên bản, thuyết trình, tranh luận,...)
Căn cứ vào từng loại bài học (Hình thành kiến thức, Luyện tập thực hành), từng BT cụ thể, GV có thể kết hợp liên hệ về ý thức BVMT thông qua nội dung nói, viết, nghe.
VD : TLV Tuần 9 (Luyện tập thuyết trình, tranh luận) có BT1 yêu cầu HS mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng các bạn dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện nói về Đất, Nước, Không Khí và ánh Sáng. GV kết hợp liên hệ về sự cần thiết và ảnh hưởng của MT thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
Hoạt động 2
Can c? vo n?i dung chuong trỡnh SGK TV, anh ch? hóy xỏc d?nh cỏc bi h?c cú kh? nang tớch h?p giỏo d?c BVMT, nờu n?i dung v m?c d? tớch h?p c?a cỏc bi dú theo b?ng du?i dõy
H?at d?ng 3. thực hành vận dụng

Anh ch? hóy s?an trớch d?an 1 k? h?ach d?y h?c trong dú cú tớch h?p n?i dung BVMT
* Lưu ý các địa chỉ :

1. Những vấn đề chung về môi trường toàn cầu ;
2. Rủi ro, sức khoẻ, các nguồn tài nguyên và ô nhiễm ;
3. Các nguồn nước ;
No_avatar
14/64
 
Gửi ý kiến