Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tich hop GDMT mon dao duc

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:18' 22-09-2011
Dung lượng: 244.0 KB
Số lượt tải: 232
Số lượt thích: 0 người
1
LỚP TẬP HUẤN CỐT CÁN
GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bình Dương, ngày 11/9/2010

GIÁO DỤC TIỂU HỌC
2
TRÂN TRỌNG
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
3
Giáo Dục BVMT
TRONG MÔN DạO DứC
4
Mục tiêu cần đạt của lớp tập huấn

1. Người học cần biết và hiểu:
M?c tiờu,n?i dung giỏo d?c b?o v? mụi tru?ng trong mụn d?o d?c.
Phuong phỏp v hỡnh th?c t? ch?c d?y h?c BVMT trong mụn D?o D?c.
5
GDbvMT trong môn đạo đức
Môn đạo đức ở tiểu học giúp học sinh có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của các em với bản thân ; với người khác ; với công việc ; với cộng đồng, đất nước nhân loại ; với môi trường tự nhiên.
6
GDMT trong môn đạo đức
Làm cho học sinh nhận biết được vai trò của môi trường đối với cuộc sống con người, sự cần thiết phải BVMT.
Rèn luyện hành vi ứng xử đúng đắn, thân thiện, khoa học đối với môi trường.
Hỡnh thành nếp sống, sinh hoạt, học tập ngan nắp, sạch sẽ, gọn gàng và tiết kiệm.

7
Mục tiêu, HèNH thức và phương pháp dạy học tích hợp GDBVMT
Hoạt động 1

1. Xác định mục tiêu GDBVMT qua môn Dạo đức.
2. Nêu hi`nh thức, phương pháp GDBVMT trong môn Dạo đức.

8
GDMT trong môn đạo đức

1. Mục tiêu GDBVMT qua môn Dạo đức
- Bước đầu nhận thức được vai trò của môi trường đối với cuộc sống con người và mối quan hệ giu~a con người và môi trường ; Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.
- Góp phần hi`nh thành và phát triển hành vi, thái độ ứng xử đúng đắn, thân thiện với môi trường.

9
GDMT trong môn đạo đức
- B­íc ®Çu cã thãi quen gän gàng,ngăn n¾p, s¹ch sÏ vµ tiÕt kiÖm trong sinh ho¹t hµng ngµy.
- BiÕt quan t©m tíi m«i tr­êng xung quanh, sèng hoµ hîp, gÇn gòi víi thiªn nhiªn.
- TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chăm sãc, b¶o vÖ m«i tr­êng phï hîp víi løa tuæi.
10
GDbvMT trong môn đạo đức
2. Phương pháp và các hinh thức GDBVMT qua môn đạo đức
- Trong dạy học tích hợp giáo dục GDBVMT qua môn đạo đức cần theo hướng giáo dục quyền trẻ em và tiếp cận kĩ nang sống.
- Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh qua các phương pháp dạy học phù hợp như trò chơi, thaỷo luận nhóm, dự án, đóng vai, động não,...
- Chú trọng tổ chức dạy học trong môi trường tự nhiên và gắn với thực tiễn cuộc sống.
11

GDBVMT trong môn đạo đức

Ho¹t ®éng 2
B¹n h·y rµ so¸t, nghiªn cøu néi dung, ch­¬ng trình, s¸ch ®¹o ®øc c¸c líp 1,2, 3, 4, 5 tõ ®ã:
1. X¸c ®Þnh c¸c bµi cã thÓ tÝch hîp/lång ghÐp GDBVMT(c¸c møc ®é toµn phÇn, bé phËn, liªn hÖ).
2. X¸c ®Þnh néi dung GDBVMT trong mçi bµi theo mÉu.
(Mỗi tổ x¸c định một khối lớp)
12
GDMT trong môn đạo đức lớp 1
Nội Dung GDBVMT trong môn Đạo đức lớp 1:
Giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn mặc sạch sẽ; Giữ gìn sách vỡ, đồ dùng bền đẹp.
Giáo dục các em lòng yêu quý, gần gũi thiên nhiên, ý thức bảo vệ các loài cây và hoa; BVMT xanh-sạch-đẹp qua các hành vi, thái độ ứng xử với môi trường. Cụ thể :
13
GDMT trong môn đạo đức lớp 1
14
GDMT trong môn đạo đức lớp 1
15
GDMT trong môn đạo đức lớp 2
Hoạt động 3
Ba?n ha~y ra` soa?t,nụi dung,chuong tri`nh da?o du?c lo?p 2, tu` do? :
1 . Xa?c di?nh ba`i co? thờ? ti?ch ho?p GDBVMT( ca?c mu?c dụ? toa`n phõ`n, bụ? phõ?n, liờn hờ?).
2. Xa?c di?nh nụ?i dung GDBVMT trong mụ~i ba`i .
16
GDMT trong môn đạo đức lớp 2
Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Dạo đức ở lớp 2 bao gồm :
1. Giáo dục học sinh nếp sống gọn gàng, ngan nắp là góp phần BVMT.
2. Giáo dục cho các em biết giu~ gi`n vệ sinh nhà ở, trường lớp ; tôn trọng quy định trật tự vệ sinh nơi công cộng góp phần BVMT.
3. Giáo dục học sinh biết yêu quý, bảo vệ, cham sóc các loài vật có ích góp phần BVMT . Cụ thể:
17
GDMT trong môn đạo đức lớp 2


18
GDMT trong môn đạo đức lớp 2
19
GDMT trong môn đạo đức lớp 3
Hoạt động 4
Bạn hãy rà soát,nội dung, chương tri`nh đạo đức lớp 3, từ đó:
1. Xác định các bài có thể tích hợp GDBVMT(các mức độ toàn phần, bộ phận, liên hệ).
2. Xác định nội dung GDBVMT trong mỗi bài.

20
GDMT trong môn đạo đức lớp 3
Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) trong môn Dạo đức ở lớp 3 bao gồm :
1. Giáo dục học sinh có ý thức và tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường, lớp hoặc địa phương tổ chức.
2. Giáo dục HS biết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ môi trường.
3. Giáo dục HS biết, hiểu và tham gia bảo vệ, cham sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần bảo vệ MT, giu~ gi`n sự cân bằng sinh thái.
21
GDMT trong môn đạo đức lớp 3

22
GDMT trong môn đạo đức lớp 3
23
GDMT trong môn đạo đức lớp 4

Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Dạo đức ở lớp 4 bao gồm :
1. Giáo dục học sinh có ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm tiền của và thời gian. Sử dụng tiết kiệm tiền của và thời gian là góp phần sử dụng tiết kiệm và hiệu quả sản phẩm lao động của con người, góp phần bảo vệ MT.
2. Giáo dục học sinh biết yêu quê hương đất nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.
3. Giáo dục học sinh biết bảo vệ, giu~ gi`n các công tri`nh công cộng, di sản thiên nhiên, van hoá.là góp phần bảo vệ môi trường. Cụ thể:
24
GDMT trong môn đạo đức lớp 4
25
GDMT trong môn đạo đức lớp 4
26
GDMT trong môn đạo đức lớp 4
27
GDMT trong môn đạo đức lớp 5
Hoạt động 5
Bạn hãy rà soát,nội dung, chương tri`nh đạo đức lớp 5, từ đó:
1. Xác định các bài có thể tích hợp GDBVMT(các mức độ toàn phần, bộ phận, liên hệ).
2. Xác định nội dung GDBVMT trong mỗi bài.

28
GDMT trong môn đạo đức lớp 5
Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) trong môn Dạo đức ở lớp 5 bao gồm:
- Giáo dục học sinh tích cực tham gia các hoạt động BVMT phù hợp với khả nang để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quê hương.
- Giáo dục học sinh có ý thức và biết ủng hộ các nhà chức trách thi hành các công việc về bảo vệ môi trường.
- Giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường xung quanh
Cụ thể:
29
GDMT trong môn đạo đức lớp 5
Phản hồi hoạt động 6:
30
GDMT trong môn đạo đức lớp 5
31
GDMT trong môn đạo đức lớp 5
32
Thực hành
Hoạt động

Mỗi nhóm soạn KHDH một bài (T1 hoặc T2) về tích hợp GDBVMT qua môn Dạo đức ( baứi tửù soùan)
Cử đại diện tri`nh bày phương án của nhóm.

Chúc quý th?y cô thành công !
 
Gửi ý kiến